UOHS S039/2004
Rozhodnutí: OF/S039/04-1387/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH a Portland Trust Developments IV s.r.o.
Účastníci Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, se sídlem Kreuzberger Ring 56, 65205 Wiesbaden, Spolková republika Německo Portland Trust Developments IV s.r.o., se sídlem Klimentská 46/1216, 110 02 Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 1. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 39/04-1387/04
V Brně dne 29. března 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 39/04, zahájeném dne 26. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, se sídlem Kreuz Ring 56, Wiesbaden, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci z 16. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, se sídlem Kreuz Ring 56, Wiesbaden, Spolková republika Německo , a Portland Trust Developments IV s.r.o., se sídlem Klimentská 46/1216, Praha 1, IČ: 26120313, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 17. února 2004 mezi společnostmi AP Portland 4 S.A.R.L., se sídlem 9, rue Schiller, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, jako převodcem, Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH , jako nabyvatelem, A.P. Portland, L.P., se sídlem 10-13, Centre Road, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, jako ručitelem, a Apollo Real Estate Investment Fund IV, L.P., se sídlem Two Manhattanville Road, Purchase, New York, Spojené státy americké, jako hlavním ručitelem, v jejímž konečném důsledku má společnost Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbHzískat 100% obchodní podíl ve společnosti Portland Trust Developments IV s.r.o., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných veřejných seznamů, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/2004 ze dne 10. března 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" ze dne 17. února 2004 (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi společnostmi AP Portland 4 S.A.R.L., se sídlem 9, rue Schiller, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství (dále jen "AP Portland 4"), jako převodcem, a Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, se sídlem Kreuz Ring 56, Wiesbaden, Spolková republika Německo (dále jen "Commerz GI"), jako nabyvatelem, A.P. Portland, L.P., se sídlem 10-13, Centre Road, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "A.P. Portland"), jako ručitelem, a Apollo Real Estate Investment Fund IV, L.P., se sídlem Two Manhattanville Road, Purchase, New York, Spojené státy americké (dále jen "Apollo"), jako hlavním ručitelem. V důsledku této Smlouvy má společnost Commerz GI získat 100 % obchodní podíl ve společnosti Portland Trust Developments IV s.r.o., se sídlem Klimentská 46/1216, Praha 1, IČ: 26120313 (dále jen "Portland Trust Developments"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost Commerz GI získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti Portland Trust Developments.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Commerz GI je německou investiční a manažerskou společností, jejímiž společníky jsou Commerz Grundbesitz-Gesellschaft mbH (75% podíl), dceřiná společnost společnosti Commerzbank AG, a BBD Beteiligungsgesellschaft mbH (25% podíl). Commerz GI je tedy součástí tzv. Commerzbank Group, řízené německou soukromou bankou Commerzbank AG.
Commerzbank Group je organizována do čtyř základních linií dle obchodních aktivit: (i) vedení a řízení skupiny, (ii) drobné bankovnictví a vedení účtů, (iii) korporátní a investiční bankovnictví a (iv) služby. Předmětné spojení se týká těch společností Commerzbank Group, které jsou ovládány a kontrolovány společností Commerz Grundbesitz Gesellschaft mbH (dále "Commerz Grundbesitz Group"), tj. nabyvatele a společnosti Commerz Grundbesitz-Specialfondsgesellschaft mbH. Předmětem činnosti této skupiny je shromažďování finančních zdrojů (veřejnosti i institucionálních investorů), jejich správa a investování do nemovitostí. Nabyvatel spravuje HAUS-INVEST europa fond a HAUS-INVEST global fond (otevřené investiční fondy pro širokou veřejnost bez právní subjektivity).
V rámci České republiky působí Commerzbank Group prostřednictvím následujících subjektů:
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Jugoslávská 1, Praha 2, IČ: 47610921 -oblast bankovnictví,
Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s., se sídlem Myslíkova 31, Praha 1, IČ: 25055259-obchodník s cennými papíry,
CommerzLeasing Česká republika s.r.o., se sídlem Myslíkova 31, Praha 1, IČ: 25138651 -oblast leasingu movitých věcí, nemovitostí a stavební správy.
Společnost Portland Trust Developments je před uskutečněním předmětného spojení kontrolována svou zakládající společností, a to AP Portland 4. Společnost Portland Trust Developments byla založena výlučně pro výstavbu a prvotní provozování Metropole Shopping Centre Zličín a nikdy nevyvíjela žádnou jinou obchodní činnost. V rámci České republiky nekontroluje společnost Portland Trust Developments žádné subjekty.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Portland Trust Developments, přičemž ta se účastní hospodářské soutěže v rámci České republiky pouze tím, že na území hlavního města Prahy provozuje obchodní centrum, a zabývá se tedy pronájmem nebytových prostor v tomto centru maloobchodníkům.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh pronájmu nebytových prostor. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Portland Trust Developments provozuje obchodní centrum pouze na území hlavního města Prahy, vymezil Úřad geograficky relevantní trh územím hlavního města Prahy. Na tomto území jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od jiných území v České republice.
V rámci vymezeného relevantního trhu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Portland Trust Developments s tržním podílem nepřesahujícím (obchodní tajemství) %. V rámci předmětného spojení se Úřad nezabýval užším vymezením věcně relevantního trhu s konečnou platností, a to např. na pronájem nebytových prostor ke komerčním účelům apod., zejména s ohledem na nízký tržní podíl a rovněž fakt, že nedochází k překrytí činností spojujících se subjektů při žádném v úvahu přicházejícím možném vymezení relevantního trhu.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů v rámci České republiky, dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána, advokát
Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
PM: 1. 4. 2004