UOHS S040/2005
Rozhodnutí: OOHS/S040/05-117/05-SOHS II Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů ConocoPhillips Czech Republic s.r.o. / část podniků Benzina a.s. a Paramo Trysk a.s.
Účastníci ConocoPhillips Czech Republic s.r.o., Praha 5, Pekařská 14/628, 155 00 část podniku společnosti Benzina a.s., se sídlem Dlěnická 12, Praha 7 část podniku společnosti Paramo Trysk a.s., se sídelm Přerovská 560, Pardubice
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 6. 12. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 40/05-117/05-SOHS II V Brně dne 16. listopadu 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 40/05, zahájeném dne 6. října 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ConocoPhillips Czech Republic s.r.o., se sídlem Pekařská 14/628, Praha 5, IČ: 45799920, ve správním řízení zastoupená Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci ze dne 30. září 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít na základě [ obchodní tajemství ] , v jejímž důsledku má společnost ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V., se sídlem Schouwburgplein 30-34, Rotterdam, Nizozemské království, prostřednictvím společnosti ConocoPhillips Czech Republic s.r.o., se sídlem Pekařská 14/628, Praha 5, IČ: 45799920, získat vybrané čerpací stanice vlastněné společností BENZINA a.s., se sídlem Dělnická 12, Praha 7, IČ: 60193328, a vybrané čerpací stanice vlastněné společností Paramo Trysk a.s., se sídlem Přerovská 560, Pardubice, IČ: 64259790, ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2005 ze dne 19. října 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad obdržel podání společností BENZINA a.s., se sídlem Dělnická 12, Praha 7, IČ: 60193328 (dále jen "Benzina"), a Paramo Trysk a.s., se sídlem Přerovská 560, Pardubice, IČ: 64259790 (dále jen "Paramo"), které shodně konstatovaly, že jakoukoli smlouvu ohledně prodeje jakýchkoli jimi vlastněných čerpacích stanic neuzavřely a uzavření takové smlouvy ani v současné době nezvažují. Z tohoto důvodu považují obě společnosti správní řízení o povolení shora uvedeného spojení soutěžitelů za bezpředmětné.
V této souvislosti Úřad uvádí, že uvedené připomínky společností Benzina a Paramo nemají vliv na běh správního řízení zahájeného na základě návrhu účastníka řízení, tj. společnosti ConocoPhillips Czech Republic s.r.o., se sídlem Pekařská 14/628, Praha 5, IČ: 45799920 (dále jen "CP Czech"), který má v souladu s ustanovení § 15 odst. 3 zákona možnost podat návrh na povolení spojení soutěžitelů i před uzavřením smlouvy zakládající spojení a který nadále trvá na splnění závazku společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., se sídlem ul. Chemików 7, Plock, Polská Republika (dále jen "PKN Orlen"), vyplývajícího ze [ obchodní tajemství ] . Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě již zmiňované [ obchodní tajemství ] , jež byla uzavřena v rámci privatizačního procesu, jehož cílem byl prodej většinového podílu na společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, Praha 1, IČ: 61672190 (dále jen "Unipetrol"), která kontroluje rovněž společnosti Benzina a Paramo. V uvedené [ obchodní tajemství ] se společnost PKN Orlen zavázala [ obchodní tajemství ] pro případ, že společnost PKN Orlen v rámci zmiňovaného privatizačního procesu uspěje. Realizací shora uvedeného závazku společnosti PKN Orlen tak má společnost CP Czech nabýt části podniků společnosti Benzina a společnosti Paramo.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem. Částí podniku se přitom rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku. Tato podmínka je v tomto konkrétním případě splněna.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat jak skupiny nabyvatele, tak i nabývaných částí podniku, dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je splněna podmínka dle ustanovení § 13 písm. b) zákona a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost CP Czech je obchodní společností kontrolovanou ze strany společnosti CP Holdings. ConocoPhillips je integrovanou nadnárodní energetickou skupinou se sídlem ve Spojených státech amerických. Akcie mateřské společnosti ConocoPhillips jsou obchodovány na burze v New Yorku pod označením COP. Skupina ConocoPhillips působí v celosvětovém měřítku ve čtyřech klíčových oblastech: i) průzkum ropných ložisek a těžba ropy, ii) zpracování ropy, doprava a prodej ropných produktů, iii) těžba, zpracování a prodej zemního plynu (včetně podílu ve společnosti Duke Energy Field Services), a iv) výroba chemikálií a plastických hmot a jejich distribuce prostřednictvím společnosti Chevron Phillips Chemical Company.
Společnost CP Czech působí primárně v oblasti nákupu pohonných hmot a automobilových maziv včetně jejich dovozu, dopravy a maloobchodního a velkoobchodního prodeje. V souvislosti s těmito činnostmi provozuje CP Czech v České republice v době před posuzovaným spojením 43 čerpacích stanic pod značkou JET, z nichž 1 čerpací stanice je provozována na základě frančízy. Na svých čerpacích stanicích společnost CP Czech rovněž poskytuje doprovodné služby, jako je prodej automobilových maziv a podobně.
Před uskutečněním navrhovaného spojení soutěžitelů jsou převáděné čerpací stanice pohonných hmot ve vlastnictví společností Benzina a Paramo. Obě tyto společnosti jsou součástí skupiny kontrolované společností Unipetrol, jejímž majoritním akcionářem se v důsledku privatizace stala společnost PKN Orlen. Společnost PKN Orlen je nejvýznamnější polskou petrochemickou společností, která rovněž provozuje síť čerpacích stanic v Polsku a Německu.
Jak společnost Benzina, tak i společnost Paramo, se zabývají především nákupem pohonných hmot a automobilových maziv včetně jejich dovozu, dopravy a jejich maloobchodním a velkoobchodním prodejem a provozováním sítí čerpacích stanic. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v případě spojení dle § 12 odst. 2 zákona se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik nebo jeho část, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi nabyvatele.
Spojením dotčenou je oblast provozování čerpacích stanic pohonných hmot. Jejich prostřednictvím jsou jak navrhovatel, tak i převáděné části podniku společností Benzina a Paramo, činné na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot, přičemž jak společnost CP Czech, tak i převáděné čerpací stanice působí po celém území České republiky.
Na základě shora uvedených skutečností vymezil Úřad relevantní trh z hlediska věcného jako trh maloobchodního prodeje pohonných hmot. Z hlediska geografického je relevantním trhem spojujících se soutěžitelů území České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot v České republice působí jak nabyvatel, tak i převáděné části podniku, posuzované spojení tak má horizontální povahu a v důsledku spojení dojde k navýšení tržního podílu společnosti CP Czech. Celková velikost vymezeného relevantního trhu z hlediska výtoče pohonných hmot činila v roce 2004 přibližně 4,6 miliardy litrů. Tržní podíl společnosti CP Czech na tomto relevantním trhu činil přibližně [ obchodní tajemství ] % a tržní podíl převáděných čerpacích stanic přibližně [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů bude spojením vzniklý subjekt na vymezeném relevantním trhu zaujímat přibližně [ obchodní tajemství ] % tržní podíl.
Spojením vzniklý subjekt tedy bude dosahovat relativně nízkého tržního podílu, přičemž v důsledku spojení dojde k oslabení postavení dosud nejvýznamnějšího soutěžitele, tj. společnosti Benzina. Na vymezeném relevantním trhu působí celá řada dalších konkurentů spojujících se soutěžitelů, disponujících významnou hospodářskou silou, jako je například skupina OMW, Shell, Aral, Agip či Slovnaft a neexistují na něm významné bariery pro vstup nových soutěžitelů.
Na základě všech shora uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že subjekt vzniklý posuzovaným spojením bude i po jeho uskutečnění nadále čelit konkurenci ostatních soutěžitelů a posuzovaným spojením nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedeného důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II
PM: 6. prosince 2005
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Luděk Vrána, advokát
Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1