UOHS S040/2000
Rozhodnutí: VO I/S040/00 Instance I.
Věc Spojení podniků podle § 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Cinergy Global Resources 1 B.V., Rotterdam, Nozozemí Energetika Chropyně, a.s., Komenského 75, Chropyně
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 24. 7. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


Č.j.: S 40/00-1070/00-210 V Brně dne 3. července 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. ve správním řízení č.j. S 40/00 zahájeném dne 5.6.2000 ve smyslu § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) na návrh účastníka řízení, společnosti Cinergy Global Resources 1 B.V., se sídlem Rotterdam, Nizozemí, ve věci povolení spojení podniků Cinergy Global Resources 1 B.V. a Energetika Chropyně, a.s., se sídlem Komenského 75, Chropyně, Česká republika ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků Cinergy Global Resources 1 B.V., se sídlem Rotterdam, Nizozemí a Energetika Chropyně, a.s., se sídlem Komenského 75, Chropyně, Česká republika, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. získáním 100 % akcií společnosti Energetika Chropyně, a.s. společností Cinergy Global Resources 1 B.V. na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií" mezi společností Aliachem, a.s., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10 a Cinergy Global Resources 1B.V. ze dne 7.5.1999, se ve smyslu § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 5. června 2000 návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb.,o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č.286/1993 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), podaný společností Cinergy Global Resources 1 B.V., se sídlem Rotterdam, Nizozemí, zastoupené na základě plné moci ze dne 26.5.2000 Romanem Denešem, bytem Praha 10, Bělocerkevská 3, r.č.: 690518/0172. Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 zákona získáním 100 % akcií společnosti Energetika Chropyně, a.s., se sídlem Komenského 75, Chropyně, společností Cinergy Global Resources 1 B.V. na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií" mezi společností Aliachem, a.s., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10 a Cinergy Global Resources 1 B.V. ze dne 7.5.1999. Dnem 5. června 2000 bylo správní řízení vedené pod č.j. S 40/00 zahájeno. Účastníkem řízení je společnost Cinergy Global Resources 1 B.V., se sídlem Rotterdam, Nizozemí s korespondenční adresou Pbox 1469, 1000 BL Amsterdam.
Z předložených podkladů vyplývá, že společnost Cinergy Global Resources 1 B.V. je zcela vlastněna společností Cinergy Corp., se sídlem Delaware, USA, která je mateřskou společností řady dceřiných společností působících v oblasti výroby, nákupu a prodeje energií v různých zemích světa. Kompletní organizační struktura Cinergy Corp. je zobrazena na listech č. 170-176 spisu. Cinergy Corp. nepřímo, prostřednictvím své dceřiné společnosti Cinergy Global Resources 1 B.V. se sídlem v Rotterdamu, Nizozemí, vlastní v České republice podíly v následujících společnostech:
100 % akcií společnosti Moravské teplárny, a.s., se sídlem ve Zlíně
100 % akcií společnosti Plzeňská energetika a.s., se sídlem v Plzni
99,8 % akcií společnosti CINERGETIKA Ú/L, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem
100 % akcií společnosti Cinergy Global Resources a.s., se sídlem v Praze
12 % akcií společnosti Teplárna Otrokovice a.s. se sídlem v Otrokovicích
Tyto společnosti (s výjimkou Cinergy Global Resources a.s. se sídlem v Praze, jejímž předmětem podnikání je zejména poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb) vyrábí a dodávají elektrickou energii a teplo místně omezenému okruhu spotřebitelů.
Cinergy Corp. dále vlastní v České republice nepřímo, prostřednictvím své dceřiné společnosti Cinergy Global One, Inc., 100 % obchodní podíl ve společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s r.o., se sídlem Sviadnov. Společnost CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. je společností zabývající se obchodováním s elektrickou energií, přičemž se zabývá také exportem a importem této komodity z/do České republiky.
Energetika Chropyně, a.s. je společností zabývající se výrobou a dodávkami tepla, elektrické energie, tlakového vzduchu, tlakové a demineralizované vody, nákupem a dodávkami zemního plynu na území města Chropyně. 15 % dodávky tepla je určeno pro obyvatelstvo, dodávky ostatních produktů jsou určeny pro podniky v průmyslovém areálu Chropyně. Energetika Chropyně, a.s. nekontroluje žádný jiný podnik.
Koupí 100 % akcií společnosti Energetika Chropyně, a.s. na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií" ze dne 7.5.1999 získala společnost Cinergy Global Resources 1 B.V. nad společností Energetika Chropyně, a.s. přímou, a jejím prostřednictvím Cinergy Corp. nepřímou, kontrolu ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona. Z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže se tedy jedná o spojení podniků.
V dalším kroku Úřad zkoumal, zda posuzované spojení podniků narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Účelem zákona je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen "zboží") proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen "narušování"). Za narušení hospodářské soutěže se považuje případ, kdy spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží, jak je uvedeno v ustanovení § 8a odst. 1 zákona. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil relevantní trh.
I když pojem relevantní trh není v zákoně definován, obecně lze říci, že za relevantní trh se pokládá místo, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky v reálném čase. Věcně relevantní trh obvykle zahrnuje veškeré výrobky či služby, které spotřebitelé pokládají z hlediska jejich vlastností, ceny a předpokládaného účelu použití za zaměnitelné nebo zastupitelné. Po stránce geografické se relevantním trhem rozumí oblast, ve které zúčastnění podnikatelé nabízejí relevantní produkty nebo služby, ohledně kterých jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní, a která se odlišuje od sousedních oblastí znatelně jinými soutěžními podmínkami. Relevantní trh se z hlediska času zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně jiné než v obdobích ostatních.
Při vymezování relevantního trhu po stránce věcné vycházel Úřad z vlastních poznatků a dále z informací a dokladů získaných během řízení. Z předložených materiálů vyplývá, že hlavní činností společností skupiny Cinergy, stejně jako společnosti Energetika Chropyně, a.s., je výroba a distribuce dálkového tepla. Na základě těchto zjištění Úřad vymezil relevantní trh, vztahující se k povolovanému spojení, po stránce věcné jako trh dodávek dálkového tepla. Důvodem jsou zejména silné bariéry přechodu z dálkového topení (ve stávající zástavbě a především ve městech) na jiné druhy topení (elektřina, plyn, pevná a kapalná paliva). Dálkové teplo může být co do způsobu použití do jisté míry nahraditelné jinými nosiči energie, zejména elektřinou nebo fosilními palivy. Náhrada však vyžaduje překonání investiční a časové bariéry, kterou představuje pořízení nebo výměna spalovací technologie (kotlů), často včetně potrubních rozvodů. V případě elektřiny je přechodem vyvoláno ještě znásobení provozních nákladů. Časová bariéra je dána posloupností přinejmenším těchto kroků: projektování-územní a stavební řízení-výběr dodavatelů-stavba a montáž-kolaudace-zkušební provoz. Existence investiční a časové bariéry je příčinou, proč správní orgán nepovažuje v tomto případě elektřinu a fosilní paliva za rozumně použitelné substituty dálkového tepla.
S ohledem na skutečnost, že se v daném případě jedná o podnikání v typickém síťovém odvětví, považuje Úřad po stránce geografické za relevantní trh území měst Zlín, Plzeň, Ústí nad Labem a Otrokovice pokrytá distribuční sítí dálkového tepla společností patřících do skupiny Cinergy a území města Chropyně pokryté distribuční sítí dálkového tepla společnosti Energetika Chropyně, a.s. Z předložených materiálů vyplývá, že Energetika Chropyně, a.s. vyrábí dálkové teplo především pro potřeby společností v areálu Chropyně-téměř 80 % vyrobeného tepla je dodáváno společnosti Aliachem a.s., 15 % dodávek tepla je určeno pro obyvatelstvo města Chropyně, kterým slouží především k vytápění. Na trhu dodávek dálkového tepla vymezeném územím města Chropyně má společnost Energetika Chropyně, a.s. monopolní postavení.
Pokud jde o vymezení relevantního trhu po stránce časové , jedná se o trh dlouhodobého až trvalého charakteru. Z hlediska tohoto řízení neexistují podstatná časová omezení.
Protože podíl společností skupiny Cinergy přesahuje 30% celkového obratu na takto vymezeném relevantním trhu, a stejně tak podíl společnosti Energetika Chropyně, a.s na relevantním trhu vymezeném z geografického hlediska územím města Chropyně přesahuje 30% celkového obratu na tomto místní trhu, jedná se o spojení podniků podle § 8a odst. 1 zákona.
Spojením se tato hodnota nezmění, neboť každá ze společností vlastněných společností Cinergy Global Resources 1 B.V. působí na geograficky omezeném místním trhu, stejně tak Energetika Chropyně, a.s. působí na geograficky omezeném místním trhu města Chropyně. Z hlediska úřadu je tedy důležitá ta skutečnost, že výše uvedené společnosti spolu na žádném relevantním trhu v České republice nesoutěží. Mezi těmito geografickými trhy neexistují žádné vazby, které by měly vliv na konkurenční prostředí na těchto jednotlivých trzích. Úřad tedy konstatuje, že spojením společnosti Cinergy Global Resources 1 B.V. a Energetika Chropyně, a.s. neovlivní hospodářskou soutěž na relevantním trhu.
Ve všech společnostech skupiny Cinergy i ve společnosti Energetika Chropyně, a.s. je teplo vyráběno v kogeneračních jednotkách společně s elektrickou energií. Jako palivo je převážně používáno hnědé uhlí, v menší míře černé uhlí, zemní plyn a topné oleje. Dodávky přímým zákazníkům jsou vzhledem k charakteru produktu zajišťovány pomocí vlastních potrubních sítí nebo vlastní elektrické distribuční sítě v dané lokalitě, odpovídající autorizaci každé společnosti. V některých případech je část produkce tepla prodávána místnímu provozovateli tepelných rozvodů, který teplo dále prodává svým zákazníkům, zejména v bytové sféře. Převážná část elektrické energie vyrobené společnostmi patřícími ke skupině Cinergy je spotřebována buď přímo výrobcem nebo distribuována vlastní distribuční sítí přímým zákazníkům (často sídlícím ve společném areálu s výrobcem elektřiny), zbývající část produkce je dodávána místně příslušným regionálním distribučním společnostem, v případě Plzeňské energetiky a.s. společnosti ČEZ, a.s. Distribuce elektrické energie vyrobené společnostmi skupiny Cinergy není doposud možná z důvodu nemožnosti přístupu těchto společností k páteřnímu distribučnímu systému elektrické energie. Téměř 100 % dodávek elektrické energie z Energetiky Chropyně, a.s. je určeno pro společnosti sídlící v průmyslovém areálu Chropyně, přičemž pouze 25 % dodávky je vyrobeno Energetikou Chropyně, a.s.. Zbývajících 75 % nakupuje společnost Energetika Chropyně, a.s. od Jihomoravské energetiky, a.s. Vzhledem k tomu, že objem dodávek elektrické energie, kterými strany spojení soutěží na trhu s ostatními dodavateli elektrické energie, je nízký, nebyl tento trh v rámci posuzovaného spojení podrobněji zkoumán.
Úřad přihlédl rovněž ke skutečnosti, že dceřiná společnost Cinergy Corp., společnost Cinergy Global One, Inc., získala 100 % podíl ve společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s.r.o., která se zabývá obchodováním s elektrickou energií, a která je vedle společnosti ČEZ a.s. jediným držitelem licence na dovoz a vývoz elektrické energie v České republice. V roce 1999 CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. dovezla do České republiky elektřinu v celkovém objemu 1,17 TWh, což představuje přibližně 2 % podíl na celkovém obratu celostátního trhu dodávek elektrické energie. Úřad vzal v této souvislosti v úvahu rovněž skutečnost, že v horizontu několika let, po liberalizaci trhu s elektrickou energií v ČR, kdy společnost CZECHPOL ENERGY spol. s.r.o získá přístup k přenosové soustavě a následně na místní trhy, kde působí jednotlivé společnosti vlastněné společností Cinergy Global Resources 1 B.V, může docházet k situaci, kdy bude elektřina dovážená společností CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. konkurovat dodávkám elektrické energie vyrobené ve zdrojích skupiny Cinergy včetně společnosti Energetika Chropyně, a.s a to jak v oblasti dodávek elektrické energie distributorům, tak konečným spotřebitelům. Potenciální ohrožení soutěže vyplývající z posuzovaného spojení podniků je však vzhledem k současným objemům dodávek obou zúčastněných stran a s ohledem na předpokládanou možnost volby dodavatele elektrické energie pro všechny konečné zákazníky (postupně v několika etapách) minimální.
Energetika Chropyně, a.s. rovněž vyrábí a dodává tlakový vzduch, čiřenou a demineralizovanou vodu, nakupuje a dodává zemní plyn. Veškeré dodávky těchto médií směřují ke společnostem sídlícím ve společném průmyslovém areálu s Energetikou Chropyně, a.s. Podíl dodávek těchto médií na relevantním trhu je nízký, proto Úřad podrobnější analýzu těchto trhů neprováděl.
Při prověřování personálních a finančních vazeb spojovaných podniků, jejich účasti v asociacích, svazech, komorách či sdruženích, stejně jako při posuzování kooperačních smluv uzavřených stranami spojení, nezjistil Úřad žádné skutečnosti, které by měly vliv na posuzovanou transakci.
Aby Úřad předmětné spojení povolil, musí soutěžitelé prokázat, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, které spojení přinese (§ 8a odst. 2 zákona), neboť spojení podniků, které vede k založení nebo posílení dominantního postavení, může bránit efektivní soutěži.
S přihlédnutím k účelu zákona Úřad újmu spatřuje již v samotném faktu narušení soutěže, jde zpravidla současně o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů, a to ať již v důsledku právního zániku konkurenta nebo jeho ovládnutím, a založení nebo posílení dominantního postavení soutěžitele. Spojení přináší jeho účastníkům výhody vlastně vždy, neboť je výrazem jejich svobodného rozhodnutí a nelze předpokládat, že soutěžitelů mají zájem sebe sama dobrovolně poškozovat. Z toho nutno dovodit, že zákon nemá na mysli výhody z pohledu účastníka spojení. Výhody musí být zvažovány z pohledu veřejného zájmu, přičemž podstatu tohoto zájmu je třeba vidět na straně poptávky, tedy spotřebitele.
Účastník řízení doložil následující výhody, které plynou ze spojení společnosti Cinergy Global Resources 1 B.V. a Energetiky Chropyně, a.s.:
Energetika Chropyně, a.s je společností podnikající v energetickém průmyslu. Vzhledem k finanční náročnosti tohoto podnikání se rozhodl jediný akcionář Energetiky Chropyně, a.s., společnost Aliachem a.s., prodat akcie Energetiky Chropyně, a.s. silnému a zkušenému zahraničnímu investorovi. Společnost Cinergy Global Resources 1 B.V. má dostatečné zkušenosti a dostatečné finanční zdroje k tomu, aby Energetiku Chropyně, a.s. ozdravila a zvýšila efektivnost výrovy jednotlivých produktů.
Vstup kapitálově silného zahraničního partnera do Energetiky Chropyně, a.s. zajistil celkové hospodářské ozdravení této společnosti. Dochází k postupné ekologizaci výroby a dodávek jednotlivých médií a snížila se hodnota emisí. Zlepšily se vztahy s dodavateli surovin.
Po převzetí společnosti v květnu 1999 došlo k novému organizačnímu uspořádání a velké úsilí bylo zaměřeno na snížení výrobních nákladů. V rámci zlepšování servisu zákazníkům byly vybudovány nové teplovodní rozvody v sídlišti Chropyně.
Investice společnosti Cinergy Global Resources 1 B.V. zkvalitnila služby a řídící procesy v rámci Energetiky Chropyně, a.s. Tato skutečnost vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti a diverzifikaci trhu, ale především umožnila snížit ceny a tím také zvýšit uplatnění na relevantním trhu. Ceny energií se pohybují na tržní úrovni a jsou odvozené od nákladů, jak vyžadují příslušné právní předpisy a výměry ministerstva financí ČR v oblasti regulace cen. V této souvislosti došlo k výraznému snížení ceny tepla pro obyvatelstvo. Cena tepla byla snížena o více než 40 Kč na GJ, a to z 295 Kč za GJ před spojením na 253,50 Kč za GJ po spojení. Tato částka byla platná do 31.3.2000. S ohledem na zvýšení cen za plyn, který je spotřebován na výrobu tepla, byla Energetika Chropyně, a.s. nucena od 1.4.2000 zvýšit cenu za teplo, a to na 265,30 Kč za GJ. I přes tuto skutečnost je cena za teplo stále o 30 Kč levnější než tomu bylo před spojením.
Pracovníci společnosti Cinergy mají rozsáhlé zkušenosti s podnikáním v energetických odvětvích a řízením obdobných společností jako je Energetika Chropyně, a.s. Předáním těchto zkušeností managementu společnosti došlo k zlepšení podnikové kultury, k vyšší efektivnosti výroby energií a dosažení úspor v oblasti nákladů, což se příznivě promítlo a bude promítat do cen energií.
Cinergy Global Resources 1 B.V. plánuje pro období let 2001-2002 rozsáhlou investici v Energetice Chropyně, a.s. v rozsahu 840 milionů Kč za účelem modernizace technologie výroby energií, k dosažení vyšší stability dodávek, vyšší ekologické úrovně výroby a dosažení úspor v oblasti nákladů, což se promítne do cen pro spotřebitele. Současně s tím bude zajištěna dlouhodobost a kvalita bezporuchové dodávky energií.
Na základě výše uvedeného došel Úřad k závěru, že újma, která by mohla spojením podniků vzniknout, je převážena hospodářskými výhodami z tohoto spojení plynoucími. Proto Úřad v souladu s § 8a odst. 2 zákona spojení podniků povolil.
Úřad seznámil s připravovaným spojením podniků veřejnost prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku, kde v č. 25/2000 ze dne 21.6.2000 pod zn. 098493-25/00 byla zveřejněna výzva k podání eventuelních námitek proti spojení. Ve stanovené lhůtě nebyla u Úřadu žádná námitka uplatněna.
Dne 28. června 2000 Úřad vyzval účastníka správního řízení k seznámení s výsledky šetření. Účastník řízení se vzhledem k zevrubné znalosti spisu vzdal práva na seznámení s výsledky šetření, nevznesl žádné připomínky a nenavrhl doplnění dokazování.
Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat podle
§ 61 zákona č. 71/1967 Sb., v platném znění, rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-I. výkonného odboru, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
Cinergy Global Resources 1 B.V. zastoupená Romanem Denešem, Cinergy Global Resources, a.s., Karlova 48, 110 00 Praha 1