UOHS S0357/2017
Rozhodnutí: S0357/2017/KS-27377/2017/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SIKA CZ, s.r.o. / KVK Holding a.s.
Účastníci SIKA CZ, s.r.o. KVK Holding a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 21. 9. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 206 KB


Č. j.: ÚOHS-S0357/2017/KS-27377/2017/840/ASm

Brno: 21. 9. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0357/2017/KS, zahájeném dne 4. 9. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SIKA CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Bystrcká 1132/36, IČO 49437151, zastoupeného JUDr. Kateřinou Schenkovou, LL.M., advokátkou, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů SIKA CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Bystrcká 1132/36, IČO 49437151, a KVK Holding a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 423/178, IČO 29047315, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji, která byla uzavřena dne 4. 9. 2017 mezi společnostmi Golbat Holdings Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Agioi Omologites, Eagle House, Kyriakou Matsi 16, 10th Floor, jako prodávajícím, a společností SIKA CZ, s.r.o., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost SIKA CZ, s.r.o. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti KVK Holding a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumentem identifikovaným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost SIKA CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Bystrcká 1132/36, IČO 49437151 (dále také jen SIKA ), nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti KVK Holding a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 423/178, IČO 29047315 (dále jen KVK ), a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost SIKA je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost SIKA AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Baar, Zugerstrasse 50 [1] (dále jen Skupina SIKA AG ). Skupina SIKA AG celosvětově působí především v oblastech speciálních chemikálií a materiálů používaných ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, a to zejména přísad do betonů a malt, tmelů, lepidel, těsnění, podlahových a střešních systémů a materiálů. Na území České republiky působí Skupina SIKA AG v oblastech své působnosti prostřednictvím své dceřiné společnosti SIKA.
3. Společnost KVK je holdingovou společností podnikatelské skupiny působící na území České republiky v oblasti výroby stavebních hmot a materiálů, zejména malt, nivelačních hmot, tmelů a lepidel, hydroizolací, fasádních barev a kameniva (dále jen Skupina KVK ). Skupina KVK je činná na území České republiky prostřednictvím společností Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., KVK Parabit, a.s. a KVK Penopol s.r.o.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Kateřina Schenková, LL.M., advokátka
Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář
Klimentská 46
110 00 Praha 1
datová schránka: ivtwz6h

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Majoritní podíl ve společnosti SIKA AG drží přímo či nepřímo rodina Burkhard-Schenker.