UOHS S040/2003
Rozhodnutí: OF/S040/03-1223/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-ThyssenKrupp GmbH, TESYCO Group, a.s. a TTI Service
Účastníci TESYCO GROUP, a.s., se sídlem Okružní 2162, Nymburk, 288 02 ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, se sídlem Düsseldorf, SRN TTI Service, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 2. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 117 KB


S 40/03-1223/03 V Brně dne 14. dubna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 40/03, zahájeném dne 4. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, se sídlem v Düsseldorfu, SRN, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci, a TESYCO GROUP, a.s., se sídlem Okružní 2162, Nymburk, ve správním řízení zastoupená JUDr. Vladimírem Zavadilem, advokátem, se sídlem Revoluční 3, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde dle § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným, která bude uzavřena mezi společnostmi ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, se sídlem v Düsseldorfu, SRN, a TESYCO GROUP, a.s., se sídlem Okružní 2162, Nymburk, jako zakladateli, v jejímž důsledku společnosti ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, se sídlem v Düsseldorfu, SRN, a TESYCO GROUP, a.s., se sídlem Okružní 2162, Nymburk, založí společně kontrolovaný podnik, společnost TTI Service, s.r.o., se sídlem v Nymburku, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/03 ze dne 19. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se účastníci správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Společnosti ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, se sídlem v Düsseldorfu, SRN (dále jen "Thyssen"), a TESYCO GROUP, a.s., se sídlem Okružní 2162, Nymburk (dále jen "Tesyco") mají v úmyslu založit společně kontrolovaný podnik, společnost TTI Service, s.r.o., se sídlem v Nymburku (dále jen "TTI"), a to na základě společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným, ve které jako zakladatelé vystupují společnosti Thyssen a Tesyco. Společnost Thyssen bude vlastnit na společném podniku obchodní podíl ve výši 51 %, zatímco společnost Tesyco bude disponovat obchodním podílem ve výši 49 %. Společný podnik bude společně kontrolován oběma zakladateli, neboť žádný z nich nebude v postavení, ve kterém by mohl jednostranně určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování společnosti TTI.
Úřad nejprve zkoumal, zda předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu. V ustanovení § 12 odst. 4 zákona je uvedeno, že za spojení soutěžitelů se rovněž považuje založení nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a toto spojení nemá za cíl ani za následek koordinaci soutěžního chování zakladatelů společného podniku.
Aby založení nového soutěžitele mohlo být posuzováno jako spojení podle § 12 odst. 4 zákona, musejí být splněny zejména dvě podmínky. Za prvé nový soutěžitel musí být kontrolován společně všemi zakladateli, za druhé musí mít koncentrativní charakter. O koncentrativní společný podnik jde tehdy, jestliže tento vykonává na trvalém základě (tj. po časově neomezenou nebo alespoň delší dobu) všechny funkce samostatného hospodářského subjektu, a jeho zakladatelé na relevantním trhu nadále v téže oblasti podnikání již nepůsobí samostatně a na sobě nezávisle, ale právě prostřednictvím společného podniku. Jestliže o obchodních aktivitách nového soutěžitele nerozhodují společně všichni zakladatelé, nebo není-li nový soutěžitel typem koncentrativního společného podniku, nejde o spojení ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
Při hodnocení splnění kritérií uvedených v předchozím odstavci, a tudíž určení, zda se v případě posuzované transakce jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, vycházel tedy Úřad především ze skutečnosti, zda oba zakladatelé nového soutěžitele vykonávají nad tímto společnou kontrolu, zda stále působí samostatně v téže oblasti podnikání, je-li fungování společně kontrolovaného podniku postaveno na trvalých základech a plní-li všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a to takové funkce, které na stejném trhu plní ostatní srovnatelné společnosti; v tomto smyslu musí mít společný podnik přístup k dostatečným zdrojům (finance, zaměstnanci, aktiva, vedoucí pracovníci) pro svoji činnost a musí též poskytovat významnou část svých služeb volně na trhu jiným subjektům, než pouze svým zakladatelům.
Stejná kritéria hodnocení skutečnosti, zda se při založení společně kontrolovaného podniku jedná o spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 4, používá Úřad ve všech případech založení společného podniku. Tak tomu bylo např. i ve správním řízení č.j. S 254/02-MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o./SPAR Česká obchodní společnost s.r.o./METSPA s.r.o. , ve kterém však Úřad dospěl k závěru, že se nejedná o založení koncentrativního společného podniku, které by bylo posuzováno jako spojení soutěžitelů.
Jak již bylo uvedeno výše, bude společnost Thyssen vlastnit na společném podniku podíl ve výši 51 % a společnost Tesyco obchodní podíl ve výši 49 %, přičemž kontrolu ve společnosti TTI budou vykonávat, z důvodu silných společných zájmů, oba zakladatelé společně, za vzájemné spolupráce, a to na základě dohody o nezávažnějších, strategických otázkách. Jednatelé společnosti TTI budou dva s tím, že každá ze zakládajících společností bude jmenovat po jednom jednateli. Jednatelé budou oprávněni jednat jménem společnosti pouze společně.
Společnost TTI má po časově neomezenou dobu působit v oblasti poskytování služeb údržby pro všechna průmyslová odvětví, ve které v současné době v České republice působí jeden ze zakladatelů, společnost Tesyco. Po založení společného podniku však již společnost Tesyco v této oblasti nadále nebude působit samostatně, pouze prostřednictvím společného podniku.
V oblasti poskytování služeb pro všechna průmyslová odvětví je běžné, že přibližně tři čtvrtiny služeb jsou zajišťovány vlastními zdroji průmyslových podniků. Kromě toho však v této oblasti působí i na průmyslových podnicích nezávislé subjekty, které poskytují služby údržby, oprav, správy zařízení, montáže výrobních zařízení a další jako svoji hlavní činnost pro více soutěžitelů. Jsou to například společnosti ISS Automotive Services s.r.o., KAF-Clean Service, s.r.o., Premier Manufacturing Support Services, s.r.o. a další. Nově založený podnik, společnost TTI, bude plnit všechny funkce, které na stejném trhu plní ostatní srovnatelné společnosti uvedené výše. Společný podnik nebude poskytovat žádnou část služeb svým zakladatelům.
Společný podnik bude mít za účelem vykonávání své činnosti zajištěn přístup k dostatečným zdrojům, bude mít vlastní vedoucí pracovníky, bude disponovat finančními zdroji, pracovníky a obchodním majetkem nezbytným k výkonu dané podnikatelské činnosti. Zakladatelé realizují především nemateriální vklad do nového soutěžitele-Thyssen disponuje nezbytným know-how a dlouhodobými kontakty se zákazníky v zahraničí, Tesyco působí na lokálním trhu v České republice, disponuje know-how a odbornými pracovníky k realizaci smluv o poskytování služeb průmyslovým podnikům.
Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že nově založený podnik bude společně kontrolován oběma zakladateli a bude mít koncentrativní, nikoli kooperativní charakter. Jsou tudíž splněny podmínky aplikace ustanovení § 12 odst. 4 zákona a jedná se tak o spojení soutěžitelů podle hlavy čtvrté zákona.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Thyssen je společností s ručením omezeným se sídlem ve Spolkové republice Německo, která působí v oblasti údržby průmyslových podniků, inspekcí a oprav průmyslových závodů, zařízení nebo budov a v oblasti navazujících služeb. Je nepřímo kontrolována společností ThyssenKrupp Serv AG, jejíž mateřskou společností je společnost ThyssenKrupp AG. Žádná z dceřinných společností společnosti Thyssen nemá sídlo v České republice. V tuzemsku působí skupina kontrolovaná společností ThyssenKrupp AG prostřednictvím jiných společností než je účastník řízení a v jiném oboru podnikání.
Společnost Tesyco je akciovou společností, která poskytuje služby údržby průmyslovým podnikům, montuje, opravuje a udržuje elektrická zařízení a vyrábí, instaluje a opravuje elektrické stroje a přístroje. Společnost Tesyco je kontrolována dvěma fyzickými osobami a dále nekontroluje žádné soutěžitele.
Společnost TTI bude působit v oblasti poskytování služeb údržby pro všechna průmyslová odvětví. Tyto služby sahají od pravidelných inspekcí výrobních závodů, údržby až po zajištění dostupnosti celých výrobních zařízení. Své služby bude společnost TTI poskytovat především koncernu Volkswagen, tedy v České republice společnosti ŠKODA AUTO a.s., ale i dalším společnostem např. v oblasti strojírenství a chemického průmyslu.
Dopady spojení
Společnost TTI, jakožto nově založený společný podnik, bude působit v oblasti poskytování služeb údržby pro všechna průmyslová odvětví. Tato oblast zahrnuje především následující služby:
údržba a inspekce -pravidelné inspekce výrobních závodů, údržbu a odpovědnost za zajištění použitelnosti kompletních výrobních zařízení;
opravy (úpravy) strojního zařízení -uvedení strojního zařízení do původního stavu, modernizace a rozšíření kapacit stávajícího strojního vybavení;
správa zařízení -opravy a čištění podlah, zdí a střešních konstrukcí výrobních hal, sběr a třídění průmyslového odpadu;
služby v oblasti životního prostředí -pomoc při dodržování standardů ochrany životního prostředí, profesionální likvidace zdraví škodlivých a životní prostředí znečišťujících materiálů;
demontáž a montáž výrobního zařízení -plánování a realizace kompletního přestěhování výrobních zařízení.
Účastníci řízení navrhují vymezit relevantní trh celkově jako trh služeb údržby pro všechna průmyslová odvětví s tím, že není potřeba další dělení výše uvedených služeb na samostatné relevantní trhy. Hlavním důvodem tohoto vymezení trhu je podle účastníků řízení skutečnost, že všechny významné společnosti působící v dané oblasti mají k dispozici know-how i technické kapacity nezbytné pro zajištění všech uvedených typů služeb. Jsou také schopni využít svých stávajících zkušeností i v jiných službách údržby, a to v krátkém časovém období a bez nutnosti vynaložení dodatečných nákladů a potřeby technického přizpůsobení.
Z hlediska poptávky, tzn. průmyslových podniků, které odebírají služby údržby, je hlavním faktorem pro výběr dodavatele cena a kvalita poskytovaných služeb. Používané technologie nejsou chráněny patenty, ani jinými právy průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Účastníci řízení uvádějí, že přibližně tři čtvrtiny služeb údržby si zajišťují průmyslové podniky vlastními zdroji, což by spíše mohlo vést k závěru, že výše uvedené jednotlivé služby nejsou zaměnitelné, nejsou součástí jedné komplexní nabídky, protože část služeb si průmyslové podniky zajišťují samostatně a část požadují od nezávislých subjektů.
Zakladatelé společného podniku, společnosti Thyssen a Tesyco, nebudou po založení společnosti TTI působit v oblasti poskytování služeb pro všechna průmyslová odvětví v České republice, a nebude tudíž v důsledku spojení docházet ke koordinaci jejich chování v této oblasti. Před uskutečněním navrhovaného spojení poskytovala služby průmyslovým podnikům pouze společnost Tesyco a dosahovala tržního podílu nižšího než 1 %. Navíc společnosti Thyssen a Tesyco nesoutěží ani na žádném trhu, který vertikálně, ať již směrem nahoru či dolů, navazuje na oblast výše uvedených služeb. Z těchto důvodů mohla být otázka přesného vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí ponechána otevřenou.
Služby údržby průmyslovým podnikům poskytuje velké množství soutěžitelů různé velikosti a hospodářské síly, z nichž někteří byli uvedeni výše, v této oblasti tudíž existuje poměrně silná konkurence, která je podpořena také skutečností, že průmyslové podniky jsou schopny zajistit si služby údržby i z vlastních zdrojů. Navíc průmyslové podniky disponují, díky své velikosti a postavení na trhu (např. koncern Volkswagen), výraznou vyjednávací silou vůči svým dodavatelům, která jim také umožňuje relativně snadno dodavatele služeb změnit. Vstupu nových soutěžitelů na dotčený trh nebrání žádné výrazné bariéry obchodní, technologické či patentové povahy.
Vzhledem k výše uvedenému dospěl Úřad k závěru, že spojení nebude mít za následek vznik nebo posílení dominantního postavení společnosti TTI nebo společností ji zakládajících, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát JUDr. Vladimír Zavadil, advokát
Vejmelka & Wünsch, v.o.s. Zavadil & partneři
Italská 27 Revoluční 3
120 00 Praha 2 110 15 Praha 1
Právní moc: 2.5.2003