UOHS S036/2002
Rozhodnutí: OF/S036/02-900 Instance I.
Věc povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení-BP p.l.c., Velká Británie a E.ON AG
Účastníci BP p.l.c., Britannic House, 1 Finsbury Circus, Londýn, ECM 7BA, Velká Británie E.ON AG, se sídlem E.ON Platz 1, 40479 Dusseldorf, SRN
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí nepovoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 4. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 36/02-900/02 V Brně dne 14. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 36/02, zahájeném dne
13. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti BP p.l.c., se sídlem Britannic House,1 Finsbury Circus, Londýn, Velká Británie a E.ON AG, se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf, SRN, ve správním řízení zastoupené JUDr. Markem Noskem, Altheimer & Gray, Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení společností BP p.l.c., se sídlem Britannic House,1 Finsbury Circus, Londýn, Velká Británie a E.ON AG, se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf, SRN, na straně jedné a společnosti VEBA Oel AG, se sídlem Gelsenkürchen, SRN, na straně druhé, ve smyslu ust. § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle ust. § 18 odst. 4 zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 13. února 2002 na návrh společností BP p.l.c., se sídlem Britannic House,1 Finsbury Circus, Londýn, Velká Británie (dále jen "BP") a E.ON AG, se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf, SRN (dále jen "E.ON"), ve správním řízení zastoupených JUDr. Markem Noskem, Altheimer & Gray, Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, správní řízení S 35/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Tentýž den zahájil Úřad na návrh společností BP a E.ON i správní řízení S 36/02 ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení ve smyslu § 18 odst. 3 zákona.
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 zákona na základě smluv, podepsaných společnostmi BP a E.ON dne 15. července 2001 a 29. ledna 2002, v jejichž důsledku dochází ke vzniku společné kontroly účastníků řízení ve společnosti VEBA Oel AG, se sídlem Gelsenkürchen, SRN (dále jen "VEBA"),
Jak bylo uvedeno v návrhu na zahájení řízení, účastníci správního řízení požadovali udělení výjimky zejména za účelem zavedení vnitropodnikových pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve společnostech skupiny Aral, které jsou dceřinými společnostmi společnosti VEBA Oel, ze strany společnosti BP a zajištění přístupu k důvěrným informacím společností Aral společnosti BP v oblasti paliv a maziv.
S ohledem na podmínky povolení požadované výjimky ve smyslu § 18 odst. 3 a 4 zákona, vyzval Úřad dne 14.2.200 účastníky řízení k doplnění svého návrhu a to zejména s ohledem na to, které úkony mohou být nepovolením navrhované výjimky zmařeny a jaká závažná škoda nebo jiná závažná újma hrozí.
Dne 22.2.2002 provedli účastníci řízení doplnění svého návrhu. V souvislosti s požadavkem na zavedení vnitropodnikových pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve společnostech skupiny Aral uvedli, že závažnou škodu nebo jinou závažnou konkrétně hrozící újmu nelze specifikovat, cílem zavedení těchto pravidel má být snížení rizika škod.
Pokud jde o zajištění přístupu k důvěrným informacím společností Aral v oblasti paliv a maziv, účastníci řízení uvedli, že případná újma spočívá v nákladech na provozování velkého množství společností po dobu delší než nezbytně nutnou a v nákladech spojených se změnami v navrženém způsobu začlenění společností skupiny Aral do skupiny BP na území České republiky.
Dle § 18 odst. 1 zákona před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení nesmí soutěžitelé určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Dle § 18 odst. 3 zákona Úřad může na návrh soutěžitelů rozhodnout o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle odstavce 1, jestliže jim nebo třetím osobám jinak hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma. Návrh na povolení výjimky musí být písemný a odůvodněn.
V návaznosti na uvedená ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad ke skutečnostem, sděleným účastníky řízení v návrhu na zahájení správního řízení a v jeho doplnění uvádí:
Povolení výjimky dle § 18 odst. 4 zákona je dle znění ustanovení § 18 odst. 3 zákona obligatorně vázáno na existenci závažné škody nebo jiné závažné újmy, hrozící účastníkům řízení nebo třetím osobám, která musí být účastníky popsána a odůvodněna. V předmětném správním řízení společnosti BP a E.ON ani přes následnou výzvu Úřadu k doplnění svého podání takové odůvodnění nepředložili.
Na základě výše uvedených důvodů a v souladu se skutečností, že povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení je fakultativním institutem zákona, který je již dle svého označení určený k aplikaci pouze ve výjimečných případech, rozhodnul Úřad v souladu s ust. § 18 odst. 4 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Marek Nosek
Altheimer & Gray
Platnéřská 4
110 00 Praha 1