UOHS S036/2004
Rozhodnutí: OF/S036/04-1549/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MSEM, a.s., a STMEM, a.s.
Účastníci MSEM, a.s., se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek STMEM, a.s., se sídlem Tržní 8, Přerov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 12. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 36/04-1549/04
V Brně dne 7. dubna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 36/04, zahájeném dne 25. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti MSEM, a.s., se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, IČ: 64610080, a STMEM, a.s., se sídlem Tržní 8, Přerov, IČ: 64610098, ve správním řízení zastoupených Ing. Romanem Češkou, bytem Rymaně 928, Mníšek pod Brdy, a Ing. Tomášem Polákem, bytem Příběnická 14, Praha 3, na základě plné moci ze dne 22. ledna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Sloučení společností, k němuž má dojít na základě "Smlouvy o spolupráci při realizaci fúze MSEM, a.s. a STMEM, a.s." uzavřené dne 1. prosince 2003 mezi společnostmi MSEM, a.s., se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, IČ: 64610080, jakožto společností nástupnickou, a STMEM, a.s., se sídlem Tržní 8, Přerov, IČ: 64610098, jakožto společností zanikající, v jejímž důsledku má společnost STMEM, a.s. zaniknout bez likvidace a veškerý její majetek, práva a závazky mají být převedeny na nástupnickou společnost MSEM, a.s., není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 25. února 2004 na návrh společností MSEM, a.s., se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, IČ: 64610080 (dále jen "MSEM"), a STMEM, a.s., se sídlem Tržní 8, Přerov, IČ: 64610098 (dále jen "STMEM"), správní řízení č.j. S 36/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Na základě "Smlouvy o spolupráci při realizaci fúze MSEM, a.s. a STMEM, a.s." uzavřené dne 1. prosince 2003 mezi společnostmi MSEM, jakožto společností nástupnickou, a STMEM, jakožto společností zanikající, má dojít ke sloučení obou uvedených společností, jež jsou 100% dceřinými společnostmi společnosti Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, IČ: 47675691 (dále jen "SME"), přičemž společnost STMEM má zaniknout bez likvidace a veškerý její majetek, práva a závazky mají být převedeny na nástupnickou společnost MSEM.
Při posuzování předmětné transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o dotčených subjektech.
Skutečnost, že byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/2004 ze dne 10. března 2004 současně se zveřejněním výzvy k podávání případných námitek k předmětné transakci. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. Charakteristika subjektů
Společnost MSEM je 100% kontrolována společností SME. Hlavním předmětem podnikání společnosti MSEM je elektromontážní a stavebněmontážní činnost a služby. Dceřinými společnostmi společnosti MSEM jsou společnosti Elektrorozvaděče, s.r.o., se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, IČ: 25393537, jež se zabývá výrobou elektrických rozvaděčů, a ELEKTROSPOLEČNOST B.D., s.r.o., se sídlem Oběžná 163/19, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 44739486, jež zajišťuje dodávky, zkoušení a uvádění elektroenergetických zařízení do provozu.
Společnost STMEM je před spojením, stejně jako společnost MSEM, 100% dceřinou společností společnosti SME. Hlavním předmětem podnikání společnosti STMEM je rovněž elektromontážní a stavebněmontážní činnost a služby.
Obě společnosti, MSEM i STMEM, jsou činné na trhu elektromontážních služeb zejména v oblasti stavby a údržby vedení do 110 kV. Společnost MSEM i STMEM působí především v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, tj. v oblastech, v nichž je aktivní jejich mateřská společnost, SME. Konkrétně společnost MSEM působí především v regionech Opava, Ostrava, Frýdek Místek a Karviná, společnost STMEM pak v regionech Olomouc, Vsetín, Přerov, Bruntál, Šumperk, Prostějov a Valašské Meziříčí. Jen v ojedinělých případech realizují zakázky mimo uvedené regiony. Hlavním odběratelem společností MSEM a STMEM je společnost SME, pro kterou obě společnosti dohromady zajišťují cca (obchodní tajemství) % dodávek v oblasti elektromontážních služeb.
Společnost SME je kontrolována společností ČEZ a.s., se sídlem Duhová 2, Praha 4, IČ: 45274649 (dále jen "ČEZ"), jejímž majoritním akcionářem je Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918. Společnosti patřící do skupiny tvořené společností ČEZ a jejími dceřinými společnostmi působí především v oblasti výroby a distribuce elektrické energie a dále v mnoha jiných oblastech, mezi něž patří např. výroba a distribuce tepla, oblast telekomunikací, nebo oblast strojírenské výroby. Právní rozbor
Společnosti MSEM i STMEM jsou v současné době kontrolovány společností SME s tím, že po ukončení předmětné transakce se společnost STMEM sloučí do společnosti MSEM, přičemž společnost STMEM zanikne bez likvidace a veškerý její majetek, práva a závazky budou převedeny na nástupnickou společnost MSEM.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů 1 . Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojovaní soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Jsou-li tedy spojující se soutěžitelé, kterými jsou společnosti MSEM a STMEM, již před uskutečněním předmětné transakce kontrolováni stejnou osobou, tedy společností SME, a jsou tak součástí jedné hospodářské jednotky, nejde o spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu.
Z výše uvedeného důvodu posuzovaná transakce není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Ing. Roman Češka
Rymaně 928
252 10 Mníšek pod Brdy
Ing. Tomáš Polák
Příběnická 14
130 00 Praha 3
Právní moc: 12.5.2004.
1 Tento požadavek je výslovně zakotven u formy spojení upravené v § 12 odst. 1 zákona a analogicky se vztahuje i na ostatní formy spojení upravené v dalších odstavcích § 12 zákona.