UOHS S036/2003
Rozhodnutí: OF/S036/03-1024/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. a AGROS Hořesedly a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s., Roháčova 89/1101, Praha 3 AGROS Hořesedly a.s., Kněževes 391, 270 04, Hořesedly
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 16. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 36/03-1024/03 V Brně dne 28. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 36/03, zahájeném dne 27. února 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, IČ 25130072, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Miroslavou Rybovou, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, IČ 25130072, a AGROS Hořesedly a.s., se sídlem Kněževes 391, Hořesedly, IČ 00398403, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě souboru smluv o koupi cenných papírů, které uzavřela společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, IČ 25130072, vždy jako kupující, a pan Zdeněk Rosa, bytem Mutějovice 294; paní Ing. Jolana Tuháčková, bytem Fojtíkova 2404, Rakovník; pan Ing. Jindřich Chrz, bytem B. Němcové 1174, Rakovník; pan Ing. Vladimír Hubáček, bytem Družstevní 888, Nové Strašecí; pan Ing. Jiří Netík, bytem Kněževes 58; pan Ing. Miloslav Mánek, bytem Vojanova 839, Rakovník; pan Ing. František Ritter, bytem Moskevská 2209, Žatec, a pan Josef Lukáš, bytem Husovo nám. 11, Rakovník, jako jednotliví prodávající, v jejichž důsledku společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, IČ 25130072, nabude akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti AGROS Hořesedly a.s., se sídlem Kněževes 391, Hořesedly, IČ 00398403, a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, jednotlivých smluv zakládajících posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/03 ze dne 12. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází v souvislosti se souborem osmi smluv o prodeji cenných papírů, které uzavřela na straně jedné společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, IČ 25130072 (dále jen "AGROFERT HOLDING"), vždy jako kupující, a na straně druhé osm akcionářů společnosti AGROS Hořesedly a.s., se sídlem Kněževes 391, Hořesedly, IČ 00398403 (dále jen "AGROS"), jako jednotliví prodávající. Na základě těchto smluv nabude společnost AGROFERT HOLDING akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti AGROS, v důsledku čehož získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Předmětné nabytí akcií společnosti AGROS ze strany společnosti AGROFERT HOLDING zakládá spojení soutěžitelů podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. Strany spojení
Společnost AGROFERT HOLDING je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, která formou majetkových účastí sdružuje další obchodní a výrobní společnosti. Jejím jediným akcionářem je společnost AGROFERT a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, která stojí na vrcholu majetkové struktury holdingu.
Skupina AGROFERT zaměřuje svoji činnost do tří základních oblastí, jednak je to činnost související se zemědělstvím, činnost související s potravinářstvím a také činnost související s průmyslovou výrobou chemických látek na bázi organické i anorganické chemie.
Předmětným spojením dotčenou je oblast zemědělství. Z celého holdingu působí v zemědělství přibližně 30 společností. Majetkové účasti ve většině z těchto společností vlastní a spravuje společnost AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3 (dále jen AGFTRADING"). Jedná se zejména o společnosti typu ZZN, tedy Zemědělské zásobování a nákup, či ACHP, tj. agrochemické podniky. Uvedené typy společností se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývají výkrmem drůbeže či prasat. Samotná AGFTRADING obchoduje především v oblasti zemědělských komodit, to znamená obilovin, olejnin, luštěnin, dále pak obchoduje s pesticidy, osivy, mořidly a komponenty do krmných směsí.
V oblasti potravinářství působí ze skupiny Agrofert především společnosti Maso Planá, a.s.; MASNA Studená, a.s. a ADEX a.s., které se zabývají zpracováním drůbežího, vepřového i hovězího masa. V chemickém průmyslu působí ze skupiny Agrofert především společnosti DEZA a.s.; PRECHEZA a.s.; Lovochemie a.s.; AGROBOHEMIE a.s. a ALIACHEM, a.s., což jsou významní tuzemští producenti výrobků organické i anorganické chemie.
Společnost AGROS je společností typu agrochemický podnik zabývající se zejména prodejem hnojiv a poskytováním služeb pro rostlinnou výrobu. Obchodní vztah mezi společností AGROS (stejně jako ostatními agrochemickými podniky) a zemědělskými prvovýrobci probíhá tak, že společnost poskytne zemědělci hnojiva jako vstupní suroviny pro rostlinnou výrobu, a to většinou s odloženou splatností. Po sklizni od něj odkoupí vypěstované produkty v hodnotě závazku a vzájemným započtením si vyrovnají své pohledávky. Jinou variantou je, že po sklizni si zemědělec zobchoduje svoji produkci sám a závazek za dodávku hnojiv přímo uhradí nebo postoupí svou pohledávku za své výrobky ve prospěch jiného subjektu.
AGROS, stejně jako ostatní agrochemické podniky, se zabývá především prodejem hnojiv, a to přímým prodejem konečným spotřebitelům, přičemž tato činnost představuje přibližně [ obchodní tajemství ] % obratu společnosti. Mezi další činnosti společnosti patří dále nákup a prodej potravinářského a krmného obilí (především se jedná o prostředek k získání úhrady za dodaná hnojiva) a poskytování doplňkových služeb, jako jsou sklizňové práce či aplikace hnojiv.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, zjišťuje Úřad vzájemnou zastupitelnost zboží, přičemž vychází z činností, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů Úřad vycházel z podnikatelské činnosti společnosti AGROS. Jak bylo výše uvedeno, hlavní činností společnosti AGROS je maloobchodní prodej hnojiv a nákup a prodej obilovin.
Pokud jde o odlišení trhů maloobchodního prodeje od prodeje velkoobchodního, Úřad tak činí zejména z důvodu odlišných podmínek prodeje dotčených produktů, způsobu distribuce či kupní síly odběratelů. Zatímco trhy velkoobchodního prodeje jsou tvořeny prodeji zboží distributorům, popřípadě dalším zpracovatelům, trhy maloobchodního prodeje představují prodeje zboží konečným spotřebitelům. Vzhledem k tomu, že společnost AGROS prodává hnojiva výlučně zemědělským prvovýrobcům, tj. konečným spotřebitelům, musel Úřad tyto odlišnosti zohlednit.
Hnojiva lze obecně dělit na hnojiva organická a průmyslová (získaná v průběhu průmyslového procesu). Pro posouzení daného spojení soutěžitelů je rozhodující zejména oblast průmyslových hnojiv. Do půdy jsou prostřednictvím průmyslových hnojiv dodávány tři základní biogenní prvky za účelem maximalizace růstu rostlin a optimalizace výnosů z úrody: dusík-N, fosfor-P a draslík-K. Podle obsahu biogenních prvků rozlišujeme hnojiva jednosložková (dusíkatá, fosforečná či draselná) a vícesložková, která se dále dělí podle poměru obsažených biogenních prvků (NPK nebo NP hnojiva). Jednosložková hnojiva je možné použít přímo ke hnojení nebo jako materiál pro výrobu vícesložkových hnojiv.
Pokud jde o vzájemnou zastupitelnost jednotlivých druhů hnojiv, Úřad konstatuje, že mezi jednotlivými skupinami průmyslových hnojiv existuje jen velmi omezená poptávková zastupitelnost. Z tohoto pohledu by v úvahu přicházející vymezení relevantního trhu zohledňovalo průmyslová hnojiva jednosložková (dusíkatá, draselná a fosforečná), vícesložková a ostatní (v tomto případě vápenatá). Úřad si je však vědom toho, že vymezení věcně relevantních trhů v závislosti na jednotlivých skupinách hnojiv by přicházelo v úvahu, kdyby spojením dotčenou oblastí byla výroba průmyslových hnojiv a nikoli jejich maloobchodní prodej, resp. distribuce. V případě distribuce totiž existuje silná nabídková substituce nabízených produktů, neboť distributor prodává takový produkt, po kterém existuje poptávka a který si od svého dodavatele objedná. To je podstatně odlišná situace od výroby, kdy, obecně řečeno, přechod od jednoho druhu produktu k jinému, ani změna poměru vyrobeného množství jednoho druhu produktu ke druhému, není tak jednoduchý. Naproti tomu distributor, který je v kontaktu se svým dodavatelem-výrobcem, může objednat zboží pouze v závislosti na poptávce. Přesto v rámci svého šetření Úřad zkoumal také postavení spojujících se soutěžitelů na maloobchodních prodejích jednotlivých skupin hnojiv, přičemž dospěl k závěru, že tržní podíly na takto úzce vymezených relevantních trzích se nijak výrazně neodlišují od tržních podílů na maloobchodním prodeji široce pojaté skupiny průmyslových hnojiv jako celku.
Vzhledem k výše uvedenému Úřad ponechal otázku konečného vymezení dotčených relevantních trhů otevřenou.
V případě nákupu a prodeje obilovin se jedná o činnost prakticky okrajovou, a proto, s ohledem na nízký objem nákupu a prodeje a z toho plynoucí nízký tržní podíl společnosti AGROS, je Úřad přesvědčen, že ani v této oblasti není v daném případě nezbytné vymezovat relevantní trh s konečnou platností.
Relevantní geografický trh by byl vymezen územím České republiky, relevantní trh z hlediska časového jako trh trvalý.
Jak společnost AGROS, tak i skupina Agrofert působí v oblasti maloobchodního prodeje hnojiv i prodeje obilovin, posuzované spojení soutěžitelů je tak spojením převážně horizontálního charakteru. Z šetření Úřadu však vyplynulo, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů na jakýmkoli způsobem vymezených relevantních trzích z oblasti maloobchodního prodeje hnojiv nepřekročil hranici 15 %. Pokud jde o prodeje obilovin, činil by společný tržní podíl přibližně [ obchodní tajemství ] %, přičemž podíl skupiny Agrofert by se v důsledku spojení navýšil o cca [ obchodní tajemství ] %.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětným spojením soutěžitelů dojde na jakýmkoli způsobem vymezených relevantních trzích k navýšení tržních podílů, které však není navýšením významným, v důsledku čehož nebude stávající postavení skupiny Agrofert výrazně posíleno, a nedojde ani k významné změně struktury dotčených relevantních trhů.
Kromě horizontálních aspektů koncentrace Úřad zhodnotil vertikální vazby mezi společností AGROS, která v oblasti hnojiv působí jako distributor, a skupinou Agrofert, která zahrnuje i nejvýznamnější tuzemské výrobce průmyslových hnojiv. Ze skutečnosti, že hnojiva prodávaná společností AGROS pocházejí převážně z tuzemské produkce, vyplývá, že vertikální napojení Agros na skupinu Agrofert existovalo již před realizací spojení. Avšak zejména vzhledem k nízkým tržním podílům společnosti AGROS nehraje tato vertikální vazba z hlediska možného narušení hospodářské soutěže významnou roli.
Na základě všech shora uvedených okolností případu Úřad konstatuje, že v důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
PM: 16. dubna 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 1101/89
130 00 PRAHA 3