UOHS S0402/2017
Rozhodnutí: S0402/2017/KS-30969/2017/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH / Euro-Druckservice GmbH
Účastníci DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 25. 10. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 238 KBČ. j.: ÚOHS-S0402/2017/KS-30969/2017 /840/JMě

Brno: 24. 10. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0402/2017/KS, zahájeném dne 6. 10. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Ludwigstrae 7, zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Ludwigstrae 7, a Euro-Druckservice GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Pasov, Medienstrae 5b, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společnostmi Blue Finance Luxembourg S.A., se sídlem Velkovévodství lucemburské, Lucemburk, 412F, Route d´Esch, jako prodávajícím, a INOS 17-029 GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Ludwigstrae 7, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH, prostřednictvím své dceřiné společnosti INOS 17-029 GmbH, nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Euro-Druckservice GmbH, a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě dokumentu uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Ludwigstrae 7 (dále jen DPE ), prostřednictvím své dceřiné společnosti INOS 17-029 GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Ludwigstrae 7 (dále jen INOS ), nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Euro-Druckservice GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Pasov, Medienstrae 5b (dále jen EDS ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost DPE je součástí podnikatelské skupiny DPE (dále jen Skupina DPE ), jež se zaměřuje na investice do středně velkých společností působících v oblasti obchodních služeb, průmyslových technologií a zdravotnictví. Skupina DPE, v jejímž čele stojí dvě fyzické osoby, je tvořena třemi investičními fondy, a to (i) Parcom Deutschland I, (ii) DPE Deutschland II a (iii) DPE Deutschland III, přičemž společnost DPE kontroluje a spravuje investiční fond DPE Deutschland III. V České republice je Skupina DPE činná prostřednictvím společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, s.r.o., se sídlem Liberec, Liberec VI-Rochlice, Kubelíkova 1006/71, IČO 25400231, jež působí v oblasti vstřikování plastů a galvanizace.
3. Společnost EDS je provozní holdingová společnost, jež je před uskutečněním spojení kontrolována společností Blue Finance Luxembourg S.A., se sídlem Velkovévodství lucemburské, Lucemburk, 412F, Route d´Esch. Společnost EDS, resp. její dceřiné společnosti, jež jsou aktivní v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Německu (dále jen Skupina EDS ), je poskytovatelem ofsetových tiskařských služeb, a to včetně služeb, které samotný tisk předcházejí či na něj navazují. Služby poskytované před samotným tiskem zahrnují konzultace, přípravu grafických návrhů/layoutu, sazby, retuše apod. Služby poskytované následně po vytištění pak zahrnují řezání, skládání, sešívání a lepení vytištěných jednotek a následně jejich balení a zasílání. Skupina EDS dodává tiskařské služby především v souvislosti s tiskem novin, časopisů, reklamních materiálů a vysoce kvalitních knih.
4. V České republice vykonává společnost EDS kontrolu nad společnostmi:
(i) Svoboda Press s.r.o., se sídlem Praha 10-Malešice, Sazečská 560/8, IČO 28214722, jež působí v oblasti tiskařských služeb se zaměřením zejm. na předtiskové přípravy, web-ofsetový tisk, digitální tisk a dokončující zpracování; mezi její výrobky patří časopisy, katalogy a reklamní materiály (letáky, brožury apod.),
(ii) SEVEROTISK s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 3312/7, IČO 28223152, podnikající v oblasti tiskařských služeb se zaměřením především na předtiskové přípravy, web-ofsetový tisk, digitální tisk a dokončující zpracování; mezi její výrobky náleží časopisy, katalogy a reklamní materiály (letáky, brožury apod.), a
(iii) Typos, tiskařské závody, s.r.o., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, IČO 28433301, působící v oblasti tiskařských služeb se zaměřením především na předtiskové přípravy, web-ofsetový tisk, archový ofsetový tisk, digitální tisk a dokončující zpracování; tato společnost vyrábí časopisy, knihy, katalogy, reklamní materiály (zejm. letáky), příručky, kupony a cenné papíry.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží
JUDr. Martin Nedelka, advokát
Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 4
110 00 Praha 1
IDDS: caxgtbk

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 25. 10. 2017.