UOHS S038/2003
Rozhodnutí: OF/S038/03-1181/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Riverside Europe Paint Holdings, LLC a Primalex a.s.
Účastníci Primalex a.s., se sídlem Břasy č.p. 223, Okres Rodycany, 338 24 Riverside Europe Paint Holdings, LLC, se sídlem 1209 Orange Street, New Castle County, Delaware 19801, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 38/03-1181/03 V Brně dne 14. dubna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 38/03, zahájeném dne 4. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Riverside Europe Paint Holdings, LLC, se sídlem 1209 Orange Street, New Castle County, Delaware, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Vladimírem Koubkem, advokátem se sídlem 28. října 19, České Budějovice, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Riverside Europe Paint Holdings, LLC, se sídlem 1209 Orange Street, New Castle County, Delaware, USA, a Primalex a.s., se sídlem Břasy č.p. 223, okres Rokycany, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi společností Riverside Europe Paint Holdings, LLC, se sídlem 1209 Orange Street, New Castle County, Delaware, USA, jako kupujícím, a společností Keramika Horní Bříza a.s., se sídlem Tovární 77, Horní Bříza, jako prodávajícím, a smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi společností PX Holding a.s., se sídlem ul. 28. října 19, České Budějovice, jako kupujícím, a společností Keramika Horní Bříza a.s., se sídlem Tovární 77, Horní Bříza, jako prodávajícím, v jejichž důsledku společnost Riverside Europe Paint Holdings, LLC, se sídlem 1209 Orange Street, New Castle County, Delaware, USA, získá kontrolu nad společností Primalex a.s., se sídlem Břasy č.p. 223, okres Rokycany, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smluv o koupi akcií a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/03 ze dne 19. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Dne 25. února 2003 byly uzavřeny dvě smlouvy o koupi akcií, a to mezi společností Keramika Horní Bříza a.s., se sídlem Tovární 77, Horní Bříza, v obou smlouvách jako prodávajícím, a společností Riverside Europe Paint Holdings, LLC, se sídlem 1209 Orange Street, New Castle County, Delaware, USA (dále jen "Riverside"), jako kupujícím v jedné smlouvě, a společností PX Holding a.s., se sídlem ul. 28. října 19, České Budějovice (dále jen "PX Holding"), jako kupujícím ve druhé smlouvě. Na základě jedné smlouvy o koupi akcií získá společnost Riverside akcie představující 66,6% podíl na základním kapitálu společnosti Primalex a.s., se sídlem Břasy č.p. 223, okres Rokycany (dále jen "Primalex") a na základě druhé smlouvy získá společnost Riverside zbylé akcie představující 33,3% podíl na základním kapitálu společnosti Primalex, a to nepřímo, prostřednictvím své 100% dceřinné společnosti PX Holding. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky přesahuje hranice stanovené v § 13 písm. b) zákona, je tedy splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Riverside působí v oblasti kolektivního investování na finančních a kapitálových trzích, poskytuje služby v oblasti finančního poradenství a správy majetku. Společnost byla založena v závěru roku 2002 za účelem investování do výroby a prodeje vodorozpustných nátěrových hmot. Kontrolu nad společností Riverside vykonává investiční fond Riverside Europe Fund II L.P., který v České republice dále nepřímo kontroluje společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., jejimž předmětem podnikání je především projektová činnost v investiční výstavbě, vývoj a výroba brousicích prostředků, žáruvzdorných materiálů, maltovitých směsí a výrobků z velmi tvrdých materiálů; a dále společnost SPOFA-DENTAL a.s., která se zabývá výrobou zdravotnických potřeb a chemických přípravků a materiálů.
Společnost Primalex , která působí v oblasti výroby a prodeje vodorozpustných nátěrových hmot, byla před spojením výlučně kontrolována společností Keramika Horní Bříza a.s., až do poloviny roku 2002 byla závodem HOB Prima Břasy podniku Keramika Horní Bříza a.s. Na území České republiky nekontroluje společnost Primalex žádné soutěžitele.
Vymezení relevantního trhu
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice je potřeba nejdříve vymezit relevantní trh, popř. trhy, které budou spojením dotčeny. Relevantním trhem je v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Primalex, která vyrábí a prodává vodou ředitelné nátěrové hmoty. Žádná ze společností, které na území České republiky kontroluje společnost Riverside a ji kontrolující společnosti, nevykonává stejnou činnost jako společnost Primalex. K překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů tedy nedochází.
Účastník řízení navrhl v dotazníku k povolení spojení vymezení relevantního trhu jako trhu vodorozpustných (vodou ředitelných) nátěrových hmot, protože pouze tyto vyrábí společnost Primalex. Úřad se však zabýval i možností širšího vymezení relevantního trhu, a to jako trhu všech nátěrových hmot.
Základní členění nátěrových hmot je možné provést na nátěrové hmoty: olejové, syntetické s olejem (na vzduchu schnoucí a vypalovací), syntetické bezolejové, celulózové, vodou ředitelné, lihové, asfaltové, práškové a barevné koncentráty. Vodou ředitelné nátěrové hmoty tvoří více než 60 % všech v tuzemsku vyrobených nátěrových hmot, a to především z toho důvodu, že jsou šetrnější k životnímu prostředí, při aplikaci nezapáchají, dobře se roztírají, mají kratší dobu zasychání a použité štětce se snadněji čistí.
Zaměnitelnost jednotlivých druhů nátěrových hmot vychází například z ceny produktů, ekologických požadavků a především z účelu jejich použití. Avšak vzhledem k tomu, že v oblasti výroby a prodeje nátěrových hmot působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Primalex, ponechal Úřad otázku možného širšího vymezení relevantního trhu otevřenou.
V dalším kroku Úřad naopak zvažoval možnost vymezení trhu vodou ředitelných nátěrových hmot užším způsobem. Zde je možné především rozlišit vodou ředitelné nátěrové hmoty pro interiéry a pro exteriéry. Interiérové a exteriérové nátěrové hmoty mají některé odlišnosti, které vyplývají především z jejich určení a účelu použití, kterému odpovídají rozdílné vstupní suroviny a také výsledné vlastnosti. Ze vstupních surovin jde o některé ingredience, které například u exteriérových nátěrových hmot zvyšují odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům (např. střídání teplot, vlhko, UV záření). Exteriérové barvy však na druhé straně z tohoto důvodu nesplňují některá zdravotní kritéria pro nátěrové hmoty, kterými jsou podrobeny právě interiérové barvy.
Další rozdíl spočívá v ceně, která je u exteriérových barev podstatně vyšší než u interiérových. Užití exteriérových barev v interiérech by tudíž bylo neekonomické; opačné použití by nebylo vhodné z důvodu nedostatečných užitných vlastností interiérových barev (např. odolnost vůči povětrnostním vlivům).
Výše uvedená analýza spíše vede k závěru, že interiérové a exteriérové vodou ředitelné nátěrové hmoty nejsou vzájemně zastupitelné. Není ovšem nutné pro účely tohoto rozhodnutí definitivně uzavřít otázku možného užšího vymezení relevantního trhu, neboť aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, a proto při jakékoli v úvahu přicházející definici relevantního trhu, nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu.
Při vymezování relevantního trhu z hlediska územního a časového, dospěl Úřad k závěru, že ať bude trh věcně vymezen jakýmkoli způsobem z výše naznačených možností, geograficky bude určen územím celé České republiky a časově jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Dopady spojení
Společnost Primalex zaměřuje svoji výrobu z více než 98 % na vodou ředitelné interiérové nátěrové hmoty. Svoje produkty prodává především prostřednictvím velkoobchodů s nátěrovými hmotami; budování vlastní distribuční sítě nezvažuje. Nátěrové hmoty nabízí v České republice velké množství soutěžitelů (např. Balakom, a.s., COLORLAK, a.s., HET spol. s r.o., BARVY A LAKY Praha s.r.o., Teluria, spol. s r.o., MISTRAL, a.s.; ze zahraničí jsou to např. Akzo Nobel, Baumit, Düfa). Produkty zahraničních soutěžitelů, které jsou dováženy do ČR, se od tuzemských produktů liší především cenově, protože zahraniční nátěrové hmoty mají po započtení přepravních nákladů cenu vyšší.
Společnost Primalex má na trhu nátěrových hmot nejvýznamnější postavení ze všech soutěžitelů, a to jednak z důvodu již zmíněné příznivější ceny tuzemských produktů, ale především z toho důvodu, že nátěrové hmoty Primalex jsou na českém trhu dlouhodobě zavedeny.
Na základě výše uvedených skutečností, zejména pak proto, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k horizontální ani vertikální integraci soutěžitelů, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke změně postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na relevantním trhu, a k navýšení tržní síly spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávislé na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vznik nebo nebude posílení dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimír Koubek, advokát
28. října 19
370 01 České Budějovice
Právní moc: 29.4.2003