UOHS S0346/2017
Rozhodnutí: S0346/2017/KS-26584/2017/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AHOLD Czech Republic, a.s. / Valome International s.r.o.
Účastníci AHOLD Czech Republic, a.s. Valome International s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 290 KB


Č. j.: ÚOHS-S0346/2017/KS-26584/2017 /840/JMě

Brno: 13. 9. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0346/2017/KS, zahájeném dne 24. 8. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, Radlická 520/117, IČO 44012373, zastoupeného JUDr. Robertem Nerudou, advokátem, se sídlem Brno, Nové sady 996/25, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, Radlická 520/117, IČO 44012373, a Valome International s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/23, IČO 05075769, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Rámcovou smlouvou , která byla uzavřena dne 11. 8. 2017 mezi společnostmi ING Bank N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Bijlmerplein 888, jako prodávajícím, a AHOLD Czech Republic, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost AHOLD Czech Republic, a.s. nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Valome International s.r.o., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumentem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, Radlická 520/117, IČO 44012373 (dále jen AHOLD ), nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Valome International s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/23, IČO 05075769 (dále jen Valome ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost AHOLD je kontrolována společností Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Nizozemské království, Zaandam, Provincialeweg 11, přičemž v čele podnikatelské skupiny, do níž společnost AHOLD náleží, stojí společnost Koninklijke Ahold Delhaize N.V., se sídlem Nizozemské království, Zaandam, Provincialeweg 11 (dále jen Skupina Ahold ). Skupina Ahold působí v České republice prostřednictvím svých supermarketů a hypermarketů pod značkou Albert v oblasti maloobchodu se zbožím denní potřeby. Kromě této své hlavní činnosti provozuje Skupina Ahold v České republice dále několik čerpacích stanic a restaurací a v omezeném rozsahu vyvíjí rovněž činnost v oblasti nemovitostí, když společnost AHOLD [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]. [1]
3. Společnost Valome je účelově založenou společností, do níž bude odštěpena část portfolia nemovitých věcí, které v současnosti vlastní společnost ING Lease (C.R.), s.r.o., se sídlem Praha 9, Libeň, Českomoravská 2420/15, IČO 25117629, jež je dceřinou společností společnosti ING Bank N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Bijlmerplein 888 (dále jen ING ). Společnost Valome je před uskutečněním posuzovaného spojení kontrolována společností ING.
4. Pokud jde o nemovitosti, jež budou odštěpeny do společnosti Valome, jedná se o nebytové prostory ve 34 lokalitách na území České republiky, v nichž společnost AHOLD již před uskutečněním spojení provozuje 34 maloobchodních prodejen se zbožím denní potřeby a 3 čerpací stanice, a to na základě nájemní smlouvy.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Nové sady 996/25
602 00 Brno
IDDS: zz79uga

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 9. 2017.

[1] [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ].