UOHS S035/2005
Rozhodnutí: S035/05-5223/05-OOHS Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Erste Wiener Walzmühle VONWILLER Vermögensverwaltungs Gesellschaft m.b.H. a UNIMILLS a.s.
Účastníci Erste Wiener Walzmühle VONWILLER Vermögensverwaltungs gesellschaft m.b.H., se sídlem Schwechat, Rakouská republika UNIMILLS a.s., se sídlem Jandova 3/10, Praha 9
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 5. 10. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 35/05-5223/05-OOHS V Brně dne 16. září 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 35/05, zahájeném dne 19. srpna 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnostErste Wiener Walzmühle VONWILLER Vermögensverwaltungs Gesellschaft m.b.H., se sídlem Schmidgasse 3-7, Schwechat, Rakouská republika, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Erste Wiener Walzmühle VONWILLER Vermögensverwaltungs Gesellschaft m.b.H., se sídlem Schmidgasse 3-7, Schwechat, Rakouská republika, a UNIMILLS a.s., se sídlem Jandova 3-10, Praha 9, IČ: 26766698, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů" [ " obchodní tajemství " ...] uzavřené mezi společnostmi Erste Wiener Walzmühle VONWILLER Vermögensverwaltungs Gesellschaft m.b.H., jako kupujícím, a Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem Avenue Monterey 23, Lucemburské velkovévodství, jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Erste Wiener Walzmühle VONWILLER Vermögensverwaltungs Gesellschaft m.b.H. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti UNIMILLS a.s., a tím získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2005 ze dne 7. září 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů" [ " obchodní tajemství " ...] uzavřené mezi společnostmi Erste Wiener Walzmühle VONWILLER Vermögensverwaltungs Gesellschaft m.b.H., se sídlem Schmidgasse 3-7, Schwechat, Rakouská republika (dále jen "VONWILLER"), jako kupujícím, a Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem Avenue Monterey 23, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Bakeries"), jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost VONWILLER získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti UNIMILLS a.s., se sídlem Jandova 3-10, Praha 9, IČ: 26766698 (dále jen "UNIMILLS"), a tím získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika subjektů
Společnost VONWILLER , založená podle rakouského právního řádu, je dceřinou společností společnosti LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG, se sídlem Vídeň, Rakouská republika (dále jen "L-L Invest"), která je dále kontrolována ze strany holdingové společnosti Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, reg. Gen.m.b.H., se sídlem Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Raiffeisen-Holding"). Společnosti L-L Invest se zabývá investiční činností, přičemž na území České republiky působí nepřímo, a to prostřednictvím společností (i) DELIKOMAT s.r.o., se sídlem v Brně, činné v oblasti prodeje, pronájmu a provozování nápojových stravovacích automatů a (ii) DELICafé s.r.o., se sídlem v Modřicích, podnikající v oblasti pronájmu nemovitostí. Společnost Raiffeisen-Holding nemá na území České republiky žádné podnikatelské aktivity a nekontroluje zde žádný subjekt, vlastní pouze minoritní akciový podíl ve společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem v Praze, zabývající se bankovní činností.
Nabývající společnost VONWILLER působí v oblasti výroby mlýnských produktů, a to především na území Rakouské republiky, Německé republiky a Maďarska. Na území České republiky tato společnost v současnosti nepůsobí a nedodává na tento trh své výrobky.
Společnost UNIMILLS je akciovou společností založenou podle českého právního řádu, která byla před spojením kontrolována ze strany prodávajícího, tj. společnosti Bakeries. Společnost UNIMILLS působí přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblasti výroby a prodeje mlýnských výrobků, jedná se zejména o provozovny (průmyslové mlýny) v Mladé Boleslavi, Litoměřicích, Kralupech nad Vltavou, Pardubicích a Kyjově (dále jen "skupina UNIMILLS"). Společnost UNIMILLS kontroluje skupinu níže uvedených společností, které rovněž jsou předmětem převodu, a to společností (i) TRANSDELTA s.r.o., se sídlem v Praze, která se zabývá silniční motorovou dopravou, (ii) UNIMILLS-MIX s.r.o., se sídlem v Praze, nově založenou v roce 2005, která se zabývá činnostmi souvisejícími s výrobou a prodejem mlýnských výrobků, (iii) DELTA MLÝNY s.r.o., se sídlem v Kyjově, působící v oblasti mlýnské výroby a (iv) společnost AMPA s.r.o., se sídlem v Pardubicích, jež působí zejména v oblasti výroby mlýnských produktů a laboratorní činnosti v sektoru zemědělství a potravinářství. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kap. "Charakteristika subjektů" tohoto rozhodnutí, předmětným spojením nedochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů. Navrhovatel, společnost VONWILLER, není činná na území České republiky. Ze skupiny společností kontrolujících navrhovatele působí na území České republiky společnost L-L Invest, a to nepřímo prostřednictvím společností DELIKOMAT s.r.o. podnikající v oblasti prodeje, pronájmu a provozování nápojových stravovacích automatů a DELICafé zabývající se pronájmem nemovitostí. Nabývaná společnost UNIMILLS působí přímo či nepřímo prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblasti výroby a prodeje mlýnských výrobků.
Na základě šetření Úřadu je možno uvést, že v oblasti mlýnských výrobků lze dle účelu použití z pohledu spotřebitele vymezit následující věcně relevantní trhy, a to trh mouky pro pekařské účely (užívané pro výrobu běžného pečiva, jemného pečiva a cukrářských výrobků), trh mouky pro speciální účely (pro výrobu sušenek, oplatek, těstovin, knedlíků, pizz aj.), trh mouky spotřebitelské (určené pro prodej v obchodní síti), a trh mlýnské krmné suroviny (užívané jako vedlejší produkt pro výrobu krmných směsí) 1 .
Ze spojujících se soutěžitelů je činná na všech takto vymezených věcně relevantních trzích na území České republiky pouze nabývaná skupina UNIMILLS. Na trhu mouky pro pekařské účely byl tržní podíl skupina UNIMILLS za období 2004 ve výši [ " obchodní tajemství " ...] % , na trhu mouky pro speciální účely za minulé účetní období cca [ " obchodní tajemství " ...] % , na trhu mouky spotřebitelské zhruba [ " obchodní tajemství " ...] % a trhu mlýnských krmných surovin [ " obchodní tajemství " ...] % . Ostatní spojující se soutěžitelé na uvedených trzích na území České republiky nepůsobí.
V oblasti mlýnských výrobků rovněž působí i významní konkurenti spojujících se soutěžitelů, a to například společnosti PENAM, a.s. 2 , MILLBA-CZECH a.s., Mlýny J. Voženílek spol. s r.o.
Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů na trzích v České republice, dospěl Úřad k závěru, že spojení nepovede, vzhledem k absenci překrývajících se či navazujících aktivit spojujících se soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčených oblastech, neboť subjekt vzniklý spojením nebude v postavení podstatně odlišném od postavení nabývané společnosti před uskutečněním transakce. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v uvedených oblastech.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
adv. kanc. Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslavská 29
120 00 Praha 2
1 Obdobným způsobem vymezil Úřad věcně relevantní trhy například v rámci správního řízení č.j. S 25/03-948/03
2 Patřící do skupiny společností kontrolovaných společností AGROFERT HOLDING, a.s., viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 123/04-2860/04