UOHS S039/2001
Rozhodnutí: OF/S039/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Norske Skogindustrier ASA a Parenco B.V. a Walsum,
Účastníci Norske Skogindustrier ASA, Oksenryveiyen 80, A-1236 Lysaker, 0219 Baerum, Norské království Parenco B.V., se sídlem Renkum, 6871 AV Renkum, Veerweg 1, Nizozemí Walsum, Augsburg, Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 21. 8. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 137 KB


S 39/01-1156/01-OF V Brně dne 1. srpna 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 39/01-OF, zahájeném dne
6. června 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Norske Skogindustrier ASA, se sídlem Oksenryveiyen 80, A-1236 Lysaker, 0219 Baerum, Norské království, zastoupené Mgr. Davidem Koláčkem, LL.M., advokátem, se sídlem Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 21. června 2001, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, uskutečněné jednak převodem společnosti Parenco B.V., se sídlem Renkum, 6871 AV Renkum, Veerweg 1, Nizozemí a jednak převodem podniku Walsum, se sídlem Augsburg, Německo, v obou případech na společnost Norske Skogindustrier ASA, se sídlem Oksenryveiyen 80, A-1236 Lysaker, 0219 Baerum, Norské království, na základě Smlouvy o koupi podniku a aktiv, uzavřené dne 28. května 2001 mezi společností UPM-Kymmene Corporation, se sídlem v Helsinkách, Finsko a společností UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH, se sídlem Steinfurt, Německo, jako prodávajícím a společností Norske Skogindustrier ASA, se sídlem Oksenryveiyen 80, A-1236 Lysaker, 0219 Baerum, Norské království jako kupujícím, ke kterému dochází dle § 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 6. června 2001 na návrh společnosti Norske Skogindustrier ASA, se sídlem Oksenryveiyen 80, A-1236 Lysaker, 0219 Baerum, Norské království (dále jen "Norske Skog"), zastoupené Mgr. Davidem Koláčkem, LL.M., advokátem, se sídlem Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1, na základě substituční plné moci ze dne 21. června 2001, správní řízení S 39/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Podáním návrhu na zahájení správního řízení se společnost Norske Skog stala účastníkem řízení. Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně hospodářské soutěže převodem části podniku, účastníkem správního řízení je podnik převáděný a podnik nabývající. Podnikem nabývajícím je společnost Norske Skog, podnikem převáděným je níže popsaný podnik Walsum, bez samostatné právní subjektivity. Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona, účastníkem je ten podnik nebo více podniků, které získaly kontrolu nad jiným podnikem, tedy společnost Norske Skog. Uvedené správní řízení má proto pouze jednoho účastníka.
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 2 písm. a) zákona tím, že společnost Norske Skog na straně jedné a společnosti UPM-Kymmene Corporation, se sídlem v Helsinkách, Finsko a společností UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH, se sídlem Steinfurt, Německo (dále jen "společnosti UPM") na straně druhé uzavřely dne 28. května 2001 Smlouvu o koupi podniku a aktiv. Spojení spočívá jednak v převodu části podniku společností UPM, který provozuje výrobu novinového a časopisového papíru, konkrétně podniku Walsum, se sídlem Augsburg, Německo (dále jen "Walsum") na společnost Norske Skog. Uvedený podnik není provozován jako samostatný právnický subjekt. Předmětem převodu jsou zejména ... Druhou částí předmětného spojení je prodej akcií společnosti Parenco B.V., se sídlem Renkum, 6871 AV Renkum, Veerweg 1 (dále jen "Parenco") na společnost Norske Skog. Akcie společnosti Parenco jsou 100% vlastněny společnostmi UPM. Společnost Parenco podniká v oblasti výroby papíru.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
informací o spojovaných společnostech
Smlouvy o koupi podniku a aktiv
výpisu z obchodního rejstříku
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 25/01 ze dne 20. června 2001. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení správního řízení doručený úřadu dne 6. června 2001 neobsahoval náležitosti dle § 19 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen "správní řád"), bylo řízení rozhodnutím úřadu č.j. S 39A/01-764/01-OF dne 12.6.2001 přerušeno. Po doplnění návrhu na zahájení řízení doručeném dne 25.6.2001 úřad v uvedeném správním řízení pokračoval.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Norske Skog je norská společnost, která podniká v dřevařském průmyslu. Její klíčovou činností je výroba a prodej dřevitého tiskového papíru. Jedná se akciovou společnost. Podíly jednotlivých akcionářů se pohybují od jednoho do desíti procent. Norske Skog jej jedním z vedoucích subjektů na světovém trhu s novinovým papírem a jedním z menších na světovém trhu s časopisovým papírem. Norske Skog vlastní nebo provozuje skupinu společností, konkrétně 21 papíren ve 13 zemích světa. Z toho sedm papíren se nachází v Evropě, 14 papíren mimo Evropu. Společnost Norske Skog má na území České republiky dvě dceřinné společnosti. První z nich je Norske Skog Štětí a.s. se sídlem Litoměřická 272, Štětí, která je výrobním závodem. Norske Skog je jejím jediným akcionářem. Spojení podniků Norske Skog Štětí a.s. (dříve ROTO, a.s.) a společnosti Norske Skog, ke kterému došlo koupí akcií, odpovídajícím podílu ve výši 99,985%, společností Norske Skog, bylo povoleno úřadem rozhodnutím č.j. S 78/97-230/960 ze dne 31.10.1997. Druhou dceřinnou společností je Norske Skog Czech & Slovak Republic spol. s r.o. se sídlem Družstevní 400, Štětí, která vystupuje jako obchodní zástupce všech papíren Norske Skog v Evropě. Společnost Norske Skog je jediným společníkem Norske Skog Czech & Slovak Republic spol. s r.o.
Podniku Walsum není provozován jako samostatný právnický subjekt, jedná se podnik provozovaný společnostmi UPM. Jeho činnost je zaměřena na výrobu papíru. Menší část produkce uvedeného podniku byla obchodována i na území České republiky.
Jak již bylo výše uvedeno, společnost Parenco také podniká v oblasti výroby papíru. Její akcie jsou 100% vlastněny společnostmi UPM. Parenco není aktivní na trhu na území České republiky.
Relevantní trh
V dalším kroku úřad zkoumal, zda shora uvedené spojování podniků narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, což je předpokladem působnosti úřadu dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže ohledně řízení v této věci. Účelem zákona je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (zboží) proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (narušování). Za narušení hospodářské soutěže se považuje případ, kdy spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží, jak je uvedeno v ustanovení § 8a odst. 1 zákona. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Základním východiskem pro posouzení spojení podniků je vymezení relevantního trhu
a postavení spojovaných subjektů na něm. Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, přičemž z věcného hlediska jsou do něho zahrnuty výrobky a služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné z geografického hlediska se pak za trh pokládá území, kde se kupující může prakticky pokoušet
o nalezení alternativních zdrojů dodávek výrobků a služeb, které byly vymezeny jako předmět věcného trhu. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
Z výsledku šetření vyplývá, že výše uvedené zahraniční společnosti se zabývají převážně výrobou papíru, a to papíru novinového a časopisového. Novinový papír se používá zejména pro vydávání novin. Má obsah mechanické nebo recyklované vláknové celulózy alespoň 65% hmotnosti. Existují různé třídy (standardní a speciální) podle toho, zda má papír povrchovou úpravu nebo má strojově jemně hlazenou povrchovou úpravu, zda je bílý či barevný, a také v závislosti na bělosti papíru. Hmotnost papíru (tzv. gramáž) a jeho bělost jsou klíčovými kritérii, která rozlišují jednotlivé třídy. Standardní novinový papír má obvykle gramáž od 40-52 g/m 2 a bělost v rozsahu ISO 57-60. Zušlechtěný novinový papír má gramáž v rozsahu 52-56 g/m 2 a jeho bělost odpovídá ISO 61+. Oba typy se vyrábějí z mechanické neb recyklované vláknové (RCF) celulózy. Další speciality zahrnují nízkogramážní (28-40 40-52 g/m 2 ) papír s vysokou bělostí (ISO 63-80) pro adresáře a distribuční knižní papír. Chemickou celulózu je možno používat také při výrobě právě nízkogramážního papíru s vysokou bělostí.
Z hlediska geografického pak vymezil úřad jako relevantní trh celou Českou republiku. Soutěžitelé mohou své výrobky umístit i v širší oblast (vzhledem k jejich mezinárodní působnosti). Podmínky pro zákazníky jsou v rámci celé České republiky také homogenní. Z hlediska časového se jedná o trh trvalý s opakujícími se dodávkami.
Celkový obrat na uvedeném trhu dosáhl v roce 2000 cca 100.000 tun.
Společnost Norske Skog je činná i na trhu časopisového papíru, který je odlišný od novinového. Časopisový papír se vyrábí z mechanické celulózy, chemické a recyklované celulózy, chemických plnidel a pigmentů. Je možno jej rozdělit na řadu tříd a typů tříd, přičemž základní typy jsou nekřídové (také známé jako papíry s vysokým leskem-supercalendered-SC) a třídy dřevitých křídových papírů dodávané v kotoučích. Standardní třída křídového papíru je lehký křídový papír (lightweight coated-LWC). Navíc tyto křídové papíry soutěží s bezdřevnatými křídovými papíry (wood-free coated-WFC) dodávanými v kotoučích, které se považují za třídu jemného papíru. Tyto třídy se používají pro vydávání spotřebitelských časopisů, katalogů a reklamních materiálů za použití hlubotisku nebo ofsetového tisku. Jak na straně nabídky, tak i na straně poptávky existuje vysoký stupeň nahraditelnosti mezi jednotlivými třídami. Při rozhodování odběratele o tom, jaký zvolit druh časopisového papíru, hrají hlavní úlohu dva faktory. Prvním z nich je kvality papíru, tedy vzhledový a hmatový dojem, a druhým je potom cena. Význam vzhledového a hmatového dojmu papíru závisí na tom, jaká publikace bude titěna. U informačních bulletinů a letáků (např. pro řetězce supermarketů) je vzhledový a hmatový dojem méně významný. Naopak u prestižních módních časopisů musí vydavatel dbát na udržení vzhledového a hmatového dojmu časopisu a bude se bránit použití papíru nižší úrovně. Cena je zjevně důležitým kritériem. Její důležitost závisí zejména na zákazníkovi a souvisí i s výše uvedenými požadavky na kvalitu. Například pro vydavatele informačních bulletinů a letáků bude cena podstatnější, protože tento vydavatel se nemusí starat o vzhledový a hmatový dojem. Na uvedeném trhu časopisového papíru však úřad v dalším šetřením nezjistil podíl žádného spojovaného podniku přesahující 30%, proto nebyl trh časopisového papíru vymezen jako relevantní.
Závěrem lze shrnout, že relevantní trh byl vymezen z hlediska :
věcného : jako trh novinového papíru,
geografického : jako území České republiky,
časového : jako trh s trvalým charakterem.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Spojením je dotčen relevantní trh, které je lokalizován územím České republiky. Společnost Norske Skog se účastní soutěže na obou výše jmenovaných trzích. Na trhu novinového papíru je její tržní podíl cca %, na trhu s časopisovým papírem je potom její podíl cca %. Uvedené spojení proto podléhá povolení úřadem.
Papírna Walsum se soutěže na území České republiky účastnila pouze v segmentu novinového papíru, a to v nízkém rozsahu cca %. Společnost Parenco nedodávala své výrobky na žádný z uvedených relevantních trhů.
Objem výrobků obchodovaných na trhu novinového papíru má na území České republiky rostoucí tendenci a dle předpokladů má být růst zachován i v následujících letech. Na uvedeném trhu jsou činní všichni velcí evropští producenti, tudíž jeho struktura je obdobná ve srovnání s jinými státy Evropy. Dominantním soutěžitelem je účastník řízení společnost Norske Skog, dalšími potom skupina StoraEnso (z oblasti Švédsko, Finsko, Německo), skupina UPM-Kymmene (Finsko, Francie, Rakousko, Německo), dále Palm (Německo), Lang (Rakousko) a výrobci z Ruské federace.
Posouzení dopadů spojení
Společnost Norske Skog na základě výše popsané smlouvy získá plnou možnost ovládat společnost Parenco a podnik Walsum, dojde tedy ke spojení v sektoru papírenského a celulózového průmyslu. Společnost Norske Skog působí na území České republiky na dvou trzích, a to na trhu novinového papíru a na trhu časopisového papíru. Na trhu novinového papíru je účastník řízení dominantním subjektem, zejména prostřednictvím své dceřinné společnosti Norske Skog Štětí a.s. Naopak na trhu časopisového papíru je jeho podíl méně významný, nedosahující 30%. Společnost Parenco, která bude od okamžiku nabytí účinnosti výše uvedené Smlouvy o koupi podniku a aktiv plně ovládána společností Norske Skog, nesoutěží ani na jednom z uvedených trhů. Podnik Walsum, který se obdobně stane plně ovládaným společností Norske Skog, se účastní soutěže na jednom z uvedených trhů, a to na trhu časopisového papíru, ovšem pouze jeden z menších soutěžitelů.
Na základě výše uvedených skutečností a na základě vlastní analýzy dospěl úřad k závěru, že pozice účastníka řízení zůstane ve své podstatě zachována a nedojde k jejímu výraznějšímu posílení. Na trhu novinového papíru nezačne kontrolovat žádného dosavadního soutěžitele. Na trhu časopisového papíru dojde k zanedbatelnému posílení tržní síly o cca % a ani po uvedeném posílení nepřekročí tržní podíl Norske Skog na vymezeném geografickém území České republiky 30%.
Úřad dále konstatuje, že dovozy novinového papíru nepodléhají žádným omezením nebo překážkám, které by jej omezovaly. Stejně tak nejsou překážkou obchodu náklady na dopravu. Dokladem toho jsou významná postavení zahraničních soutěžitelů na vymezených relevantních trzích a stejně tak i vývozy uvedených výrobků z území České republiky do zahraničí.
Věrnost značce na uvedených trzích je omezená, spotřebitelé se soustředí především na cenu a potřebnou kvalitu. Všichni dodavatelé proto soutěží o smlouvy. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že určitý stupeň diferenciace spotřebitelů existuje, neboť vědí, že určití výrobci produkují kvalitnější papír, který se lépe zpracovává (na tiskařských strojích).
Na trhu působí spotřebitelé, kteří se výrazně liší nakupovanými objemy-na jedné straně např. Česká typografie, nakupující velké objemy novinového i časopisového papíru a na druhé straně místní nebo regionální tisk. Obecně však zákazníci nejsou příliš rozptýlení, proto není potřeba velkých investic do reklamy.
Pro výstavbu a instalaci nového papírenského závodu není nutné žádné speciální povolení. Neexistují žádné technologické překážky, jakoukoli technologii je možné získat od strojírenských společností nebi konzultantů. Suroviny, tedy dřevo, odpadový papír, celulózu, jsou běžně dostupnými komoditami.
Právní rozbor
Šetření úřad v této věci zahájil nejdříve zkoumáním, zda se jedná o spojení podniků dle § 8 zákona. Spojování podniků zahrnuje takové operace, které vedou k trvalé změně ve struktuře daných podniků. Za jednu z takových operací lze považovat prodej části podniku. Úřad jednání účastníků řízení posoudil dle § 8 odst. 1 písm. b) zákona, kdy se za spojování podniků považuje i přechod nebo převod podniku nebo jeho podstatné části. Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě výše uvedeného dospěl úřad k závěru, že dané spojení podniků může narušit hospodářskou soutěž, neboť spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % relevantním trhu výroby novinového papíru.
Úřad spojení povolí, jestliže soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí (§ 8a odst. 2 zákona).
V další fázi šetření se úřad zabýval dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, resp. zkoumá újmu, která v důsledku spojení může vzniknout, přičemž újmu je třeba spatřovat již v samotném faktu narušení soutěže. Jedná se zejména o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů
a v založení nebo posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže.
Z výše uvedených údajů je patrné, že společnost Norske Skog zaujímala před šetřeným spojením podniků určité postavení na trhu novinového papíru a časopisového papíru, a to v segmentu novinového papíru dominantní, tedy s podílem vyšším než 30% a v segmentu papíru časopisového s podílem nižším než 30%. Jedná se tedy o soutěžitele, který má na některém z trhů dominantní postavení a jeho spojení s dalšími subjekty podléhá za splnění dalších podmínek povolení úřadu.
Společnost Parenco i podnik Walsum soutěží na stejných trzích, jako účastník řízení. Jedná se podniky, které leží mimo území České republiky. Úřad se proto zejména zaměřil na dopad jejich činnosti na vymezený relevantní trh. Po nabytí kontroly nad společností Parenco a nad podnikem Walsum získá účastník řízení možnost ovládat i jejich tržní podíly. Jak již bylo uvedeno výše, společnost Parenco není na žádném trhu na území České republiky aktivní. Část produkce podniku Walsum naopak na území České republiky umístěn je, avšak objem uvedeného dovozu znamená v rámci vymezeného relevantního trhu pouze malý podíl.
Při vymezování relevantního trhu úřad přihlédnul k praxi Evropské komise při vymezování relevantního trhu v obdobných případech. Např. v případě č. IV/M.646, Repola/Kymmene ze dne 30.10.1995 vymezila Evropská komise trh novinového papíru a trh časopisového papíru jako dva samostatné výrobkové trhy. Ke stejnému závěru dospěla Evropská komise i v případě č. IV/M.1225, Enso/Stora ze dne 25.11.1998. Uvedená rozhodnutí mají pouze podpůrný význam při vymezení relevantního trhu.
Při posuzování spojení podniků úřad dále přihlíží k relativnímu podílu dalších soutěžitelů a aktuální soutěži na trhu, přičemž relativní podíl závisí na počtu a postavení ostatních soutěžitelů na trhu. V rámci uvedeného hlediska se hodnotí odstup mezi tržními podíly spojujících se subjektů a podílů zbývajících soutěžitelů. V daném případě úřad konstatuje, že vymezených relevantních trzích působí více silných soutěžitelů-nadnárodních skupin s významnými podíly.
Výhody spojení
Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
S přihlédnutím k účelu zákona úřad újmu spatřuje již v samotném faktu narušení soutěže. Jde zpravidla současně o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů, a to ať již v důsledku právního zániku konkurenta nebo jeho ovládnutím a o založení nebo posílení dominantního postavení soutěžitele. Spojení přináší jeho účastníkům výhody vlastně vždy, neboť je výrazem jejich svobodného rozhodnutí
a nelze předpokládat, že soutěžitelů mají zájem sebe sama dobrovolně poškozovat. Z toho nutno dovodit, že zákon nemá na mysli výhody z pohledu účastníka spojení. Musí být zvažovány z pohledu veřejného zájmu, přičemž podstatu tohoto zájmu je třeba vidět na straně poptávky, tedy spotřebitele. Jestliže účastníci prokáží spravedlivý díl výhod spotřebitelům, pak lze přistoupit k hodnocení omezení hospodářské soutěže z pohledu ustanovení § 8a odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Výhodou, kterou spojení přinese, je vyšší efektivita distribuce a lepší zajištění plynulosti dodávek na trh v České republice. Tato efektivnější a plynulejší distribuce povede jednak ke snižování příslušných nákladů spojených se zásobováním daného trhu, což se v konečném důsledku projeví v konečné ceně pro spotřebitele, a jednak umožní lépe a flexibilněji uspokojovat konkrétní požadavky spotřebitelů. Výsledkem tak bude zkvalitnění celkové úrovně prodeje a dosažení větší komplexnosti služeb poskytovaných zákazníkům.
Spojení podniků umožní zvýšit a zefektivnit investice do oblasti výzkum a vývoje a pozitivně tak ovlivní zvyšování kvality v daném segmentu trhu. Spojením umožněná koncentrace těchto investic bude mít dále za následek kvalitnější a ekologičtější výrobky za nižší ceny pro spotřebitele.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech
a z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil.
Na základě výše uvedených údajů dospěl úřad k závěru, že zmíněné hospodářské výhody převáží minimální dopad posuzovaného spojení na vymezený relevantní trh a rozhodnul o povolení navrhované fúze.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov CSc.
vrchní ředitel úseku fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. David Koláček, LL.M.
Staroměstské nám. 15
110 00 Praha 1