UOHS S0338/2017
Rozhodnutí: S0338/2017/KS-26171/2017/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů JET ALFA, a.s. / BENET AUTOMOTIVE s.r.o.
Účastníci JET ALFA, a.s. BENET AUTOMOTIVE s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 8. 9. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 292 KB


Č. j.: ÚOHS-S0338/2017/KS-26171/2017 /840/MWi

Brno 8. 9. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0338/2017/KS, zahájeném dne 23. 8. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti JET ALFA, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO 04358791, zastoupeného JUDr. Tomášem Radou, Ph.D., advokátem, se sídlem Brno, Hlinky 505/118, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů JET ALFA, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO 04358791, a BENET AUTOMOTIVE s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav-Čejetice, Chobotecká 365, IČO 26196891, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o převodu podílu , která byla uzavřena dne 31. 7. 2017 mezi panem J. Z., a společností BA GROUP AG, se sídlem Švýcarská konfederace, 9050 Appanzell, Unterer Imm 31, jako prodávajícími, společností JET ALFA, a.s., jako kupujícím, a panem K. Z., jako vedlejším účastníkem, v jejímž důsledku má společnost JET ALFA, a.s. nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti BENET AUTOMOTIVE s.r.o., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost JET ALFA, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO 04358791 (dále jen JET ALFA ), nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti BENET AUTOMOTIVE s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav-Čejetice, Chobotecká 365, IČO 26196891 (dále jen BENET AUTOMOTIVE ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost JET ALFA má jediného akcionáře, jímž je společnost JET I, investiční fond, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO 03976971. Tato společnost je kontrolována fyzickou osobou, panem I. F., který stojí v čele podnikatelské skupiny (dále jen Skupina IF ). Společnosti, které náleží do Skupiny IF, působí na území České republiky v mnoha oblastech, jako například v oblasti výroby a dodávky zařízení pro energetiku, [1] výroby a servisu výměníků tepla pro průmysl, [2] v oblasti těžkého průmyslu, [3] zpracování dřeva, [4] výroby elektřiny a tepla, [5] výroby a prodeje platebních automatů, [6] prodeje zeleniny, [7] výroby technické pryže, recyklátu z textilního a plastového odpadu, [8] hostinské činnosti, [9] provozu galerie Fait Gallery, [10] výroby technické tkaniny, [11] výroby uhlíkových a hybridních tkanin [12] atd. Společnost JET ALFA kontroluje společnost FIBERPREG GmbH, se sídlem na území Spolkové republiky Německo, která je činná v oblasti výroby karbonových prepregů a sklolaminátových desek.
3. Společnost BENET AUTOMOTIVE působí na území České republiky zejména v oblasti výroby lisovaných polyuretanových dílů pro automobilový průmysl, výroby dílů pro automobilový průmysl z kompozitních materiálů, konkrétně spoilerů na nárazníky, spoilerů na víka kufru, prahových lišt, nástavců, dveřních lišt, krytů zrcátek, krytů sloupků a různých designových prvků na přední nárazníky, a v oblasti montáže stylového příslušenství přímo na vozy nebo podsestavy pro výrobce automobilů a jednotlivé koncové uživatele, montáže příslušenství pro výstavní automobily a prezentační automobily. Tato společnost má před uskutečněním posuzované transakce dva společníky, a to pana J. Z., a společnost BA GROUP AG, se sídlem Švýcarská konfederace, 9050 Appanzell, Unterer Imm 31.
4. Společnost BENET AUTOMOTIVE dále kontroluje společnost BENET TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Čejetice, Chobotecká 365, IČO 27318974, která působila na území České republiky především v oblasti výroby nástrojů-forem, které slouží k sériové výrobě plastových nebo kompozitních dílů v automobilovém průmyslu. S touto společností bylo zahájeno insolvenční řízení. Další společností, jež je kontrolována ze strany společnosti BENET AUTOMOTIVE, je společnost BENET Deutschland GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, která je činná v oblasti montážní práce pro automobilový průmysl.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., advokát
DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Hlinky 505/118
603 00 Brno
IDDS: c5s6au3

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 8. 9. 2017.

[1] Například prostřednictvím společnosti PBS INDUSTRY, a.s.
[2] Například prostřednictvím společnosti BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o.
[3] Například prostřednictvím společnosti MSV Metal Studénka, a.s.
[4] Prostřednictvím společnosti LESS & TIMBER, a.s.
[5] Pros třednictvím společnosti LESS & ENERGY s.r.o.
[6] Prostřednictvím společnosti Payment4U, a.s.
[7] Prostřednictvím společnosti Farma Bedýnka s.r.o.
[8] Prostřednictvím společnosti KORDPLAST s.r.o.
[9] Například prostřednictvím společnosti Gastro Pavillon a.s.
[10] Prostřednictvím společnosti FAIT GALLERY, a.s.
[11] Prostřednictvím společnosti KORDÁRNA Plus a.s.
[12] Prostřednictvím společnosti Fiberpreg CZ, a.s.