UOHS S040/2011
Rozhodnutí: S040/2011/KS-3112/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Tesco Holdings B.V. a PR market, s.r.o.
Účastníci PENTA INVESTMENTS LIMITED KELADONE a.s. Cheshunt Stores ČR s.r.o. Tesco Stores ČR a.s. PR market, s.r.o. Žabka, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 28. 2. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 175 KBČ. j.: ÚOHS-S040/2011/KS-3112/2011/840/JMě
V Brně dne: 28.2.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S040/2011/KS, zahájeném dne 28.1.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Tesco Holdings B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 3105, zastoupeného JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Tesco Holdings B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 3105, na straně jedné, a PR market, s.r.o., se sídlem Třinec VI, ul. Lidická č. 544, IČ: 61947296, a Žabka, a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, IČ: 27625761, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií ve společnosti Žabka, a.s. a podílu ve společnosti PR market, s.r.o. , uzavřené dne 22.12.2010 mezi společnostmi PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, a KELADONE a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15/583, IČ: 28510291, jako prodávajícími, a Cheshunt Stores ČR s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, IČ: 62584821, a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, IČ: 45308314, jako kupujícími, v jejímž konečném důsledku má společnost Tesco Holdings B.V. získat, prostřednictvím jí nepřímo kontrolovaných společností Cheshunt Stores ČR s.r.o. a Tesco Stores ČR a.s., 100% obchodní podíl na společnosti PR market, s.r.o. a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Žabka, a.s., a tím i možnost tyto společnosti nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 06/2011 ze dne 9.2.2011. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií ve společnosti Žabka, a.s. a podílu ve společnosti PR market, s.r.o. , uzavřené dne 22.12.2010 mezi společnostmi PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí (dále jen PENTA ), a KELADONE a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15/583, IČ: 28510291 (dále jen KELADONE ), jako prodávajícími, a Cheshunt Stores ČR s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, IČ: 62584821 (dále jen Cheshunt ), a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, IČ: 45308314 (dále jen Tesco ), jako kupujícími. Na základě výše uvedené smlouvy získá společnost Cheshunt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Žabka, a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, IČ: 27625761 (dále jen Žabka ), a společnost Tesco získá 100% obchodní podíl na společnosti PR market, s.r.o., se sídlem Třinec VI, ul. Lidická č. 544, IČ: 61947296 (dále jen PR market ).
4. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti Cheshunt i Tesco náleží do skupiny, v jejímž čele stojí společnost Tesco Holdings B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 3105 (dále jen Tesco Holdings ), bude tato společnost v konečném důsledku vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad společnostmi PR market a Žabka, včetně dvou dceřiných společností společnosti Žabka, kterými jsou společnosti PALMA maloobchod, s.r.o., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 510/38, IČ: 25723863 (dále jen PALMA ), a Largos Property, s.r.o., se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, IČ: 28958438 (dále jen Largos ).
5. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, kdy za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
6. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost Tesco Holdings stojí v čele skupiny (dále také skupina Tesco ), která celosvětově působí zejména v oblasti maloobchodního prodeje potravinářského i nepotravinářského zboží denní potřeby konečným spotřebitelům.
8. Na území České republiky do skupiny Tesco náleží společnosti Cheshunt [1] a Tesco, která je činná v oblasti maloobchodního prodeje potravinářského i nepotravinářského zboží denní potřeby konečným spotřebitelům. Společnost Tesco kromě toho ve svých větších obchodech prodává široký sortiment nepotravinářského zboží, včetně domácích potřeb, oblečení a obuvi, sportovní výbavy, elektrospotřebičů, knih, CD a DVD, pohonných hmot atd.
9. Skupina Tesco dále v České republice vyvíjí činnost rovněž v oblasti telekomunikačních služeb (např. mobilních telefonů), provozu lékáren a optik a osobních finančních služeb (např. spotřebitelských úvěrů).
10. V České republice je skupina Tesco rovněž činná prostřednictvím společností EDEN Development, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, IČ: 25127306, a Letňany Centre s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, IČ: 28243544, v oblastech vlastnictví realit a developerské činnosti, přičemž uvedené společnosti poskytují třetím stranám pouze v omezené míře služby.
11. Společnost Žabka je v době před uskutečněním spojení výlučně kontrolována společností PENTA. Společnost Žabka vykonává kontrolu nad společnostmi PALMA a Largos. Společnost Žabka provozuje spolu se svými dceřinými společnostmi síť malých obchodů pod obchodní značkou Žabka . Uvedené obchody působí v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní potřeby (potravinářského i nepotravinářského).
12. Společnost PR market je v době před uskutečněním spojení rovněž kontrolována společností PENTA, a to prostřednictvím její dceřiné společnosti KELADONE. Společnost PR market se zabývá zejména činností spočívající v maloobchodním prodeji zboží denní potřeby (potravinářského i nepotravinářského)-provozuje síť obchodů pod obchodní značkou Koruna . III. Relevantní trh
13. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
14. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
15. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí skupina Tesco i nabývané společnosti v České republice v oblasti maloobchodního prodeje potravinářského a nepotravinářského zboží denní potřeby. V této oblasti lze i s přihlédnutím k rozhodovací praxi Úřadu i Evropské komise rozlišovat mezi trhem nákupu či obstarávání zboží denní potřeby ( upstream market; shora navazující trh) a na něho navazujícím trhem maloobchodního prodeje denní potřeby ( downstream market; zdola navazující trh). [2]
III.1 Oblast maloobchodního prodeje potravinářského a nepotravinářského zboží denní potřeby
16. Skupina Tesco realizuje maloobchodní prodej zboží denní potřeby především v supermarketech [3] a hypermarketech [4] (tyto dva typy prodejen jsou společně s diskontními prodejnami [5] označovány jako tzv. relevantní formáty , moderní distribuční kanály , či nespecializované prodejny ). Uvedené typy maloobchodních prodejen zboží denní potřeby jsou v rozhodovací praxi Úřadu i Evropské komise z pohledu věcného zahrnovány do jednoho relevantního trhu, zatímco prodej zboží denní potřeby v prodejnách typu cash & carry [6] , specializovaných prodejnách, prodejnách u čerpacích stanic a kioscích je z tohoto věcného relevantního trhu vyloučen. [7]
17. V hypermarketech, supermarketech a diskontních prodejnách je konečným spotřebitelům nabízeno potravinářské i nepotravinářské spotřební zboží, které uspokojuje zejména každodenní potřeby zákazníků (toto zboží tvoří koš základních produktů denní potřeby). Společným rysem vyjmenovaných prodejen tzv. relevantních formátů, jímž se odlišují od jiných způsobů prodeje, vyloučených z věcného relevantního trhu, je široká nabídka zboží denní potřeby, jejíž přítomnost zákazník v dané prodejně očekává, a velká plocha prodejny relevantního formátu.
18. Skupina Tesco dále působí zejména v Praze (jedna z prodejen se nachází také v Plzni) prostřednictvím prodejen Tesco Expres-drobných provozoven s prodejní plochou menší než 400 m2.
19. Řetězec Žabka působí v 85 provozovnách o prodejní ploše do 400 m2, z nichž většina se nachází na území Prahy. Řetězec Koruna působí ve 48 provozovnách, z nichž 21 má prodejní plochu nad 400 m2.
20. Dále se Úřad zabýval otázkou, které zboží denní potřeby je třeba do zkoumaného relevantního trhu zahrnout. V této souvislosti byly zjištěny následující skutečnosti. V prodejnách relevantních formátů jsou konečným zákazníkům nabízeny především potraviny (tzv. kategorie food ), blízký doplňkový sortiment, jako například toaletní potřeby, kosmetika a čistící prostředky (tzv. kategorie near food ), a rovněž tak další nepotravinářské zboží, jako například textil, nářadí, hračky či domácí spotřebiče (tzv. kategorie non food II ).
21. Produktům náležejícím do kategorie food a kategorie near food je společné, že jsou nakupovány denně či v obdobně krátkých intervalech k pokrytí běžných potřeb domácnosti. Naproti tomu produkty kategorie non food II jsou nakupovány zákazníky nikoli pravidelně, ale příležitostně, v delších časových odstupech.
22. Při porovnání těchto výrobkových skupin lze nalézt mezi jednotlivými prodejnami relevantního formátu rozdíly: diskontní prodejny a supermarkety nabízejí zejména zboží kategorií food a near food , kdežto nabídka v hypermarketech je širší a pokrývá i kategorii non food II . [8]
23. K výše uvedenému lze dodat, že v České republice supermarkety a diskontní prodejny rovněž příležitostně nabízejí i výrobky kategorie non food II , což naznačuje, že věcný relevantní trh by mohl zahrnovat i produkty non food II . Uvedený závěr je v souladu s rozhodnutími Evropské komise [9] vztahujícími se k trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v rámci území České republiky, kde Evropská komise na základě výsledků svého šetření uvedla, že hypermarkety (nabízející ve větší míře nepotravinářské zboží kategorie non food II ) soutěží se supermarkety a diskontními prodejnami celým svým sortimentem, a nikoli pouze produkty pravidelně prodávanými ve všech třech relevantních formátech.
24. Protože se však nabývaní soutěžitelé Žabka a PR market maloobchodním prodejem zboží kategorie non food II zabývají ve zcela zanedbatelném rozsahu, [10] nebyla pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů kategorie non food II zahrnuta do věcného relevantního trhu.
25. Vzhledem k výše učiněným zjištěním Úřad v oblasti prodejních trhů vymezil za věcně relevantní trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v tzv. relevantních formátech , přičemž do tohoto věcně relevantního trhu nezahrnul kategorii non food II .
26. Při zkoumání, zda se soutěž na věcném trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je představováno celou Českou republikou, případně na jiným způsobem vymezeném území, Úřad vycházel z následujících skutečností. Ačkoli se rozhodování soutěžitele o tvorbě cen, sortimentu prodávaného zboží, marketingových a propagačních aktivitách či rozmístění prodejen obvykle odehrává na národní úrovni, skutečnost, že jednotliví maloobchodní prodejci vzájemně sledují konkurenční ceny na lokální úrovni a následně reagují na aktuální tržní situaci, svědčí ve prospěch lokálního vymezení relevantního trhu. Z pohledu konečného zákazníka pak geografický relevantní trh představuje lokálně omezenou oblast, v níž mohou koneční zákazníci dosáhnout maloobchodní prodejny relevantních formátů, a to 20 až 30 minutovou jízdou autem. Platnost lokálního vymezení trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby i ve vztahu k podmínkám území České republiky byla potvrzena nedávnými rozhodnutími Evropské komise [11] s tím, že lokální spádové oblasti v okruhu kolem jednotlivých maloobchodních prodejen se přibližně shodují s územím okresů.
27. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a s ohledem na svou předchozí rozhodovací praxi [12] se Úřad zabýval dopady předmětného spojení na hospodářskou soutěž na lokáních trzích tvořených územími jednotlivých okresů , které představují geografické relevantní trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v tzv. relevantních formátech.
28. Činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají na trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v tzv. relevantních formátech v případě společností Tesco a PR market, jež provozuje síť prodejen pod značkou Koruna.
III.2 Oblast obstarávání zboží
29. Při vymezení relevantního trhu pro oblast nákupu či obstarávání zboží Úřad přihlédl k následujícím skutečnostem.
30. Na nákupním trhu prodávají výrobci zboží denní potřeby svým odběratelům, mezi něž patří velkoobchodníci, maloobchodníci (například supermarkety či hypermarkety) a další podnikatelské subjekty.
31. Protože nabídková strana nákupního trhu se vyznačuje omezenou zaměnitelností, kdy producenti obvykle vyrábějí pouze jediný výrobek či jedinou kategorii výrobků, s tím, že schopnosti a možnosti těchto producentů přejít na výrobu produktu jiného jsou omezené, se při posuzování fúzí a akvizicí v oblasti maloobchodního prodeje na nákupním trhu z pohledu věcného rozlišují následující skupiny výrobků: 1. chléb a pečivo, 2. mléčné výrobky, 3. nealkoholické nápoje, 4. horké nápoje, 5. sladkosti, 6. základní potraviny, 7. kojenecká výživa, 8. krmiva pro zvířata, 9. hygienické a kosmetické výrobky, 10. prací, mycí a čisticí prostředky, 11. maso a uzeniny, 12. drůbež a vejce, 13. čerstvé ovoce a zelenina, 14. pivo, 15. víno a likéry, 16. zavařeniny, 17. mražené zboží, 18. ostatní drogistické zboží a 19. ostatní nepotravinářské výrobky.
32. Výrobci dodávají produkty spadající do jednotlivých, výše vyjmenovaných, kategorií prostřednictvím různých distribučních kanálů, které zahrnují nejen maloobchodní prodejce (zejména hypermarkety, supermarkety a diskontní prodejny), ale například i velkoobchodníky, prodejny typu cash & carry, specializované prodejny, restaurace či společnosti poskytující cateringové služby. I přes úvahy o rozdílech (týkajících se například balení uvedených produktů, logistiky, obchodní strategie, know-how), které z pohledu výrobců existují mezi jednotlivými distribučními kanály, se nejeví jako nezbytné v případě předmětného spojení soutěžitelů mezi těmito kanály rozlišovat, neboť posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje ve vztahu k nákupním trhům obavy z narušení hospodářské soutěže.
33. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad z pohledu věcného vymezil jako relevantní samostatné trhy nákupu zboží denní potřeby, jež jsou jednotlivě tvořeny výše uvedenými 19 výrobkovými skupinami . [13]
34. Podle zjištění Úřadu je třeba nákupní trhy zboží denní potřeby vymezit jako národní, přičemž takový přístup vychází ze skutečnosti, že většina produktů denní potřeby nakupovaných maloobchodními prodejci je vyráběna v České republice a v případě dovážených produktů jsou před jejich prodejem přizpůsobovány podmínkám České republiky balení a jazyk, ve kterém jsou konečnému spotřebiteli sdělovány informace o produktu. Navíc je třeba přihlížet i k faktu, že řada mezinárodních výrobců (v postavení dodavatelů) vyjednává s maloobchodními prodejci (v postavení odběratelů) na národní úrovni prostřednictvím svých dceřiných společností, a rovněž tak využívají dostupných národních distribučních kanálů. K uvedeným závěrům dospěla ve své rozhodovací praxi i Evropská komise.
35. Z výše uvedených důvodů Úřad v případě předmětného spojení soutěžitelů vymezil geografický relevantní trh nákupu zboží denní potřeby územím České republiky . IV. Dopady spojení
36. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ). [14]
37. O struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují základní údaje podíly na trhu. Pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení, resp. při posuzování ostatních relevantních kritérií, opak. [15] IV.1. Trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v tzv. relevantních formátech
38. Z pohledu celého území České republiky dosáhla v roce 2010 skupina Tesco na trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech tržní podíl [5-15] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele PR market na tomtéž trhu se pohyboval hluboko pod hranicí [0-5] %. Další nabývaný soutěžitel, společnost Žabka, na trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech není činná. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů se tak pouze nepatrně navýší společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele, který se bude pohybovat na úrovni [5-15] %.
39. Spojením vzniklý soutěžitel bude na celonárodním trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech vystaven konkurenčnímu tlaku ze strany řady dalších soutěžitelů, z nichž mezi nejvýznamnějšími lze jmenovat podnikatelské skupiny Schwarz, Ahold či REWE.
40. Trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech na území České republiky se vyznačuje přítomností většiny celoevropských maloobchodních prodejců (nadnárodních obchodních řetězců), kteří představují silnou konkurenci spojujícím se soutěžitelům. K tomu je nutné rovněž uvést, že většina z těchto nadnárodních obchodních řetězců vstoupila na trh České republiky v průběhu 90. let, silná konkurence mezi nimi pak v následujícím období vedla k odchodu některých z nich z trhu České republiky (například společnosti JULIUS MEINL, Carrefour či Delvita).
41. Trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech se vyznačuje neexistencí zásadních právních či administrativních překážek vstupu nových soutěžitelů. Pokud v oblasti zájmu konkrétního soutěžitele není k dispozici objekt vhodný k pronájmu, obvykle existuje možnost vybudování nové prodejny, jež je omezena pouze s ohledem na plán územního rozvoje dané lokality, tzn. administrativními kroky v souvislosti s územním rozhodnutím, stavebním povolením nebo kolaudačním řízením. Na rozdíl od některých jiných členských států Evropské unie však územní omezení výstavby maloobchodních prodejen nepředstavuje na většině území České republiky zásadní překážku. Z hlediska časové náročnosti se doba pro výstavbu a uvedení do provozu nové prodejny pohybuje od 8 do 24 měsíců v závislosti na velikosti prodejny. Rovněž náklady na vybudování prodejny nepředstavují významnou bariéru vstupu či expanze na trhu. K obdobnému závěru o nízkých bariérách vstupu na trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech v České republice dospěla i Evropská komise. [16]
42. Vzhledem k výše učiněným zjištěním lze konstatovat, že z pohledu celého území České republiky nevzbuzuje předmětné spojení soutěžitelů obavy z narušení soutěže na trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech.
43. Při zkoumání dopadů předmětného spojení na lokální trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech provedl Úřad analýzu údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů. Získané informace vedly k identifikaci lokálních trhů maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech, na nichž působí oba spojující se soutěžitelé (nabyvatel kontroly i nabývaný soutěžitel) a jejich společný tržní podíl bude přesahovat 25 %. Jedná se o následující okresy: a) Ostrava-město , b) Karviná a c) Frýdek-Místek .
44. Na ostatních lokálních trzích maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech buď nepřekročí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů hranici 25 % (v situaci, kdy na daném lokálním trhu působí oba spojující se soutěžitelé), nebo na daném lokálním trhu působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů (absence horizontálního překrytí). S ohledem na tyto skutečnosti a vzhledem k přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů na těchto lokálních trzích lze vyloučit obavy z možného narušení hospodářské soutěže na nich.
45. Lokální trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech, na nichž působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž jejich společný tržní podíl nepřekročí 25 %, se nacházejí na území těchto okresů: Benešov, Nový Jičín, Opava, Přerov a Zlín.
46. Lokální trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech, na kterém působí ze spojujících se soutěžitelů alespoň jeden z nabývaných soutěžitelů, nikoli však skupina Tesco, se nachází na území okresu Bruntál.
47. V dalším se pak Úřad zabýval lokálními trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech na území okresů Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek.
V.1.1. Trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech na území okresu Ostrava-město
48. Celková velikost trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech na území okresu Ostrava-město, vyjádřená obratem prodejů uskutečněných jednotlivými, na tomto trhu přítomnými soutěžiteli, činila v roce 2010 cca 5,6 mld. Kč. [17] Tržní podíl skupiny Tesco, která na zkoumaném lokálním trhu provozuje 3 prodejny tzv. relevantních formátů, činí [25-35] %. Nabývaný soutěžitel PR market na zkoumaném lokálním trhu provozuje pod značkou Koruna 2 prodejny tzv. relevantních formátů a 4 prodejny, které nepatří do kategorie relevantních formátů. Soutěžitel PR market tak na tomto lokálním trhu dosahuje tržní podíl celkem [0-5] %, pokud se týká všech prodejen Koruna na tomto lokálním trhu, a tržní podíl [0-5] %, pokud jde pouze o prodejny tzv. relevantních formátů. [18] Tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak bude po realizaci předmětného spojení činit [25-35] %, pokud by do něho byly započítány všechny prodejny Koruna, a [25-35] %, pokud by do něho byly na straně nabývaného soutěžitele započítány pouze prodejny tzv. relevantních formátů. V důsledku předmětného spojení soutěžitelů dojde na zkoumaném lokálním trhu jen k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
49. Spojením vzniklý subjekt bude i po uskutečnění spojení na předmětném lokálním trhu čelit konkurenci dalších soutěžitelů, z nichž například společnost AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen Ahold ) provozuje v okrese Ostrava-město celkem 10 prodejen tzv. relevantních formátů pod značkou Albert, skupina REWE celkem 7 prodejen tzv. relevantních formátů pod značkami Billa a Penny, a skupina Schwarz celkem 8 prodejen tzv. relevantních formátů pod značkami Lidl a Kaufland. Kromě toho se na uvedeném lokálním trhu nachází dalších 24 prodejen tzv. relevantních formátů provozovaných jinými konkurenty.
50. S ohledem ke společnému tržnímu podílu spojujících se soutěžitelů na zkoumaném lokálním trhu ve výši nepřesahující [25-35] %, jeho malému nárůstu a přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů Úřad dospěl závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nenaruší soutěž na zkoumaném lokálním trhu.
IV.1.2. Trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech na území okresu Karviná
51. Celková velikost trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech na území okresu Karviná, vyjádřená obratem prodejů uskutečněných jednotlivými, na tomto trhu přítomnými soutěžiteli, činila v roce 2010 cca 4,5 mld. Kč. [19] Tržní podíl skupiny Tesco, která na zkoumaném lokálním trhu provozuje 3 prodejny tzv. relevantních formátů, činí [15-25] %. Nabývaný soutěžitel PR market na zkoumaném lokálním trhu provozuje pod značkou Koruna 8 prodejen tzv. relevantních formátů a 7 prodejen, které nepatří do kategorie relevantních formátů. Soutěžitel PR market tak na tomto lokálním trhu dosahuje tržní podíl celkem [5-15] %, pokud se týká všech prodejen Koruna na tomto lokálním trhu, a tržní podíl [5-15] %, pokud jde pouze o prodejny tzv. relevantních formátů. [20] Tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak bude po realizaci předmětného spojení činit [25-35] %, pokud by do něho byly započítány všechny prodejny Koruna, a [25-35] %, pokud by do něho byly na straně nabývaného soutěžitele započítány pouze prodejny tzv. relevantních formátů.
52. Spojením vzniklý subjekt bude i po uskutečnění spojení na předmětném lokálním trhu čelit konkurenci dalších soutěžitelů. Z těchto konkurentů společnost Ahold provozuje v okrese Karviná celkem 6 prodejen tzv. relevantních formátů pod značkou Albert, skupina REWE zde provozuje celkem 9 prodejen tzv. relevantních formátů pod značkami Billa a Penny a skupina Schwarz je zde činná prostřednictvím celkově 9 prodejen tzv. relevantních formátů pod značkami Lidl a Kaufland. Kromě toho se na uvedeném lokálním trhu nachází dalších 7 prodejen tzv. relevantních formátů provozovaných jinými konkurenty.
53. Při posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů dále Úřad přihlédl ke skutečnosti, že zatímco skupina Tesco je na uvedeném lokálním trhu činná prostřednictvím prodejen s velkou prodejní plochou, naopak prodejny Koruna provozované na zkoumaném lokálním trhu soutěžitelem PR market svými prodejními plochami patří mezi menší prodejny. Na spojující se soutěžitele tak na lokálním trhu v okrese Karviná nelze nahlížet jako na blízké konkurenty. Blízkými konkurenty skupiny Tesco na lokálním trhu v okrese Karviná jsou společnost Ahold provozující na uvedeném lokálním trhu prodejny pod značkou Albert Hypermarket, skupina Schwarz působící na uvedeném lokálním trhu prostřednictvím svých prodejen Kaufland a skupina REWE působící na uvedeném lokálním trhu prostřednictvím svých prodejen Billa a Penny, neboť jmenované subjekty konkurují spojujícím se soutěžitelům především shodnou šíří nabízeného sortimentu (resp. z pohledu zákazníka existuje mezi jimi nabízenými produkty vysoká míra zaměnitelnosti), a to v prodejnách s obdobnou prodejní plochou.
54. Přestože v důsledku předmětného spojení dojde k nikoli zanedbatelnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele na daném lokálním trhu, přítomnost konkurenčních subjektů se silným postavením na tomto lokálním trhu, i skutečnost, že spojující se soutěžitelé na lokálním trhu v okrese Karviná blízkými konkurenty, vedly Úřad k závěru, soutěž na tomto lokálním trhu nebude v důsledku navrhovaného spojení soutěžitelů narušena.
IV.1.3. Trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech na území okresu Frýdek-Místek
55. Celková velikost trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech na území okresu Frýdek-Místek, vyjádřená obratem prodejů uskutečněných jednotlivými, na tomto trhu přítomnými soutěžiteli, činila v roce 2010 cca 3,5 mld. Kč. [21] Tržní podíl skupiny Tesco, která na zkoumaném lokálním trhu provozuje 3 prodejny tzv. relevantních formátů, činí [25-35] %. Nabývaný soutěžitel PR market, který na zkoumaném lokálním trhu provozuje pod značkou Koruna 5 prodejen tzv. relevantních formátů a 11 prodejen, které nepatří do kategorie relevantních formátů. Soutěžitel PR market tak na tomto lokálním dosahuje tržní podíl [5-15] %, pokud budou vzaty v úvahu pouze o prodejny tzv. relevantních formátů, a tržní podíl [5-15] %, pokud jde o všechny prodejny Koruna tomto lokálním trhu. [22] Tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak bude po realizaci předmětného spojení činit [35-45] %, pokud by do něho byly započítány všechny prodejny Koruna, a [25-35] %, pokud by do něho byly na straně nabývaného soutěžitele započítány pouze prodejny tzv. relevantních formátů.
56. Spojením vzniklý subjekt bude i po uskutečnění spojení na předmětném lokálním trhu čelit konkurenci dalších soutěžitelů. Mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů zaujímají na zkoumaném lokálním trhu společnost Ahold, která provozuje v okrese Frýdek-Místek celkem 6 prodejen tzv. relevantních formátů pod značkou Albert, skupina Schwarz, která je zde činná prostřednictvím celkově 4 prodejen tzv. relevantních formátů pod značkami Lidl a Kaufland, skupina REWE, která v okrese Frýdek-Místek provozuje celkem 7 prodejen tzv. relevantních formátů pod značkami Billa a Penny, a společnost SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., která zde provozuje 1 prodejnu tzv. relevantního formátu. Kromě toho se na uvedeném lokálním trhu nachází další 2 prodejny tzv. relevantních formátů provozované jinými konkurenty.
57. Při posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů dále Úřad přihlédl ke skutečnosti, že zatímco skupina Tesco je na uvedeném lokálním trhu činná prostřednictvím prodejen s velkou prodejní plochou, pak prodejny Koruna provozované na zkoumaném lokálním trhu soutěžitelem PR market svými prodejními plochami patří mezi menší prodejny. Na spojující se soutěžitele tak na lokálním trhu v okrese Frýdek-Místek nelze nahlížet jako na blízké konkurenty. Blízkými konkurenty skupiny Tesco na lokálním trhu v okrese Frýdek-Místek jsou společnost Ahold se svými prodejnami provozovanými pod značkou Albert Hypermarket, skupina Schwarz působící na uvedeném lokálním trhu prostřednictvím svých prodejen Kaufland a společnost SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., neboť jmenované subjekty konkurují spojujícím se soutěžitelům především shodnou šíří nabízeného sortimentu (resp. z pohledu zákazníka existuje mezi jimi nabízenými produkty vysoká míra zaměnitelnosti) v prodejnách s obdobnou prodejní plochou.
58. Přestože spojením vzniklý soutěžitel bude na daném lokálním trhu disponovat relativně vysokým tržním podílem, přítomnost konkurenčních subjektů se silným postavením na tomto lokálním trhu, i skutečnost, že spojující se soutěžitelé na lokálním trhu v okrese Frýdek-Místek nejsou blízkými konkurenty, vedly Úřad k závěru, soutěž na tomto lokálním trhu nebude v důsledku navrhovaného spojení soutěžitelů narušena.
IV.2. Oblast maloobchodního prodeje zboží denní potřeby bez členění na prodejny tzv. relevantních formátů a prodejen jiných [23]
59. Vedle výše zkoumaných lokálních trhů na území okresů Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek posoudil Úřad i dopady předmětného spojení na soutěž na lokální trhy rovněž pro situaci, kdy by nebyly prodejny tzv. relevantních formátů odlišeny od dalších maloobchodních prodejen, neboť nabývaný soutěžitel Žabka provozuje pouze prodejny nespadající do kategorie tzv. relevantních formátů a větší část prodejen nabývaného soutěžitele PR market rovněž nepatří mezi prodejny tzv. relevantních formátů.
60. Při tomto hodnocení byly identifikovány lokální trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby, na nichž působila v roce 2010 jak skupina Tesco, tak alespoň jeden z nabývaných soutěžitelů. Jedná se o území těchto okresů: Benešov, Jihlava, Kroměříž, Litoměřice, Louny, Nový Jičín, Opava, Praha-západ, Přerov, Příbram a Zlín (na nichž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je [15-25] %), Kladno, Praha-východ a Tábor (na nichž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je [25-35] %), Hlavní město Praha (společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je [25-35] %) a Plzeň-město (společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je [45-55] %). Na všech těchto lokálních trzích dochází v důsledku předmětného spojení pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele (pouze na území Hlavního města Prahy dochází k nárůstu tržního podílu skupiny Tesco o více než [0-5] %, a to cca o [0-5] %) a současně platí, že skupina Tesco na jedné straně a nabývaní soutěžitelé na druhé straně nejsou blízkými konkurenty. Vzhledem k těmto skutečnostem lze konstatovat, že předmětné spojení nenaruší hospodářskou soutěž na těchto lokálních trzích.
61. Dále byly identifikovány lokální trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby, na nichž působil v roce 2010 ze spojujících se soutěžitelů alespoň jeden z nabývaných soutěžitelů, nikoli však skupina Tesco. Tyto lokální trhy se nacházejí na území těchto okresů: Bruntál, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Nymburk, Plzeň-jih, Strakonice a Teplice. Vzhledem k absenci horizontálního překrytí mezi spojujícími se soutěžiteli lze konstatovat, že předmětné spojení nenarušilo hospodářskou soutěž na těchto lokálních trzích. IV.3. Trhy nákupu zboží denní potřeby
62. Z informací a podkladů zjištěných Úřadem v průběhu správního řízení vyplývá, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhl v roce 2010 na žádném z jednotlivých trhů nákupu zboží denní potřeby na území České republiky hranici [15-25] %, zatímco tržní podíl nabývaných soutěžitelů se pohyboval kolem [0-5] %.
63. Na uvedených nákupních trzích tedy v důsledku předmětného spojení dojde pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele. Navíc vzal Úřad v úvahu, že na straně poptávky vystupuje řada konkurenčních subjektů. Předmětné spojení soutěžitelů tak nevzbuzuje obavy z narušení soutěže na žádném z jednotlivých trhů nákupu zboží denní potřeby na území České republiky
V. Závěr
64. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména pak s přihlédnutím k přítomnosti řady silných konkurentů na zkoumaných relevantních trzích či skutečnosti, že skupina Tesco na jedné straně a nabývaní soutěžitelé na druhé straně nejsou na posuzovaných relevantních trzích blízkými konkurenty, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona tak Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
65. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 28. 2. 2011

[1] Společnost Cheshunt nedosahuje na území České republiky žádný obrat.
[2] Viz například rozhodnutí Úřadu S 202/2008 REWE/PLUS-DISCOUNT či rozhodnutí Evropské komise M.1221 REWE/Meinl .
[3] Za supermarket se považuje samoobslužná prodejna s prodejní plochou 400 -2500 m2 zejména s rozsáhlou nabídkou výrobků food a near food .
[4] Za hypermarket se považuje samoobslužná prodejna s prodejní plochou min. 2500 m2, ve které se dle velikosti nad rámec nabídky výrobků food a near food nabízejí také komplexně výrobky non food II.
[5] Za diskontní prodejnu se považuje prodejna k prodeji úzkého sortimentu výrobků, často jako obchodních značek, na prodejní ploše zpravidla nepřesahující 1000 m2.
[6] Prodejny typu cash & carry jsou z věcného relevantního trhu vyloučeny z toho důvodu, že do nich mají přístup pouze podnikatelské subjekty (fyzické osoby-podnikatelé), jimž byla provozovatelem prodejny typu cash & carry vydána karta opravňující je k nákupu v dané prodejně či jejich síti, zatímco běžnému konečnému zákazníku jsou uzavřeny.
[7] K tomuto vymezení věcného relevantního trhu se ve své rozhodovací praxi přiklání Evropská komise (viz například rozhodnutí M.784 Kesko/Tuko , M.3905 Tesco/Carrefour či M.4590 REWE/Delvita ) i Úřad (viz rozhodnutí ve věci S 30/05 JULIUS MEINL/Ahold či S 202/2008 REWE/ PLUS-DISCOUNT ).
[8] Viz rozhodnutí Úřadu S 202/2008 REWE/PLUS-DISCOUNT .
[9] Viz rozhodnutí Evropské komise M.3905 Tesco/Carrefour a M.4590 REWE/Delvita .
[10] U soutěžitele PR market tvoří maloobchodní prodej zboží kategorie non food II pouze [ obchodní tajemství ] % ze svého obratu, zatímco soutěžitel Žabka dosahuje maloobchodním prodejem zboží kategorie non food II pouze [ obchodní tajemství ] % ze svého obratu.
[11] Viz rozhodnutí Evropské komise M.3905 Tesco/Carrefour a M.4590 REWE/Delvita .
[12] Viz rozhodnutí Úřadu S 202/2008 REWE/ PLUS-DISCOUNT .
[13] Viz rozhodnutí Úřadu S 202/2008 REWE/PLUS-DISCOUNT .
[14] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-8.
[15] Viz § 17 odst. 3 zákona.
[16] Viz rozhodnutí Evropské komise M.3905 Tesco/Carrefour a M.4590 REWE/Delvita .
[17] Tento objem nezahrnuje kategorii non food II a vychází pouze z prodejů realizovatelných v prodejnách tzv. relevantních formátů.
[18] Další nabývaný soutěžitel, společnost Žabka, prostřednictvím svých prodejen na tomto lokálním trhu není přítomen.
[19] Tento objem nezahrnuje kategorii non food II . a vychází pouze z prodejů realizovatelných v prodejnách tzv. relevantních formátů.
[20] Další nabývaný soutěžitel, společnost Žabka, prostřednictvím svých prodejen na tomto lokálním trhu není přítomen.
[21] Tento objem nezahrnuje kategorii non food II . a vychází pouze z prodejů realizovatelných v prodejnách tzv. relevantních formátů.
[22] Další nabývaný soutěžitel, společnost Žabka, prostřednictvím svých prodejen na tomto lokálním trhu není přítomen.
[23] Při vyloučení kategorie non food II .