UOHS S037/2002
Rozhodnutí: OF/S037/02-1543/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Adecco S.A., Švýcarsko a jobpilot AG
Účastníci Adecco S.A., CH-1275 Chéserex, Švýcarsko jobpilot AG, Siemensstrasse 15-17, 61352 Bad Homburg v.d.H.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 10. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 62 KB


S 37/02-1543/02 V Brně dne 22. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 37/02, zahájeném dne
11. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Adecco S.A., se sídlem CH-1275 Chéserex, Švýcarsko, ve správním řízení zastoupená Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti s "Dohodou o obchodním propojení", uzavřenou společností Adecco S.A., se sídlem CH-1275 Chéserex, Švýcarsko, a společností jobpilot AG, se sídlem Siemensstrasse 15-17, 61352 Bad Homburg v.d.H., na základě které společnost Adecco S.A., se sídlem CH-1275 Chéserex, Švýcarsko, učiní veřejnou nabídku převzetí akcií společnosti jobpilot AG, se sídlem Siemensstrasse 15-17, 61352 Bad Homburg v.d.H., a v důsledku jejího přijetí společnost Adecco S.A., se sídlem CH-1275 Chéserex, Švýcarsko, získá alespoň 75% podíl akcií a zároveň kontrolu ve společnosti jobpilot AG, se sídlem Siemensstrasse 15-17, 61352 Bad Homburg v.d.H., se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, ověřených plných mocí k zastupování účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládajících předmětné spojení, výročních zpráv, informací o spojovaných společnostech a dokladu o zaplacení správního poplatku.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 09/02 ze dne 27. února 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Dohody o obchodním propojení (dále jen "Dohoda"), uzavřené mezi společností Adecco S.A., se sídlem CH-1275 Chéserex, Švýcarsko (dále jen "Adecco"), a společností jobpilot AG, se sídlem Siemensstrasse 15-17, 61352 Bad Homburg v.d.H. (dále jen "jobpilot"), na základě které společnost Adecco učiní veřejnou nabídku převzetí akcií společnosti jobpilot, v jejímž důsledku společnost Adecco získá kontrolní podíl akcií a tím i kontrolu ve společnosti jobpilot.
Společnost Adecco podniká v celosvětovém měřítku v oblasti personálních služeb, a to zejména v oblasti poskytování náborových služeb na dočasné pracovní pozice. Náborové služby na trvalé pracovní pozice představují pouze zanedbatelnou část její činnosti. V České republice společnost Adecco působí prostřednictvím své dceřinné společnosti Adecco spol. s r.o.
Společnost jobpilot nabízí převážně v Evropě personálně-poradenské služby, přičemž působí výlučně v oblasti poskytování náborových služeb na trvalé pracovní pozice. Společnost jobpilot v České republice působí prostřednictvím své dceřinné společnosti jobpilot CZ s.r.o.
Celkový celosvětový obrat společnosti Adecco za poslední účetní období činil přibližně .. Kč, v České republice ve stejném období pak obrat společnosti Adecco dosáhl cca .. Kč. Celkový celosvětový obrat společnosti jobpilot za poslední účetní období činil cca .. Kč, v České republice ve stejném období obrat společnosti jobpilot dosáhl cca .. Kč. Je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost Adecco se prostřednictvím své dceřinné společnosti Adecco spol. s r.o. účastní na území České republiky soutěže především v oblasti náborových služeb na dočasné pracovní pozice, kde její tržní podíl je cca %, a dále v oblasti náborových služeb na trvalé pracovní pozice, kde její tržní podíl je méně než %.
V České republice společnost jobpilot podniká prostřednictvím své dceřinné společnosti jobpilot CZ s.r.o. v oblasti náborových služeb na trvalé pracovní pozice, přičemž její tržní podíl činí méně než %.
Z uvedeného vyplývá, že činnosti spojovaných soutěžitelů se překrývají pouze na jednom trhu, který zároveň Úřad vymezil jako trh relevantní, a to trh náborových služeb na trvalé pracovní pozice . Na tomto trhu spojovaní soutěžitelé dosáhnou po uskutečnění spojení procentuálního podílu menšího než %.
Na relevantním trhu náborových služeb vlivem uskutečnění předmětného spojení nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána
advokát
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Právní moc: 10.5.2002