UOHS S0352/2017
Rozhodnutí: S0352/2017/KS-27065/2017/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů UNICAPITAL Healthcare a.s. / Alzheimercentrum pp
Účastníci UNICAPITAL Healthcare a.s. Alzheimercentrum pp
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 20. 9. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 292 KB


Č. j.: ÚOHS-S0352/2017/KS-27065/2017 /840/MWi

Brno: 18. 9. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0352/2017/KS, zahájeném dne 31. 8. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti UNICAPITAL Healthcare a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 675/9, IČO 05785057, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů UNICAPITAL Healthcare a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 675/9, IČO 05785057, a Alzheimercentrum pp s.r.o., se sídlem Praha 6, Lysolaje, Čábelecká 51/4, IČO 27244121, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Oznámení o uplatnění opčního práva U , učiněného dne 28. 8. 2017 společností UNICAPITAL Healthcare a.s., vyplývajícího z Dohody společníků společnosti Alzheimercentrum pp s.r.o. , která byla uzavřena dne 17. 5. 2017 mezi paní J. J., panem A. K., a společností UNICAPITAL Healthcare a.s., v jehož důsledku má společnost UNICAPITAL Healthcare a.s. navýšit svůj stávající 70% obchodní podíl ve společnosti Alzheimercentrum pp s.r.o. na 100 %, a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost UNICAPITAL Healthcare a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 675/9, IČO 05785057 (dále jen UNICAPITAL Healthcare ), navýšit svůj stávající 70% obchodní podíl ve společnosti Alzheimercentrum pp s.r.o., se sídlem Praha 6, Lysolaje, Čábelecká 51/4, IČO 27244121 (dále jen Alzheimercentrum pp ), na 100 %, [1] a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost UNICAPITAL Healthcare má jediného akcionáře, jímž je společnost UNICAPITAL N.V., se sídlem v Nizozemském království. Tato společnost je kontrolována panem P. H., který stojí v čele podnikatelské skupiny, působící na území České republiky zejména v oblasti distribuce energie (například prostřednictvím společností Českomoravská distribuce s.r.o., Českomoravská energetika s.r.o., LDS Sever, spol. s r.o. a LUDS, s.r.o.), v oblasti výroby obnovitelné energie (například prostřednictvím společností Photon Park s.r.o., FVE Jílovice s.r.o.), v oblasti zemědělství (například prostřednictvím společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. a MORAVAN, a.s.), v oblasti pronájmu a správy nemovitostí (například prostřednictvím společností Pereta Estates s.r.o. a REAL Hypo s.r.o.) či v oblasti bankovnictví (Banka CREDITAS a.s.).
3. Společnost Alzheimercentrum pp je před uskutečněním posuzované transakce společně kontrolována paní J. J., panem A. K. a společností UNICAPITAL Healthcare. Tato společnost není sama podnikatelsky činná, kontroluje však řadu společností působících na území České republiky zejména v oblasti poskytování sociálních služeb a komplexní ošetřovatelské péče osobám trpícím Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí. Jedná se především o Standin z.ú., Alzheimercentrum Zlín z.ú., Alzheimercentrum Jihlava z.ú., Alzheimercentrum Průhonice, z.ú., Alzheimercentrum Prácheň o.p.s., Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. a Alzheimercentrum Filipov o.p.s.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
UNICAPITAL Healthcare a.s.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8, Karlín
IDDS: asebx6m

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 20. 9. 2017.

[1] Dne 5. 5. 2017 vydal Úřad rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů č. j.: ÚOHS-S0145/2017/KS-14292/2017/840/MWi, jež nabylo právní moci dne 9. 5. 2017 a kterým byla povolena transakce spočívající nejprve v získání výlučné kontroly společností Alzheimercentrum pp nad společnostmi Alzheimercentrum Admin s.r.o., se sídlem Praha 6-Dejvice, Velvarská 1650/11, IČO 29010225, a Alzheimercentrum Slovakia a.s., se sídlem Slovenská republika, Piešťany, Nitrianska 1837/5, IČO 36800406, a následně v získání společné kontroly J. J., A. K., a společnosti UNICAPITAL Healthcare nad společností Alzheimercentrum pp.