UOHS S037/1999
Rozhodnutí: VO II/S037/99 Instance I.
Věc Povolení spojení podle § 8a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Anglian Water Overseas Holdings Limited Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 2. 8. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 122 KB


Č.j. S 37/99-220/1920 V Brně dne 29.7.1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 37/99-220, zahájeném dne 22.4.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Anglian Water Overseas Holdings Limited, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE 18 6NZ, Velká Británie, právně zastoupená na základě substituční plné moci ze dne 20.4.1999 Mgr. Karlem Hronem, advokátem, advokátní kancelář váňa, pergl & partneři , se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Anglian Water Overseas Holdings Limited, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE 18 6NZ, Velká Británie a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, IČO: 45 19 36 65, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že společnost Anglian Water Overseas Holdings Limited, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE 18 6NZ, Velká Británie, na základě nepovinného veřejného návrhu o koupi akcií nabyla 1 780 586 ks akcií společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, IČO: 45 19 36 65, které představují podíl ve výši 53,38 % na základním jmění této společnosti, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. povoluje s následujícím omezením a závazkem nezbytným pro ochranu hospodářské soutěže: Společnosti Anglian Water Overseas Holdings Limited, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE 18 6NZ, Velká Británie, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví:
Dodržet závazek zajistit přednostní dokončení akce "dobudování čistírny odpadních vod v Karviné", a to
a) v případě získání dotace na dokončení akce zajistit její dokončení nejpozději v termínu do 30.6.2002,
b) v případě nezískání dotace na dokončení akce zajistit její dokončení nejpozději v termínu do konce r. 2003,
přičemž dokončením akce se rozumí vydání pravomocného rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu u čistírny odpadních vod Karviná.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 22.4.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Anglian Water Overseas Holdings Limited, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE 18 6NZ, Velká Británie, právně zastoupená na základě substituční plné moci ze dne 20.4.1999 Mgr. Karlem Hronem, advokátem, advokátní kancelář váňa, pergl & partneři , se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Anglian Water Overseas Holdings Limited (dále jen "AW") a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, IČO: 45 19 36 65 (dále jen "SmVAK").
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon") tím, že AW na základě nepovinného veřejného návrhu o koupi akcií nabyla 1 780 586 ks akcií společnosti SmVAK, které představují podíl ve výši 53,38 % na základním jmění této společnosti.
Správní řízení bylo opakovaně přerušeno z důvodů odstranění nedostatků podání, déletrvající nepřítomnosti zástupce AW v České republice a tím i jeho nemožnosti zúčastnit se nařízeného ústního jednání a z důvodu časové náročnosti získání ekonomických a finančních údajů o společnosti SmVAK nutných k provedení analýzy potřebné pro specifikaci výhod spojení. K doplnění údajů o postavení SmVAK na relevantním trhu a k objasnění hospodářských výhod spojení jako nezbytného předpokladu posouzení dopadů spojení podniků se uskutečnila celkem tři ústní jednání s účastníkem řízení. Ke zjištění možných dopadů spojení pro spotřebitele odebírající vodu a služby odvádění a čištění odpadních vod v regionu obhospodařovaném SmVAK bylo také provedeno ústní jednání se zástupci obcí (dřívějšími akcionáři SmVAK).
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení s výsledky šetření, které se uskutečnilo dne 26.7.1999 nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrh na zahájení správního řízení
plné moci k zastupování účastníka řízení
doklad o zaplacení správního poplatku
informace o spojovaných společnostech
výpisy z obchodního rejstříku spojovaných společností
výpis z účtu AW vedeném ve Středisku cenných papírů
přehled smluv o koupi akcií uzavřených s obcemi a s obchodníkem s cennými papíry včetně kopií typových smluv na převod akcií
informace od obecních úřadů k budování infrastrukturního majetku veřejných vodovodů a kanalizací (dále jen "IM") z regionu, ve kterém SmVAK působí
informace od Ministerstva financí ČR a Ministerstva zemědělství ČR k dopadu jednotlivých zdrojů investic do ceny vodného a stočného a které zásadní investiční akce jsou pro Severomoravský region (dále jen "SM region") prioritní
informace Okresních úřadů v Karviné, Novém Jičíně a Frýdku-Místku, které čistírny odpadních vod ve vlastnictví SmVAK neplní stanovené limity přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod
informace získané od odborných pracovišť k technologiím navrhovaným AW pro aplikaci pro SM region
informace o provozovaném území (seznam obcí a měst s uvedením základních údajů o vlastněném a provozovaném majetku, aktuální cena vodného a stočného, rozsah IM, plánované investiční akce)
stanovy a výroční zpráva SmVAK za r. 1998
rozbor postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/99 ze dne 2.6.1999. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Anglian Water Overseas Holdings Limited je dceřinnou společností britské společnosti Anglian Water International Ltd., která je součástí holdingu Anglian Water Plc. Anglian Water Plc. byla založena v r. 1989 poté, co vláda Spojeného království privatizovala 10 státních vodohospodářských a kanalizačních společností v Anglii a Walesu. Ve Velké Británii se uplatňuje systém smíšených vodárenských společností, tj. vlastníkem infrastrukturního majetku vodovodních a kanalizačních sítí a současně jeho provozovatelem je soukromá právnická osoba. Takovouto společností je i AW.
Hlavním předmětem podnikání společností v rámci holdingu je poskytování vodohospodářských a kanalizačních služeb. Zároveň však holding nabízí širokou škálu manažerských, technických a poradenských služeb městům a podnikům po celém světě. Společnosti v rámci holdingu poskytují své služby v oblasti vodovodů a kanalizací pro 5,5 mil. obyvatel ve Velké Británii a prostřednictvím dceřinné společnosti Anglian Water International Ltd. také 2 mil. obyvatel ve světě (USA, Nový Zéland, Argentina).
Mateřská společnost holdingu Anglian Water Plc. je silnou obchodní společností, jejíž akcie jsou obchodovány na burze ve Velké Británii. Společnost si udržuje finanční rating AA od společnosti Moody i od společnosti Standard and Poors.
V České republice nemá společnost dosud založenu dceřinnou společnost ani organizační složku. Kromě podílu v SmVAK má společnost AW také podíl ve výši 91,33 % na základním jmění společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., která provozuje vodohospodářský infrastrukturní majetek v regionu Jižní Čechy (vlastníky infrastrukturního majetku jsou obce a města).
V jiných obchodních společnostech v České republice AW nemá žádné další podíly.
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 347, dne 30. dubna 1992. Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod užitkové a pitné vody, provozování vodovodů a kanalizací, čistící práce průmyslového charakteru včetně odvádění a čištění odpadních vod.
SmVAK má podíl v těchto společnostech:
SmVAK-dílny Lučina, s.r.o. (podíl SmVAK na základním jmění činí 76,9 %), jejímž předmětem podnikání je skladování, pronájem strojů a přístrojů, technické testování a analýzy, zámečnictví, kovoobrábění a provádění staveb.
SmVAK-inženýring, s.r.o. (podíl SmVAK na základním jmění činí 75%), jejímž předmětem podnikání je investorská a inženýrská činnost, projektová činnost ve výstavbě, poradenství a technické testování a analýzy.
SmVAK-opravy a ověřování vodoměrů, s.r.o. (podíl SmVAK na základním jmění činí 80%), jejímž předmětem podnikání je skladování, pronájem strojů a přístrojů, výroba, opravy a montáž měřidel.
V případě SmVAK se jedná o smíšený typ společnosti, tzn. je vlastníkem IM a současně je i provozovatelem tohoto majetku. SmVAK byl jako jediná vodárenská společnost privatizován v první vlně privatizace, jeho akcie získaly obce v regionu bezúplatně. Celkem bylo vydáno 2 914 353 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč za akcii (držiteli těchto akcií byly v naprosté většině obce a města) a 421 385 ks akcií na doručitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč za akcii (držiteli těchto akcií byly právnické a fyzické osoby). Neuplatnily se zde však regulační mechanismy použité pro obdobné společnosti v druhé vlně privatizace, kde obce drží akcie na jméno, jejichž převoditelnost je omezena ve stanovách a je vydána akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva ("zlatá akcie"), která omezuje nakládání s akciemi na jméno tak, že rozhodnutí o nakládání s akciemi na jméno budou na valné hromadě přijata jen pokud s nimi vyjádří souhlas držitel zlaté akcie (držitelem takových akcií se zvláštními právy je Fond národního majetku, který výkonem práv pověřil Ministerstvo zemědělství ČR). V rámci SmVAK tedy nebylo zakotveno toto omezení převoditelnosti akcií.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Společnost SmVAK působí na území SM regionu v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava (přesný seznam obcí ve spise, str. 36-44). Je vlastníkem vodovodních sítí ve 238 obcích, kanalizační sítě vlastní v 55 obcích. Dále na základě dlouhodobých provozovatelských smluv uzavřených s jednotlivými obcemi a městy, které jsou vlastníky tohoto infrastrukturního majetku, provozuje vodovodní síť v 67 obcích a kanalizační síť ve 25 obcích. Surovou vodu SmVAK odebírá z přehradních nádrží společnosti Povodí Odry a.s., z menší části také z vlastních zdrojů podzemní vody.
V rámci SM regionu je cca 88 % obyvatel napojeno na veřejnou vodovodní síť a cca 75 % na veřejnou kanalizační síť.
SmVAK patří mezi největší provozovatele IM v České republice a podle počtu zásobovaných obyvatel i množství fakturované vody je na 3. místě. V r. 1998 zásoboval pitnou vodou cca 716 tis. obyvatel, objem vody fakturované činil 73 391 tis. m 3 , objem vody odkanalizované činil 36 184 tis. m 3 .
SmVAK uplatňuje regionální cenu vodného a stočného; ceny vodného a stočného realizované SmVAK se v rámci ČR pohybují na nižší úrovni-cena vodného a stočného vč. DPH za m 3 činí pro domácnosti 22,99 Kč, pro ostatní odběratele 27,17 Kč.
Ceny za vodné a stočné podléhají věcnému usměrňování podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Zatímco ve vodohospodářských společnostech, kde je oddělen vlastník IM (obec) od jeho provozovatele, je výše ceny vodného a stočného pro spotřebitele vyhlašována po dohodě s obcí, ve smíšených typech společností cenu vodného a stočného ovlivňují obce prostřednictvím účasti svých zástupců v orgánech společnosti. Prodejem akcií SmVAK obce ztratily svůj vliv na určování ceny vodného a stočného, nadále ji bude určovat nový vlastník IM a jediným regulačním nástrojem zůstává věcné usměrňování ceny Ministerstvem financí.
Do ceny vodného a stočného se rovněž promítají investice vynaložené na rozvoj IM. Výjimku tvoří dotace ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu obcí, které nelze do ceny vodného a stočného zahrnovat. Dotace jsou z tohoto důvodu nejvýhodnějším zdrojem investic. Mohou být poskytnuty z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR nebo z mezinárodních dotačních programů (např. podpůrný program EU-ISPA). Finanční podpory jsou obecně určeny především pro obce a vodohospodářské společnosti, kde majoritním vlastníkem akcií či obchodních podílů jsou obce.
Ostatní finanční zdroje investic (odpisy, zisk, úvěry) se do ceny vodného a stočného promítají v různé míře. Z těchto zdrojů mají nejmenší dopad investice pořízené z odpisů.
SmVAK v uplynulých letech pořizoval IM několika způsoby. Část IM byla budována za použití odpisů a příp. i zisku společnosti, dotace poskytnuté přímo SmVAK tvořily jen malou část finančních zdrojů (např. v r. 1998 cca 10% z celkového objemu investic). Dále SmVAK získával IM prostřednictvím obcí, které jeho vybudování zainvestovaly a následně jako nepeněžitý vklad vložily do SmVAK. Společnost obcím vydala akcie v hodnotě převedeného majetku a o tuto hodnotu zvýšila své základní jmění.
Vzhledem k tomu, že nabytím kontroly AW nad SmVAK ztratily obce svou majoritní majetkovou účast v této společnosti, má nyní SmVAK omezený přístup k získání dotací dle současných pravidel pro jejich poskytování. Investice do rozvoje infrastrukturního majetku bude tedy muset financovat z ostatních zdrojů.
Pro dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod je charakteristické, že se nejedná o celostátní trh, nýbrž o jednotlivé místní trhy, kde má provozovatel monopolní postavení, neboť spotřebitel odebírající uvedené služby, nemá možnost na daném území vymezeném rozložením vodovodních a kanalizačních sítí získat tyto služby od jiného soutěžitele (lokální síťové monopoly).
Vzhledem k výše uvedenému byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska
výrobkového: jako dva samostatné trhy, a to
trh dodávek pitné vody a
trh služeb, spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod,
prostřednictvím veřejné vodovodní a kanalizační sítě.
geografického: jedná se o místní trh vymezený územím měst a obcí SM regionu, na jejichž území se nachází veřejné vodovodní a kanalizační sítě, prostřednictvím kterých SmVAK dodává pitnou vodu a poskytuje služby odvádění a čištění odpadních vod.
časového: jedná se o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1998.
Společnost SmVAK i AW podnikají na stejném výrobkovém trhu, avšak každá na jiném trhu geografickém. AW je vodohospodářská společnost, která dlouhodobě působí ve Velké Británii jako vlastník i provozovatel infrastrukturního majetku vodovodních a kanalizačních sítí. V České republice AW kontroluje společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. Jedná se o soutěžitele, který se v rámci ČR pohybuje přibližně na 7. místě dle objemu dodávek vody do sítě.
SmVAK je současně vlastníkem i provozovatelem infrastrukturního majetku veřejných vodovodních a kanalizačních sítí. Na výše vymezeném geografickém trhu má monopolní postavení, neboť spotřebitel nemá možnost odebírat uvedené služby na daném území od jiného soutěžitele.
Posouzení dopadů spojení
Rozšíří se územní působnost kontrolovaná AW, nedochází však k propojení lokálních infrastrukturních sítí obou spojovaných subjektů.
Obce, které byly akcionáři SmVAK, měly možnost ovlivňovat chod společnosti včetně výše ceny vodného a stočného pro odběratele, příp. také rozhodnout o oddělení funkce provozovatele a vlastníka vodovodních a kanalizačních sítí. Po vstupu AW do SmVAK se vlastníkem veřejných vodovodních a kanalizačních sítí stala soukromá právnická osoba. Spojením získá SmVAK silného strategického partnera s mnohaletými zkušenostmi v oblasti vodovodů a kanalizací. AW rozšíří svůj vliv nad chováním dalšího soutěžitele podnikajícího na vymezeném místním trhu. Může tak ovlivnit strukturu společnosti SmVAK a způsob jejího řízení, výši nákladů společnosti, stav IM a bude určovat výši vodného a stočného pro spotřebitele. Zároveň však může ovlivnit i kvalitu poskytovaných služeb v uvedeném regionu.
Na rozdíl od regionů, kde vlastnictví IM drží oddělený subjekt (obec), který může rozhodnout o neprodloužení smlouvy stávajícímu provozovateli, na daném území vzhledem ke smíšenému typu společnosti SmVAK neexistuje možnost konkurenčního provozovatele ucházet se o podnikání v tomto oboru.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě nepovinného veřejného návrhu o koupi akcií AW nabyla 1 780 586 ks akcií společnosti SmVAK, které představují podíl ve výši 53,38 % na základním jmění této společnosti, čímž získala přímou kontrolu nad SmVAK. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že společnost SmVAK má na vymezeném relevantním trhu monopolní postavení. AW prostřednictvím svého majoritního podílu ve společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. rovněž působí na stejném výrobkovém trhu, avšak na jiném geograficky vymezeném trhu. Jde tedy o horizontální spojení podniků, které podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.
Výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž podléhá povolení úřadu ve smyslu ustanovení § 8a zákona. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Zvýšení důvěryhodnosti u bank a přístup k úvěrům za výhodnějších podmínek. AW patří mezi finančně silné společnosti, mateřská společnost si udržuje finanční rating AA. Vstupem AW do SmVAK dojde ke změně vyjednávací pozice SmVAK ve vztahu k bankám, neboť AW představuje pro banky dostatečnou garanci. Získání výhodnějších (levnějších) úvěrů, příp. rozložených na delší dobu splatnosti, povede k úspoře nákladů, čímž se vytvoří prostor pro možné investice do rozvoje firmy a zlepšení služeb zákazníkům, případně pro stabilnější cenu vodného a stočného pro spotřebitele.
Zpracování studie "Optimalizace investičních projektů ve vztahu k čistírnám odpadních vod a plnění norem na území obhospodařovaném SmVAK (s přihlédnutím k očekávaným změnám norem v souvislosti se vstupem do EU)" a její bezplatné poskytnutí SmVAK. Studii vypracují odborníci AW, kteří jsou specialisty na normy EU a v rámci studie uplatní své zkušenosti s jejich plněním. Studie se zaměří na analýzu stávajícího stavu čistíren odpadních vod (dále jen "ČOV") a navržení optimálních technologií pro intenzifikace čištění odpadních vod.
Závazek zajistit přednostní dokončení akce "dobudování čistírny odpadních vod v Karviné", a to
a) v případě získání dotace na dokončení akce zajistit její dokončení nejpozději v termínu do 30.6.2002,
b) v případě nezískání dotace na dokončení akce zajistit její dokončení nejpozději v termínu do konce r. 2003,
přičemž dokončením akce se rozumí vydání pravomocného rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu u čistírny odpadních vod Karviná.
SmVAK v rámci plánovaných investičních akcí zahájil v září 1998 dostavbu (totální rekonstrukci) ČOV Karviná, jejíž kapacitní objem čištěných odpadních vod vyjádřený v ekvivalentních obyvatelích (EO na 1 obyvatele) bude činit 65 tisíc EO. Předpokládaný rozpočet investice činil cca 480 mil. Kč, do dnešního dne již bylo proinvestováno cca 160 mil. Kč. Jedná se o investičně nejrozsáhlejší akci SmVAK. Pro ČOV Karviná vydal Okresní úřad v Karviné na základě nařízení vlády č. 171/1992 Sb., ve znění nařízení vlády č. 185/1996 Sb., rozhodnutí, kterým povolil vypouštění odpadních vod do vod povrchových na stávající úrovni znečištění bez stanovení termínu ukončení této úrovně znečištění a naplnění povolených limitů nařízení vlády. Toto rozhodnutí souvisí s prováděnou celkovou rekonstrukcí této ČOV. S účinností od 1.7.1999 došlo nařízením vlády č. 82/1999 Sb. k další úpravě povolené míry znečištění odpadních vod. Příslušný vodohospodářský orgán toto nové nařízení vlády doposud nezohlednil. Nové limity znečištění bude třeba ve vazbě na dostavbu ČOV Karviná znovu posoudit, což může ovlivnit plánovaný termín dokončení akce a případně též výši rozpočtu.
Ministerstvo zemědělství ČR potvrdilo, že rozsahem investice i dopadem na region (již ekologicky zatížený více negativními vlivy, např. důlní činnost apod.) jde o akci ze všech plánovaných či realizovaných investičních akcí (např. skupinový vodovod Slatina-Hradec, úpravna vody Košařiska, ČOV Orlová) nejzásadnějšího významu.
Přednostní dokončení této investiční akce zvýší úroveň čištění odpadních vod pro město Karviná s možným využitím v budoucnu i pro další obce. Zároveň je přínos i veřejný, neboť dokončení ČOV přispěje ke snížení úrovně znečištění vodních toků a k odlehčení zátěže životního prostředí v tomto regionu. Napomůže také přiblížení se podmínkám platným v EU, které bude muset ČR po vstupu do EU plnit.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. AW vstupem do SmVAK nabyl kontrolu nad druhou vodárenskou společností v České republice. Vzhledem k tomu, že do společnosti Vodárny a kanalizace Jižní Čechy a.s. AW vstoupil v nedávné době, nebylo možné ověřit naplnění hospodářských výhod tohoto spojení pro spotřebitele v Jihočeském regionu. Úřad vzal v úvahu, že dokončení ČOV Karviná je investiční akcí zásadního významu, bude veřejným přínosem s podstatnými ekologickými efekty pro tento regionu a zároveň přinese i výhody spotřebitelům. Jako garanci naplnění této předložené výhody spojení úřad však považuje za nutné stanovit závazek tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Při stanovování termínu splnění závazku úřad přihlédl ke skutečnosti, že získání dotace na dokončení akce bude mít pozitivní vliv na cenu vodného a stočného a rozhodl stanovit lhůtu v případě nezískání dotace tak, aby bylo dokončení akce reálné vzhledem k objemu finančních prostředků.
Po posouzení všech vzájemných souvislostí a na základě všech shora uvedených skutečností úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
Mgr. Karel Hron
advokát, AK Váňa, Pergl & Partneři
Václavské nám. 47
110 00 Praha 1