UOHS S037/2004
Rozhodnutí: OF/S037/04-1663/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Siemens Aktiengesellschaft a Moeller Holding
Účastníci Moeller Holding GmbH & Co. KG, se sÍdlem Hein-Moeller-Strasse 7-11, Bonn, SRN Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 27. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 37/04-1163/04 V Brně dne 15. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 37/04, zahájeném dne 24. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 20. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi a převodu" uzavřené dne 16. února 2004 mezi společnostmi Moeller GmbH, se sídlem Hein-Moeller-Strasse 7-11, Bonn, Spolková republika Německo, Moeller Production International GmbH, se sídlem Hein-Moeller-Strasse 7-11, Bonn, Spolková republika Německo, a Moeller Electric GmbH, se sídlem Hein-Moeller-Strasse 7-11, Bonn, Spolková republika Německo, jako prodávajícími, a společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Siemens Aktiengesellschaft získat možnost kontrolovat části podnikání společnosti Moeller Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Hein-Moeller-Strasse 7-11, Bonn, Spolková republika Německo, týkající se oblasti zapouzdřených přípojnicových rozvodů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/2004 ze dne 10. března 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení má dojít na základě "Smlouvy o koupi a převodu" uzavřené dne 16. února 2004 mezi společnostmi Moeller GmbH, se sídlem Hein-Moeller-Strasse 7-11, Bonn, Spolková republika Německo, Moeller Production International GmbH, se sídlem Hein-Moeller-Strasse 7-11, Bonn, Spolková republika Německo, a Moeller Electric GmbH, se sídlem Hein-Moeller-Strasse 7-11, Bonn, Spolková republika Německo jako prodávajícími, a společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo, jako kupujícím (dále jen "Siemens"). Na základě uvedené smlouvy nabude společnost Siemens vybrané majetkové hodnoty a obchodní podíly společností kontrolovaných společností Moeller, týkající se aktivit této společnosti v oblasti vývoje, výroby a prodeje zapouzdřených přípojnicových rozvodů, a tím společnost Siemens získá i možnost kontrolovat podnikání společnosti Moeller Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Hein-Moeller-Strasse 7-11, Bonn, Spolková republika Německo (dále jen "Moeller"), v této oblasti. Společnost Moeller je mateřskou společností skupiny Moeller kontrolující výše uvedené kupující společnosti.
Předmětem převodu budou zejména obchodní podíly následujících dceřiných společností společnosti Moeller, a to [ "obchodní tajemství" ], a dále vybraná aktiva a zaměstnanci společností [ "obchodní tajemství" ]. Česká dceřiná společnost společnosti Moeller, tj. společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o., se sídlem Komárovská 2406 Praha 9, IČ: 49811894 (dál jen "Moeller ČR"), nebude spojením zásadně dotčena, dojde pouze k převodu [ "obchodní tajemství" ] na společnost Siemens.
Navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona, neboť společnost Siemens získá možnost kontrolovat podnikání společnosti Moeller v oblasti zapouzdřených přípojnicových rozvodů
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost Siemens je společností založenou podle německých právních předpisů. Siemens je mateřskou společností skupiny Siemens působící celosvětově prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblasti informatiky a komunikace, automatizace a řízení, zásobování energií, dopravy, medicínské techniky, osvětlovací techniky, finančních služeb aj. Skupina Siemens působí rovněž na území České republiky, prostřednictvím svých dceřiných společností v rámci běžné činnosti skupiny Siemens. Skupina Siemens však nepůsobí na území České republiky ani v ostatních zemích v oblasti, jež se týká nabývaných aktivit společnosti Moeller v oblasti vývoje, výroby a prodeje zapouzdřených přípojnicových rozvodů.
Společnost Moeller je holdingovou společností založenou podle právního řádu Spolkové republiky Německo, jež stojí v čele skupiny společností Moeller . Podnikatelské aktivity této skupiny zahrnují vývoj a výrobu produktů v oblastech průmyslové automatizace a automatizace budov a dále v oblasti systémů a zařízení pro distribuci elektrické energie, která rovněž zahrnuje vývoj a výrobu zapouzdřených přípojnicových rozvodů. Předmětné spojení se týká pouze aktivit skupiny Moeller v oblasti zapouzdřených přípojnicových rozvodů. Na území České republiky skupina Moeller působí prostřednictvím společnosti Moeller ČR, která se zabývá výrobou malých domovních jističů a zařízení a prodejem výrobků skupiny Moeller. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že posuzovaná transakce se týká ve vztahu k území České republiky nabytí aktivit v oblasti prodeje zapouzdřených přípojnicových rozvodů. Skupina nabyvatele nepůsobí v České republice v této oblasti. Úřad při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel zejména z nabývaných aktivit skupiny Moeller na tomto území. Posuzovaným spojením dotčenou oblastí je tedy prodej výrobků v oblasti zapouzdřených přípojnicových rozvodů.
Zapouzdřené přípojnicové rozvody se skládají ze svazku měděných nebo hliníkových vodičů, instalovaných v pouzdře z kovu nebo z umělé hmoty, a patří do skupiny výrobků, které jsou používány, obdobně jako silnoproudé kabely pro nízké napětí ( složené z měděných nebo hliníkových vodičů obalených izolačním materiálem), pro vedení a rozdělování elektrického proudu v budovách nebo průmyslových provozech od rozvodných zařízení středního napětí až po vlastní rozvodnou skříň. Od rozvodných skříní ke spotřebiči (elektrický přístroj či zařízení) se dále používají pouze sdělovací nízkonapěťové kabely. Zapouzdřené přípojnicové rozvody a silnoproudé kabely pro nízké napětí jsou z pohledu konečného zákazníka s ohledem na jejich způsob užití ve většině případů vzájemně zastupitelné.
S ohledem na uvedené skutečnosti, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh jako trh zapouzdřených přípojnicových rozvodů a silnoproudých kabelů pro nízké napětí .
Z pohledu geografického byl relevantní trh vzhledem k homogenním soutěžním podmínkám v případě uvedených věcně relevantních trhů vymezen územím České republiky.
Na vymezeném relevantním trhu zapouzdřených přípojnicových rozvodů a silnoproudých kabelů pro nízké napětí působí v České republice pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, a to skupina Moeller, která před posuzovaným spojením dosáhla tržního podílu ve výši cca [ " obchodní ta jemství" ] % . Úřad se rovněž zabýval i postavením spojujících se soutěžitelů v jednotlivých segmentech tohoto relevantního trhu. V případě segmentu zapouzdřených přípojnicových rozvodů byl tržní podíl ve výši [ " obchodní ta jemství" ]%, v segmentu silnoproudých kabelů pro nízké napětí spojující se soutěžitelé nepůsobí.
V České republice působí na vymezených trzích i další významní soutěžitelé, nezávislí na spojujících se subjektech, např. v segmentu zapouzdřených přípojnicových rozvodů se jedná o společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o. s tržním podílem cca [ " obchodní ta jemství" ] %, Zucchini Systemotronic, s.r.o. s tržním podílem cca [ " obchodní ta jemství" ] %, a dále PPR Elektro s.r.o. s tržním podílem cca [ " obchodní ta jemství" ] %.
Zejména s ohledem na skutečnosti, že nedochází k překrytí aktivit spojovaných subjektů a tím ani ke změně tržního podílu v dotčené oblasti, dospěl Úřad k závěru, že na území České republiky nedojde předmětným spojením k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Na uvedených trzích působí i další soutěžitelé a vzhledem k neexistenci podstatných překážek vstupu potencionálních soutěžitelů na uvedený trh nedojde ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na tento trh.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
adv. kanc Gleiss Lutz v.o.s. Jugoslávská 29
120 00 Praha 2