UOHS S0335/2017
Rozhodnutí: S0335/2017/KS-26170/2017/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SUEZ Využití zdrojů a.s. / V. L.
Účastníci SUEZ Využití zdrojů a.s. V. L.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 11. 9. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 299 KB


Č. j.: ÚOHS-S0335/2017/KS-26170/2017 /840/MWi

Brno 8. 9. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0335/2017/KS, zahájeném dne 21. 8. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 1073/10, IČO 25638955, zastoupeného JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Brno, Nové sady 996/25, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Akviziční smlouvy a Smlouvy o prodeji závodu , které mají být uzavřeny mezi V. L., vždy jako prodávajícím, a společností SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 1073/10, IČO 25638955, vždy jako kupujícím, a [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] která má být uzavřena mezi V. L., jako [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] , a společností SUEZ Využití zdrojů a.s., jako [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] v jejichž důsledku má společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. získat možnost kontrolovat část soutěžitele Ing. Vlastimil Ladýř-LADEO, se sídlem Provodín, Srní u České Lípy 10, IČO 44378653, představovanou Provozovnou Srní , se sídlem Provodín, Srní u České Lípy č. p. 10, Provozovnou Mladá Boleslav , se sídlem Mladá Boleslav, Máchova 802, a Provozovnou Varnsdorf , se sídlem Varnsdorf, Říční 1774, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 1073/10, IČO 25638955 (dále jen SUEZ Využití zdrojů ), nabýt kontrolu nad částí soutěžitele Ing. Vlastimil Ladýř-LADEO, se sídlem Provodín, Srní u České Lípy 10, IČO 44378653, představovanou Provozovnou Srní , se sídlem Provodín, Srní u České Lípy č. p. 10, Provozovnou Mladá Boleslav , se sídlem Mladá Boleslav, Máchova 802, a Provozovnou Varnsdorf , se sídlem Varnsdorf, Říční 1774 (dále jen Převáděné provozovny ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]
3. S účinností od [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] by měla společnost SUEZ Využití zdrojů nabýt k Převáděným provozovnám vlastnické právo, a to na základě Smlouvy o prodeji závodu , která má být uzavřena mezi V. L., jako prodávajícím, a společností SUEZ Využití zdrojů, jako kupujícím (dále jen Smlouva o prodeji ).
4. K tomu Úřad uvádí, že společnost SUEZ Využití zdrojů nabyde výlučnou kontrolu nad Převáděnými provozovnami [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] zakládající spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
5. Společnost SUEZ Využití zdrojů je přímo výlučně kontrolována společností SUEZ Holding Belgium SA, se sídlem Belgické království, 1082 Brusel, Avenue Charles Quint 584 BTE 7, a nepřímo společností SUEZ Groupe S.A.S., se sídlem Francouzská republika, 92040 Paris la Défense CEDEX, 16 Place de I´Iris, Tour CB21. Podnikatelská skupina, jíž je společnost SUEZ Využití zdrojů součástí, působí celosvětově v oblasti zajištění a obnovy zdrojů a poskytuje svým zákazníkům konkrétní řešení v oblasti správy zdrojů, odpadového hospodářství a vodárenství. Na území České republiky působí také další společnost náležící do téže podnikatelské skupiny jako společnost SUEZ Využití zdrojů, a to společnost SUEZ Water CZ, s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 1073/10, IČO 44851481, činná v oblasti vodárenství. Společnost SUEZ Využití zdrojů působí na území České republiky zejména v oblasti outsourcingu odpadového hospodářství, svozu průmyslového odpadu, výkupu a zpracování druhotných surovin, čištění zařízení a objektů, sanace, stálé havarijní služby, facility managementu a služeb, technických služeb a údržby, svozu a odstraňování vedlejších živočišných produktů, prodeje ekologických prostředků a poradenství v oblasti životního prostředí a v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. Tato společnost kontroluje přímo či nepřímo společně či výlučně i) společnost SUEZ Facility a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 1073/10, IČO 60487909, působící na území České republiky především v oblasti úklidových služeb, ostrahy objektů, úklidu komunikací, údržby zeleně, technické správy budov a zařízení, ii) společnost SUEZ Technický servis s.r.o., se sídlem Šumperk, Hybešova 523/10, IČO 26836980, která je na území České republiky činná zejména v oblasti provádění technických služeb údržby a oprav komunikací a chodníků v regionu Šumperska a Jesenicka, iii) Nadační fond Technologie pro 21. století, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 1073/10, IČO 05624720, jenž si klade za cíl prosazování vize odpadů jako významných zdrojů pro budoucnost a jako součást rozvoje nových moderních technologií, odpovídajících principům trvale udržitelného rozvoje v 21. století, a iv) Českou asociaci oběhového hospodářství, z. s., se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Kydlinovská 878/74, IČO 05248418, činnou v oblasti šíření obecného povědomí o principech oběhového hospodářství a efektivním využití druhotných surovin, využitelných materiálů obsažených v odpadech a o možnostech využití či odstranění odpadů samotných.
6. Převáděné provozovny jsou na území České republiky činné především v oblasti regranulace plastů, výroby substrátu pro alternativní paliva z průmyslových odpadů, drcení a prodeje drtí, v oblasti sanačních a havarijních služeb, poradenství, manipulační činnosti v průmyslových podnicích, svozu a odstranění průmyslových odpadů, čištění zaolejovaných vod, inspekce nádrží a čištění lapolů a jímek.
7. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Titanium Business Complex
Nové sady 996/25
602 00 Brno
IDDS: zz79uga

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 11. 9. 2017.