UOHS S0393/2015
Rozhodnutí: S0393/2015/KS-19291/840/ASm Instance I.
Věc Smlouvy o koupi akcií
Účastníci Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. WEBCOM a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 24. 7. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 234 KB


Č. j.: ÚOHS-S0393/2015/KS-19291 /840/ASm

24. 7. 2015Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0393/2015/KS, zahájeném dne 7. 7. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Brno-Židenice, Žarošická 4395/13, IČ: 00176150, zastoupeného Mgr. Ondřejem Majerem, advokátem, se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 671/24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Brno-Židenice, Žarošická 4395/13, IČ: 00176150, a WEBCOM a.s., se sídlem Praha 10-Michle, U plynárny 1002/97, IČ: 25820826, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 2. 7. 2015 mezi společností Epigale Ltd., se sídlem Kypr, Nikósie, 20 Stasikratous Street, a fyzickými osobami, Pavlem Vaňkem, bytem Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice 17, Dušanem Tarabou, bytem Brandýs nad Labem, Boženy Němcové 766/4, Kateřinou Cetlovou, bytem Brno, Demlova 24, a Jitkou Koláčkovou, bytem Brno, Tichého 18, jako prodávajícími, a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti WEBCOM a.s., a tím i nabýt možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Brno-Židenice, Žarošická 4395/13, IČ: 00176150 (dále jen Konica Minolta Czech ), nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti WEBCOM a.s., se sídlem Praha 10-Michle, U plynárny 1002/97, IČ: 25820826 (dále jen WEBCOM ), a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Konica Minolta Czech je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Konica Minolta Inc., se sídlem Japonsko, Tokyo (dále jen Skupina Konica Minolta ). Celosvětově působící Skupina Konica Minolta poskytuje široké spektrum výrobků a služeb, přičemž na území České republiky se zabývá zejména prodejem, pronájmem a servisem vlastních multifunkčních zařízení a tiskáren pro kancelářské prostředí a produkční tisk a rovněž dodává související softwarové aplikace pro správu dokumentů a pro řízení a optimalizaci tiskových procesů.
3. WEBCOM působí v České republice v oblasti poskytování informačních systémů pro podporu řízení podniků a státních institucí, a to zejména tzv. komplexního podnikového software pro řízení výrobních, logistických, obchodních a administrativních činností. Společnost WEBCOM kontroluje společnosti WEBCOM SERVICES s.r.o., IČ: 28604113, a WEBCOM Technology Innovation s.r.o., IČ: 28604121, obě se sídlem Praha 10-Michle, U plynárny 1002/97, jež se zabývají implementací softwarových řešení dodávaných společností WEBCOM.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítkaJUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
Mgr. Ondřej Majer, advokát
Peterka & Partners advokátní kancelář
Karlovo náměstí 671/24
110 00 Praha 1


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy