UOHS S035/2002
Rozhodnutí: OF/S035/02-1098/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-BP p.l.c., Velká Britániea E.ON AG a Veba Oel AG
Účastníci BP p.l.c., Britannic House, 1 Finsbury Circus, Londýn, ECM 7BA, Velká Británie E.ON AG, se sídlem E.ON Platz 1, 40479 Dusseldorf, SRN Veba Oel AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 35/02-1098/02 V Brně dne 21. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 35/02, zahájeném dne 13. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jímž jsou společnost BP p.l.c., se sídlem Britannic House, 1 Finsbury Circus, London, Velká Británie, a společnost E.ON AG, se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf, Německo, ve správním řízení zastoupených Markem Noskem, advokátem, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému dochází na základě "Účastnické smlouvy Veba Oel", uzavřené mezi společnostmi BP p.l.c., se sídlem Britannic House, 1 Finsbury Circus, London, Velká Británie, a E.ON AG, se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf, Německo, v jejímž důsledku společnost BP p.l.c., se sídlem Britannic House, 1 Finsbury Circus, London, Velká Británie, získá 51% podíl na základním kapitálu společnosti Veba Oel AG, se sídlem v Düsseldorfu, Německo, a tím bude spolu se společností E.ON AG, se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf, Německo, která si na místo dosavadního 100 % akcií společnosti Veba Oel AG, se sídlem v Düsseldorfu, Německo, ponechá zbývajících 49 % akcií, vykonávat společnou kontrolu ve společnosti Veba Oel AG, se sídlem v Düsseldorfu, Německo, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníků řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č . 09/02 ze dne 27. února 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě "Účastnické smlouvy Veba Oel", uzavřené mezi společnostmi BP p.l.c., se sídlem Britannic House, 1 Finsbury Circus, London, Velká Británie (dále jen "BP"), a E.ON AG, se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf, Německo (dále jen "E.ON"), v jejímž důsledku společnost BP získá navýšením základního kapitálu a prostřednictvím své dceřiné společnosti Deustche BP 51% podíl na základním kapitálu společnosti Veba Oel AG, se sídlem v Düsseldorfu (dále jen "Veba Oel"). Společnost E.ON, která dosud vykonávala nad společností Veba Oel výlučnou kontrolu, neboť byla jejím 100% akcionářem si ponechá zbývajících 49 % akcií společnosti Veba Oel, u kterých má opci s právem prodeje. V případě, že bude tato opce uplatněna, E.ON může požádat společnost BP, aby po 31. březnu 2002 zakoupila zbývající akcie. Vzhledem k tomu, že si E.ON ponechává právo vetovat roční rozpočet a obchodní plán společnosti Veba Oel, představuje tato transakce přechod od výhradní kontroly společnosti E.ON k výkonu společné kontroly společností BP a E.ON nad společností Veba Oel. Jedná se tedy o spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje, stejně jako např. ustanovení nařízení Rady (ES) č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, ve znění pozdějších předpisů, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí podnik tak, že vznikne společná kontrola nad joint venture, jedná se o spojení soutěžitelů stejně, jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů, ve smyslu § 14 zákona, přesáhl v minulém účetním období částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost BP je veřejná společnost zaregistrovaná v Anglii a Walesu, jejíž akcie jsou kótovány na burzách cenných papírů v Londýně a New Yorku. Žádný z jejích akcionářů v ní nevykonává kontrolu. BP je holdingovou společností nadnárodní skupiny zabývající se (i) průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu, (ii) rafinérským zpracováním ropy, jejím odbytem petrochemických produktů, jejich zásobováním a přepravou, (iii) výrobou a odbytem, zásobováním a přepravou a (iv) výrobou solární energie. Společnost BP vznikla fúzí společností The British Petroleum Company p.l.c. a Amoco Corporation. Později se BP spojila se společností Atlantic Richfield Company a v roce 2000 také získala společnost Burnah Castrol p.l.c.
BP má svoje dceřiné společnosti v Evropě, USA, Austrálii, Africe a svoji působnost rozšiřuje i v Asii a Jižní Americe. Na území ČR jsou zaregistrovány a působí zde následující dceřiné společnosti:
Castrol (ČR), spol. s r.o., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, která podniká především v oblasti obchodu s mazivy
Castrol Lubricants (ČR), s.r.o., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, jejímž předmětem podnikání je nákup a prodej paliv a maziv
BP Česká republika, v.o.s, se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, která podniká v oblasti obchodu s mazivy, plnění LPG do nádob a obchodu s LPG.
Dále jsou na území ČR zaregistrovány společnosti BP Czech Republic, a.s.; Avatly, s.r.o.; Avato, s.r.o. a Avazas v.o.s., avšak žádnou podnikatelskou činnost nevyvíjí.
E.ON je německá veřejná společnost jejíž akcie jsou kótovány na burzách cenných papírů v Německu, ve Švýcarsku a v New Yorku. Společnost není kontrolována žádným akcionářem. Společnost vznikla v roce 2000 spojením společností VEBA a Viag, a je vertikálně integrovanou energetickou společností, která působí především v Německu a ve Švédsku. E.ON působí především v oblasti výroby a dodávek elektrické energie, plynu, vody, chemických výrobků, nafty a v oblasti poskytování telekomunikačních služeb a správy nemovitostí. V České republice jsou zaregistrovány dceřiné společnosti E.ON Bohemia, s.r.o., Viterra Energy Services s.r.o., Viterra Česká s.r.o., Komerční zóna Rudná a.s., Degussa Praha s.r.o. a Stinnes ocel s.r.o.
Společnost Veba Oel, které se transakce přímo dotýká, je akciovou společností, dosud výhradně kontrolovanou společností E.ON. Samotná Veba Oel kontroluje tři divize dceřiných společností: (i) Veba Oil & Gas, která se zaměřuje na průzkum a těžbu ropy, (ii) Veba Oil Refining & Petrochemicals, zabývající se rafinérským zpracováním ropy a výrobou petrochemických produktů a (iii) Aral, působící především v oblasti odbytu ropných produktů. V České republice jsou zaregistrovány následující dceřiné společnosti:
Aral ČR, a.s., se sídlem Na Pankráci 14, Praha 4 (dále jen "Aral ČR"),
Karlovarská realitní společnost s.r.o., se sídlem Na Pankráci 14, Praha 4, a
Modrý Diamant s.r.o., se sídlem Jižní spojka 3183, Praha 10.
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází pouze v oblasti podnikatelských aktivit společnosti Veba Oel, z tohoto důvodu jsou dotčenými výrobkovými relevantními trhy pouze trhy na nichž působí na území České republiky společnost Veba Oel, a především její dceřiná společnost Aral ČR. V ostatních oblastech podnikatelských aktivit nedochází k žádnému propojení koncernu BP s koncernem E.ON. Vzhledem k výše uvedenému, vymezil Úřad v rámci daného správního řízení výrobkové relevantní trhy jako (i) trh pohonných hmot a (ii) trh automobilových a průmyslových maziv . Na prvním z uvedených relevantních trhů působí pouze společnost Veba Oel, resp. Aral ČR, jejíž podíl z celkového obratu dosaženém na tomto trhu je nižší než 10 %. Na druhém vymezeném relevantním trhu působí jak společnost BP, prostřednictvím společnosti Castrol (ČR), spol. s r.o., tak i společnost Veba Oel, prostřednictvím Aral ČR. Společný tržní podíl spojovaných soutěžitelů činí v tomto případě přibližně 11 %.
Uskutečněním spojení nedojde k vertikálnímu propojení, neboť většina ropných společností obecně nepůsobí jako vertikálně integrované subjekty. Společnost BP, která má v Evropě nedostatek zpracovatelské kapacity, zajišťuje požadavky na ropné produkty z Evropy převážně od třetích stran. Stejně je tomu tak v České republice, na jejímž území nemá BP vlastní rafinérii.
Navrhované spojení soutěžitelů má horizontální charakter, dochází k překrývání činností na trhu automobilových a průmyslových maziv, nicméně s ohledem k nízkým tržním podílům spojovaných soutěžitelů nedojde v důsledku spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Marek Nosek, advokát
Altheimer & Gray
Platnéřská 4
110 00 Praha 1