UOHS S0375/2017
Rozhodnutí: S0375/2017/KS-28683/2017/840/DUl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ELTODO, a. s. / Osvětlení a energetické systémy a. s.
Účastníci ELTODO, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 19. 10. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 239 KBČ. j.: ÚOHS-S0375/2017/KS-28683/2017/840/DUl

Brno: 4. 10. 2017


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0375/2017/KS, zahájeném dne 15. 9. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 45274517, zastoupené JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 45274517, a Osvětlení a energetické systémy a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 25088092, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií , která bude uzavřena mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČO 45274649, jako prodávajícím, a společností ELTODO, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost ELTODO, a.s. nabýt akcie představující 48% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Osvětlení a energetické systémy, a.s., čímž má navýšit svůj podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti na 100 %, a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona povoluje.
Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 452 74 517 (dále jen ELTODO ), získat akcie představující 48% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Osvětlení a energetické systémy a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 25088092 (dále jen OES ), a navýšit tak svůj dosavadní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti na 100 %, a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. V současné době vykonává společnost ELTODO nad společností OES společnou kontrolu se společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČO 45274649 (dále jen ČEZ ), navrhovaná transakce je tedy změnou kvality kontroly z kontroly společné na kontrolu výlučnou. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost ELTODO je výlučně kontrolována panem RNDr. Liborem Sadílkem, bytem Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka 368 (dále jen RNDr. L.S. ), a to částečně přímo a částečně nepřímo, prostřednictvím jím výlučně kontrolované společnosti NOVOENERGO a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 24744221. RNDr. L.S. stojí v čele podnikatelské skupiny (dále jen Skupina ELTODO ), která působí na území České republiky především v oblastech provozování telekomunikačních sítí a systémů, zejména integrovaných bezpečnostních systémů, datových sítí a varovných a informačních systémů obyvatel, [1] informačních a komunikačních technologií a zabezpečovací techniky, [2] správy a údržby municipálních systémů veřejného osvětlení, [3] v oblasti komplexního řešení dodávek stavebních děl, technologií a technologických celků pro energetický průmysl, [4] dále v oblasti výstavby kanalizačních sítí a ostatních vodohospodářských staveb, [5] výroby monolitických konstrukcí, [6] provozu fotovoltaické elektrárny [7] a v oblasti provozu objektu Národní dům v Karlových Varech. [8]
3. Samotná společnost ELTODO je na území České republiky činná zejména v oblastech projektování, oprav, rekonstrukce a modernizace elektrotechnických a energetických zařízení (zejména rozvoden, elektráren a tepláren), projektování, instalace a údržby softwaru a hardwaru pro tunelové technologie, inteligentních systémů řízení, dopravní telematiky, projektování, instalace, údržby světelných signalizačních zařízení na křižovatkách a nadstavbových systémů řízení, v oblasti výroby komponentů veřejného osvětlení, dopravní světelné signalizace, výroby proměnného dopravního značení, výroby systémů inteligentního řízení budov, instalace parkovacích systémů, provozování garáží a parkovacích míst, v oblasti specializované elektrotechnické a dopravně-technologické projektové a inženýrské činnosti, developerské činnosti v oblasti nemovitostí (nebytových prostor) a reklamní činnosti.
4. Společnost OES je v období před uskutečněním posuzované transakce společně kontrolována společnostmi ELTODO, která drží akcie představující 52% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech, a ČEZ, která drží akcie představující 48% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech. Na území České republiky je společnost OES činná zejména v oblasti komplexního projektování a provozování systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích a v oblasti projektování a elektromontáží v energetice.
5. Na území České republiky se společnosti OES a ELTODO také podílí na společné kontrole ve společnosti ELTODO-CITELUM, která je činná zejména v oblasti správy a údržby municipálních systémů veřejného osvětlení. Tato společnost dále kontroluje společnost Osvětlení Týnec, působící taktéž především v oblasti provozování a správy obecních systémů veřejného osvětlení, avšak na rozdíl od společnosti ELTODO-CITELUM nepůsobí na území celé České republiky, ale pouze ve vybraných oblastech středočeského regionu.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

v zastoupení

Mgr. Igor Pospíšil
pověřený zastupováním
Obdrží:
JUDr. Martin Dančišin, advokát
Glatzová & Co., s.r.o.
Husova 240/5
110 00 Praha
ID DS: rs7htsv

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Prostřednictvím společnosti Vegacom a.s.
[2] Prostřednictvím společnosti KH servis a.s.
[3] Prostřednictvím společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. (dále jen ELTODO-CITELUM ), která je kontrolována společně společnostmi ELTODO a OES, a její dceřiné společnosti Osvětlení Týnec, k.s. (dále jen Osvětlení Týnec ).
[4] Prostřednictvím společnosti KLEMENT a.s.
[5] Prostřednictvím společnosti NAVA-K Teplice a.s.
[6] Prostřednictvím společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o.
[7] Prostřednictvím společnosti FVE Triangle a.s.
[8] Prostřednictvím společností ELTODO Národní dům, s.r.o. a Národní dům provozní s.r.o.