UOHS S037/2005
Rozhodnutí: S037/05-5752/05-OOHS Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Grisoft Holdings B.V., Intel Capital Corporation, PEF V Information Technology II S.a.r.l. a Grisoft International B.V.
Účastníci Grisoft Holdings B.V., se sídlem Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam, Holandsko Grisoft International B.V., se sídlem Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam, Holandsko Intel Capital Corporation, Caledonian Bank & Trust Limited, Caledonian House, P.O. Box 1043, George Town, Grand Cayman Islands PEF V Information Technology II S.a.r.o., se sídlem L-1258 Luxembourg, 5 boulevard de la Foire
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 25. 10. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 37/05-5752/05-OOHS
V Brně dne 19. října 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 37/05, zahájeném dne 22. září 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Intel Capital Corporation, se sídlem Caledonian Bank & Trust Limited, Caledonian House, P.O. Box 1043, George Town, Grand Cayman and Cayman Islands, a PEF V Information Technology II S.a.r.l., se sídlem 5 boulevard de la Foire, Luxembourg, Lucemburské vévodství, ve správním řízení zastoupené JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 8. září 2005, a společnost Grisoft Holdings B.V., se sídlem Teleportboulevard 140, Amsterdam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Markem Kreislem, advokátem, LL.M., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, na základě plné moci ze dne 8. září 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 26. srpna 2005 mezi společnostmi Grisoft Holdings B.V., se sídlem Teleportboulevard 140, Amsterdam, Nizozemské království, jako prodávajícím, Intel Capital Corporation, se sídlem Caledonian Bank & Trust Limited, Caledonian House, P.O. Box 1043, George Town, Grand Cayman and Cayman Islands, a PEF V Information Technology II S.a.r.l., se sídlem 5 boulevard de la Foire, Luxembourg, Lucemburské vévodství, jako kupujícími, Polish Enterprise Fund V, L.P., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, jako ručitelem, a Grisoft International B.V., se sídlem Teleportboulevard 140, Amsterdam, Nizozemské království, jako nabývanou společností, a na základě "Akcionářské smlouvy" uzavřené dne 26. srpna 2005 mezi společnostmi Grisoft Holdings B.V., PEF V Information Technology II S.a.r.l., Intel Capital Corporation a Grisoft International B.V., v jejichž důsledku mají společnosti Intel Capital Corporation, PEF V Information Technology II S.a.r.l. a Grisoft Holdings B.V. získat možnost společně kontrolovat společnost Grisoft International B.V., dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/2005 ze dne 5. října 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Grisoft Holdings B.V. , se sídlem Teleportboulevard 140, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Grisoft Holdings"), je v době před uskutečněním spojení (obchodní tajemství) akcionářem společnosti Grisoft International B.V. , se sídlem Teleportboulevard 140, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Grisoft International"), která sama nevykonává žádnou podnikatelskou činnost. Rovněž společnost Grisoft Holdings je určena pouze k tomu, aby držela majetkový podíl ve společnosti Grisoft Intermational a nepřímo v jejích dceřiných společnostech. Společnost Grisoft Holdings je přímo kontrolována společností Benson Oak Capital B.V., se sídlem Teleportboulevard 140, Amserdam, Holandsko, která byla založena za účelem řízení investičních fondů.
Prostřednictvím společnosti Grisoft International vykonává v době před uskutečněním spojení společnost Grisoft Holdings kontrolu nad následujícími společnostmi: -GRISOFT, s.r.o., se sídlem Lidická 31/965, Brno, IČ: 44017774 (dále jen "Grisoft Brno"), která vyvíjí, vyrábí a prodává antivirové programy určené pro individuální zákazníky i pro podnikovou sféru; uvedené produkty slouží k antivirové ochraně samostatných počítačů nebo jejich skupiny (do 5 počítačů) a využívají se i k ochraně sítí (stanice a souborové servery). Výrobky společnosti Grisoft Brno jsou určeny pro velké i menší poskytovatele emailových služeb. Společnost Grisoft Brno poskytuje rovněž technickou podporu po celou dobu platnosti licence. Jednotlivé produkty jsou nabízeny i v několika jazykových verzích. -Grisoft Inc. a Grisoft Ltd., které nakupují licence antivirového softwaru AVG od společnosti Grisoft Brno.
V České republice dosáhla v roce 2004 společnost Grisoft Holdings prostřednictvím dceřiných společností společnosti Grisoft International (jež sama žádnou činnost nevykonává) čistého obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč, výše celosvětového obratu společnosti Grisoft Holdings v roce 2004 činila (obchodní tajemství) Kč.
Společnost Intel Capital Corporation , se sídlem Caledonian Bank & Trust Limited, Caledonian House, P.O. Box 1043, George Town, Grand Cayman and Cayman Islands (dále jen "Intel"), se zabývá investováním do nákupu menšinových majetkových účastí na společnostech působících v oblastech počítačových a komunikačních technologií. Společnost Intel je kontrolována společností Intel Corporation se sídlem ve Spojených státech amerických, jež se zabývá výrobou čipů, základních desek a ostatních polovodičových komponentů, které se montují jako integrální stavební prvky do počítačů.
Činnost společnosti Intel Corporation je zaměřena do dvou základních oblastí: 1) nabídka plošných řešení (platforem) založených na optimálním použití mikroprocesoru, sad čipů a základních desek používaných ve stolních nebo přenosných počítačích a serverech (tzv. "Intel Architekture Business") a 2) výroba komponentů pro bezdrátové přenosné počítače a komunikační techniku (tzv. "Intel Communication Group"), zahrnující výrobu pamětí (flash memory), aplikačních procesorů a dalších komponentů určených ke zřizování a fungování komunikační infrastruktury, včetně síťových a zapuštěných procesorů, prvků pro drátové i bezdrátové spojení, optických komponentů nebo komponentů sloužících k uchování údajů.
V rámci skupiny Intel Corporation působí cca 270 osob, a to především ve Spojených státech amerických, Izraeli a Irsku. Jeden člen skupiny, společnost Intel Czech Tradings, Inc., se sídlem v Los Angels, otevřel v České republice reprezentační kancelář, jejímž prostřednictvím provádí marketingovou a promoční činnost.
Společnost Intel dosáhla v České republice za rok 2004 čistého obratu (obchodní tajemství) Kč, výše celosvětového obratu společnosti Intel za rok 2004 činila (obchodní tajemství) Kč.
Společnost PEF V Information Technology II S.a.r.l. , se sídlem 5 boulevard de la Foire, Luxembourg, Lucemburské vévodství (dále jen "PEF"), je určena k získávání majetkových podílů v jiných společnostech a k výkonu činnosti spojené se správou těchto podílů. Jediným společníkem společnosti PEF je komanditní společnost Polish Enterprise Fund V, L.P., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "Polish"), která je investičním fondem a jejím předmětem činnosti jsou investice do vybraných odvětví (získávání a držba majetkových podílů). (obchodní tajemství)
Do skupiny PEF patří dále polské, rumunské, německé, lucemburské, irské, ukrajinské, čínské a slovenské společnosti, z nichž na trhu v České republice působí polská společnost (obchodní tajemství) zabývající se především výrobou kovových zátek a skleněných nádob.
Výše čistého obratu společnosti PEF v roce 2004 činila na území České republiky (obchodní tajemství) Kč (obchodní tajemství) , celosvětově pak (obchodní tajemství) Kč. Právní rozbor
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 26. srpna 2005 mezi společnostmi Grisoft Holdings, jako prodávajícím, Intel a PEF, jako kupujícími, Polish, jako ručitelem, a Grisoft International, jako nabývanou společností, a na základě "Akcionářské smlouvy" uzavřené dne 26. srpna 2005 mezi společnostmi Grisoft Holdings, PEF, Intel a Grisoft International.
(obchodní tajemství)
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že společnosti Intel, PEF a Grisoft Holdings získají společnou kontrolu nad společností Grisoft International, (obchodní tajemství) . Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč. Jak bylo již uvedeno výše, na trhu České republiky dosáhla v roce 2004 společnost Grisoft Holdings prostřednictvím dceřiných společností společnosti Grisoft International čistého obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč, čistý obrat společnosti Intel činil (obchodní tajemství) Kč a čistý obrat společnosti PEF činil (obchodní tajemství) Kč. Výše celosvětového čistého obratu společnosti Grisoft Holdings v roce 2004 dosáhla (obchodní tajemství) Kč, společnosti Intel (obchodní tajemství) Kč a společnosti PEF (obchodní tajemství) Kč.
Vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé v posledním účetním období zákonem požadovaných obratů nedosáhli, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel odboru
ochrany hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát
AK WHITE & CASE
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Mgr. Marek Kreisl, LL.M., advokát
AK Baker & McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1
Právní moc: 25.10.2005