UOHS S034/2004
Rozhodnutí: OF/S034/04-1307/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VS+A Communications Partners III, L.P., 3i Group plc a MEDIATEL spol. s r.o.
Účastníci VS+A Communications Partners III, L.P., se sídlem New York, USA a 3i Group plc, se sídlem Londýn, Velká Británie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 9. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 94 KB


S 34/04-1307/04 V Brně dne 23. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 34/04, zahájeném dne 20. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost VS&A Communications Partners III, L.P., se sídlem 1209 Orange Street Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, společnost VS&A Communications Parallel Partners III, L.P., se sídlem 1209 Orange Street Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, a společnost 3i Group plc, se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení zastoupené Mgr. Janem Halamou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plných mocí, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o fúzi týkající se vydavatelů telefonních seznamů", uzavřené dne 13. února 2004 mezi společnostmi 3i Group plc, se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 3i EUROPARTNERS III A L.P., se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 3i EUROPARTNERS III B L.P., se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, VS&A Communications Partners III, L.P., se sídlem 1209 Orange Street Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, a VS&A Communications Parallel Partners III, L.P., se sídlem 1209 Orange Street Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, a "Investiční smlouvy", která má být uzavřena mezi společnostmi 3i Group plc, 3i EUROPARTNERS III A L.P., 3i EUROPARTNERS III B L.P., VS&A Communications Partners III, L.P., VS&A Communications Parallel Partners III, L.P, [ obchodní tajemství ],[ obchodní tajemství ], Mediatel Holding GmbH, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, a [ obchodní tajemství ], v jejichž konečném důsledku mají společnosti 3i Group plc, VS&A Communications Partners III, L.P. a VS&A Communications Parallel Partners III, L.P. získat možnost prostřednictvím nově zakládané společnosti, označené účastníky řízení jako [ obchodní tajemství ], společně kontrolovat společnost MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže společnosti MEDIATEL, spol. s r.o.,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, popř. jiného obdobného registru, spojujících se soutěžitelů, listin zakládajících spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 9/04 ze dne 3. března 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě následujících dvou smluv.
První z nich je "Smlouva o fúzi týkající se vydavatelů telefonních seznamů" (dále jen "Smlouva o fúzi"), která byla uzavřena dne 13. února 2004 mezi společnostmi 3i Group plc, se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "3i Group"), 3i EUROPARTNERS III A L.P., se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "3i EUROPARTNERS III A"), 3i EUROPARTNERS III B L.P., se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "3i EUROPARTNERS III B"), VS&A Communications Partners III, L.P., se sídlem 1209 Orange Street Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "VS&A Partners"), a VS&A Communications Parallel Partners III, L.P., se sídlem 1209 Orange Street Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "VS&A Parallel").
Druhou z těchto smluv je "Investiční smlouva" 1 , která má být uzavřena mezi společnostmi 3i Group plc, 3i EUROPARTNERS III A, 3i EUROPARTNERS III B, VS&A Partners, VS&A Parallel, [ obchodní tajemství ], [ obchodní tajemství ], Mediatel Holding GmbH, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika (dále jen "Mediatel GmbH") a [ obchodní tajemství ].
Nejdříve bude za účelem realizace předmětné transakce založena podle lucemburského práva společnost, označená účastníky řízení [ obchodní tajemství ].
Následně v souladu se "Smlouvou o fúzi" a "Investiční smlouvou" společnosti VS&A Partners a VS&A Parallel (dále také společně jen "skupina VS&A Investors"), a společnosti 3i Group, 3i EUROPARTNERS III A a 3i EUROPARTNERS III B (dále také společně jen "skupina 3i Investors"), vloží do společnosti [ obchodní tajemství ] následující akciové či obchodní podíly: (i) skupina VS&A Investors svůj dosavadní [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti Mediatel GmbH, která kontroluje společnost MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, IČ: 26757052 (dále jen "MEDIATEL CZ"), a (ii) skupina 3i Investors svůj dosavadní [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti Mediatel GmbH. Zbývající obchodní podíl ve společnosti Mediatel GmbH ([ obchodní tajemství ]) je ve vlastnictví [ obchodní tajemství ].
Po uskutečnění Smlouvy o fúzi bude skupina VS&A Investors vlastnit [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti [ obchodní tajemství ], skupina 3i Investors pak bude vlastnit [ obchodní tajemství ] akcií společnosti [ obchodní tajemství ].
Po posouzení obsahu Smlouvy o fúzi 2 a Investiční smlouvy, především pak Investiční smlouvou předvídaného mechanismu ustavování orgánů společnosti [ obchodní tajemství ], jejich jednání a přijímání rozhodnutí a usnesení, týkajících se soutěžního chování společnosti [ obchodní tajemství ], dospěl Úřad k závěru, že žádný z navrhovatelů předmětné transakce nebude schopen sám, bez přispění druhého z navrhovatelů, prosadit taková rozhodnutí společnosti [ obchodní tajemství ], kterými dochází k ovlivňování nebo určování soutěžního chování tohoto subjektu. Skupina VS&A Investors, doposud výlučně kontrolující společnost MEDIATEL CZ, a skupina 3i Investors tak budou po uskutečnění předmětné transakce společně kontrolovat společnost [ obchodní tajemství ], a jejím prostřednictvím společnost MEDIATEL CZ. Dojde tak ke změně kvality kontroly z výlučné na společnou.
Uvedený princip rozlišování výlučné a společné kontroly nad jiným soutěžitelem je aplikován i v rozhodovací praxi Evropské komise 3 , k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Jak vyplývá z aplikační praxe Evropské komise, za spojení soutěžitelů jsou považovány i situace, když jeden soutěžitel, který doposud výlučně kontroloval jiného soutěžitele, přizve třetí subjekt tak, že vznikne společná kontrola nad tímto subjektem. Takový přístup je odůvodněn tím, že rozhodující vliv na soutěžní chování jiného subjektu, jež je vykonáván samostatně, se podstatně liší od rozhodujícího vlivu vykonávaného společně, neboť v druhém případě je nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhého z kontrolujících subjektů.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že předmětná transakce zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť společnosti VS&A Partners, VS&A Parallel a společnost 3i Group získají možnost společně nepřímo 4 kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost MEDIATEL CZ.
Předmětné nabytí společné nepřímé kontroly ve společnosti MEDIATEL CZ je součástí širší transakce, ve které skupina VS&A Investors a skupina 3i Investors [ obchodní tajemství ].
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnosti VS&A Partners a VS&A Parallel jsou investiční fondy soukromého kapitálu, které poskytují kapitál společnostem působícím v oblasti médií, komunikací a informatiky. Kontrolu ve společnostech VS&A Partners a VS&A Parallel má možnost vykonávat společnost [ obchodní tajemství ]. Společnost [ obchodní tajemství ] není kontrolována žádným dalším subjektem.
Na území České republiky v době před spojením skupina VS&A Investors vykonává prostřednictvím společnosti Mediatel GmbH ([ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu) výlučnou kontrolu ve společnosti MEDIATEL CZ .
Společnost MEDIATEL CZ se zabývá sběrem údajů, vydáváním, distribucí a prodejem telefonních seznamů, obchodních adresářů (katalogů), adresářů veřejných institucí a podobných produktů, a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Ve spojení s těmito činnostmi se společnost MEDIATEL CZ zabývá prodejem reklamní plochy v uvedených seznamech, adresářích a obdobných produktech. Mezi vedlejší aktivity společnosti MEDIATEL CZ patří služby direct marketingu a poskytování programového vybavení.
Společnost 3i Group je subjektem registrovaným na burze cenných papírů v Londýně, jež není kontrolován žádnou osobou. Společnosti 3i Group, 3i EUROPARTNERS III A a 3i EUROPARTNERS III B, jednající svým správcem, společností [ obchodní tajemství ], jsou fondy, činné jako investoři rizikového a soukromého kapitálu. Na území České republiky skupina 3i Investors dosahuje v době před spojením obratu prostřednictvím zahraničních společností, činných například v oblasti [ obchodní tajemství ]. Skupina 3i Investors nekontroluje žádnou společnost se sídlem v České republice.
V době před spojením skupina 3i Investors vlastní [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Mediatel GmbH, která kontroluje společnost MEDIATEL CZ.
Holdingová společnost [ obchodní tajemství ] bude založena pouze za účelem uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů a nebude vyvíjet žádnou podnikatelskou činnost.
Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola 5 , a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů. V tomto případě je nabývaným subjektem společnost MEDIATEL CZ, která je činná zejména v oblasti vydávání telefonních seznamů a v souvislosti s touto činností také v oblasti prodeje reklamní plochy v telefonních seznamech.
Jádrem podnikatelské činnosti společnosti MEDIATEL je vydávání telefonních seznamů. Společnost MEDIATEL CZ je výhradním partnerem společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., v oblasti vydávání jeho oficiálních telefonních seznamů, přičemž tato exkluzivita je založena Smlouvou o vydávání telefonních seznamů ze dne 7. října 1992, pro kterou byla udělena individuální výjimka Ministerstvem pro ochranu hospodářské soutěže a která zajišťuje společnosti MEDIATEL CZ exkluzivitu do roku 2005.
Klíčovým produktem společnosti MEDIATEL CZ jsou ZLATÉ STRÁNKY, které jsou komplexním telefonním seznamem vydaným ve spolupráci se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., a které se bezplatně distribuují účastníkům-držitelům telefonních stanic. Sortiment ZLATÝCH STRÁNEK představuje 20 svazků pokrývajících všechny regiony ČR. Většina svazků je kombinací tzv. žlutých stránek (seznam organizací řazených v rubrikách podle předmětu jejich činnosti) a bílých stránek (abecední seznam bytových stanic a stanic organizací).
Společnost MEDIATEL CZ produkuje také elektronickou verzi ZLATÝCH STRÁNEK pod názvem ZLATÉ STRÁNKY OnLine, což je seznam organizací řazených v rubrikách podle předmětu jejich činnosti. Bílé stránky jsou též k dispozici na CD-ROMu.
Společnost MEDIATEL CZ dále vydává místní ZLATÉ STRÁNKY, které představují místní seznamy organizací. Společnost MEDIATEL CZ vydává též některé další seznamy, jako MEDI STRÁNKY (specializovaný katalog pro lékaře a zdravotníky), VLÁDNÍ LISTY (specializovaný dvojjazyčný česko-anglický seznam vládních institucí státních orgánů a zájmových skupin) a PRO BUSINESS (specializovaný seznam webových stránek a elektronických adres společností poskytujících kancelářské zařízení).
Společnost MEDIATEL CZ poskytuje navíc následující produkty, jež však netvoří jádro jeho podnikání: JIST & PIT (průvodce restauracemi v Praze a okolí) a BENEFIT (místní inzertní časopis pro okresy Hradec Králové a Pardubice).
Společnost MEDIATEL CZ má také samostatnou divizi direct marketingu, která poskytuje služby telemarketingu, pronájem adres, direct mail a služby databází.
Vzhledem k tomu, že skupina 3i Investors nepůsobí v České republice ve stejné oblasti jako společnost MEDIATEL CZ a skupina VS&AInvestors je v České republice činná v oblasti vydávání telefonních seznamů a prodeje reklamní plochy v telefonních seznamech pouze prostřednictvím společnosti MEDIATEL CZ, lze konstatovat, že k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů na území České republiky nedochází. Předmětné spojení soutěžitelů tak má konglomerátní charakter.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, vztahují se aktivity nabývaného subjektu v České republice k telefonním seznamům.
Telefonní seznamy lze členit z pohledu toho na kterou skupinu subjektů se tyto adresáře zaměřují (resp. kterou cílovou skupinu subjektů oslovují), na 1. telefonní seznamy "business-to-business", což jsou adresáře obracející se podnikatele a firemní zákazníky, a 2. telefonní seznamy "business-to-customers", určené veřejnosti. Příkladem telefonních seznamů typu "business-to-customers" vydávaných společností MEDIATEL CZ jsou například tzv. Žluté stránky.
Oba výše uvedené typy telefonních seznamů lze dále v souladu s rozhodovací praxí Evropské komise 6 členit podle druhu média, na němž jsou tyto adresáře (telefonní seznamy) distribuovány. Těmito médii jsou tisk, CD-ROM či Internet, přičemž s ohledem na odlišný způsob distribuce, odlišné ceny a odlišný způsob nakládání s těmito médii nelze považovat tyto tištěné adresáře, adresáře na CD-ROM a adresáře na Internetu za produkty totožné či vzájemně zaměnitelné.
Dále je v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu 7 zapotřebí rozlišovat distribuci telefonních seznamů, na straně jedné, a prodej reklamního prostoru v telefonních seznamech, na straně druhé. Prodej reklamního prostoru v telefonních seznamech je přitom z pohledu věcného považován za nezaměnitelný s prodejem reklamního prostoru s jinými druhy inzerce (jde například o inzerci v denících, novinách, televizi, rozhlasu, na billboardech, na Internetu).
Pro účely tohoto rozhodnutí však otázka vymezení relevantního trhu pro oblast distribuce telefonních seznamů a oblast prodeje reklamního prostoru s konečnou platností může být ponechána otevřená, neboť předmětným spojením nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů na území České republiky.
Společnost MEDIATEL CZ dále rovněž poskytuje vedlejší produkty a služby, jež představují vydávání inzertních periodik (inzertní čtrnáctideník BENEFIT) a poskytování služeb přímého marketingu, tj. telemarketing, pronájem adres, direct-mail a databázové služby. Podle názoru navrhovatele by segment vydávání inzertních periodik a segment poskytování služeb přímého marketingu mohly tvořit z pohledu věcného samostatné relevantní trhy. Otázka vymezení relevantního trhu pro oblast poskytování vedlejších produktů a služeb však vzhledem ke konglomerátní povaze předmětného spojení soutěžitelů mohla být ponechána otevřená.
Společnost MEDIATEL CZ dosahuje jak (i) v oblasti distribuce telefonních seznamů , tak (ii) v oblasti prodeje reklamní plochy v telefonních seznamech vysoké podíly, jejich výše se však vzhledem ke konglomerátní povaze posuzovaného spojení nezmění. Ke konkurentům společnosti MEDIATEL v oblasti vydávání telefonních seznamů patří společnosti Wer liefert was? a EDIT cz, spol. s r.o.
Například postavení nabývaného soutěžitele v oblasti poskytování vedlejších produktů a služeb na území České republiky charakterizuje [ obchodní tajemství ] podíl v segmentu vydávání inzertních periodik a [ obchodní tajemství ] podíl v segmentu poskytování služeb přímého marketingu. Nabývaný soutěžitel čelí konkurenci ze strany řady dalších subjektů, mezi nimiž lze jmenovat například společnosti NOS a Elefant (činné jako vydavatelé inzertních periodik), které dosahují podílů vyšších než společnost MEDIATEL CZ, a společnosti Quelle, MediaServis nebo Proximity Prague pro segment služeb přímého marketingu, jejichž podíly jsou rovněž vyšší než u společnosti MEDIATEL CZ.
I když společnost MEDIATEL CZ dosahuje v oblasti distribuce telefonních seznamů, a v oblasti prodeje reklamní plochy v telefonních seznamech vysokých podílů, nedochází zde k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se subjektů a Úřad tedy dospěl k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů a nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc: 9. 4. 2004
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Halama, advokát
AK Allen & Overy
V Celnici 4
110 00 Praha 1
1 Protože tato "Investiční smlouva" dosud nebyla uzavřena, předložili účastníci řízení její pracovní návrh.
2 zejména těch jejich ustanovení, která upravují výši akciových podílů skupiny VS&A Investors ([ obchodní tajemství ] akciový podíl) a skupiny 3i Investors ([ obchodní tajemství ] akciový podíl) ve společnosti [ obchodní tajemství ]
3 viz například M.023 I.C.I./Tioxide, M.221- ABB/BREL , M.553- British Steel/UES či M.576- Feruzzi Finanziaria/Fondiaria
4 prostřednictvím společnosti [ obchodní tajemství ]
5 včetně situací, kdy v daném soutěžiteli dochází ke změně kvality kontroly
6 viz případ M.1957 ve věci spojení soutěžitelů VIAG INTERKOM/Telenor Media
7 Toto členění bylo použito/naznačeno v rozhodnutí Úřadu č.j. S 82/03-2005/03 ze dne 10. června 2003 ve věci spojení soutěžitelů VS&A Communications Partners III, L.P. a MEDIATEL CZ.