UOHS S041/2004
Rozhodnutí: OF/S041/04-1477/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PAI Partners S.A.S. a Vivarte S.A.
Účastníci PAI Partners S.A.S., 43 avenue de l´Opera, Paříž, Francie Vivarte S.A., 28 avenue de Flandre, Paříž, Francie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 21. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 41/04-1477/04 V Brně dne 2. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 41/04, zahájeném dne 25. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PAI Partners S.A.S., se sídlem 43, avenue de l´Opera, Paříž, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 5. února 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů PAI Partners S.A.S., se sídlem 43, avenue de l´Opera, Paříž, Francouzská republika, a Vivarte S.A., se sídlem 28 avenue de Flandre, Paříž, Francouzská republika, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 20. února 2004 mezi společnostmi Atticus Management Ltd., se sídlem 152 West 57 th street, New York, Spojené státy americké, Lille Royale S.A., se sídlem 6, rue Royale, Paříž, Francouzská republika, Wyser-Pratte management Company Inc., se sídlem 410 Park Avenue, New York, Spojené státy americké, a Unijet S.A., se sídlem 16 Place Vendôme, Paříž, Francouzská republika, jako prodávajícími, a Financiere 2 PAI, se sídlem 43, avenue de l´Opera, Paříž, Francouzská republika, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PAI Partners S.A.S., prostřednictvím své dceřinné společnosti Financiere 2 PAI získat akcie, představující 54% podíl na základním kapitálu společnosti Vivarte S.A., a tím i možnost nepřímo kontrolovat společnost Vivarte S.A., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/2004 ze dne 10.3.2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 20. února 2004 mezi společnostmi Atticus Management Ltd., se sídlem 152 West 57 th street, New York, Spojené státy americké, Lille Royale S.A., se sídlem 6, rue Royale, Paříž, Francouzská republika, Wyser-Pratte management Company Inc., se sídlem 410 Park Avenue, New York, Spojené státy americké, a Unijet S.A., se sídlem 16 Place Vendôme, Paříž, Francouzská republika, jako prodávajícími, a Financiere 2 PAI, se sídlem 43, avenue de l´Opera, Paříž, Francouzská republika, jako kupujícím.
V důsledku předmětné smlouvy má společnost PAI Partners S.A.S., se sídlem 43, avenue de l´Opera, Paříž, Francouzská republika (dále jen "PAI Partners"), prostřednictvím své dceřinné společnosti Financiere 2 PAI, se sídlem 43, avenue de l´Opera, Paříž, Francouzská republika získat akcie, představující 54% podíl na základním kapitálu společnosti Vivarte S.A., se sídlem 28 avenue de Flandre, Paříž, Francouzská republika (dále jen "Vivarte"), a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat.
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost PAI Partners je francouzskou investiční společností. Společnost PAI Partners se zabývá správou fondů PAI Europe III a PAI LBO Fund. Společnosti, spravované těmito fondy působí v následujících odvětvích: [ obchodní tajemství ].
V České republice kontroluje společnost PAI Partners společnost Provimi Pet Food CZ, s.r.o. se sídlem Brniště 249 (dále jen "Provimi Pet Food"), která se zabývá výrobou a distribucí krmiv pro domácí zvířata, společnost Provimi CZ s.r.o., se sídlem Jemnická 4/887, Praha 4 (dále jen "Provimi CZ"), která se zabývá distribucí dovážených krmiv pro zvířata, a společnost YOPLAIT CZECH, a.s., se sídlem Slušovice 626 (dále jen "Yoplait"), zabývající se výrobou a distribucí čerstvých mléčných výrobků.
Společnost Vivarte je francouzskou společností, působící v oblasti maloobchodního prodeje oděvů a obuvi. Společnost Vivarte kontroluje v České republice společnost LA HALLE CZ s.r.o., se sídlem Soukenická 13/1194, Praha 1 (dále jen "La Halle"), která v České republice provozuje obchody pod značkou La Halle, a zabývá se tak maloobchodním prodejem obuvi a oděvů.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Vivarte se zabývá maloobchodním prodejem obuvi a oděvů. V České republice kontroluje společnost Vivarte společnost La Halle, která na území České republiky provozuje 23 obchodů, ve kterých prodává obuv a oděvy.
Společnost PAI Partners kontroluje v České republice společnosti Provimi Pet Food, Provimi CZ a Yoplait, které se zabývají výrobou a distribucí krmiv pro domácí zvířata, distribucí dovážených krmiv pro zvířata a výrobou čerstvých mléčných výrobků. Společnost PAI Partners dále dováží do České republiky spotřební textil, potraviny a podlahové krytiny.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely tohoto rozhodnutí, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí, vymezil z hlediska věcného relevantní trh jako trh maloobchodního prodeje oděvů a trh maloobchodního prodeje obuvi.
Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh územím celé České republiky.
Úřad se dále v rámci šetření zabýval otázkou, zda je vhodné vymezit relevantní trh z geografického hlediska územím užším, než je celá Česká republika, avšak vzhledem ke skutečnosti, že se činnosti spojujících se soutěžitelů na území České republiky nepřekrývají, ponechá se otázka užšího vymezení relevantního trhu z geografického hlediska otevřenou.
Tržní podíl společnosti Vivarte na vymezeném relevantním trhu maloobchodního prodeje obuvi v České republice nepřekračuje hranici [ obchodní tajemství ] a na relevantním trhu maloobchodního prodeje oděvů nepřesahuje hranici [ obchodní tajemství ].
Na vymezených relevantních trzích působí zároveň další soutěžitelé, kteří budou schopni zachovat účinnou hospodářskou soutěž.
Na základě výše uvedených skutečností, zejména pak proto, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak ani k horizontální ani k vertikální integraci soutěžitelů, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke změně postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a tedy ani nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc LL.M., advokát
WOLF THEISS advokáti
Klimentská 10
110 00 Praha 1