UOHS S0343/2017
Rozhodnutí: S0343/2017/KS-26582/2017/840/DUl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů GGT a.s. / JAS ČR, a.s.
Účastníci GGT a.s. JAS ČR, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 19. 9. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 287 KB


Č. j.: ÚOHS-S0343/2017/KS-26582/2017/840/DUl

Brno: 13. 9. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0343/2017/KS, zahájeném dne 24. 8. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti GGT a.s., se sídlem Slovenská Republika, Bratislava, Stará Vajnorská 9, zastoupená JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů GGT a.s., se sídlem Slovenská Republika, Bratislava, Stará Vajnorská 9, a JAS ČR, a.s., se sídlem Jihlava, Jana Masaryka 4669/22, IČO 262 93 609, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dokumentu označeného TERM SHEET , který byl uzavřen dne 16. 8. 2017 mezi společností GGT a.s., jako investorem, a fyzickými osobami Ing. Josefem Vítem a Alenou Vítovou, oba bytem U Boroviny 4672/27, Jihlava, jako prodávajícími, a Ing. Petrem Vítem, bytem Jana Masaryka 4669/22, Jihlava, jako zakladatelem, v jehož důsledku má společnost GGT a.s. nabýt [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti JAS ČR, a.s., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
POVOLUJE.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost GGT a.s., se sídlem Slovenská Republika, Bratislava, Stará Vajnorská 9 (dále jen GGT ), nabýt [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcií společnosti JAS ČR, a.s., se sídlem Jihlava, Jana Masaryka 4669/22 (dále jen JAS ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Společnost GGT je na základě ve výroku uvedeného dokumentu oprávněna svůj podíl na nabývané společnosti dále navyšovat. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] Bez ohledu na možné postupné navyšování svého podílu však GGT bude mít možnost výlučně kontrolovat společnost JAS ihned ode dne realizace nabytí akcií představujících [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu této společnosti. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).

2. Společnost GGT je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť, se sídlem Slovenská republika, Sasinkova 5, Bratislava (dále jen Skupina GRAFOBAL ). Skupina GRAFOBAL se obecně zabývá vydavatelskou činností, distribucí a prodejem tisku, tabáku a doplňkového sortimentu atd. Na území České republiky působí společnosti skupiny GRAFOBAL zejména jako provozovatelé maloobchodních prodejen tiskovin, tabákových výrobků a dalšího doplňkového sortimentu, [1] dále také v oblasti tisku a obalové techniky. [2]

3. Společnost JAS působí zejména v oblasti velkoobchodní distribuce tabákových výrobků (cigaret, doutníků, tabáku), kuřáckých potřeb (dýmky, vodní dýmky, elektronické cigarety, atd.), cenin (poštovní známky, jízdenky) a dalšího doplňkového sortimentu (alkoholické nápoje, cukrovinky atd.). Společnost nepůsobí v oblasti maloobchodní distribuce výše uvedeného zboží. Doplňkově společnost JAS zprostředkovává prodej softwaru a hardwaru a poskytuje služby související s elektronickou evidencí tržeb.

4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENí

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, PhD., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Titanium Business Complex
Nové sady 996/25
602 00 Brno
ID DS: zz79uga

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Prostřednictvím společností PressMedia, spol. s r.o. , VALMONT CR, spol. s r.o. a PRESS-TABÁK s.r.o.
[2] Prostřednictvím společnosti GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o.