UOHS S036/2005
Rozhodnutí: S036/05-5420/05-OOHS Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení spoutěžitelů České dráhy, a.s.a Jídelní a Lůžkové vozy, a.s.
Účastníci České dráhy Jídelní a lůžkové vozy, a.s., se sídlem Chodovská 3/228, Praha 4
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 15. 10. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 36/05-5420/05-OOHS V Brně dne 27. září 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 36/05, zahájeném dne 2. září 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Nabytí akcií představujících 38,79% podíl na základním kapitálu společnosti Jídelní a lůžkové vozy, a.s., se sídlem Chodovská 3/228, Praha 4, IČ: 45272298, ze strany společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226, k němuž má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 20. dubna 2005 mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, jako převodcem, a společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226, jako nabyvatelem, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, a z toho důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 2. září 2005 na návrh společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226 (dále jen "ČD"), správní řízení č.j. S 36/05 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Ke spojení má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, která byla uzavřena společností ČD, jako nabyvatelem, a Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 (dále jen "FNM"), jako převodcem. V důsledku předmětné transakce má společnost ČD nabýt akcie představující 38,79% podíl na základnám kapitálu společnosti Jídelní a lůžkové vozy, a.s., se sídlem Chodovská 3/228, Praha 4, IČ: 45272298 (dále jen "JLV"), a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, platných Stanov společnosti JLV, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/2005 ze dne 14. září 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost ČD vznikla 1. ledna 2003 jako jedna z nástupnických společností po státní organizaci České dráhy. V rámci své hlavní činnosti, kterou je provozování železniční dráhy, nabízí společnost ČD přepravní a další služby na železnici, na základě objednávky a smluvního vztahu zajišťuje provoz na celostátních i regionálních tratích a provádí údržbu, opravy a modernizaci infrastruktury. Kromě služeb souvisejících s přepravou osob a zboží a činností souvisejících s provozem dráhy poskytuje společnost ČD i služby v dalších oblastech, především v železničním výzkumu a zkušebnictví či telematice.
Jediným akcionářem společnosti ČD je Česká republika. Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím řídícího výboru, který tvoří vládou pověření zaměstnanci Ministerstva dopravy, Ministerstva Financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.
Společnost ČD kontroluje následující soutěžitele:
ČD-Telematika a.s., se sídlem Žirovnická 2/3146, Praha 10-Záběhlice, IČ: 6145945, poskytující služby z oblasti telekomunikací a informatiky.
RAILREKLAM spol. s r.o., se sídlem Klimentská 36, Praha 1, IČ: 17047234, která využívá movitého a nemovitého majetku společnosti ČD k reklamním účelům.
Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem Hlaváčova 206, Pardubice, IČ: 27467295, která se podílí na údržbě, modernizaci a výstavbě koridorů a ostatních tratí společnosti ČD.
Společnost JLV je tuzemskou servisní cateringovou organizací, která operuje na železnici v České republice. Hlavním předmětem jejího podnikání je zajištění kompletního servisu v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech pro železniční společnosti. Mimoto se společnost JLV zabývá rovněž výrobou a distribucí výrobků studené a teplé kuchyně a zajišťuje pro externí odběratele veřejné stravování.
Nejvýznamnějším akcionářem společnosti JLV je v době před realizací posuzované transakce společnost NBG, a.s., se sídlem Chodovská 228, Praha 4, IČ: 45312478, která je s 49,94% podílem na základním kapitálu ovládající osobou, a FNM s 38,79% podílem na základním kapitálu.
Společnost JLV kontroluje společnost CZ SERVIS, s.r.o., se sídlem Chodovská 3, Praha 4, IČ: 25665367, zabývající se zejména hostinskou činností, dále poskytováním ubytovacích a úklidových služeb, provozováním cestovní kanceláře. Mimoto je společnost JLV akcionářem společnosti JPServis, a.s., se sídlem Chodovská 3, Praha 4, IČ: 26431068 (45% podíl na základním kapitálu) a společnosti Dallmayr&JLV Automaty s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1597, Praha 1, IČ: 26734737 (30% podíl na základním kapitálu). Právní rozbor
V první fázi správního řízení o povolení spojení soutěžitelů bylo nezbytné posoudit, zda je předmětná transakce spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona se za spojení soutěžitelů považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat či ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Možností kontrolovat jiného soutěžitele ve smyslu zákona se rozumí potenciální možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost kontrolovaného soutěžitele, v případě převodu akcií pak především výkonem hlasovacích práv spojených s nabytými akciemi. Nejzřetelnějším případem získání možnosti kontrolovat jiného soutěžitele je získání 100 % hlasovacích práv v dané společnosti. Obecně však stejný závěr platí, pokud neexistují další právní či faktické okolnosti, které by jej vylučovaly, ve všech případech získání jakéhokoli nadpolovičního podílu na hlasovacích právech společnosti.
Kontrolou však může samostatně disponovat i minoritní akcionář či společník. Takový minoritní akcionář totiž může disponovat zvláštními právy, které mu dávají možnost fakticky určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování dotčeného soutěžitele, neboť i přes svůj menšinový podíl disponuje většinou hlasovacích práv nebo má na základě stanov, společenské smlouvy, smlouvy mezi akcionáři nebo jiného právního titulu možnost dosadit většinu členů statutárního orgánu, popř. managementu společnosti. Taková situace může nastat i v případě paralelní existence majoritního akcionáře. Pokud majoritní akcionář neexistuje, může minoritní akcionář získat možnost kontroly i bez takových speciálních práv, a to zejména tehdy, když je pravděpodobné, že na valných hromadách kontrolovaného soutěžitele bude pravidelně dosahovat většiny přítomných hlasů, například v důsledku značné rozptýlenosti ostatních akcií mezi mnoho menších akcionářů, za předpokladu neúčasti všech takových akcionářů, nebo jejich většiny, na valných hromadách kontrolovaného soutěžitele.
Předmětem posuzované transakce je nabytí akcií představujících 38,79% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti JLV ze strany společnosti ČD. Společnost ČD se tak stane minoritním akcionářem společnosti JLV. Vzhledem k neexistenci zvláštních oprávnění spojených s převáděným balíkem akcií či jakýchkoli dalších výše zmíněných právních či faktických okolností, které by dávaly společnosti ČD možnost výlučně určovat či ovlivňovat soutěžní chování společnosti JLV, Úřad konstatuje, že společnost ČD nezíská v důsledku posuzované transakce možnost kontrolovat společnost JLV. Nabytí akcií představujících 38,79% podíl na základním kapitálu společnosti JLV ze strany účastníka řízení tedy není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
Po naplnění všech zákonem stanovených podmínek Úřad v souladu s ustanovení § 16 odst. 2 věta druhá zákona rozhodl o tom, že posuzovaná transakce povolení Úřadu nepodléhá, a v zákonem stanovené lhůtě vydává toto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 15. října 2005
Rozhodnutí obdrží:
České dráhy, a.s.
Mgr. Ivan Kolesár
Nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1