UOHS S034/2007
Rozhodnutí: S034/07-03845/2007/720 Instance I.
Věc Návrh na zahájení spojení soutěžitelů Veolia Transport Česká republika, a.s./DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o.
Účastníci DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o., zkráceně: DP Teplice, s.r.o. Veolia Transport Česká republika a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 27. 2. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 117 KB


S 34/07-03845/2007/720 V Brně dne 21. února 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 34/07, zahájeném dne 24. ledna 2007 dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Veolia Transport Česká republika a.s., se sídlem Praha 9, Hloubětín, K Hutím 664/7, PSČ 198 00, IČ: 27368815, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 10. ledna 2007 JUDr. Danielem Weinholdem, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Veolia Transport Česká republika a.s., se sídlem Praha 9, Hloubětín, K Hutím 664/7, PSČ 198 00, IČ: 27368815, a DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o., zkráceně: DP Teplice, s.r.o., se sídlem Teplice, Emílie Dvořákové 70, IČ: 49900820, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smluv o převodu obchodního podílu uzavřených na straně jedné společností Veolia Transport Česká republika a.s., se sídlem Praha 9, Hloubětín, K Hutím 664/7, PSČ 198 00, IČ: 27368815, vždy jako nabyvatelem, a na straně druhé panem J. G., panem M. G., a panem P. H., jako jednotlivými převodci, v jejichž důsledku společnost Veolia Transport Česká republika a.s., se sídlem Praha 9, Hloubětín, K Hutím 664/7, PSČ 198 00, IČ: 27368815, nabude 100% obchodní podíl ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o., zkráceně: DP Teplice, s.r.o., se sídlem Teplice, Emílie Dvořákové 70, IČ: 49900820, a tím získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 05/2007 ze dne 31. ledna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Úřad však obdržel ještě před podáním návrhu na povolení předmětného spojení podání, ve kterém podavatel vyjadřuje své obavy ze spojení, když dle jeho názoru dopravci, které ovládla společnost Veolia Transport Česká republika a.s., se sídlem Praha 9, Hloubětín, K Hutím 664/7, PSČ 198 00, IČ: 27368815 (dále jen "Veolia Transport"), zhoršili své služby, zejména kvalitu vozových parků. Úřad vzal uvedené podání na vědomí, nicméně jeho obsah neodůvodňuje jiný závěr, než jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě tří samostatných Smluv o převodu obchodního podílu. Uvedené smlouvy uzavřeli v jednotlivých případech pan J. G., pan M. G., a pan P. H., jako jednotliví převodci, a na straně druhé společnost Veolia Transport, vždy jako nabyvatel. V důsledku předmětných smluv má společnost Veolia Transport získat 100% obchodní podíl ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o., zkráceně: DP Teplice, s.r.o., se sídlem Teplice, Emílie Dvořákové 70, IČ: 49900820 (dále jen "DP Teplice"), odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 4.500.000,-Kč a stane se tak jediným společníkem této společnosti.
V případě realizace shora uvedené transakce společnost Veolia Transport získá možnost přímo kontrolovat společnost DP Teplice ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Veolia Transport je holdingovou společností, jejíž jedinou aktivitou je správa a řízení dceřiných společností. Ostatní činnosti, které tvoří předmět podnikání společnosti Veolia Transport, jsou nezbytné k podpoře hlavního předmětu podnikání a slouží téměř výhradně vlastním potřebám společnosti Veolia Transport.
Společnost Veolia Transport je přímo kontrolována společností VEOLIA Transport Central Europe GmbH, se sídlem Berlín, Georgenstrasse 22, Spolková republika Německo, která je holdingovou společností spravující a řídící své dceřiné společnosti, jež mají sídlo ve střední a východní Evropě. Společnost VEOLIA Transport Central Europe GmbH patří do skupiny společností kontrolovaných společností Veolia Environnement.
Společnost Veolia Transport kontroluje následující společnosti:
CONTEP, s.r.o., se sídlem Teplice, Emílie Dvořákové 70, PSČ 415 01, IČ: 25461940, která fakticky žádnou činnost nevykonává a dojde k její likvidaci.
Connex CR, s.r.o., se sídlem Praha 5, Arbesovo nám. 7, PSČ 150 00, IČ: 25785419, jejímž hlavním předmětem podnikání je činnost technických poradců v oblasti autobusové dopravy,
Connex Morava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, PSČ 702 00, IČ: 25827405, která působí v oblasti motorové dopravy osobní a provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dále
BUS Slezsko, a.s., se sídlem Třinec, Staré Město 93, PSČ 739 61, IČ: 25900200,
CONNEX Východní Čechy a.s., se sídlem Chrudim, Na Ostrově 177, PSČ 537 01, IČ: 25945408,
Městská autobusová doprava Kolín, s.r.o., se sídlem Kolín II, Sokolská 5, IČ: 61677990,
Connex Praha, s.r.o., se sídlem Praha 10, U Seřadiště 9, PSČ 101 40, IČ: 26730448,
Connex Příbram, s.r.o., se sídlem Příbram VI, Březové Hory, K Podlesí 540, PSČ 261 01, IČ: 62967363,
které se všechny zabývají provozováním silniční motorové dopravy osobní, a
Connex Česká Železniční, s.r.o., se sídlem Chrudim, Na Ostrově 177, PSČ 537 01, IČ: 27137872, provozující drážní dopravu dle zákona o dráhách.
Kromě společností z divize Veolia Transport působí v České republice ze skupiny Veolia Environnement také společnosti z divize Veolia Voda, působící v oblasti distribuce vody, Dalkia, působící v oblasti výroby a rozvodu tepla, a Onyx/TEST, zabývající se nakládáním s odpady a enviromentálními službami. Tyto společnosti nejsou kontrolovány společností Veolia Transport, mají jiný předmět činnosti a nepůsobí na stejných ani souvisejících relevantních trzích jako subjekty kontrolované společností Veolia Transport.
Společnost DP Teplice působí v oblasti městské hromadné dopravy, příměstské linkové dopravy a prodeje pohonných hmot. Ostatní činnosti, které tvoří předmět podnikání společnosti DP Teplice, jsou nezbytné k podpoře hlavního předmětu podnikání a slouží téměř výhradně vlastním potřebám společnosti DP Teplice.
V době podání návrhu na povolení spojení byla společnost DP Teplice kontrolována fyzickými osobami, panem J. G. (34% obchodní podíl), M. G. (33%) a P. H. (33%).
Jediným subjektem kontrolovaným společností DP Teplice je společnost Cestovní kancelář DPT, s.r.o., v likvidaci, se sídlem Teplice, E. Dvořákové 70, PSČ 415 02, IČ: 44567120, provozující cestovní kancelář, která je však nyní v likvidaci. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených informací o aktivitách spojujících se soutěžitelů vyplývá, že oba působí v oblasti hromadné autobusové přepravy osob.
Spojením dotčenou oblast lze členit na pravidelnou a nepravidelnou autobusovou přepravu osob, přičemž oblast pravidelné autobusové dopravy lze dále rozdělit na a) městskou hromadnou dopravu, b) příměstskou linkovou dopravu, c) dálkovou linkovou dopravu vnitrostátní a d) zahraniční linkovou dopravu. Oblast nepravidelné autobusové dopravy lze dělit na vnitrostátní a zahraniční.
Mimoto se spojující soutěžitelé zabývají prodejem pohonných hmot. Nicméně s ohledem na skutečnost, že u soutěžitele, nad kterým je získávána kontrola, tj.
u společnosti DP Teplice, je tento prodej realizován pouze partnerům, [ obchodní tajemství ] , nebude Úřad při vymezování relevantních trhů v tomto konkrétním případě k této činnosti společnosti DP Teplice přihlížet.
Vzhledem k tomu, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti městské hromadné dopravy a příměstské linkové dopravy, Úřad v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí vymezil pro účely tohoto rozhodnutí jako relevantní z hlediska věcného (i) trh městské hromadné dopravy a (ii) trh příměstské linkové dopravy .
Z hlediska geografického je v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu relevantní trh v oblasti hromadné přepravy osob tvořen spádovým územím pokrytým souborem linek provozovaných spojujícími se soutěžiteli. Zatímco společnost Veolia Transport, resp. jí kontrolované společnosti, působí v regionech Olomoucko, Přerovsko, Šumpersko, Jesenicko, Ostravsko, Český Těšín, Třinec, východní Čechy (zejm. Chrudim, Kutná Hora a Čáslav), Praha-Jižní Město, Kolín, Příbramsko a Sedlčansko, společnost DP Teplice realizuje svoji činnost především v Ústeckém kraji, a to konkrétně ve městě Teplice, a v okolních městech a obcích Bořislav, Bystřany, Bžany, Dubí, Duchcov, Háj u Duchova, Hrob, Chlumec, Jeníkov, Kladruby, Kostomlaty pod Milešovkou, Košťany, Krupka, Lahošť, Mikulov, Modlany, Moldava, Novosedlice, Osek, Proboštov, Přestanov, Rtyně nad Bílinou, Srbice, Újezdeček, Zabrušany, Žalany a Žim.
Relevantní trh městské hromadné dopravy je tak vymezen územím daného obsluhovaného města, kterým je v daném případě město Teplice, relevantní trh příměstské linkové dopravy spádovou oblastí územního celku, který je obsluhován, tzn. v případě posuzovaného spojení soutěžitelů region zahrnující shora uvedená města a obce přilehlé k městu Teplice.
Z hlediska časového platí, že na vymezených relevantních trzích existují časová omezení v podobě smluv o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě"), které jsou zpravidla uzavírány na období jednoho kalendářního roku.
Na výše vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost DP Teplice. Navrhovatel na vymezených relevantních trzích nepůsobí.
Nabývaný soutěžitel, společnost DP Teplice, dosahuje na relevantním trhu městské hromadné dopravy ve městě Teplice 100% tržního podílu. Je však třeba konstatovat, že se jedná o relevantní trh specifický tím, že na základě výběrového řízení městský úřad vydává licence na provozování konkrétních linek. Přitom platí pravidlo, že městskou hromadnou dopravu na území konkrétního města zajišťuje pouze jeden konkrétní dopravce. Tento trh je typickým příkladem relevantního trhu, na kterém působí jeden, na omezeném území monopolní, dopravce.
Nabývaný soutěžitel, společnost DP Teplice, dosahuje na relevantním trhu příměstské linkové dopravy ve výše popsaných městech a obcích Ústeckého kraje tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Příměstská linková doprava slouží k zajištění dopravní obslužnosti obcí a jejich spojení se spádovými centry a spojení mezi spádovými centry s centry regionálního významu, a to do vzdálenosti 100 km. Tento relevantní trh je, na rozdíl od trhu městské hromadné dopravy, konkurenční, když mezi sebou navzájem soutěží regionální dopravci, přičemž jejich pozice na tomto trhu je závislá na optimalizaci dopravní obslužnosti a spokojenosti dopravního úřadu s poskytovanými službami. Obdobně jako v případě městské hromadné dopravy je pro příměstskou linkovou dopravu příznačná existence jednoho velkého dopravce, který je ale doplňován větším počtem menších soutěžitelů.
Dále se městská hromadná doprava a příměstská linková doprava vyznačuje tím, že jsou provozovány dopravci v režimu závazku veřejné služby. V souladu se zákonem o silniční dopravě jsou za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti uzavírány závazky veřejné služby, kterými se ve smyslu § 19 zákona o silniční dopravě rozumí závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti.
Vzhledem ke skutečnosti, že na vymezených relevantních trzích nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II
PM: 28. února 2007
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D., advokát
Weinhold Legal, v.o.s.
Charles Square Center
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2