UOHS S038/2001
Rozhodnutí: OF/S038/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Coltec Industries Inc. a Dana Corporation,
Účastníci Coltec Industries Inc., 4, Coliseum Centre, 273 West Tyvola Road, Charlotte, NC 282 17, USA Dana Corporation, se sídlem Dorr Street 4500, Toledo, Ohio 43615, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 23. 7. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


Č.j. S 38/01-979/01-OF V Brně dne 16.7.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 38/01 zahájeném dne
31.5.2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona
č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Coltec Industries Inc., se sídlem 4, Coliseum Centre, 273 West Tyvola Road, Charlotte, NC 282 17, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Jiřím Balaštíkem, advokátem AK Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, a dále na základě substituční plné moci Mgr. Andreou Löfflerovou, advokátkou téže advokátní kanceláře, ve věci povolení spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení vedené ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 31.5.2001 návrh společnosti Coltec Industries Inc., se sídlem sídlem 4, Coliseum Centre, 273 West Tyvola Road, Charlotte, NC 282 17, USA (dále jen "Coltec") na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení podniků Coltec a Dana Corporation, se sídlem Dorr Street 4500, Toledo, Ohio 43615, USA (dále jen "Dana") ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon").
Ke spojení došlo na základě Smlouvy o koupi akcií a majetku uzavřené mezi společnostmi Coltec a Dana, v důsledku které získal Coltec část podniku společnosti Dana, zabývající se výrobou suchých ložisek, včetně majetkových hodnot a podílů v několika dceřiných společnostech.
Účastník řízení v návrhu vymezil relevantní trh jako trh suchých kovových polymerových ložisek s tím, že na tomto trhu v ČR působí pouze jedna ze spojovaných společností-Dana Corporation, a její podíl zde přesahuje 30 %.
Úřad v rámci správního řízení nařídil ústní jednání za účelem bližší specifikace předmětných výrobků, k němuž přizval odborníka působícího v dané oblasti. Na základě informací získaných na tomto ústním jednání a s přihlédnutím k judikatuře Evropské komise dospěl úřad k závěru, že vymezení relevantního trhu účastníkem řízení je nepřesné, a relevantní trh vymezil šířeji jako trh všech suchých ložisek.. Dalším šetřením bylo zjištěno, že na takto vymezeném relevantním trhu nedosahuje podíl společnosti Dana Corporation 30 %.
S ohledem na výše uvedené Úřad konstatoval, že spojení podniků Coltec a Dana Corporation nenarušuje ani nemůže narušit hospodářskou soutěž, a tudíž nepodléhá povolení Úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona. Úřad dále shledal, že k narušení soutěže nepovede ani nekonkurenční závazek, sjednaný ve Smlouvě o koupi akcií a majetku, ani uzavřené podpůrné dohody, na jejichž základě bude společnost Dana po dobu 3-letého přechodného období Coltecu poskytovat výrobky a služby nezbytné pro převáděnou podnikatelskou činnost v oblasti suchých ložisek.
Tyto skutečnosti sdělil Úřad účastníkovi řízení, který následně Úřadu oznámil, že návrh na udělení povolení ke spojení podniků Coltec a Dana Corporation bere zpět.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Andrea Löfflerová
AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1