UOHS S038/2000
Rozhodnutí: VO I/S038/00 Instance I.
Věc Spojení podniků podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Aliatel, a.s., Sokolovská 86, 180 00 Praha 8 Jihočeská energetika, a.s., Lannova 16, 370 49 České Budějovice
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 29. 6. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB


Č. j.: S 38/00-1050/00-210 V Brně dne 26.6.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č. j. S 38/00, zahájeném na návrh účastníka řízení podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., doručeném dne 29.5.2000, jehož účastníkem je společnost Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice zastoupená JUDr. Milošem Profousem, advokátem AK Fiala, Profous, Maisner spol., Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 22.5.2000 ve vě­ci spojení podniků ve smyslu § 8 odst.2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., rozhodl
t a k t o :
Spojení podniků Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice a Aliatel, a.s. se sídlem Sokolovská 86, 180 00 Praha 8, ke kterému dojde na základě smluv o nákupu akcií společnosti Aliatel, a.s . , uzavřených mezi společností Jihočeská energetika, a.s, se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice jako kupujícím
a Severomoravskou energetikou, a.s., se sídlem 28.října 152, 709 02 Ostrava, Západočeskou energetikou, a.s., se sídlem Anglické nábřeží 1, 303 28 Plzeň, Severočeskou energetikou, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 49 Děčín, Jihomoravskou energetikou, a.s., se sídlem Lidická 36, 659 44 Brno, Středočeskou energetickou, a.s., se sídlem Vinohradská 8, 120 21 Praha
a Pražskou energetikou, a.s., se sídlem Na Hroudě 4, 100 05 Praha 10 jako prodávajícími se dle ustanovení § 8a odst.2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. p o v o l u j e. Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 29.5.2000 návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků podle § 8a zákona č. 63/1991 Sb.
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon") podaný účastníkem řízení-společností Jihočeská energetika, a.s. se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice (dále jen "JČE"). Ke spojení podniků má dojít na základě smluv o úplatném převodu cenných papírů uzavřených mezi společností Jihočeská energetika jako kupujícím a Severomoravskou energetikou, a.s., se sídlem 28.října 152, 709 02 Ostrava, Západočeskou energetikou, a.s., se sídlem Anglické nábřeží 1, 303 28 Plzeň, Severočeskou energetikou, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 49 Děčín, Jihomoravskou energetikou, a.s., se sídlem Lidická 36, 659 44 Brno, Středočeskou energetickou, a.s., se sídlem Vinohradská 8, 120 21 Praha a Pražskou energetikou, a.s., se sídlem Na Hroudě 4, 100 05 Praha 10 jako prodávajícími. Na základě těchto smluv se Jihočeská energetika stane vlastníkem 60% akcií společnosti Aliatel, a.s. (dále jen "Aliatel").
JČE je soutěžitelem podnikajícím v ČR v oblasti elektrické energie, poskytování služeb souvisejících s dodávkou a odběrem elektřiny. V JČE stát vlastní 48% podíl. JČE disponuje vlastní telekomunikační přenosovou kapacitou, která převyšuje potřeby této energetické společnosti. Oblastní síť je možno využít v případě propojení též pro rozvoj veřejné telekomunikační infrastruktury. Hlavním předmětem podnikání Aliatelu je poskytování telekomunikačních služeb-služeb přenosu dat a pronájmu telekomunikačních okruhů. Aliatel je rovněž potenciálním soutěžitelem na trhu veřejných hlasových telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím pevné sítě. Ve společnosti Aliatel vlastnil účastník řízení-Jihočeská energetika před uvedeným spojením podniků 60% akcií společně s výše uvedenými energetickými společnostmi označenými jako prodávající (každá z těchto energetických společností, včetně JČE, vlastnila 8,572 % akcií); zbývajících 40% akcií vlastní společnost RWE Telliance AG, se sídlem Gutenbergerstrasse 3, 45 128 Essen, SRN.
Účastník řízení předložil úřadu kromě návrhu na zahájení řízení tyto podklady pro vydání rozhodnutí: smlouvy o nákupu akcií společnosti Aliatel, plnou moc zástupce účastníka řízení, výpisy z obchodního rejstříku společnosti JČE a společnosti Aliatel, dotazník ke spojení podniků, doklad o zaplacení správního poplatku, výročních zpráv JČE a Aliatelu.
Úřad v úvodu šetření nejprve zkoumal, zda výše uvedené spojení podniků vyhovuje definici spojování podniků ve smyslu § 8 zákona. Podle § 8 odst.2 zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména získáním akcií, obchodních nebo členských podílů, smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele.
Společnost JČE se účastní podnikání na trhu dodávek elektrické energie. Společnost Aliatel je poskytovatelem telekomunikačních služeb-služeb přenosu dat a pronájmu telekomunikačních okruhů (viz výše).
Nabytím akcií dle smluv citovaných ve výroku tohoto rozhodnutí se společnost JČE stane vlastníkem společnosti Aliatel s 60% podílem a tím získá přímou kontrolu nad touto společností. Spojení společností JČE a Aliatel je tedy spojením podniků ve smyslu ustanovení
§ 8 odst.2 zákona, poněvadž v daném případě jedna osoba, která již kontroluje jeden podnik, získá přímou kontrolu nad dalším podnikem.
Výše uvedené spojení podniků bylo oznámeno dne 14.6.2000 v Obchodním věstníku
č. 24/00 pod zn. 098260-24/00 s výzvou, že případné námitky proti uvedenému spojení podniků je možno zaslat úřadu ve lhůtě 8 dnů ode dne zveřejnění oznámení.Úřad
ve stanoveném termínu ani v době do vydání tohoto rozhodnutí žádné námitky neobdržel.
Správní poplatek za návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů dle položky 62 písm.a) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích v platném znění ve výši 10.000,-Kč byl zaplacen na účet úřadu dne 25.5.2000.
V dalším šetření přistoupil úřad k vymezení relevantních trhů za účelem zjištění, jaký podíl na nich mají spojované podniky a jak tyto trhy ovlivní předmětné spojení podniků, jinými slovy, jak toto spojení podniků narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se dle ustanovení §8a zákona považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Relevantní trh je charakterizován jako místo střetávání nabídky a poptávky, přičemž jeho správné a úplné vymezení je založeno na souběžném posouzení tří aspektů-věcného, geografického a časového.
Věcně je trh definován jako trh zboží (výrobků, výkonů či služeb), které považují spotřebitelé z hlediska uspokojení svých určitých potřeb za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití. S ohledem na tato hlediska vymezil úřad relevantní trh z věcného hlediska jako:
Trh dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům
Trh přenosu dat
Trh pronájmu telekomunikačních okruhů
Z hlediska geografického je trh definován jako oblast, do které dotčené podniky dodávají zboží a služby, v níž jsou soutěžní podmínky dostatečně stejnorodé, přičemž může být rozlišena od sousedních oblastí díky dostatečně odlišným soutěžním podmínkám.
Trh dodávek elektrické energie je z hlediska geografického vymezen jako trh místní, je ohraničen územím jihočeského regionu. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. síťové odvětví, může být trh vymezen pouze územím, kam dosahují sítě soutěžitele, v daném případě JČE.
Trhy přenosu dat a pronájmu telekomunikačních okruhů jsou z hlediska geografického vymezeny územím České republiky, podmínky pro prodej na vymezených trzích jsou dostatečně homogenní.
Při vymezování trhu z hlediska časového je třeba vzít v úvahu minulý
a očekávaný vývoj v čase, přičemž relevantní trh budou tvořit pravidelné, případně relativně trvale se opakující dodávky.
Z hlediska časového se jedná u všech výše vymezených trhů o trhy trvalého charakteru, u žádného z nich nejsou předpokládány výrazné změny.
Podle § 8a odst.1 zákona podléhají povolení úřadu pouze taková spojení podniků, která narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž, přičemž za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží. Při posuzování postavení spojujících se podniků na všech výše vymezených relevantních trzích vzal úřad do úvahy údaje za rok 1999.
Na základě dokladů shromážděných v průběhu správního řízení a jejich vyhodnocení úřadem bylo zjištěno, že společnost JČE se podílela v průběhu sledovaného období na vymezeném místním trhu dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům již před spojením podílem 100 %, na tomto trhu má přirozené monopolní postavení. Společnost Aliatel se neúčastní podnikání na trhu dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům
Na celostátním trhu přenosu dat a na trhu pronájmu telekomunikačních okruhů se společnost JČE nepodílí. Přestože má JČE v obchodním rejstříku zapsanou i činnost poskytování telekomunikačních služeb, zřizování, montáž údržbu a servis telekomunikačních zařízení, v těchto oblastech zatím nepodniká. Podíl společnosti Aliatel na trhu přenosu dat
a na trhu pronájmu telekomunikačních okruhů nedosahuje výše 30% celkového obratu, na těchto trzích tedy nedojde k narušení soutěže.
Spojením podniků tedy přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na místním trhu dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům; spojení podniků proto podléhá povolení úřadu dle § 8a odst. 1 zákona.
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, které spojení přinese. Za újmu v hospodářské soutěži se přitom považuje již samotný fakt snížení počtu konkurentů na trhu nebo získání či posílení dominantního postavení. Úřad konstatuje, že v daném případě nedojde ani k nabytí či upevnění dominantního postavení na žádném z výše vymezených trhů.
Společnost JČE by však mohla být konkurentem i v telekomunikačních službách, (vzhledem k možnému využití vybudované sítě i pro telekomunikační účely) v nichž podniká společnost Aliatel. Jedná se tedy o spojení soutěžitelů, kteří by mohli podnikat v telekomunikačních službách samostatně; v tom lze spatřovat újmu hospodářské soutěži ve smyslu § 8a zákona.
Účastník řízení v příloze oznámení o navrhovaném spojení podniků zdůvodnil hospodářské výhody, které přinese posuzované spojení podniků, zejména ve vztahu ke koncovým uživatelům.
Úřad posoudil tyto výhody ve vztahu k soutěžnímu prostředí a z pohledu dopadu na spotřebitele a též s ohledem na veřejný zájem. Při posuzování výhod nemůže úřad vycházet jen z výhod z pohledu účastníka řízení, neboť účastníkům řízení přináší spojení výhody vždy. Úřad vzal do úvahy zejména budoucí prosoutěžní efekt, vyplývající ze zamýšleného spojení podniků, na trzích telekomunikačních služeb vytvořením účinnější soutěže ve vztahu k dosud dominantnímu operátoru ČESKÉMU TELECOMu, a.s.
Za významnou výhodu, která bezesporu bude znamenat přínos pro spotřebitele, úřad pokládá zvýšení kvality telekomunikačních služeb, která bude i smluvně garantována a rozšíření nabídky služeb pro zákazníky. Koncepční rozvoj služeb a optimalizace provozu sítě povede k efektivitě nákladů, účastník řízení hodlá využít efektivního sdílení tras silových vedení spolu s optickými vlákny páteřních telekomunikačních sítí. Tyto skutečnosti se příznivě promítnou ve snížení cen a tarifů, z čehož bude rovněž profitovat zákazník. Za významnou výhodu i z pohledu veřejného zájmu považuje úřad synergický efekt vyplývající ze spojení vytvořením efektivního řetězce zákazník-poskytovatel telekomunikačních služeb-dodavatel energie. Zákazník získá možnost využití efektivního on-line spojení s dodavatelem energie za účelem využití služby řízení odběru energie za účelem minimalizace ceny. V konečném důsledku dojde v tomto ohledu též ke snížení nákladů na obsluhu zákazníka v porovnání ze současným stavem, což bude mít rovněž další pozitivní cenový dopad na zákazníka.
Ke spojení společností podnikajících v oblasti energetiky a telekomunikací s využitím obou infrastruktur, jež přinese výhody spotřebitelům, dochází i v celoevropském měřítku; v tomto ohledu lze podpůrně odkázat na rozhodnutí Evropské Komise IV/M.1132-BT/ESB ze dne 19.5.1998.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti úřad konstatuje, že výhody spojení uvedené účastníkem řízení budou nesporně výhodami pro spotřebitele a nebo z pohledu veřejného zájmu. Vzhledem ke shora popsaným hospodářským výhodám a jejich zhodnocení dospěl úřad k závěru, že účastníci řízení prokázali, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-I. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží: JUDr. Miloš Profous, advokát AK Fiala, Profous, Maisner spol.Vodičkova 30, 110 00 Praha1