UOHS S040/1999
Rozhodnutí: VO I/S040/99 Instance I.
Věc Schválení smluv podle § 3 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Česká pošta, s.p.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 9. 6. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 53 KB


S 40/99-890/99-210 19. května 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 40/99 zahájeném
dne 3. 5. 1999 na základě návrhu České pošty, s.p. ze dne 30. 4. 1999 podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., jehož účastníkem je Česká pošta, s.p. se sídlem v Praze 3, Olšanská 9, ve vě­ci schválení Smluv o provozu kreditovacího centra pro dálkové nastavení výplatného na výplatních strojích a Smluv o prodeji a servisu výplatních strojů s autonomně nastavovaným kreditem dle § 3 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení se ve smyslu § 12 odst. 8 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb ., z a s t a v u j e.
O d ů v o d n ě n í
Dopisem ze dne 30. 4. 1999 čj. 23696/99-Pi podal účastník řízení Česká pošta, s.p. se sídlem v Praze 3, Olšanská 9 návrh na zahájení správního řízení ve vě­ci schválení Smluv o provozu kreditovacího centra pro dálkové nastavení výplatného na výplatních strojích a Smluv o prodeji a servisu výplatních strojů s autonomně nastavovaným kreditem dle § 3 odst. 4 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Dnem doručení návrhu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tj. dnem 3. května 1999, bylo zahájeno správní řízení. Správní orgán vyzval dopisem ze dne 6. května 1999 účastníka řízení k doplnění návrhu ve
smyslu požadavků § 3 odst. 5 zákona. Lhůtu k odstranění nedostatků v podání stanovil správní orgán na 14. května 1999.
Dne 19. května 1999 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dopis účastníka řízení ze dne 14. května 1999. V něm účastník řízení vysvětlil důvody podání žádosti o schválení Smluv o provozu kreditovacího centra pro dálkové nastavení výplatného na výplatních strojích a Smluv o prodeji a servisu výplatních strojů s autonomně nastavovaným kreditem a navrhl zastavení řízení. V souladu s ustanovením § 12 odst. 8 zákona a § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doruče­ní rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím I. výkonného odboru úřadu. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
Česká pošta
státní podnik
Ing. Miroslav Špaček
náměstek generálního ředitele pro provoz a obchod
Olšanská 9
225 99 Praha 3