UOHS S039/2005
Rozhodnutí: S039/05-5840/05-OOHS Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. a Kostelecké uzeniny a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, 130 00 Praha 3 Kostelecké uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, 588 61 Kostelec
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 10. 11. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 95 KB


S 39/05-5840/05-OOHS
V Brně dne 24. října 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 39/05, zahájeném dne 26. září 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610, ve správním řízení zastoupené JUDr. Miroslavou Rybovou, se sídlem Roháčova 1099/38, Praha 3, na základě plné moci ze dne 21. září 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií" uzavřené dne 15. března 2005 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610, jako kupujícím, a MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec, se sídlem Kostelec 60, IČ: 60698756, jako prodávajícím, dále na základě (obchodní tajemství) , v jejichž důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610, získat možnost vykonávat kontrolu nad společností Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, IČ: 46900411, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/2005 ze dne 5. října 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií" uzavřené dne 15. března 2005 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610 (dále jen "AGROFERT HOLDING"), jako kupujícím, a MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec, se sídlem Kostelec 60, IČ: 60698756 (dále jen "MASO UZENINY"), jako prodávajícím, dále na základě (obchodní tajemství) . Podle uvedené smlouvy má společnost AGROFERT HOLDING získat od společnosti MASO UZENINY akcie představující podíl ve výši (obchodní tajemství) % na základním kapitálu společnosti Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, IČ: 46900411 (dále jen "Kostelecké uzeniny"), a navýšit tak svůj podíl na této společnosti na celkových (obchodní tajemství) %. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost AGROFERT HOLDING je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, která formou majetkových účastí sdružuje další obchodní a výrobní společnosti na území ČR i v zahraničí. Společnost AGROFERT HOLDING je kontrolována panem (obchodní tajemství) , jenž stojí na vrcholu majetkové struktury celého holdingu (dále jen "skupina AGROFERT").
Skupina AGROFERT působí ve třech základních oblastech: jedná se o činnost související se zemědělstvím, s potravinářstvím a s průmyslovou výrobou chemických látek na bázi organické i anorganické chemie.
V zemědělském sektoru působí přibližně 35 společností skupiny AGROFERT, přičemž se jedná především o společnosti typu zemědělské zásobování a nákup (dále jen "ZZN") nebo agrochemické podniky zabývající se obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla, osiva) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření) (dále jen "ACHP"). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže (kuřata popř. krůty) či chovem prasat. Zemědělská větev holdingu se zabývá obchodováním v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí (pšenice potravinářská, žito, ječmen sladovnický, krmné obilí), olejnin (řepka olejná, slunečnice), v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných produktů. Dále obchoduje s komponenty do krmných směsí (sojovými, řepkovými a slunečnicovými šroty, rybími moučkami, premixy apod.). Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.
V rámci majetkové struktury skupiny AGROFERT působí potravinářské společnosti Maso Planá, a.s., se sídlem Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí, IČ: 60071231 (dále jen "Maso Planá"), a MASNA Studená, a.s., se sídlem Masná ul. 480, Studená, IČ: 46678174 (dále jen "MASNA Studená"), zabývající se zpracováním vepřového a hovězího masa a v menší míře i masa drůbežího. Skupina AGROFERT již nepůsobí na trhu krůtích ani kuřecích porážek, postupně je snižován i chov krůt.
Společnosti Maso Planá a MASNA Studená se zabývají výrobou opracovaného výsekového vepřového i hovězího masa, masných výrobků a konzerv. Z jatečních zvířat (vepřů i skotu) se dále využívají droby-tj. vnitřnosti, které se dále zpracovávají do masných výrobků (tlačenka, jitrnice apod.-tzv. masné výrobky vařené) nebo se bez další úpravy distribuují na trh ke konečné spotřebě. Při výrobě dále vznikají ostatní produkty z porážek jatečních zvířat (zejména skotu), jako např. kůže, které se využívají v kožedělném průmyslu, vepřová střeva, která se využívají jako obaly ve vlastní výrobě (sekané zboží). Uvedené společnosti působí především na trzích hovězího a vepřového masa a masných výrobků. Své výrobky distribuují po celém území České republiky a část produkce vyváží do zemí Evropské unie (Slovensko, Rakousko, Německo). Společnost Maso Planá distribuuje své výrobky především prostřednictvím obchodních řetězců, jako jsou společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., ZIMBO Czechia s.r.o., INTERSPAR, HOPI s.r.o., Flop A + B., Jednota atd. Mezi největší tuzemské odběratele společnosti MASNA Studená patří rovněž zejména obchodní řetězce MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Tesco Stores, a.s., Kaufland, v.o.s., Flop Jih, ZIMBO Czechia s.r.o., Spar, Lidl, Inpost s.r.o. a další.
Prostřednictvím společnosti PENAM, a.s., se sídlem Cejl 38, Brno, IČ: 469 67 851 (dále jen "PENAM"), působí skupina AGROFERT v mlýnsko-pekárenském průmyslu.
V chemickém průmyslu působí skupina AROFERT především prostřednictvím společností DEZA, a.s., se sídlem Masarykova č.p. 753, Valašské Meziříčí, IČ: 00011835, která je zpracovatelem surového benzolu a dehtu a která vyrábí především černouhelné smoly, základní aromáty, impregnační oleje aj., přičemž většina produkce se vyváží do zahraničí, a dále pak prostřednictvím společnosti PRECHEZA a.s., se sídlem Přerov, IČ: 14617064, která je významným výrobcem pigmentů, především titanové běloby (s výrobky společnosti PRECHEZA obchodovala především společnost PRECOLOR, a.s., nyní odštěpný závod společnosti AGROFERT HOLDING). Prostřednictvím výkonu společné kontroly nad společností AGROBOHEMIE a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 63078121, se společnost AGROFERT HOLDING podílí na výkonu kontroly nad společností Lovochemie, a.s., se sídlem Terezínská 57, Lovosice, IČ: 49100262, která vyrábí a prodává dusíkatá a kombinovaná hnojiva, a nad společností ALIACHEM a.s., se sídlem Semtín, Pardubice č.p. 103, IČ: 60108916, která vyrábí zejména anorganické chemikálie, barviva a pigmenty, plasty a výbušniny.
Společnost Kostelecké uzeniny působí především v oblasti řeznictví, uzenářství, výroby masných výrobků, jejich distribuce a prodeje včetně dalších služeb a činností s tím spojených. Produkce společnosti Kostelecké uzeniny zahrnuje porážkovou činnost, zpracování vepřového, hovězího i drůbežího masa, výrobu masných výrobků z masa vepřového, hovězího i drůbežího, výrobu uzenin a konzerv. Společnost Kostelecké uzeniny nakupuje pro svou výrobu především jatečná zvířata, která poráží na vlastních jatkách a dále zpracovává. Ve struktuře výroby převažuje maso drůbeží, menší podíl tvoří maso vepřové a hovězí. Největší podíl výsledné produkce představují masné výrobky, zbytek porcované maso. Výrobky společnosti Kostelecké uzeniny jsou distribuovány jednak prostřednictvím obchodních řetězců (Ahold Czech Republic, Makro Cash & Carry ČR s.r.o., Akrman Hodonín s.r.o., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. a Lidl Česká republika), jednak prostřednictvím menších odběratelů. Společnost Kostelecké uzeniny působí především na českém trhu, část produkce vyváží zejména na Slovensko, drůbeží a vepřové maso do Německa a Nizozemí.
Největším akcionářem společnosti Kostelecké uzeniny je společnost MASO UZENINY se (obchodní tajemství) % podílem na základním kapitálu. Společnost Kostelecké uzeniny vlastní 100% dceřinou společnost Kostelecké uzeniny s.r.o., se sídlem Limbach, Slovenská republika, IČ: 35869798, jež plní funkci obchodního zastoupení na území Slovenské republiky. Společnost Kostelecké uzeniny vlastní dále 50% podíl na společnosti MASO Hodonín, s.r.o., se sídlem Na Výhoně 3035, Hodonín, IČ: 26929287 (dále jen "MASO Hodonín"), nad níž vykonává společnou kontrolu spolu se společností Akrman Hodonín s.r.o., se sídlem Za černým mostem 3035, Hodonín, IČ: 63474662 (dále jen "Akrman Hodonín"). Společnost MASO Hodonín zpracovává vepřové maso, přičemž větší podíl se prodává jako výsekové maso čerstvé nebo balené do maloobchodu. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak bylo již výše uvedeno, společnost Kostelecké uzeniny je činná v oblasti potravinářského průmyslu-konkrétně jde o porážku jatečných zvířat (prasata, hovězí dobytek, kuřata) a jejich následné zpracování-tj. výroba masa a masných výrobků a jejich prodej. Ze skupiny nabyvatele jsou ve stejné oblasti činné společnosti Maso Planá a MASNA Studená. Danou oblastí se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích 1 .
Z výše uvedeného přehledu činností spojujících se soutěžitelů tedy vyplývá, že k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů dochází v případě zpracování vepřového, hovězího a drůbežího masa a prodeje výrobků z tohoto masa (tedy masných výrobků) do obchodní sítě. Maso z jednotlivých druhů hospodářských zvířat, jejichž zpracováním se zabývají spojující se soutěžitelé, představuje produkty, které jsou z pohledu své charakteristiky, odlišností v procesu zpracování a výroby, či preferencí konečných spotřebitelů (stravovací návyky obyvatelstva) navzájem zastupitelné buď ve velmi omezené míře, nebo vůbec. Na základě tohoto závěru a v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu lze z hlediska věcného vymezit jako relevantní trh výrobků z vepřového masa , trh výrobků z hovězího masa a trh výrobků z drůbežího masa . Tyto tři samostatné věcně relevantní trhy zahrnují zpracování, a to včetně porážek jatečních vepřů, jatečního skotu a jateční drůbeže, a následný prodej zpracovaného masa a masných výrobků do obchodní sítě. Z pohledu geografického byl relevantní trh vzhledem k homogenním soutěžním podmínkám v případech všech výše uvedených věcně relevantních trhů vymezen územím celé České republiky .
Kromě výše vymezených relevantních trhů posuzoval Úřad dopady předmětného spojení soutěžitelů i na oblast výroby krmných směsí pro vepře, pro skot a pro drůbež, a na oblast chovu a výkrmu vepřů a drůbeže, na nichž ze spojujících se soutěžitelů vyvíjí činnost pouze skupina AGROFERT. Je tomu tak z toho důvodu, že uvedené oblasti vertikálně předcházejí (jedná se o tzv. "upstream markets" ) trhům vymezeným pro účely tohoto rozhodnutí jako relevantní.
Na relevantním trhu výrobků z vepřového masa v České republice dosáhla v roce 2004 skupina AGROFERT tržního podílu ve výši cca (obchodní tajemství) %, společnost Kostelecké uzeniny dosáhla tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení bude tedy činit cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu výrobků z hovězího masa v České republice činil v roce 2004 tržní podíl skupiny AGROFERT cca (obchodní tajemství) %, společnosti Kostelecké uzeniny pak cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude tedy po uskutečnění spojení představovat cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantních trzích výrobků z vepřového masa a výrobků z hovězího masa v České republice působí řada konkurenčních soutěžitelů-např. Masokombinát Polička, Schneider-masokombinát Plzeň, masný průmysl Krásno, Procházka, Skaličan, masokombinát Písek, Krahulík-Masozávod Krahulčí a Chebský Masokombinát.
Na relevantním trhu výrobků z drůbežího masa v České republice v roce 2004 dosáhla skupina AGROFERT tržního podílu ve výši (obchodní tajemství) % a společnost Kostelecké uzeniny cca (obchodní tajemství) %. Spojující se soutěžitelé dosáhnou tedy po uskutečnění spojení na předmětném relevantním trhu společného tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Z konkurenčních soutěžitelů působí na tomto relevantním trhu např. skupina Agropol Group, a.s., s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, XAVEROV Holding s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, Drůbežářské závody Klatovy s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, MSZD Promt, a.s. s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % a dále pak řada menších zpracovatelů.
Pro postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na vymezených relevantních trzích je dále příznačná existence obchodních řetězců na straně poptávky. Tyto odběratelské subjekty, z nichž lze jmenovat například společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., TESCO Stores, a.s. či AHOLD Czech Republic, a.s., disponují značnou ekonomickou a finanční silou, která jim umožňuje sjednávat si ve vztahu k dodavatelům zpracovaného vepřového, hovězího a drůbežího masa a masných výrobků výhodné dodací a cenové podmínky. To ve spojení s faktem, že značná část produkce zpracovatelských subjektů směřuje právě do těchto obchodních řetězců, přičemž dodávky do obchodních řetězců jsou významné pro zajištění a vytvoření stabilní pozice na trzích výrobků z vepřového masa, výrobků z hovězího masa a výrobků z drůbežího masa, znamená, že spojující se soutěžitelé nebudou mít po spojení možnost chovat se ve značné míře nezávisle na svých odběratelích.
Úřad dále posuzoval, jaké dopady přinese předmětné spojení na hospodářskou soutěž v oblastech vertikálně předcházejících výše vymezeným relevantním trhům, tedy oblasti výroby krmných směsí a v oblasti výkrmu hospodářských zvířat.
V oblasti výroby krmných směsí pro hospodářská zvířata působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina AGROFERT. Uvedené krmné směsi jsou vyráběny cíleně pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat, tedy zvláště pro vepře, přičemž podíl skupiny AGROFERT činí v oblasti krmných směsí pro vepře cca (obchodní tajemství) %, pro skot, kde je postavení skupiny AGROFERT charakterizováno podílem ve výši cca (obchodní tajemství) %, a pro drůbež, kde podíl skupiny AGROFERT dosahuje cca (obchodní tajemství) %. Podíl skupiny AGROFERT na celkovém objemu všech krmných směsí pro všechny uvedené druhy hospodářských zvířat se pohybuje na úrovni cca (obchodní tajemství) %.
Rovněž v oblastech chovu a prodeje jatečních vepřů a drůbeže vyvíjí ze spojujících se subjektů činnost pouze skupina AGROFERT, přičemž její podíly dosahují v oblasti chovu a prodeje jatečních vepřů cca (obchodní tajemství) % a chovu a prodeje drůbeže cca (obchodní tajemství) %.
Po zhodnocení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, včetně dopadu spojení na situaci ve vertikálně navazujících oblastech, Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde ke zvýšení tržní síly spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu tato umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel odboru
ochrany hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 1099/83
130 00 Praha 3
Právní moc: 10.11.2005.
1 Např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 17/03 (AGROFERT HOLDING/ZEZNA Znojmo, a.s.) a S 237/03 (AGROFERT HOLDING/ MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec).