UOHS S0330/2016
Rozhodnutí: S0330/2016/DP-13625/2017/830/PRo Instance I.
Věc Změny ustanovení smluv týkající se zásilek prvotně podaných u jiného provozovatele poštovních služeb
Účastníci Česká pošta, s.p.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí § 11 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 18. 5. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 745 KB


Č. j.: ÚOHS-S0330/2016/DP-13625/2017 /830/PRo

Brno 2. května 2017


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DPzahájeném dne 11. května 2016 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o o chraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů , ve věci možn ého porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o o chraně hospodářské soutěže) , ve znění pozdějších předpisů , jehož účastníkem je Česká pošta, s.p. , se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983, zastoupený na základě plné moci ze dne 21. června 2016 JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem v Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto:

ROZHODNUTÍ:
I.
Účastníku řízení, České poště, s.p. , se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983, se dle § 11 odst. 3 a 4 zákona 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ukládá splnění následujících závazků, které navrhl ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže a odstranění závadného stavu:
1. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983, se zavazuje, že ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude uzavírat následující znění informační povinnosti obsažené v:
a. Dohodách o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní službu a Dohodách o používání výplatních strojů k úhradě cen za poštovní služby
2.8 Česká pošta, s.p., není povinna uzavřít poštovní smlouvu v případě, že předmětem této smlouvy je dodání Zásilek, které byly podány u jiného provozovatele poštovních služeb. Uživatel, který u České pošty, s.p., podává Zásilky, bere na vědomí, že pokud zaviněně zamlčí České poště, s.p., skutečnost, že podávaná Zásilka pochází od jiného provozovatele poštovních služeb, může tím České poště, s.p., způsobit škodu a dopustit se trestného činu nebo přestupku podvodu.
2.9 V případě, že jsou některé z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 používány Uživatelem k vyplácení Zásilek převzatých, resp. pocházejících od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., je Uživatel povinen České poště, s.p., sdělit, které ze Zásilek vyplacených některým z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., a sdělit jeho totožnost. Uživatel se zprostí informační povinnosti vůči České poště, s.p., dle předchozí věty ve vztahu k Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., pokud na žádost České pošty, s.p., prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě uložena povinnost tuto informaci Uživateli sdělit. V případě, že si bude Uživatel vědom nepravdivosti informací od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, ohledně původu zásilek, je povinen Českou poštu, s.p., informovat způsobem dle první věty tohoto odstavce.
2.10 V případě vědomého porušení povinnosti sdělit České poště, s.p., které ze Zásilek vyplacených některým z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., spolu s uvedením jeho totožnosti, je Uživatel povinen uhradit České poště, s.p., smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každou Zásilku, u níž nebyla tato povinnost splněna.
b. Dohodách o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní
2.15 Česká pošta, s.p., není povinna uzavřít poštovní smlouvu v případě, že předmětem této smlouvy je dodání Zásilek, které byly podány u jiného provozovatele poštovních služeb. Podavatel, který u České pošty, s.p., podává Zásilky, bere na vědomí, že pokud zaviněně zamlčí České poště, s.p., skutečnost, že podávaná Zásilka pochází od jiného provozovatele poštovních služeb, může tím České poště, s.p., způsobit škodu a dopustit se trestného činu nebo přestupku podvodu.
2.16 Podavatel je povinen České poště, s.p., sdělit, které z jím podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., a sdělit jeho totožnost. Podavatel se zprostí informační povinnosti vůči České poště, s.p., dle předchozí věty ve vztahu k Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., pokud na žádost České pošty, s.p., prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě uložena povinnost tuto informaci Podavateli sdělit. V případě, že si bude Podavatel vědom nepravdivosti informací od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, ohledně původu zásilek, je povinen Českou poštu, s.p., informovat způsobem dle první věty tohoto odstavce.
2.17 V případě vědomého porušení povinnosti sdělit České poště, s.p., které z podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., spolu s uvedením jeho totožnosti, je Podavatel povinen uhradit České poště, s.p., smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každou Zásilku, u níž nebyla tato povinnost splněna.
c. Dohodách o úhradě cen poštovních služeb Kreditem
2.15 Česká pošta, s.p., není povinna uzavřít poštovní smlouvu v případě, že předmětem této smlouvy je dodání Zásilek, které byly podány u jiného provozovatele poštovních služeb. Uživatel, který u České pošty, s.p., podává Zásilky, bere na vědomí, že pokud zaviněně zamlčí České poště, s.p., skutečnost, že podávaná Zásilka pochází od jiného provozovatele poštovních služeb, může tím České poště, s.p., způsobit škodu a dopustit se trestného činu nebo přestupku podvodu.
2.16 Uživatel je povinen České poště, s.p., sdělit, které z jím podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., a sdělit jeho totožnost. Uživatel se zprostí informační povinnosti vůči České poště, s.p., dle předchozí věty ve vztahu k Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., pokud na žádost České pošty, s.p., prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě uložena povinnost tuto informaci Uživateli sdělit. V případě, že si bude Uživatel vědom nepravdivosti informací od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, ohledně původu zásilek, je povinen Českou poštu, s.p., informovat způsobem dle první věty tohoto odstavce.
2.17 V případě vědomého porušení povinnosti sdělit České poště, s.p., které z podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., spolu s uvedením jeho totožnosti, je Uživatel povinen uhradit České poště, s.p., smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každou Zásilku, u níž nebyla tato povinnost splněna.
d. Dohodách o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
2.15 Česká pošta, s.p., není povinna uzavřít poštovní smlouvu v případě, že předmětem této smlouvy je dodání Zásilek, které byly podány u jiného provozovatele poštovních služeb. Uživatel, který u České pošty, s.p., podává Zásilky, bere na vědomí, že pokud zaviněně zamlčí České poště, s.p., skutečnost, že podávaná Zásilka pochází od jiného provozovatele poštovních služeb, může tím České poště, s.p., způsobit škodu a dopustit se trestného činu nebo přestupku podvodu.
2.16 Uživatel je povinen České poště, s.p., sdělit, které z jím podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., a sdělit jeho totožnost. Uživatel se zprostí informační povinnosti vůči České poště, s.p., dle předchozí věty ve vztahu k Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., pokud na žádost České pošty, s.p., prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě uložena povinnost tuto informaci Uživateli sdělit. V případě, že si bude Uživatel vědom nepravdivosti informací od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, ohledně původu zásilek, je povinen Českou poštu, s.p., informovat způsobem dle první věty tohoto odstavce.
2.17 V případě vědomého porušení povinnosti sdělit České poště, s.p., které z podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., spolu s uvedením jeho totožnosti, je Uživatel povinen uhradit České poště, s.p., smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každou Zásilku, u níž nebyla tato povinnost splněna.
2. Česká pošta, s.p. , se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983, se zavazuje, že do [ obchodní tajemství ] od dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí navrhne dotčeným smluvním zákazníkům a vynaloží veškeré úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat, k tomu, aby s nimi byly uzavřeny dodatky ke všem:
a. Dohodám o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby,
b. Dohodám o používání výplatních strojů k úhradě cen za poštovní služby,
c. Dohodám o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní,
d. Dohodám o úhradě cen poštovních služeb Kreditem,
e. Dohodám o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb,
ve znění jejich případných dodatků, uzavřených v období do 22. března 2017 včetně. Uzavřenými dodatky bude nahrazeno původní znění informační povinnosti novým zněním podle výroku I. bodu 1. tohoto rozhodnutí.

II.
Účastníku řízení, České poště, s.p. , se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983, se dle § 11 odst. 3 (věta druhá) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ukládá doložit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže splnění závazků specifikovaných ve výroku I. bodech 1. a 2. tohoto rozhodnutí nejpozději ve lhůtě 2 měsíců po uplynutí lhůty uvedené ve výroku I. bodu 2. tohoto rozhodnutí, a to předložením:
a. vzorových Dohod o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní službu, Dohod o používání výplatních strojů k úhradě cen za poštovní službu, Dohod o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní, Dohod o úhradě cen poštovních služeb Kreditem, Dohod o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb a vzorových dodatků k těmto Dohodám, jejichž součástí bude upravené znění ustanovení o informační povinnosti ve znění podle výroku I. bodu 1. tohoto rozhodnutí,
b. seznamu smluvních zákazníků, kterým bylo uzavření dodatku nabídnuto a kteří z nich dodatek skutečně uzavřeli.

III.
Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP, vedené ve věci možného porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, s účastníkem řízení Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983, se dle § 11 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., zastavuje.

ODŮVODNĚNÍ
I. Zahájení a dosavadní průběh správního řízení
1. Dne 11. května 2016 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad či ÚOHS ) s účastníkem řízení Česká pošta, s.p. , se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983 (dále též Česká pošta či účastník řízení ), správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP ve věci možného porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, které spatřuje v tom, že Česká pošta nejméně od [ obchodní tajemství ] v Dohodách o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb (dále též Dohoda BUC ), Dohodách o úhradě cen poštovních služeb Kreditem (dále též Dohoda Kredit ) a Dohodách o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní (dále též Dohoda OP ) stanovuje svým smluvním zákazníkům [1] povinnost informovat Českou poštu o tom, zda poštovní zásilky podané České poště k poskytnutí poštovní služby byly prvotně podány u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, a současně povinnost při předání poštovních zásilek informovat Českou poštu, které z nich byly prvotně podány u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta ; nejméně od [ obchodní tajemství ] v Dohodách o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby a Dohodách o používání výplatních strojů k úhradě cen za poštovní služby (dále též Dohoda VS ) stanovuje svým smluvním zákazníkům povinnost informovat Českou poštu o tom, zda jsou některé z výplatních strojů používány k vyplácení zásilek prvotně podaných u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, a současně povinnost při předání poštovních zásilek informovat Českou poštu, které ze zásilek vyplacených některým z výplatních strojů byly prvotně podány u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta (text v kurzívě dále též informační povinnost ). V případě nesplnění těchto povinností vzniká České poště nárok na smluvní pokuty. Uvedené jednání České pošty může být způsobilé narušit hospodářskou soutěž v oblasti poskytování poštovních služeb smluvním zákazníkům k újmě jiných soutěžitelů a/nebo spotřebitelů.
2. Správní řízení Úřad zahájil na základě skutečností zjištěných v rámci šetření podnětu [2] společnosti CANON CZ s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, Praha 7, IČO 61501484 (dále též Canon či stěžovatel ), jehož předmětem bylo jednání České pošty spočívající dle stěžovatele v přímém vynucování zcela nepřiměřených smluvních podmínek v Dohodách VS , zvláště pak vynucování plnění v podobě zjišťování a poskytování informací o předchozím nakládání se zásilkami ze strany jejích smluvních zákazníků, pod hrozbou zcela neadekvátních sankcí, které jsou v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění, a v uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým soutěžitelům, to vše pod hrozbou odmítnutí přístupu k poštovní síti.
3. V rámci předběžného šetření před zahájením správního řízení a v rámci správního řízení si Úřad vyžádal podklady a informace zejména od stěžovatele, účastníka řízení, smluvních zákazníků České pošty (především sdružovatelů poštovních zásilek, tj. konsolidátorů) a Českého telekomunikačního úřadu (dále též ČTÚ ) a provedl též ústní jednání se stěžovatelem a účastníkem řízení. Úřad rovněž vycházel z veřejně dostupných informací o trhu poštovních služeb a o soutěžitelích působících na nich.
4. Dne 8. března 2017 zaslal Úřad účastníku řízení v souladu s § 11 odst. 4 ve spojení s § 21b zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. [3] (dále též zákon ), sdělení výhrad, které mu bylo doručeno téhož dne (dále jen sdělení výhrad ). [4] Ve sdělení výhrad Úřad vyrozuměl účastníka řízení o základních skutkových okolnostech případu, jejich právním hodnocení a odkazech na hlavní důkazy o nich a z ároveň indikoval způsob stanovení pokuty za protisoutěžní jednání účastníka řízení a její předpokládanou výši.
5. Dne 23. března 2017 Úřad obdržel od účastníka řízení přípis obsahující návrh závazků ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže (dále též Návrh závazků ) [5] ve smyslu § 11 odst. 3 a 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Úřad navržené závazky posoudil a shledal je dostačujícími k nápravě závadného soutěžního stavu (o kterém byl účastník řízení vyrozuměn ve sdělení výhrad); závazky v navrhované podobě přejal do výroku I. tohoto rozhodnutí.
6. Dne 28. března 2017 obdržel Úřad od účastníka řízení vyjádření k podkladům rozhodnutí, ve kterém podává námitky k závěrům Úřadu zaslaným účastníku řízení ve sdělení výhrad. [6] V tomto vyjádření účastník řízení uvádí, že: Účastník řízení dosud neobdržel od ÚOHS vyjádření, zda tyto závazky shledává dostatečnými pro ochranu hospodářské soutěže a zda jejich splněním dojde podle ÚOHS k odstranění závadného stavu. Účastník řízení i v tomto vyjádření deklaruje, že je připraven poskytnout ÚOHS maximální součinnost a navržené závazky k připomínkám ÚOHS případně rovněž dodatečně modifikovat. Následně dne 5. dubna 2017 obdržel Úřad od účastníka řízení přípis, ve kterém opakovaně deklaroval, že i nadále trvá na svém Návrhu závazků ze dne 23. března 2017 a nic na tom nemění skutečnost, že se dne 28. března 2017 vyjádřil ke sdělení výhrad. [7] Účastník řízení tedy zcela zřejmě prohlásil, že jeho zájem na přijetí závazků ze strany Úřadu trvá, přesto z procesní opatrnosti zaslal Úřadu rovněž námitky ke sděleným výhradám. [8] Vzhledem k deklarovanému zájmu účastníka řízení na přijetí závazků a tomu, že Úřad v tomto rozhodnutí navržené závazky účastníka řízení akceptoval a řízení zastavil, se předmětným vyjádřením dále nezabýval.
II. Charakteristika účastníka řízení
7. Česká pošta byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, dne 1. ledna 1993. Jejím zakladatelem je Česká republika, jejímž jménem vykonává funkci zakladatele Ministerstvo vnitra České republiky. Předmětem její činnosti je provozování poštovních služeb, provozování zahraničních poštovních služeb a poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné) správy. [9] Česká pošta je jedním z provozovatelů poštovních služeb, [10] jenž nabízí široké spektrum služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží, tradiční, fyzickou i elektronickou formou.
8. Česká pošta je dle článku II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 221/2012 Sb., kterým se mění s účinností od 1. ledna 2013 zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 221/2012 Sb. ), držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), v platném znění (dále jen zákon o poštovních službách ). V souladu s článkem II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 221/2012 Sb. udělil ČTÚ následně České poště rozhodnutím ze dne 22. února 2013 č.j. ČTÚ-562/2013-610/IV.vyř., do 31. prosince 2017 poštovní licenci a stanovil jí povinnost trvale na území České republiky zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb dle § 3 zákona o poštovních službách, tj. a) službu dodání poštovních zásilek do 2 kg, b) službu dodání poštovních balíků do 10 kg, c) službu dodání peněžní částky poštovním poukazem, d) službu dodání doporučených zásilek, e) službu dodání cenných zásilek, f) službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, g) služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii (dále jen základní služby ).
III. Zjištěné skutečnosti III.1. Provozovatelé poštovních služeb
9. Oblast poštovních služeb je upravena zákonem o poštovních službách. Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 221/2012 Sb., kterým byl trh poštovních služeb liberalizován, neboť došlo k otevření trhu v oblasti služby doručení poštovních zásilek o hmotnosti nižší než 50 gramů a současně za cenu nižší než 18 Kč. Touto novelou zákona o poštovních službách byly zrušeny tzv. poštovní výhrady zavedené nařízením vlády č. 512/2005 Sb., o stanovení rozsahu poštovního oprávnění, které ve svém § 1 a § 2 stanovilo, že doručení poštovních zásilek o hmotnosti nižší než 50 gramů a současně za cenu nižší než 18 Kč je vyhrazeno výhradně držiteli poštovní licence a zvláštní poštovní licence. Alternativním poštovním provozovatelům, tj. provozovatelům poštovních služeb, kteří nejsou držiteli poštovní licence, se tak otevřel poslední segment poštovního trhu a mohou tak nabízet poskytování všech druhů poštovních služeb, včetně těch, jež spadají do základních služeb. [11]
10. Provozování poštovních služeb podléhá od 1. ledna 2013 oznamovací povinnosti ČTÚ. Povinnost oznámit ČTÚ podnikání v oblasti poštovních služeb mají nejenom subjekty, jež zahajují svou podnikatelskou činnost v oblasti poštovních služeb nově, ale i podnikatelské subjekty, jež poskytovaly nebo zajišťovaly poštovní služby na základě živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, před 1. lednem 2013 a vykonávají tuto činnost i nadále. III.2. Sdružovatelé poštovních zásilek (tzv. konsolidátoři)
11. Od provozovatelů poštovních služeb je třeba odlišovat sdružovatele poštovních zásilek neboli tzv. konsolidátory. Konsolidátor poskytuje v rámci své podnikatelské činnosti zejména službu sdružování poštovních zásilek a jejich podání k poštovní přepravě, čemuž mohou předcházet i další činnosti, jako např. tisk zásilek (faktur či jiných dokumentů), kompletace zásilek, jejich balení do obálek, předtištění obálek a zaplacení zásilek. Odesílatelem zásilek není konsolidátor sám, ale jeho zákazník, příp. zákazník zákazníka, pokud dochází k subdodávkám. Není ovšem vyloučeno, aby v oblasti sdružování poštovních zásilek podnikali také alternativní provozovatelé poštovních služeb.
12. V případě hromadných podání poštovních zásilek o velkém počtu kusů mohou být používány výplatní, resp. frankovací stroje. Ty slouží k úhradě cen za základní poštovní služby při hromadném podání poštovních zásilek o velkém počtu kusů ještě před jejich podáním České poště k přepravě. Alternativními možnostmi úhrady cen za poskytnuté poštovní služby jsou bezhotovostní úhrada [12] či platba kreditem, [13] případně platba v provozovně České pošty poštovní známkou.
13. K úhradě podání zásilek výplatním strojem dojde jejich ofrankováním, přičemž cena je hrazena z předplacené peněžní částky, jež je jako kredit nastavována dálkově prostřednictvím kreditovacího centra určeného Českou poštou. Podmínkou používání výplatních strojů je uzavření písemné smlouvy mezi uživatelem výplatního stroje a Českou poštou, tj. Dohody VS, jejíž součástí jsou Podmínky pro používání výplatních strojů uvedené v Příloze č. 8 Poštovních podmínek České pošty, s.p.-Základní poštovní služby (dále jen Poštovní podmínky ).
14. Výhodou úhrady zásilek prostřednictvím výplatního stroje je nižší cena za jejich podání. Ceny poštovních služeb se řídí Ceníkem poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. platným k 1. dubnu 2017 (dále jen Ceník ). [14]
15. Česká pošta dle Ceníku poskytuje množstevní slevy, [15] které se u vybraných základních služeb, jmenovitě vnitrostátní poštovní zásilky Obyčejné psaní, Obyčejné psaní-standard, Doporučené psaní, Doporučené psaní-standard, Doporučený balíček a Cenné psaní vyplácejí z celkového ročního finančního obratu zákazníka za výše uvedené zásilky po uplynutí kalendářního roku. U poštovních služeb, jež nespadají do základních služeb dle § 3 zákona o poštovních službách, závisí konkrétní výše množstevní slevy na zvoleném druhu poštovní služby. Ta může být odvozena od počtu kusů podaných zásilek za zvolenou jednotku času (měsíc/rok) nebo od celkového ročního finančního obratu zákazníka z konkrétní služby.
16. Činnost poštovního konsolidátora může spočívat i v obstarávání provedení poštovního podání poštovních zásilek typu Obchodní psaní a to na základě Dohody OP [16] uzavřené s Českou poštou. I v tomto případě je účelem sdružovaní zásilek tohoto typu získání nižší ceny za jejich podání. V případě tzv. specifikovaných zásilek, tj. zásilek odesílatele, jehož objem podání činí minimálně 100 000 ks zásilek ročně, nabízí Česká pošta výhodnější ceny, jež jsou obsaženy v cenových ujednáních v přílohách Dohod OP. III.3. Vztah České pošty a alternativních provozovatelů poštovních služeb
17. Česká pošta je dle článku II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 221/2012 Sb. výhradním držitelem poštovní licence do 31. prosince 2017. Jako držiteli poštovní licence jsou jí zákonem o poštovních službách uloženy některé povinnosti směřující vůči alternativním provozovatelům poštovních služeb, jejichž cílem je rozvoj trhu v oblasti poštovních služeb. Dle § 34 odst. 1 zákona o poštovních službách je držitel poštovní licence povinen transparentním a nediskriminačním způsobem na základě písemné smlouvy umožnit přístup ostatním provozovatelům k prvkům poštovní infrastruktury a k zvláštním službám souvisejícím s provozováním poštovní infrastruktury (dále jen poštovní infrastruktura ). Poštovní infrastruktura zahrnuje databázi adres s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání na jiné než odesílateli uvedené adrese a o jejich nových adresách, poštovní přihrádky, dodávací schrány, službu dosílky, službu vrácení odesílateli a službu dodání na adresy uvedené na poštovních zásilkách. Dle § 34 odst. 8 zákona o poštovních službách sjednává držitel poštovní licence ceny za přístup k poštovní infrastruktuře za nákladově orientované ceny.
18. Alternativní provozovatelé poštovních služeb jsou tedy na základě výše uvedeného zákonného ustanovení oprávněni uzavřít s Českou poštou smlouvu o přístupu k její poštovní infrastruktuře za určitou cenu a získat tak přístup do poštovní sítě České pošty. Tímto postupem by mělo dojít k úspoře nákladů na vybudování vlastní poštovní sítě alternativních provozovatelů poštovních služeb, kteří smlouvu o přístupu k poštovní infrastruktuře s Českou poštou uzavřou, a následně i k zajištění rychlejšího rozvoje trhu poštovních služeb.
19. K zajištění mechanismu stanoveného § 34 odst. 1 zákona o poštovních službách, tj. uzavření smlouvy o přístupu k poštovní infrastruktuře mezi Českou poštou a alternativním provozovatelem poštovních služeb, dává zákon o poštovních službách České poště jako držiteli poštovní licence ve svém § 34 odst. 11 možnost odmítnout uzavření poštovní smlouvy [17] dle § 4 odst. 2 zákona o poštovních službách [18] s provozovatelem v případě, že předmětem této smlouvy je dodání poštovních zásilek, které byly podány u tohoto provozovatele. Toto ustanovení má tedy za cíl zabránit zneužívání poštovní sítě držitele poštovní licence, tj. České pošty, ostatními konkurenčními provozovateli poštovních služeb, kteří by za účelem získání zejména ekonomických výhod nechtěli využít institutu sdílení poštovní sítě a infrastruktury podle § 34 zákona o poštovních službách. [19] III.4. Vyjádření stěžovatele
20. Stěžovatel uvedl, že je právnickou osobou podnikající mimo jiné v oblasti poskytování služeb poštovního konsolidátora. V rámci své podnikatelské činnosti spolupracuje s Českou poštou, se kterou má uzavřeno několik Dohod VS. V [ obchodní tajemství ] mu vznikla potřeba uzavřít ke třem Dohodám VS dodatky z důvodu přemístění některých výplatních strojů a dále uzavřít novou Dohodu VS na čtyři nové výplatní stroje. Česká pošta společnosti Canon zaslala návrh znění dodatku č. 7 k Dohodě VS č. 2011/0152, který obsahoval také zcela nové smluvní ujednání (bod 6 dodatku), jež se do té doby v žádné z Dohod VS či dodatcích k nim uzavřených se společností Canon nevyskytovalo, znějící následovně: [20] V případě, že jsou některé z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 používány k vyplácení zásilek prvotně podaných [21] u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., je uživatel povinen Českou poštu o této skutečnosti informovat. Uživatel je současně povinen při předání zásilek informovat Českou poštu, které ze zásilek vyplacených některým z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 byly prvotně podány u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p. V případě nesplnění povinnosti Uživatele informovat Českou poštu, které z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 jsou používány k vyplácení zásilek prvotně podaných u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., vzniká České poště nárok na smluvní pokutu ve výši [ obchodní tajemství ] Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti. V případě nesplnění povinnosti Uživatele při předání zásilek informovat Českou poštu, které ze zásilek vyplacených některým z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 byly prvotně podány u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., vzniká České poště nárok na smluvní pokutu ve výši [ obchodní tajemství ] Kč za každou zásilku, u níž nebyla při jejím předání České poště tato povinnost splněna,
(dále jen Ustanovení VS ).
21. Stěžovatel uplatnil u České pošty k výše uvedenému Ustanovení VS výhrady s odůvodněním, že nemůže odpovídat za to, co sám nemůže ovlivnit a ani při své činnosti konsolidátora poštovních zásilek ověřit či zjistit. I přes nesouhlas s Ustanovením VS stěžovatel navrhl České poště jeho změnu, podle které by odpovídal pouze za vědomé použití výplatního stroje k vyplácení poštovních zásilek, které byly prvotně podány u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta. [22]
22. Česká pošta trvala na původním výše uvedeném Ustanovení VS s tím, že toto ustanovení bude nově součástí všech Dohod VS uzavíraných se stěžovatelem a bez Ustanovení VS nebude možné ani uzavřít žádný dodatek k již uzavřené dohodě. Společnost Canon na uzavření dodatku s Ustanovením VS nakonec přistoupila, aby došlo k uzavření požadovaných smluv a dodatků a vyhnula se tak riziku znemožnění přístupu k poštovním službám a k poštovní síti. [23]
23. Stěžovatel dále uvedl, že vůči němu Česká pošta dopisem ze dne 6. února 2014 uplatnila smluvní pokutu za porušení bodu 6 Dohody VS č. 2011/0152 ve znění dodatku č. 7, tedy za nesplnění povinnosti dané Ustanovením VS. Dle České pošty jí tímto jednáním vznikl za období [ obchodní tajemství ] nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši [ obchodní tajemství ], přičemž uplatnila nárok pouze ve výši [ obchodní tajemství ]. [24] Stěžovatel s nárokem České pošty na pokutu nesouhlasil a zvažoval vymáhání jednostranného započtení smluvní pokuty proti pohledávce společnosti Canon za odpovídající výši množstevní slevy náležející této společnosti s ohledem na její celkový finanční obrat realizovaný u České pošty z poskytování poštovních služeb v rámci občanskoprávního sporu. [25]
24. Na ústním jednání, které se konalo v sídle Úřadu dne 22. května 2014, stěžovatel odmítl, že by z pozice konsolidátora měl možnost zjistit či ověřit, zda byla zásilka dříve podána u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta. Tuto skutečnost společnost Canon vysvětluje tím, že se jedná o povinnost alternativního provozovatele poštovních služeb označit u něj podanou zásilku. Pokud tak alternativní provozovatel neučinil, nelze ze strany společnosti Canon zjistit, u kterého provozovatele byla zásilka prvotně podána či zda vůbec byla podána k poštovní přepravě, resp. konsolidátor důvodně předpokládá, že zásilka nebyla podána prvotně u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta. Tuto informaci si však nemá jak ověřit. [26]
25. Na ústním jednání, které se konalo v sídle Úřadu dne 7. dubna 2016, stěžovatel doplnil, že zákazníci společnosti Canon rovněž často podávají zásilky u České pošty sami a společnost Canon s nimi nepřijde vůbec do kontaktu, v takové situaci pak nemá možnost zjistit, zda tyto zásilky nebyly prvotně podány u alternativního provozovatele poštovních služeb. U zásilek, jež společnost Canon zpracovává sama, je zřejmé, že k podání u alternativního provozovatele poštovních služeb nedošlo. [27]
26. Společnost Canon je dále toho názoru, že jednání České pošty má souvislost s konkurenčním bojem mezi provozovateli poštovních služeb, přičemž jako prostředníky tohoto boje využívá z pozice dominantního soutěžitele své zákazníky. [28] , [29]
27. Vzhledem k tomu, že stěžovatel i přes svůj původní nesouhlas s Ustanovením VS nakonec na jeho vložení do dohod, jež má s Českou poštou uzavřené, přistoupil, v souvislosti s informační povinností vůči České poště začal následně, přibližně v první polovině roku 2014, jednat se svými zákazníky o přenesení informační povinnosti vyplývající z Ustanovení VS na tyto subjekty. [30] V listopadu 2016 stěžovatel Úřadu sdělil, že v současné době informační povinnost smluvně přenáší pouze na dva své zákazníky (konsolidátory) [31] s tím, že u ostatních již nemá důvod takto postupovat. [32] III.5. Vyjádření účastníka řízení
28. Úřad se přípisem ze dne 13. června 2014 obrátil na Českou poštu s žádostí o předložení všech Dohod VS včetně všech jejich dodatků, změn a příloh účinných v období od [ obchodní tajemství ]. Zároveň žádal o předložení kopií všech Dohod VS, jejichž účinnost byla v tomto období ukončena. [33] Česká pošta v reakci na žádost Úřadu v přípise ze dne 27. června 2014 uvedla, že k implementaci Ustanovení VS do předmětných Dohod VS byla nucena v důsledku praxe alternativních provozovatelů poštovních služeb, kteří prostřednictvím třetích stran začali do poštovní sítě České pošty podávat vlastní zásilky směřující do oblastí s vysokými náklady na zajištění jejich dodání. Takové jednání považuje za obcházení § 34 zákona o poštovních službách, který pro tyto účely předpokládá uzavření smlouvy o přístupu do sítě za nákladově orientované ceny, tedy za ceny zohledňující skutečné náklady České pošty na dodání zásilek. [34] , [35] Česká pošta byla jednáním alternativních poštovních provozovatelů, kteří selektivně vybírali k podání u České pošty pouze zásilky s vyššími náklady na dodání, ale za ceny, které by odpovídaly standardnímu rozložení zásilek, ekonomicky poškozována. [36]
29. Česká pošta dále uvedla, že k zajištění realizace mechanismu předvídaného § 34 zákona o poštovních službách stanovil tento zákon v § 34 odst. 11 [37] oprávnění České poště odmítnout uzavření poštovní smlouvy v případě, že se jedná o zásilky podané u jiného provozovatele poštovních služeb. [38] Toto ustanovení má dle důvodové zprávy k zákonu č. 212/2013 Sb. za cíl zabránit zneužívání poštovní sítě držitele poštovní licence ostatními konkurenčními provozovateli poštovních služeb. [39]
30. Česká pošta nicméně tvrdí, že v praxi je pro ni náročné poznat, které z předávaných zásilek byly původně podány u jiného provozovatele poštovních služeb, neboť plnění povinnosti zásilku označit dle § 34 odst. 12 [40] zákona o poštovních službách [41] je pro ni velmi obtížně ověřitelné, a tím spíše vynutitelné. Proto jako jedinou možnost k zajištění realizace oprávnění neuzavřít poštovní smlouvu s provozovatelem poštovních služeb vnímá stanovit uživateli výplatního stroje [42] povinnost hlásit případy, kdy z jeho strany dochází k podání zásilek původně podaných u alternativního provozovatele poštovních služeb. Česká pošta dále uvedla, že uživatel výplatního stroje si musí být původu zásilek dobře vědom a v případě nenahlášení takto převzatých zásilek od alternativního poskytovatele poštovních služeb se aktivně spolupodílí na poškozování České pošty. Česká pošta si pak implementací Ustanovení VS do Dohod VS kompenzuje nedostatek nástrojů ke zjištění původu jí předávaných poštovních zásilek a značnou závislost na informacích od uživatele výplatního stroje. [43]
31. Česká pošta v odpovědi Úřadu dále uvedla, že Ustanovení VS nezačlenila pouze do Dohody VS, ale v obsahově totožné podobě také do vzorových Dohod BUC a do vzorových Dohod Kredit. [44] Pro všechna tato ustanovení platí, že Česká pošta svým smluvním zákazníkům ukládá povinnost zjistit a poskytnout určité informace o zásilkách, jež jí jsou podány k poskytnutí poštovní služby. Konkrétně jde o povinnost informovat Českou poštu o tom, zda podávané zásilky byly prvotně podány u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, a současně dále o tom, kterých konkrétních zásilek se tato skutečnost týká. Splnění uvedených povinností je ve smlouvách zajištěno smluvní pokutou ve výši [ obchodní tajemství ] za každý den prodlení se splněním této informační povinnosti a současně také smluvní pokutou ve výši [ obchodní tajemství ] za každou zásilku, u níž při jejím předání České poště uvedená povinnost nebyla splněna (dále též Ustanovení ).
32. Česká pošta v odpovědi na dotaz Úřadu ze dne 2. září 2014 ohledně implementace předmětného Ustanovení do uzavíraných Dohod VS, BUC a Kredit (společně též Dohody o úhradě ) uvedla, že předmětné Ustanovení by mělo být od [ obchodní tajemství ] promítnuto do všech nově uzavíraných smluv, případně, pokud to vyžadují okolnosti, také do smluv již existujících prostřednictvím dodatku. Nezačlenění Ustanovení do nově uzavíraných smluv Česká pošta připouští pouze v případě pochybení některého ze svých pracovníků. [45]
33. K výši stanovených smluvních pokut Česká pošta sdělila, že je přesvědčena, že tato odpovídá okolnostem a závažnosti utvrzované povinnosti a skutečnosti, že k porušení povinnosti nemůže dojít jinak, než vědomým jednáním uživatele výplatního stroje. Nicméně rovněž sdělila, že v případě, že by Úřad vyhodnotil výši pokut utvrzující smluvní povinnost jako nepřiměřenou, je připravena ji upravit. Dále Česká pošta uvedla, že i přes poměrně vysokou výši pokut, byla informační povinnost ze strany stěžovatele vědomě porušena s tím, že tato skutečnost byla záměrně maskována (označení zásilek, z něhož vyplývalo, že zásilky byly původně podány u alternativního provozovatele poštovních služeb, bylo přelepeno). V daném případě Česká pošta neuplatnila své právo na smluvní pokutu v plném rozsahu, nýbrž pouze ve výši cca 10 % nárokované výše (viz bod 23 tohoto rozhodnutí). [46] Neuplatnění smluvní pokuty v plné výši Česká pošta zdůvodnila tím, že nemá zájem se na Ustanovení obohacovat a že pokuta byla uplatněna ve výši, kterou Česká pošta považovala za dostatečnou k naplnění jejího účelu. Jediným smyslem Ustanovení je dle České pošty zajistit podmínky pro férové fungování poštovního trhu. [47]
34. Dále Česká pošta v přípise ze dne 2. září 2014 uvedla, že z důvodu jednání společnosti Mediaservis, s.r.o. (dále jen Mediaservis ), která jakožto provozovatel poštovních služeb neoznačovala jí převzaté zásilky k poštovní přepravě a tyto předávala prostřednictvím společnosti Canon k doručení České poště podle poštovní smlouvy, podala nekalosoutěžní žalobu u Městského soudu v Praze. [48] Z šetření před tímto soudem vyplynulo, že společnost Mediaservis se dopustila nekalosoutěžního jednání v podobě podávání části poštovních zásilek České poště, jež měla doručit jako poskytovatel poštovních služeb sama, čímž šetřila vlastní náklady a tyto chtěla přenést na Českou poštu. Tohoto jednání se dopustila ve spolupráci se společnostmi Canon a Direct Marketing, a.s. (dále jen Direct Marketing ). V daném řízení byl vydán prvostupňový částečný rozsudek, jímž bylo žalobě vyhověno, a zároveň mezitímní rozsudek, dle kterého byl uznán základ žalobního nároku České pošty na náhradu škody jako opodstatněný. Tento prvostupňový rozsudek je dosud nepravomocný. Česká pošta v rámci tohoto soudního řízení předložila znalecký posudek vyčíslující výši škody, která jí měla být výše uvedeným jednáním společnosti Mediaservis způsobena, na cca [ obchodní tajemství ]. [49]
35. Úřad si následně od účastníka řízení vyžádal všechny Dohody o úhradě uzavřené od [ obchodní tajemství ] a zároveň Dohody o úhradě, v nichž byly po [ obchodní tajemství ] provedeny změny (včetně jejich dodatků, změn a příloh). [50] Z obdržených podkladů [51] vyplynulo, že Ustanovení se v Dohodách o úhradě poprvé objevilo v Dohodě VS ze dne [ obchodní tajemství ] a následně až [ obchodní tajemství ] v Dohodě BUC. Od tohoto data bylo do [ obchodní tajemství ] uzavřeno [ obchodní tajemství ] Dohod VS, BUC a Kredit. Ustanovení se objevilo v [ obchodní tajemství ] případech (tj. [ obchodní tajemství ] %). [52]
36. Od [ obchodní tajemství ], tedy od data oznámeného pro plošné vkládání Ustanovení, bylo uzavřeno [ obchodní tajemství ] Dohod VS, BUC a Kredit. Pouze ve [ obchodní tajemství ] z nich se Ustanovení neobjevilo, což činí [ obchodní tajemství ] % ze všech případů, a bylo tak potvrzeno, že Ustanovení je do nových Dohod o úhradě začleňováno plošně. Nicméně současně bylo zjištěno, že v [ obchodní tajemství ] % případů bylo Ustanovení implementováno v pozměněné podobě. [53] , [54]
37. Česká pošta uvedla, že Ustanovení fakticky není pro 99 % zákazníků relevantní, jelikož činnost, u níž Ustanovení ukládá povinnost informovat, přichází z povahy věci do úvahy pouze v případě velkých konsolidátorů spolupracujících s některým z alternativních provozovatelů poštovních služeb. V případě ostatních zákazníků je informační povinnost do Dohod o úhradě vkládána jako teoretické ustanovení, jehož praktická realizace je krajně nepravděpodobná. [55]
38. Obdobně Česká pošta vysvětluje i sníženou výši smluvní pokuty v Dohodách o úhradě za nedodržení povinností stanovených v Ustanovení. Na žádost příslušného zákazníka České pošty o snížení výše smluvní pokuty za nedodržení povinností stanovených v Ustanovení je Českou poštou vyhodnocováno riziko nežádoucího chování tohoto zákazníka a [ obchodní tajemství ]. [56]
39. Úřad si dále od České pošty vyžádal vzory smluv, které uzavírá se svými smluvními zákazníky. [57] Obdržel 26 typových smluv, z čehož čtyři byly dříve zkoumané Dohody o úhradě, [58] tedy smlouvy upravující způsob úhrady cen za poštovní služby poskytované Českou poštou. Ostatní smlouvy upravují konkrétní služby, které Česká pošta poskytuje mimo základní služby. [59]
40. V dalších [ obchodní tajemství ] typových smlouvách upravujících konkrétní služby se Ustanovení nevyskytovalo, přestože ve většině případů šlo o úpravu podání zásilek k odeslání. Pouze v jedné typové smlouvě bylo Ustanovení implementováno, a to v Dohodě OP, kde aplikace Ustanovení je spojena se splněním podmínky předpokládaného množství podaných zásilek [ obchodní tajemství ]. [60]
41. Všechny Dohody OP uzavřené od [ obchodní tajemství ] a zároveň tyto dohody, v nichž byly po [ obchodní tajemství ] provedeny změny (včetně jejich dodatků, změn a příloh), si Úřad od České pošty vyžádal. [61] Z obdržených podkladů [62] vyplynulo, že Ustanovení se v roce [ obchodní tajemství ] v Dohodách OP objevilo pouze [ obchodní tajemství ], a to dne [ obchodní tajemství ]. Od [ obchodní tajemství ], tedy od data oznámeného pro plošné vkládání Ustanovení, bylo uzavřeno [ obchodní tajemství ] Dohod OP, u kterých byl předpoklad podání nad 100 tis. ks zásilek ročně. Ustanovení bylo implementováno do [ obchodní tajemství ] Dohod OP, tj. v [ obchodní tajemství ] % případů, a rozdílná výše smluvní pokuty se objevila ve [ obchodní tajemství ] % Dohod OP obsahujících Ustanovení. [63] Dle vyjádření České pošty ze dne 21. září 2016 nebylo Ustanovení vloženo do všech Dohod OP z toho důvodu, že [ obchodní tajemství ] bylo do těchto dohod zvlášť doplňováno, k čemuž zřejmě ve všech případech nedošlo. Ustanovení by přesto mělo být vloženo v Dohodách OP se všemi subjekty, u nichž existovala reálná možnost sdružování zásilek. Později nebylo Ustanovení implementováno do všech Dohod OP z důvodu chybně fungujícího softwaru. [64]
42. Česká pošta na ústním jednání konaném v sídle Úřadu dne 29. srpna 2016 uvedla, že Ustanovení bylo implementováno pouze do Dohod o úhradě a do Dohod OP (společně též Dohody ) z toho důvodu, že Ostatní smlouvy jsou smlouvy na balíky, kde zřejmě tato činnost nepřipadá v úvahu, alespoň jsme se s tím nesetkali. Bylo to vkládáno do smluv týkajících se listovních zásilek . Dále Česká pošta konkretizovala, že Ustanovení do svých smluv vkládala z důvodu služeb Obyčejné psaní, [65] Obchodní psaní a Doporučené psaní [66] do 2 kg, přičemž u posledního typu zásilek k jednání utvrzenému v Ustanovení smluvní pokutou nedocházelo. [67]
43. V rámci ústního jednání konaného v sídle Úřadu dne 29. srpna 2016 Česká pošta dále uvedla, že dne 22. května 2015 uzavřela se společností Mediaservis smlouvu o umožnění přístupu k prvkům poštovní infrastruktury ve smyslu § 34 zákona o poštovních službách. Dále probíhají dvě správní řízení u ČTÚ se společnostmi [ obchodní tajemství ] ohledně přístupu k poštovním schránkám a databázi České pošty. O přístupu k prvkům poštovní infrastruktury Česká pošta dále jedná se společností [ obchodní tajemství ]. [68] III.6. Vyjádření smluvních zákazníků účastníka řízení
44. Úřad dále oslovil celkem 16 konsolidátorů [69] (tj. společnosti, na které by mělo Ustanovení nejvíce dopadat, [70] neboť České poště nepodávají výhradně své zásilky, nýbrž zásilky třetích osob), aby ověřil, zda s vložením Ustanovení do smluv bez dalšího souhlasili, zda vložení Ustanovení do smluv ovlivnilo či ovlivňuje jejich postup při poskytování služeb sdružovatele poštovních zásilek a zda disponují ve všech případech informacemi ohledně původu zásilek, tj. informacemi, zda a u jakého provozovatele poštovních služeb byla poštovní zásilka před jejím podáním u České pošty prvotně podána, a zda jsou schopni České poště původ zásilek garantovat. [71]
45. Z informací od oslovených subjektů vyplynulo, že společnosti Aktina kontakt, spol. s r.o. (dále jen Aktina ), [72] Copy General onsite services s.r.o. (dále jen Copy General ), OPTYS, spol. s r.o. (dále jen OPTYS ), POST OPTIMAL s.r.o. (dále jen POST OPTIMAL ) a EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o. (dále jen EDM ) [73] považují informační povinnost za nepřiměřenou a negativně ovlivňující jejich činnost v podobě neúměrného zvýšení jejich podnikatelského rizika, vzniku nákladů na kontrolu zásilek či ztížení manipulace se zásilkami. [74] Tyto společnosti přes interní nesouhlas s vložením Ustanovení do smluv na uzavření předmětných Dohod včetně Ustanovení přistoupily, neboť bez jejich uzavření nebyly schopny plnit povinnosti vůči svým zákazníkům a Česká pošta trvala na uzavření smluv včetně Ustanovení. [75] , [76] Společnost XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. (dále jen XEROX ) rovněž nesouhlasila s uzavřením Dohod s Ustanovením a ze shodných důvodů přistoupila na podmínky České pošty. [77] Ačkoliv současně uvedla, že existence Ustanovení nikterak neovlivnila její postup, [78] dále sdělila, že pokud na smluvní vztah se zákazníkem navazuje smlouva s Českou poštou obsahující Ustanovení, pak toto přenáší i do smluv se svými zákazníky. [79] Úřad dále zjistil, že k přenesení informační povinnosti a rizika udělení pokuty v případě porušení informační povinnosti vyplývající z Ustanovení došlo v případě společnosti Copy General. [80] [ obchodní tajemství ] uvedli, že Ustanovení jejich činnost neovlivňuje. [81]
46. Z odpovědí uvedených konsolidátorů (Aktina, Copy General, OPTYS a POST OPTIMAL) dále vyplynulo, že jednotliví konsolidátoři při podávání zásilek České poště vzájemně spolupracují, přičemž zásilky odpovídající základním službám podávají České poště prostřednictvím některého ze dvou hlavních poštovních konsolidátorů v České republice, tj. společnosti XEROX nebo Canon, a zásilky typu obchodní psaní podávají České poště přímo. [82]
47. Ohledně vědomosti o původu zásilek jednotliví konsolidátoři (Aktina, Copy General, OPTYS) uvedli, že u zásilek typu obchodní psaní jejich původ znají, neboť je sami kompletují. Tito konsolidátoři tedy České poště podávají dva typy zásilek. První z nich sami kompletují, tj. tisknou, obálkují a následně podávají k poštovní přepravě a jejich původ proto znají. Druhý typ zásilek sami nekompletují, nýbrž je dostávají od svých klientů již zaobálkované a pouze je za účelem dosažení na vyšší množstevní slevu a tedy výhodnější cenu sdružují a podávají k poštovní přepravě. U tohoto druhého typu zásilek je tedy riziko, že může dojít k jejich prvotnímu podání u alternativního provozovatele poštovních služeb, aniž by se o tom daný konsolidátor dozvěděl. [83] Společnost POST OPTIMAL sdělila, že její klienti tyto zásilky dodávají téměř připravené (pouze bez výplatních znaků provozovatele poštovních služeb) a kompletaci zásilek zajišťuje jen pro některé své zákazníky. [84] Současně společnost POST OPTIMAL sdělila, že informací ohledně původu zásilek nedisponuje a není pro ni ani provozně technicky možné ho zjišťovat, přičemž zároveň uvedla, že se nelze spolehnout na to, že alternativní provozovatelé poštovních služeb u nich podané zásilky označují. [85] Zásilky odpovídající základním službám společnosti Aktina a Copy General samy kompletují pouze z části a u těch, které samy nekompletují, musí původ samy v důsledku Ustanovení ověřovat, což je spojeno se zvýšenými náklady spojenými s kontrolou jednotlivých zásilek. [86] Společnost Copy General uvedla, že se jedná řádově o tisíce zásilek měsíčně. [87]
48. Dále konsolidátoři (Aktina, Copy General, OPTYS a POST OPTIMAL) uvedli, že přestože spolupracují se společností Mediaservis, která je provozovatelem poštovních služeb, v současné době již tato společnost jako sdružovatel poštovních zásilek nepůsobí. Kromě účastníka řízení a společnosti Mediaservis s jinými provozovateli poštovních služeb nespolupracují. [88]
49. Společnost OPTYS Úřadu sdělila, že České poště podává zásilky, které sama vytiskla, zkompletovala a zaobálkovala (ať již do obálek vytištěných nebo předtištěných). Nelze tak vyloučit, že poštovní zásilky s výplatními znaky jiného provozovatele poštovních služeb budou u České pošty podány. Ačkoliv si je pak tato společnost jistá, že poštovní zásilky nebyly předem podány u jiného provozovatele poštovních služeb, nemá možnost tuto skutečnost České poště doložit jinak než svým prohlášením. V takových případech by záleželo na České poště, zda by takové prohlášení akceptovala či nikoliv. [89]
50. Úřad dále zjistil, že v šetřeném období došlo k několika sporným situacím, kdy konsolidátor podal České poště zásilky s označením výplatních znaků společnosti Mediaservis a Česká pošta následně hrozila uplatněním smluvní pokuty. Po prohlášení konsolidátora, že zásilky nebyly u jiného provozovatele poštovních služeb prvotně podány, nebyla smluvní pokuta Českou poštou následně uplatněna. K uvedenému došlo v [ obchodní tajemství ] v případě společnosti Copy General, [90] v [ obchodní tajemství ] v případě společnosti POST OPTIMAL [91] a v [ obchodní tajemství ] v případě společnosti Canon. [92]
51. V podnětu, který Úřad obdržel dne 14. července 2016, společnost Direct Marketing [93] uvedla, že do roku [ obchodní tajemství ] působila na území České republiky jako konsolidátor, s Českou poštou uzavřela dne [ obchodní tajemství ] Dohodu OP, a protože následně odmítla uzavřít dodatek k této dohodě, který obsahoval Ustanovení, došlo ze strany České pošty [ obchodní tajemství ] k jejímu vypovězení. [94] Společnost Direct Marketing následně obdržela návrh nové Dohody OP, který již obsahoval Ustanovení, ovšem tento odmítla akceptovat právě z důvodu Ustanovení [95] a [ obchodní tajemství ] proto svou činnost v oblasti sdružování poštovních zásilek na území České republiky ukončila. Z důvodu vypovězení smlouvy Českou poštou a odmítnutí uzavřít smlouvu obsahující Ustanovení ze strany společnosti Direct Marketing, tato společnost nemohla od [ obchodní tajemství ] podávat České poště zásilky k poskytnutí poštovní služby, a to od všech odesílatelů. [96]
52. K tomu Česká pošta uvedla, že společnost Direct Marketing je majetkově propojena se společností Mediaservis a výše uvedené rozhodnutí Městského soudu v Praze ohledně zákazu podávat České poště k poštovní přepravě zásilky společnosti Mediaservis se vztahuje také na tuto společnost (viz bod 34 tohoto rozhodnutí). [97]
53. Rovněž společnost Aktina uvedla, že s Českou poštou odmítla podepsat návrh Dohody BUC aktualizující mezi nimi dříve uzavřenou smlouvu, který obsahoval Ustanovení, neboť nechtěla akceptovat zvýšené riziko plynoucí z případného pochybení při třídění zásilek a s tím související neúměrné sankce ze strany České pošty. Mohla tak postupovat, neboť tuto Dohodu BUC nutně nepotřebovala, protože úhradu poštovních služeb provádí primárně na základě Dohody Kredit. [98]
54. Společnost OPTYS k otázce uplatnění smluvní pokuty Českou poštou uvedla, že vůči ní dosud smluvní pokuta nebyla aplikována, ovšem pokud by Česká pošta pokutu uplatnila, mohla by být pro ni likvidační. [99]
IV. Vymezení relevantních trhů
55. K tomu, aby mohl Úřad posoudit jednání účastníka řízení a zhodnotit je z hlediska zákona, je třeba vymezit relevantní trh, na kterém se účinky jeho jednání projevují.
56. Trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též ZOHS ), je pak relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.
57. Pro účely vymezení trhu z hlediska věcného vycházel Úřad z následujících skutečností.
58. Ustanovení se nachází v Dohodách VS, BUC a Kredit a v Dohodách OP, které se mj. týkají poskytování služeb Obyčejné psaní, Obchodní psaní a Doporučené psaní do 2 kg, přičemž tyto druhy zásilek byly důvodem implementace Ustanovení (viz bod 42 tohoto rozhodnutí). Služby Obyčejné psaní [100] a Doporučené psaní spadají mezi základní služby a zásadní rozdíl mezi nimi představuje stvrzení převzetí poštovní zásilky provozovatelem poštovních služeb a její převzetí příjemcem (adresátem) a poskytnutí náhrady škody v případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky v případě Doporučeného psaní do 2 kg. S těmito zásilkami je tedy nakládáno jiným způsobem než v případě Obyčejného psaní, a dle vyjádření České pošty ze dne 29. srpna 2016 u tohoto typu zásilek k jednání utvrzenému smluvní pokutou v Ustanovení nedocházelo. [101] Úřad dále ověřil, že žádná ze společností konkurujících České poště při poskytování služby dodání poštovních zásilek neposkytovala službu dodání doporučených zásilek, [102] při podání tohoto typu zásilek České poště tedy nemohlo dojít k jejich prvotnímu podání u jiného provozovatele poštovních služeb a tedy ani k jednání, které utvrzuje smluvní pokuta v Ustanovení.
59. Vkládáním Ustanovení do smluv uzavíraných Českou poštou se smluvními zákazníky jsou proto dotčeny služby Obyčejné psaní a Obchodní psaní.

Vymezení relevantního trhu I.
60. Z věcného hlediska působí Česká pošta při poskytování služby Obyčejné psaní na relevantním trhu převzetí poštovních zásilek k poskytnutí služby dodání poštovních zásilek do 2 kg dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o poštovních službách podaných smluvními zákazníky (dále jen relevantní trh I. ).
Zdůvodnění
61. Služba definovaná § 3 zákona o poštovních službách (základní služby) je službou obecného hospodářského zájmu zaručující trvalou poštovní obslužnost a účinný přenos informací v rámci celého území České republiky. Hospodářský zájem dále dokládá osvobození základních poštovních služeb od daně z přidané hodnoty a stanovení základních kvalitativních požadavků poskytování základních služeb, včetně dostupnosti pošt a poštovních schránek, rychlosti základních služeb či informační povinnosti držitele poštovní licence upravených v § 14 až § 27 vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování (dále též Vyhláška ). Vzhledem k tomu, že poskytování základních služeb probíhá ve srovnání s jinými než základními poštovními službami za specifických podmínek, tvoří poskytování základních služeb samostatnou nezastupitelnou službu. [103]
62. Základní poštovní služba dodání poštovních zásilek do 2 kg je svým vymezením od dalších základních služeb (služba dodání poštovních balíků do 10 kg, služba dodání peněžní částky poštovním poukazem, služba dodání doporučených zásilek, služba dodání cenných zásilek, služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii) zřetelně odlišitelná. Listovní zásilky se od balíků liší hmotností i rozměry, které dosahují minimálně 14 x 9 cm, přičemž největší rozměr listovní poštovní zásilky nepřesahuje 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm, a hmotnost nepřesahuje 2 kg. V případě služby dodání poštovních balíků do 10 kg, hmotnost poštovní zásilky a) přesahuje 2 kg a nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm, nebo b) nepřesahuje 2 kg a současně některý z rozměrů poštovní zásilky přesahuje rozměry stanovené pro poštovní zásilku do 2 kg. Největší rozměr poštovního balíku nepřesahuje 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. [104]
63. Při poskytování služby dodání poštovních zásilek do 2 kg se na rozdíl od služby dodání doporučených zásilek nestvrzuje převzetí poštovní zásilky, příjemce (adresát) její převzetí nepotvrzuje a v případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se neposkytuje náhrada škody. [105] Rovněž v případě Služby dodání cenných zásilek provozovatel poštovních služeb převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce (adresát) její převzetí potvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje až do výše udané hodnoty, kterou se rozumí částka určená odesílatelem nebo sjednaná v poštovní smlouvě pro výši náhrady škody. Hmotnost cenné zásilky nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm, přičemž největší rozměr nepřesahuje 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. [106]
64. Služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby se od poštovních zásilek do 2 kg liší hmotností zásilky a bezplatností poskytované služby. Je-li v rámci této služby odesílatelem požadováno dodání doporučené zásilky, provozovatel poštovních služeb převzetí poštovní zásilky rovněž stvrzuje a příjemce (adresát) její převzetí potvrzuje. V případě ztráty poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v paušální výši a v případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané v poštovní smlouvě. [107]
65. Služba dodání peněžní částky poštovním poukazem je specifická tím, že se nejedná o dodání zásilky, nýbrž peněžní částky, a to v hotovosti či prostřednictvím bankovního účtu, kdy provozovatel poštovních služeb její převzetí stvrzuje a příjemce (adresát) převzetí peněžní částky potvrzuje. [108] U této služby je rovněž dle § 20 zákona o poštovních službách zachován monopol České pošty jakožto držitele poštovní licence na její poskytování.
66. Jednotlivé služby spadající mezi základní služby se od sebe kromě výše uvedeného liší i cenou. Dle Ceníku činí cena za podání jedné zásilky o hmotnosti 50 g u základní poštovní služby dodání poštovních zásilek do 2 kg (Obyčejné psaní) 16 Kč, u základní služby dodání doporučených zásilek (Doporučené psaní) 38 Kč, u základní služby dodání cenných zásilek (Cenné psaní) 43 Kč, u základní služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby (Slepecké zásilky) 0 Kč, u základní služby dodání poštovních balíků do 10 kg (Obyčejný balík) se cena pohybuje mezi 74-95 Kč dle hmotnosti zásilky (2-10 kg), u základní služby dodání peněžní částky poštovním poukazem cena závisí na výši poukázané peněžní částky, zda se jedná o peníze v hotovosti či na bankovním účtu a na rychlosti výplaty a začíná na 24 Kč. [109]
67. Smluvními zákazníky se rozumí takoví zákazníci, kteří mají uzavřenou zvláštní smlouvu o podmínkách podávání poštovních zásilek, nebo jinou dohodu upravující specificky (tj. nad rámec poštovních podmínek) vzájemnou spolupráci. Smluvní zákazníky je třeba odlišit od běžných zákazníků, kteří vyžadují integrovanou službu. [110] Na rozdíl od nich jsou smluvní zákazníci vzhledem k ceně a nabízené kvalitě ochotni službu dělit a její části nahrazovat (přetřídění, označení, evidence zásilek apod.) či využít služeb dodatečných, např. svozu zásilek. [111]
68. Smluvní zákazníci pak vzhledem k typu smlouvy, kterou mají uzavřenou, čelí jiným cenám než běžní zákazníci, vůči nimž jsou uplatňovány ceny standardizované, mají možnost zvolit si způsob úhrady odlišný od platby v hotovosti, kartou či poštovní známkou a jsou schopni dosáhnout na množstevní slevy.
69. Dále mají smluvní zákazníci ujednána výhradní místa k podání zásilek (poštovní přepážka či místo svozu zásilek), není proto nutné na obsluhovaném území vybudovat natolik hustou síť míst k veřejnému podání poštovních zásilek (poštovní schránky či poštovní přepážky).
70. Naopak není žádoucí dělit trh podle určité formy úhrady, jelikož smluvní zákazník má možnost, ne povinnost, způsob úhrady za nabízenou/poptávanou službu volit, přičemž si přirozeně vybírá právě ten, který je pro něj za daných podmínek nejvýhodnější. [112]
Vymezení relevantního trhu II.
71. Poskytování služby Obchodní psaní je součástí relevantního trhu věcně vymezeného jako trh převzetí adresných reklamních zásilek podaných smluvními zákazníky k poskytnutí poštovní služby s místem dodání v České republice (dále jen relevantní trh II. ).
Zdůvodnění
72. Adresné reklamní zásilky se od ostatních poštovních zásilek liší svým obsahem, který je výhradně reklamního, obchodního nebo propagačního charakteru, sestávajícím ze zprávy s totožným sdělením. Adresné reklamní zásilky tedy neobsahují osobní zprávy, jedná se o obchodní sdělení sloužící např. jako doplněk reklamy. [113]
73. Kromě obsahu zásilek se adresné reklamní zásilky od jiných poštovních zásilek liší dobou dodání, kdy podávající nevyžaduje nutně krátké dodací lhůty. Vyhláška v § 22 stanoví, že u základních služeb musí být za kalendářní rok dosaženo stavu, kdy je nejméně 92 % poštovních zásilek dodaných první pracovní den následující po dni, ve kterém bylo učiněno jejich poštovní podání. I u jiných než základních služeb nabízí Česká pošta kratší dodací lhůty, např. u služby Firemní psaní nabízí dodání ne později než druhý pracovní den následující po dni podání, u služby Balík do ruky dodání následující pracovní den po podání, u služby EMS (Express Mail Service) nejpozději do 14. hodiny pracovního dne následujícího po dni podání zásilky, či v případě domluvy ještě kratší. V případě Obchodního psaní uvádí Česká pošta dobu dodání do 3 dnů. [114]
74. Geografický relevantní trh zahrnuje území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Poskytování poštovních služeb, jež jsou předmětem tohoto správního řízení, se týká pouze zásilek, které jsou podávané na území České republiky. Česká pošta i další provozovatelé poštovních služeb poskytují v rámci České republiky u shodného typu zásilek shodnou poštovní službu a v rámci vnitrostátního území jsou uvedené poštovní služby poskytovány za dostatečně homogenních podmínek, přičemž vnitrostátní území je pokryto funkční poštovní infrastrukturou. Poskytování poštovních služeb je dále v jednotlivých státech upraveno odlišně a v každém státu působí v dané oblasti vlastní dozorové orgány. [115] Na základě výše uvedeného a rovněž s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise, [116] Soudního dvora Evropské unie, [117] soutěžních úřadů členských států Evropské unie [118] a Sdělení Komise o použití pravidel hospodářské soutěže na poštovní odvětví a o posouzení některých opatření státu týkajících se poštovních služeb č. 98/C 39/02, [119] Úřad vymezil relevantní trh I. i II. z hlediska geografického územím České republiky. IV.1. Bariéry vstupu na relevantní trh I. a II.
75. Česká pošta disponuje dostatečně hustou a funkční sítí provozoven na celém území České republiky. Zákazníci provozovatele poštovních služeb s takto rozsáhlou sítí provozoven mohou zvolit místo podání v pro ně optimální vzdálenosti a v případě nemožnosti okamžitého dodání zásilky má poštovní provozovatel s dostatečně hustou sítí provozoven k dispozici místo k uložení zásilky v blízkosti dodání.
76. Vybudování obdobné sítě by pro alternativního poskytovatele poštovních služeb znamenalo vynaložení velmi vysokých vstupních nákladů, což pro alternativní operátory představuje značnou bariéru pro vstup na relevantní trh I. a II.
77. Nadto Česká pošta disponuje nesnadno replikovatelnou celorepublikovou infrastrukturou, potřebnou k poskytování poštovních služeb na relevantním trhu I. i relevantním trhu II. Poštovní infrastruktura zahrnuje databázi adres s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání na jiné než odesílateli uvedené adrese a o jejich nových adresách, poštovní přihrádky, dodávací schránky, službu dosílky, službu vrácení odesílateli a službu dodání na adresy uvedené na poštovních zásilkách. Uzavření smlouvy o přístupu do poštovní infrastruktury znamená zpřístupnění infrastruktury České pošty alternativním provozovatelům poštovních služeb, čímž dochází k odstranění jedné z bariér vstupu na relevantní trh I. a II.
78. Pro zajištění poštovní obslužnosti rozhoduje ČTÚ o udělení poštovní licence. Ta svému držiteli na jednu stranu ukládá povinnost na území České republiky zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb za podmínek stanovených Vyhláškou, zároveň mu však umožňuje kompenzaci nespravedlivé výše čistých nákladů. [120] Vzhledem k tomuto mechanizmu je držitel poštovní licence schopen nabízet stejnou cenu doručení určitého druhu zásilky spadající mezi základní služby bez ohledu na místo doručení, a tedy i bez ohledu na specifické náklady na doručení konkrétní zásilky.
79. V důsledku liberalizace poštovního trhu mohou poskytovat základní poštovní služby na relevantním trhu I. i alternativní provozovatelé poštovních služeb, ale není jim kompenzována nespravedlivá výše čistých nákladů. Na tuto kompenzaci má nárok pouze držitel poštovní licence. Česká pošta je jediným držitelem poštovní licence do 31. prosince 2017, přičemž do tohoto data není pro alternativní poštovní provozovatele možné poštovní licenci získat.
80. Výše uvedené skutečnosti představují bariéry vstupu na relevantní trh I. a II. pro alternativní poštovní provozovatele, přičemž není vyloučeno, že Česká pošta si významné postavení na relevantních trzích udrží i do budoucna. [121] To je dále podpořeno silnou obchodní značkou České pošty s širokou klientskou základnou.
V. Postavení účastníka řízení na relevantních trzích
81. Podle § 10 odst. 1 ZOHS má dominantní postavení na trhu soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Podle odstavce 2 téhož ustanovení ZOHS se posuzuje tržní síla dle hodnotového vyjádření zjištěného objemu dodávek nebo nákupu na trhu daného zboží (tržní podíl) dosaženého soutěžitelem nebo soutěžiteli se společnou dominancí v období, které je zkoumáno podle tohoto zákona a podle dalších ukazatelů, zejména podle hospodářské a finanční síly soutěžitelů, právních nebo jiných překážek vstupu na trh pro další soutěžitele, stupně vertikální integrace soutěžitelů, struktury trhu a velikosti tržních podílů nejbližších konkurentů. Nebude-li pomocí těchto ukazatelů prokázán opak, má se dle § 10 odst. 3 ZOHS za to, že dominantní postavení nezaujímá soutěžitel, který v relevantním období dosáhl na trhu menší než 40% podíl.
82. Z § 10 odst. 2 ZOHS vyplývá, že tržní síla je multikriteriální veličinou. Základ každé analýzy tržní síly kteréhokoli subjektu na trhu tvoří kritérium tržního podílu. Jeho důležitost vyplývá ze skutečnosti, že velmi významné tržní podíly představují samy o sobě, až na výjimečné okolnosti, důkaz existence dominantního postavení. [122] V případě tržního podílu překračujícího 75 % není pro prokázání dominantního postavení většinou třeba posuzovat další kritéria. [123]
83. Za účelem stanovení tržních podílů účastníka řízení na relevantním trhu I. a II. si Úřad od České pošty vyžádal přehled subjektů, které považuje za své konkurenty v oblasti poskytování poštovních služeb, jež svým charakterem odpovídají základním službám, a dále v oblasti poskytování poštovních služeb, které spadají mezi adresné reklamní zásilky poskytnuté smluvním zákazníkům. V oblasti základních listovních služeb Česká pošta uvedla jako své konkurenty společnosti Česká distribuční a Mediaservis a v oblasti adresných reklamních zásilek kromě těchto dvou společností rovněž společnost TNT Express Worldwide, spol. s r.o. [124] Úřad na základě posouzení služeb, jež uvedené společnosti poskytují, zařadil na relevantní trhy společnosti Česká distribuční a Mediaservis, nicméně nemá žádné indicie, které by nasvědčovaly tomu, že by společnost TNT Express Worldwide, spol. s r.o., poskytovala poštovní služby, které spadají mezi adresné reklamní zásilky. Sama společnost TNT Express Worldwide, spol. s r.o., v přípise ze dne 9. srpna 2016 Úřadu sdělila, že službu doručování adresných reklamních zásilek nenabízí. [125]
84. Úřad dále oslovil množství dalších společností, které jsou vedeny v evidenci provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby u ČTÚ, [126] nicméně na relevantních trzích jiné konkurenty České pošty než společnosti Mediaservis a Česká distribuční neidentifikoval.
85. Podíl účastníka řízení na relevantních trzích Úřad stanovil na základě odpovědí společností působících na vymezených relevantních trzích, tj. z výnosů každého ze subjektů poskytujících poštovní služby na uvedených trzích za jednotlivé roky období 2013-2015, jež umožnily stanovit celkové výnosy relevantního trhu i podíly účastníka řízení v jednotlivých letech sledovaného období. V.1. Postavení účastníka řízení na relevantním trhu I.
86. Na vymezeném relevantním trhu I. působí vedle České pošty v celém sledovaném období let 2013-2015, [127] společnost Mediaservis a v letech 2013-2014 také společnost Česká distribuční, jakožto společnosti poskytující službu převzetí poštovních zásilek do 2 kg dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o poštovních službách podaných smluvními zákazníky na území České republiky.
87. Z šetření Úřadu vyplynulo, že Česká pošta na relevantním trhu I. poskytuje službu Obyčejné psaní [128] a její tržní podíl na tomto trhu v období let 2013-2015 počítaný na základě celkových výnosů za předmětné poštovní služby (převzetí poštovních zásilek do 2 kg dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o poštovních službách podaných smluvními zákazníky na území České republiky) jednotlivých provozovatelů poštovních služeb působících na relevantním trhu I. je uveden v následující Tabulce č. 1.
Tabulka č. 1 Podíl České pošty na relevantním trhu I. v letech 2013-2015
Rok
Podíl České pošty

2013
[ obchodní tajemství ]%

2014
[ obchodní tajemství ]%

2015
[ obchodní tajemství ]% [129]

Zdroj: Úřad na základě dat získaných od společností působících na relevantním trhu I., správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP, č. l. 561, 585, 731, 732, 1086 (žlutý USB flash disk), 1089, 1106, výpočet viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP, č. l. 2294 (verze obsahující obchodní tajemství).
88. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se tržní podíl České pošty na relevantním trhu I. pohyboval v období let 2013 až 2015 nad [ obchodní tajemství ] %. Vzhledem k výši tržního podílu účastníka řízení, výším tržních podílů ostatních soutěžitelů na relevantním trhu (soutěžitel s druhým nejvyšším podílem na relevantním trhu nedosahoval v žádném roce sledovaného období ani [ obchodní tajemství ] %) a bariérám vstupu na trh Úřad konstatuje, že Česká pošta se na relevantním trhu I. nachází v celém sledovaném období v dominantním postavení. S ohledem na velmi vysoký tržní podíl účastníka řízení na relevantním trhu I. v letech 2013-2015 a na skutečnost, že dle informací Úřadu nedoznalo soutěžní prostředí na relevantním trhu I. v roce 2016 oproti uvedenému období tak zásadní změnu, jež by přivodila pokles tržního podílu České pošty pod 75 % (kdy při hranici přesahující 75 % není většinou třeba posuzovat další kritéria pro prokázání dominantního postavení), nepovažoval Úřad za nezbytné vyžadovat od soutěžitelů nově i údaje za ukončený rok 2016 (více viz pozn. č. 127). S ohledem na výše uvedené skutečnosti se dle Úřadu bude Česká pošta i v roce 2016 nepochybně nacházet vysoko přes hranici 75 % tržního podílu a tím v dominantním postavení na daném relevantním trhu. V.2. Postavení účastníka řízení na relevantním trhu II.
89. Na vymezeném relevantním trhu II. soutěží vedle České pošty v celém sledovaném období společnosti Česká distribuční a Mediaservis, jakožto společnosti poskytující službu převzetí adresných reklamních zásilek podaných smluvními zákazníky na území České republiky.
90. Z šetření Úřadu vyplynulo, že Česká pošta na relevantním trhu II. poskytuje službu Obchodní psaní a Smluvní psaní [130] a její tržní podíl na tomto trhu v období let 2013-2015 počítaný na základě celkových výnosů za předmětné poštovní služby (převzetí adresných reklamních zásilek podaných smluvními zákazníky na území České republiky) jednotlivých provozovatelů poštovních služeb působících na relevantním trhu II. je uveden v následující Tabulce č. 2.
Tabulka č. 2 Podíl České pošty na relevantním trhu II. v letech 2013-2015
Rok
Podíl České pošty

2013
[ obchodní tajemství ]%

2014
[ obchodní tajemství ]%

2015
[ obchodní tajemství ]%

Zdroj: Úřad na základě dat získaných od společností působících na relevantním trhu II., správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP, č. l. 561, 585, 1086 (žlutý USB flash disk), 1089, 1212, výpočet viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP, č. l. 2294 (verze obsahující obchodní tajemství).
91. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se tržní podíl České pošty na relevantním trhu II. pohyboval v období let 2013 až 2015 nad [ obchodní tajemství ] %. Vzhledem k výši tržního podílu účastníka řízení, výším tržních podílů ostatních soutěžitelů na relevantním trhu (soutěžitel s druhým nejvyšším podílem na relevantním trhu nedosahoval v žádném roce sledovaného období ani [ obchodní tajemství ] %) a bariérám vstupu na trh Úřad konstatuje, že Česká pošta se na relevantním trhu II. nachází v celém sledovaném období v dominantním postavení. S ohledem na velmi vysoký tržní podíl účastníka řízení na relevantním trhu II. v letech 2013-2015 a na skutečnost, že dle informací Úřadu nedoznalo soutěžní prostředí na relevantním trhu II. v roce 2016 oproti uvedenému období tak zásadní změnu, jež by přivodila pokles tržního podílu České pošty pod 75 % (kdy při hranici přesahující 75 % není většinou třeba posuzovat další kritéria pro prokázání dominantního postavení), nepovažoval Úřad za nezbytné vyžadovat od soutěžitelů nově i údaje za ukončený rok 2016 (více viz pozn. č. 127). S ohledem na výše uvedené skutečnosti se dle Úřadu bude Česká pošta i v roce 2016 nepochybně nacházet vysoko přes hranici 75 % tržního podílu a tím v dominantním postavení na daném relevantním trhu.
VI. Právní hodnocení VI.1. Legislativní a judikatorní východiska
92. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), nabyl účinnosti dne 1. července 2001 a od počátku své účinnosti do současnosti prošel několika novelizacemi. V současné době poslední platnou a zároveň účinnou novelu představuje zákon č. 293/2016 Sb., který nabyl účinnosti dne 19. října 2016 (s výjimkou vybraných ustanovení, která nabyla účinnosti již 1. října 2016). Vzhledem k tomu, že tato novela nabyla účinnosti v průběhu tohoto správního řízení, je nutné určit, které znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), bude Úřad pro hmotněprávní posouzení jednání účastníka řízení a na procesní postup ve správním řízení aplikovat.
93. K určení právní normy platné pro hmotněprávní posouzení jednání účastníka řízení je nutné vymezit dobu jeho trvání. Úřad posoudil jednání účastníka řízení jako jednání trvajícího charakteru, od prvního vložení Ustanovení do Dohod (dne 10. května 2013) [131] v délce jeho trvání až do 22. března 2017 včetně (kdy 23. března 2017 byl doručen Návrh závazků Úřadu, dle kterého se účastník řízení zavázal nepostupovat způsobem, který mu byl ve sdělení výhrad vytýkán), neboť jednání trvajícího charakteru je takové, jímž pachatel vyvolá protiprávní stav a tento udržuje, případně jednání, jímž udržuje protiprávní stav, aniž jej vyvolal. V posuzovaném případě si účastník řízení v pozici dominantního soutěžitele nastavil jednotnou strategii, kterou vůči svým smluvním zákazníkům trvale udržoval průběžným doplňováním stávajících Dohod o Ustanovení, resp. uzavíráním nových Dohod s Ustanovením. Dle trestněprávních principů se trvající jednání posuzuje jako jediný skutek, přičemž se zejména postihuje právě udržování protiprávního stavu; jde tedy o jediný skutek a jediný trestný čin, který je ukončen teprve okamžikem odstranění protiprávního stavu. Uvedené principy uplatňované především v trestním právu lze přiměřeně akceptovat i pro potřeby správního trestání. [132] K charakteru trvajících deliktů a možnosti jejich postihu se v minulosti vyjádřil také Nejvyšší správní soud, a to např. ve svém rozhodnutí ze dne 22. února 2005, č. j. 5 A 164/2002-44-viz: Jednání, jímž pachatel udržuje protiprávní stav, závadný z hlediska správního práva, tvoří jeden skutek a jeden správní delikt až do okamžiku ukončení deliktního jednání, tj. až do okamžiku odstranění protiprávního stavu . Poněvadž jednání účastníka řízení, jež je předmětem tohoto správního řízení, bylo ukončeno dne 22. března 2017, přičemž k tomuto dni je účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) , ve znění zákona č. 293/2016 Sb. (pro který je výše založena zkratka ZOHS ), posuzuje Úřad jednání účastníka řízení z hlediska hmotněprávní úpravy dle tohoto posledního znění zákona.
94. Z hlediska procesního Úřad ve správním řízení postupuje dle procesních ustanovení zákona účinného v době zahájení správního řízení, tedy dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (pro který je v úvodu tohoto rozhodnutí založena zkratka zákon ). S účinností od 1. října 2016, resp. 19. října 2016 byl zákon novelizován zákonem č. 293/2016 Sb., který ve svých přechodných ustanoveních stanovil, že řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Úřad proto procesně postupoval dle zákona.
95. Dle § 25a zákona není-li zákonem stanoveno jinak, postupuje se v řízení u Úřadu podle správního řádu, s výjimkou ustanovení výslovně tam uvedených. Správní řád nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006, přičemž poslední novela byla provedena zákonem č. 298/2016 Sb., který nabyl účinnosti dne 19. září 2016. Vzhledem k tomu, že toto správní řízení bylo zahájeno dne 11. května 2016, tj. za účinnosti novely provedené zákonem č. 250/2014 Sb., a vzhledem k absenci speciálních přechodných ustanovení následujících novel, tj. zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se za použití principu nepravé procesní retroaktivity těchto novel nyní postupuje podle správního řádu tak, jak je účinný ke dni vydání tohoto rozhodnutí.
96. Úřad dále z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že účastník řízení, Česká pošta, byl od [ obchodní tajemství ] soutěžitelem v dominantním postavení na vymezených relevantních trzích.
97. ZOHS v § 11 odst. 1 stanoví, že zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Není tedy zakázána existence dominantního postavení soutěžitele jako takového, ale až jednání naplňující pojmové znaky skutkové podstaty zneužití tohoto postavení.
98. Demonstrativní výčet zneužití dominantního postavení na trhu je obsažen v § 11 odst. 1 ZOHS, kam spadá mj. přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění. Nepřiměřené podmínky je možné obecně vymezit jako takové smluvní ujednání, které by za normálních tržních podmínek obchodní partneři soutěžitele v dominantním postavení neakceptovali anebo akceptovali stěží, resp. které by soutěžitel při funkční soutěži svým obchodním partnerům nepředkládal a ve svých smluvních vztazích neuplatňoval. Nepřiměřenost musí být dána v době uzavření smlouvy, neboť vyžadované plnění, jež je za určitých tržních podmínek nepřiměřené, se změnou tržních podmínek může stát oprávněnou reakcí soutěžitele, byť se nachází v dominantním postavení. Úřad dále konstatuje, že nepřiměřenost smluvní podmínky trvá i po celou dobu platnosti smlouvy, pokud nedošlo ke změně tržních podmínek, jež by učinily ze smluvní podmínky oprávněný požadavek.
99. Definiční znaky nepřiměřených podmínek jsou dále precizovány v české [133] a unijní [134] rozhodovací praxi. Dle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. září 1997, sp. zn. 2A 5/97 ve věci Česká spořitelna, by smlouva neměla být zasažena stínem tísně, nápadně nevýhodných podmínek apod. Přeneseno do terminologie soutěžního práva, neměla by nést stopy nepřiměřených podmínek. Nepřiměřenost smluvních podmínek byla shledána v jejich nevýhodnosti, či neobvyklosti pro zákazníky soutěžitele nacházejícího se v dominantním postavení: V obou případech byla shledána nevýhodnost, resp. i neobvyklost sjednaných smluvních podmínek pro klienty . Protože se tohoto jednání dopouštěl podnikatel s dominantním postavením, nese s sebou tento projev vždy rysy nátlaku, jelikož volba klienta je objektivně omezena právě mírou dominance soutěžitele . To je smyslem a podstatou zákona, jestliže vůbec delikt zneužití postavení na trhu formuluje. V rozhodnutí ve věci Der Grüne Punkt je podán komplexnější výklad ke skutkové podstatě zneužití dominantního postavení vynucováním nepřiměřených podmínek: zneužití může zejména spočívat v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených cen nebo jiných nerovných obchodních podmínek. Ke zneužití tak dochází, když podnik v dominantním postavení vyžaduje za své služby zaplacení poplatků, které jsou nepřiměřené ve vztahu k hospodářské hodnotě poskytované služby. [135] V rozhodnutí ve věci BRT v. SABAM bylo konstatováno, že zneužití může spočívat ve skutečnosti, že ochranná organizace autorská disponující dominantním postavením ukládá svým členům závazky, které nejsou nezbytně nutné k dosažení jeho cíle a které takto nespravedlivým způsobem zasahují do svobody člena ve výkonu jeho autorského práva. [136] VI.2. Posouzení jednání
100. Úřad se při posouzení jednání účastníka řízení zaměřil na zjišťování důvodnosti a přiměřenosti vložení informační povinnosti obsažené v Ustanovení do Dohod uzavřených mezi Českou poštou a jejími smluvními zákazníky, na zjištění možnosti splnění informační povinnosti těmito smluvními zákazníky a proporcionalitu výše smluvní pokuty ve vztahu k plnění, jež je Ustanovením zajišťováno.
Důvodnost vložení informační povinnosti obsažené v Ustanovení do Dohod
101. Účastník řízení začal Ustanovení do Dohod se svými smluvními zákazníky vkládat přibližně v polovině roku 2013, tedy v krátkém časovém období po liberalizaci poštovního trhu, kdy i další provozovatelé poštovních služeb mohli začít nabízet poskytování všech druhů poštovních služeb a to včetně těch, jež spadají mezi služby základní. V tomto období neměl účastník řízení s žádným konkurenčním poskytovatelem poštovních služeb uzavřenou smlouvu o přístupu do infrastruktury, přičemž u něj existovaly obavy, že konkurenční provozovatelé poštovních služeb šetří své náklady na doručování zásilek využíváním sítě České pošty pro doručování zásilek s vysokými náklady na doručení (blíže viz bod 17-18 tohoto rozhodnutí a pozn. č. 34 a 35).
102. Úřad předně uvádí, že ačkoliv lze považovat zájem České pošty jako držitele poštovní licence chránit si vlastní infrastrukturu proti jejímu zneužití konkurenty a tím si chránit i vlastní ekonomické zájmy za legitimní, tuto ochranu účastníku řízení dostatečně poskytuje sám zákon o poštovních službách v § 34 odst. 11 a 12 (blíže viz body 29-30 tohoto rozhodnutí) v případě, že je důsledně dodržován. Úřad má ovšem pochybnosti o přiměřenosti jednání účastníka řízení, který za situace, kdy konkurenční provozovatelé poštovních služeb postupují protiprávně a nedodržují § 34 odst. 12 zákona o poštovních službách, využíval své smluvní zákazníky k tomu, aby dohlíželi na dodržování právních předpisů alternativními provozovateli poštovních služeb tím, že by suplovali jejich činnost a identifikovali ty zásilky, u kterých může Česká pošta využít své oprávnění dané § 34 odst. 11 zákona o poštovních službách, neboť dohled nad dodržováním právních předpisů třetími subjekty nebyl součástí povinností smluvních zákazníků České pošty a nevztahoval se ani k předmětu a účelu Dohod, ve kterých se Ustanovení nacházelo (předmětem Dohod o úhradě je způsob platby za zásilky a předmětem Dohod OP pak způsob podávání zásilek typu Obchodní psaní). Odlišná situace ovšem nastává, jestliže smluvní zákazník České pošty ve spolupráci s alternativními provozovateli poštovních služeb vědomě podává do poštovní sítě účastníka řízení zásilky prvotně podané u jiných provozovatelů poštovních služeb a podílí se tak na obcházení zákona o poštovních službách a zároveň na zneužívání poštovní sítě držitele poštovní licence. V tomto případě by se jednání účastníka řízení v podobě přenesení informační povinnosti na své smluvní zákazníky pod hrozbou udělení smluvní pokuty dalo považovat za důvodné a sledující legitimní cíl, kterým je obrana proti nezákonnému jednání alternativních provozovatelů poštovních služeb, a nelze jej ze soutěžního hlediska považovat za závadné, pokud bude koncipována odpovědnost za vědomé porušení jejich povinnosti.
Přiměřenost vložení informační povinnosti obsažené v Ustanovení do Dohod a zjistitelnost požadované informace
103. Úřad dále uvádí, že jednání účastníka řízení spočívající ve vyžadování informací o prvotním podání zásilek by mohlo být ospravedlnitelné za předpokladu, že jeho smluvní zákazníci danou informací disponují a nejsou nuceni vynakládat jakékoliv úsilí k jejímu zjišťování. Česká pošta, jak sama uvedla, Ustanovení implementovala do vybraných Dohod plošně, tedy všem svým smluvním zákazníkům, jež o uzavření daného typu Dohody měli zájem. Činila tak z důvodu, aby nedošlo k diskriminaci některého z jejích zákazníků. Sama ovšem uvedla, že u 99 % těchto zákazníků nemohlo dojít k situaci, kdy by se do jejich sféry dostala zásilka prvotně podaná u jiného provozovatele poštovních služeb a Ustanovení u nich tedy bylo obsolentní (blíže viz bod 37 tohoto rozhodnutí). Úřad uvádí, že lze přisvědčit účastníku řízení, že podstatná část jeho smluvních zákazníků je zároveň koncovým odesílatelem zásilek, měla tedy informaci o původu svých zásilek, a nejevilo se jako pravděpodobné, že by došlo k neúmyslnému porušení informační povinnosti obsažené v Ustanovení. Existuje ovšem rovněž skupina smluvních zákazníků účastníka řízení, tj. sdružovatelů poštovních zásilek, kteří informaci o prvotním podání každé zásilky, jež podávají České poště, nemají, neboť nejsou jejich koncovými odesílateli, nýbrž sdružují zásilky jiných odesílatelů k jejich hromadnému podání za účelem dosažení na výhodnější cenu. Jelikož je u nich reálné riziko, že se do jejich sféry dostane zásilka prvotně podaná u jiného provozovatele poštovních služeb, byli nuceni u každé zásilky informaci o jejím prvotním podání zjišťovat, což by se dle Úřadu mohlo jevit jako nepřiměřené z následujících důvodů:
104. Z doložených podkladů je patrné, že účastník řízení nedal svým smluvním zákazníkům žádné vodítko, jakým způsobem by měli informační povinnosti v Dohodách dostát a skutečnost, zda zásilka byla již dříve k poštovní přepravě podána, zjišťovat. Nezveřejnil ani, jak by měl smluvní zákazník prvotně podanou zásilku identifikovat. Konsolidátoři v případě, že zásilky nezpracovávají sami (tzn. neprovádějí jejich kompletaci-blíže viz bod 47 tohoto rozhodnutí), se o původu zásilek mohou domnívat jen nepřímo od svých zákazníků či z informací, které jsou uvedeny na jednotlivých zásilkách při jejich kontrole před podáním České poště. Takovou kontrolu zásilek ovšem může provést rovněž Česká pošta. Je pravdou, že v jejím případě se jedná o násobně větší množství zásilek, které by musela jednotlivě prověřit, a to nejen z toho důvodu, že zásilky přijímá od více subjektů, ale rovněž proto, že konsolidátoři část zásilek kompletují sami a v takovém případě jejich původ znají. Je třeba vzít v úvahu, že informace požadovaná v Ustanovení je jednostranně využitelná a výhodná výhradně pro účastníka řízení. Jestliže si Česká pošta mohla požadované informace u zásilek podaných konsolidátory zjišťovat sama (přičemž je na ní, jaký systém k tomu účelu zvolí, včetně jeho efektivity), by se mohlo jevit jako nepřiměřené, aby tuto povinnost a s jejím plněním související náklady přenášela na jiné subjekty, činila je za nesplnění této povinnosti odpovědnými pod sankcí smluvní pokuty (blíže viz bod 107 tohoto rozhodnutí) a vyhýbala se tak vynakládání svých vlastních nákladů na zjišťování informace, která je využitelná výhradně pro ni.
105. Ačkoliv Česká pošta tvrdí, že je pro ni v praxi obtížně zjistitelné, u jakého poštovního provozovatele byly zásilky prvotně podány, v situaci, kdy alternativní provozovatel poštovních služeb poruší svou povinnost dle § 34 odst. 12 zákona o poštovních službách označit poštovní zásilku tak, aby z ní bylo jednoznačně zřejmé, že u něj byla podána, bylo rovněž pro konsolidátory obtížné ověřit původ zásilky. Pokud jde o možnost, jak zjistit původ zásilek v těchto případech, nacházel se konsolidátor v identické situaci jako Česká pošta s tím rozdílem, že byl zatížen rizikem postihu smluvní pokutou za nesplnění informační povinnosti, pokud by po převzetí jeho zásilek Česká pošta vyhodnotila, že již byly prvotně podány u některého z alternativních provozovatelů poštovních služeb. Sami konsolidátoři zásilky dostávají od svých klientů za účelem zajištění podání zásilek k poskytnutí poštovní služby některému z provozovatelů poštovních služeb, tedy důvodně předpokládají, že předávané zásilky nebyly prvotně podány u jiného provozovatele, než je Česká pošta. Úřad z výše uvedených důvodů nesdílí názor účastníka řízení o tom, že jeho smluvní zákazník (konsolidátor) si musí být v každém případě vědom původu zásilek, neboť v případě spolupráce s dalším konsolidátorem mu nemusí být celý průběh nakládání se zásilkou znám. [137] Pokud tedy smluvní zákazník účastníka řízení nebyl sám koncovým odesílatelem zásilky, pak si nemohl být ve všech případech jistý, zda zásilka, jež podává České poště k poštovní přepravě, nebyla již podána u jiného provozovatele poštovních služeb.
106. Úřad s ohledem na výše uvedené shrnuje, že vkládání informační povinnosti obsažené v Ustanovení do Dohod se smluvními zákazníky vykazovalo znaky nepřiměřenosti v těch případech, kdy tito smluvní zákazníci danou informací nedisponovali a pod hrozbou sankce v podobě smluvní pokuty ji zjišťovali a vynakládali své vlastní náklady spojené s kontrolou jednotlivých zásilek, příp. přenášeli tuto informační povinnost na své zákazníky, byli závislí na vyhodnocení dané informace od těchto svých zákazníků a nesli riziko uplatnění smluvní pokuty, a to přesto, že se jedná o informaci jednostranně výhodnou pro účastníka řízení, který by byl schopen si ji zjistit (byť u většího množství zásilek) sám, příp. jiným způsobem nezatěžujícím jeho smluvní zákazníky. Těmto smluvním zákazníkům navíc nebyla dána žádná možnost, jak se informační povinnosti obsažené v Ustanovení zprostit, a nesli tak odpovědnost i v případech, kdy nastalou situaci nemohli ovlivnit, např. pokud by byli svým zákazníkem ujištěni, že se o prvotně podanou zásilku u jiného provozovatele poštovních služeb nejedná, ačkoliv se následně toto ujištění ukáže nepravdivým. Za této situace by byli stále odpovědni smluvní zákazníci České pošty, ačkoliv neměli v úmyslu ji jakkoliv poškozovat.
Proporcionalita výše smluvní pokuty ve vztahu k plnění, jež je Ustanovením zajišťováno
107. Nárok na smluvní pokutu vznikal České poště při porušení informační povinnosti v Ustanovení, jež bylo obsaženo v Dohodách VS, Dohodách BUC a Dohodách Kredit, a to ve výši [ obchodní tajemství ] Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a ve výši [ obchodní tajemství ] Kč za každou zásilku (v případě Dohod OP je smluvní pokuta stanovena ve výši [ obchodní tajemství ] Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a ve výši [ obchodní tajemství ] Kč za každou zásilku, přičemž je spojena se splněním podmínky předpokládaného množství podaných zásilek nad [ obchodní tajemství ]), u níž nebyla při jejím předání České poště splněna tato povinnost. [138] Úřad dále uvádí, že stanovené výše smluvních pokut v Ustanovení vykazovaly znaky nepřiměřenosti, a to i pokud jde o situace, kdy by docházelo k vědomému porušování informační povinnosti a tím i k obcházení zákona o poštovních službách. Úřad si je vědom, že by smluvní pokuta měla mít odrazující charakter, ovšem v daném případě je cena za poskytnutí poštovní služby u jedné zásilky zhruba stonásobně nižší, než požadovaná výše smluvní pokuty za zásilku, u které nebyla při jejím předání splněna informační povinnost. [139] VI.3. Újma
108. Podstatným znakem naplnění skutkové podstaty zneužití dominantního postavení je újma způsobená jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům v důsledku protisoutěžního chování dominantního soutěžitele. Podstatou jednání spočívajícího ve vynucování nepřiměřených podmínek je to, že dominantní soutěžitel využívá své tržní síly k vykořisťování obchodních partnerů ukládáním podmínek, jež by nemohly být uloženy soutěžitelem, který tržní sílou nedisponuje. Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 11. července 2007, sp. zn. II. ÚS 192/05: [ ] újma zahrnuje veškeré škodlivé následky, které mají příčinnou souvislost s jednáním dominanta, a již s přihlédnutím k tomu, že újma musí vzniknout, nikoli toliko hrozit, je třeba ji pojmout široce. Kromě přímé materiální škody lze tak za újmu považovat ztrátu zákazníků, ztrátu postavení na trhu, potřebu překonávat v důsledku dominantova jednání vzniklé bariéry vstupu na trh, ale také vzniklou potřebu soutěžitele, u něhož je vznik újmy zkoumán, činit v bezprostřední reakci na dominantovo jednání i takové úkony, které by za jiných okolností činit nemusel, tj. potřebu aktivizovat se a odvracet pro něj nepříznivé dopady dominantova jednání. Újmu přitom není zapotřebí ve vztahu k jednotlivým účastníkům trhu přesně kvantifikovat (jako by tomu bylo v případě škody -tedy materiální újmy vyjádřitelné v penězích), je však třeba konkretizovat, v čem taková újma spočívá.
109. [ obchodní tajemství ] [140] , [141] VI.4. Objektivní ospravedlnění
110. Při posuzování, zda určité jednání dominanta představuje zneužití jeho dominantního postavení, je dále třeba zohlednit možné opodstatnění takového jednání. Je tak nutno zkoumat, zda jednání dominanta je objektivně nutné či zda vede k podstatně vyšší efektivnosti, která by převážila nad případnými protisoutěžními účinky na spotřebitele.
111. Účastník řízení se opakovaně vyjádřil k důvodům implementace Ustanovení do Dohod se svými smluvními zákazníky. Uvedl, že k implementaci Ustanovení byl nucen v důsledku praxe alternativních provozovatelů poštovních služeb, kteří prostřednictvím třetích stran začali do poštovní sítě České pošty podávat vlastní zásilky směřující do oblastí s vysokými náklady na zajištění jejich dodání (blíže viz bod 28 tohoto rozhodnutí) a Česká pošta tak byla ekonomicky poškozována.
112. Úřad k uvedeným důvodům účastníka řízení konstatuje, že za objektivně ospravedlnitelné lze považovat jednání účastníka řízení, pokud by si chránil svou infrastrukturu a tím i své ekonomické zájmy vůči třetím subjektům, které tuto infrastrukturu úmyslně zneužívají, a účastník řízení je tímto jejich jednáním poškozován. Stejně tak lze považovat za ospravedlnitelné, pokud účastník řízení za účelem ochrany svých ekonomických zájmů požadoval po svých smluvních zákaznících informaci, kterou mají k dispozici a mohou si být zcela jisti její pravdivostí. [ obchodní tajemství ] Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že nepovažuje důvody uváděné účastníkem řízení pro plošnou implementaci Ustanovení do Dohod za objektivně ospravedlňující toto jednání. VI.5. Vliv na obchod mezi členskými státy
113. Úřad se také zabýval otázkou, zda jednání účastníka řízení mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy, neboť v případě protisoutěžního jednání, jež má podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. je u něj splněna podmínka existence unijního prvku, aplikuje Úřad hmotné právo podle čl. 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ). Obsah pojmu dopad na obchod mezi členskými státy při interpretaci čl. 101 a 102 SFEU již podstatně vymezily soudy Evropské unie. Základní principy posuzování dopadu na obchod mezi členskými státy shrnula rovněž Evropská komise ve svém oznámení. [142]
114. V posuzovaném případě je relevantní trh I. i II. vymezen jako trh národní, neboť jednání, jež je předmětem tohoto správního řízení, se týkalo pouze zásilek, jež jsou podávané na území České republiky. Úřad se přesto zabýval možným dopadem tohoto jednání účastníka řízení na obchod mezi členskými státy, jelikož jedním ze smluvních zákazníků dotčených jednáním účastníka řízení na relevantním trhu II. je i společnost Direct Marketing, která je zahraniční právnickou osobou, neboť se její sídlo nachází mimo území České republiky, a které v důsledku odmítnutí akceptace podmínek v Ustanovení byla účastníkem řízení vypovězena Dohoda OP. Tato společnost tak počátkem roku 2014 svou činnost v oblasti poskytování služeb konsolidátora na území České republiky ukončila (blíže viz bod 51 tohoto rozhodnutí).
115. Úřad předně uvádí, že v případě zneužití dominantního postavení formou vynucování nepřiměřených podmínek se jedná o praktiku vykořisťovací, jež má zpravidla nižší potenciál mít dopad na obchod mezi členskými státy. Obchod mezi členskými státy může být spíše dotčen např. pokud soutěžitelé poskytují služby vývozu zboží nebo je jednáním dominanta zabraňováno dovozům zboží. [143] Posuzované jednání účastníka řízení mělo, jak již bylo výše uvedeno, pouze vnitrostátní charakter, týkalo se výhradně podávání zásilek na území České republiky, přičemž nebylo namířené na přeshraniční obchod. Ačkoliv se v případě společnosti Direct Marketing jedná o zahraniční právnickou osobu, stěžejní pro posouzení možného dopadu na obchod mezi členskými státy zůstává, že i tato společnost na základě Dohody OP, jež jí byla následně účastníkem řízení vypovězena, poskytovala pouze služby na území České republiky, [144] tedy služby vnitrostátního charakteru.
116. Úřad tedy shrnuje, že v jednání účastníka řízení neshledal existenci unijního prvku, neboť posuzované jednání nemá z výše uvedených důvodů podstatný či znatelný vliv na obchod mezi členskými státy.
117. [ obchodní tajemství ] [145]
VII. Návrh závazků ze strany účastníka řízení
118. Úřad dne 23. března 2017 obdržel od účastníka řízení přípis obsahující Návrh závazků ve smyslu § 11 odst. 3 a 4 ZOHS následujícího znění: [146]
1. Česká pošta se zavazuje, že ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude uzavírat následující znění informační povinnosti obsažené v:
a. Dohodách VS
2.8 Česká pošta není povinna uzavřít poštovní smlouvu v případě, že předmětem této smlouvy je dodání Zásilek, které byly podány u jiného provozovatele poštovních služeb. Uživatel, který u České pošty podává Zásilky, bere na vědomí, že pokud zaviněně zamlčí České poště skutečnost, že podávaná Zásilka pochází od jiného provozovatele poštovních služeb, může tím České poště způsobit škodu a dopustit se trestného činu nebo přestupku podvodu.
2.9 V případě, že jsou některé z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 používány Uživatelem k vyplácení Zásilek převzatých, resp. pocházejících od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, je Uživatel povinen České poště sdělit, které ze Zásilek vyplacených některým z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, a sdělit jeho totožnost. Uživatel se zprostí informační povinnosti vůči České poště dle předchozí věty ve vztahu k Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, pokud na žádost České pošty prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě uložena povinnost tuto informaci Uživateli sdělit. V případě, že si bude Uživatel vědom nepravdivosti informací od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, ohledně původu zásilek, je povinen Českou poštu informovat způsobem dle první věty tohoto odstavce.
2.10 V případě vědomého porušení povinnosti sdělit České poště, které ze Zásilek vyplacených některým z výplatních strojů uvedených v příloze č. 1 byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, spolu s uvedením jeho totožnosti, je Uživatel povinen uhradit České poště smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každou Zásilku, u níž nebyla tato povinnost splněna.
b. Dohodách OP
2.15 Česká pošta není povinna uzavřít poštovní smlouvu v případě, že předmětem této smlouvy je dodání Zásilek, které byly podány u jiného provozovatele poštovních služeb. Podavatel, který u České pošty podává Zásilky, bere na vědomí, že pokud zaviněně zamlčí České poště skutečnost, že podávaná Zásilka pochází od jiného provozovatele poštovních služeb, může tím České poště způsobit škodu a dopustit se trestného činu nebo přestupku podvodu.
2.16 Podavatel je povinen České poště sdělit, které z jím podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, a sdělit jeho totožnost. Podavatel se zprostí informační povinnosti vůči České poště dle předchozí věty ve vztahu k Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, pokud na žádost České pošty prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě uložena povinnost tuto informaci Podavateli sdělit. V případě, že si bude Podavatel vědom nepravdivosti informací od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, ohledně původu zásilek, je povinen Českou poštu informovat způsobem dle první věty tohoto odstavce.
2.17 V případě vědomého porušení povinnosti sdělit České poště, které z podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, spolu s uvedením jeho totožnosti, je Podavatel povinen uhradit České poště smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každou Zásilku, u níž nebyla tato povinnost splněna.
c. Dohodách Kredit
2.15 Česká pošta není povinna uzavřít poštovní smlouvu v případě, že předmětem této smlouvy je dodání Zásilek, které byly podány u jiného provozovatele poštovních služeb. Uživatel, který u České pošty podává Zásilky, bere na vědomí, že pokud zaviněně zamlčí České poště skutečnost, že podávaná Zásilka pochází od jiného provozovatele poštovních služeb, může tím České poště způsobit škodu a dopustit se trestného činu nebo přestupku podvodu.
2.16 Uživatel je povinen České poště sdělit, které z jím podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, a sdělit jeho totožnost. Uživatel se zprostí informační povinnosti vůči České poště dle předchozí věty ve vztahu k Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, pokud na žádost České pošty prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě uložena povinnost tuto informaci Uživateli sdělit. V případě, že si bude Uživatel vědom nepravdivosti informací od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, ohledně původu zásilek, je povinen Českou poštu informovat způsobem dle první věty tohoto odstavce.
2.17 V případě vědomého porušení povinnosti sdělit České poště, které z podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, spolu s uvedením jeho totožnosti, je Uživatel povinen uhradit České poště smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každou Zásilku, u níž nebyla tato povinnost splněna.
d. Dohodách BUC
2.15 Česká pošta není povinna uzavřít poštovní smlouvu v případě, že předmětem této smlouvy je dodání Zásilek, které byly podány u jiného provozovatele poštovních služeb. Uživatel, který u České pošty podává Zásilky, bere na vědomí, že pokud zaviněně zamlčí České poště skutečnost, že podávaná Zásilka pochází od jiného provozovatele poštovních služeb, může tím České poště způsobit škodu a dopustit se trestného činu nebo přestupku podvodu.
2.16 Uživatel je povinen České poště sdělit, které z jím podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, a sdělit jeho totožnost. Uživatel se zprostí informační povinnosti vůči České poště dle předchozí věty ve vztahu k Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, pokud na žádost České pošty prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě uložena povinnost tuto informaci Uživateli sdělit. V případě, že si bude Uživatel vědom nepravdivosti informací od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, ohledně původu zásilek, je povinen Českou poštu informovat způsobem dle první věty tohoto odstavce.
2.17 V případě vědomého porušení povinnosti sdělit České poště, které z podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, spolu s uvedením jeho totožnosti, je Uživatel povinen uhradit České poště smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každou Zásilku, u níž nebyla tato povinnost splněna.
2. Česká pošta se zavazuje, že do [ obchodní tajemství ] od dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí navrhne dotčeným smluvním zákazníkům a vynaloží veškeré úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat, k tomu, aby s nimi byly uzavřeny dodatky ke všem:
a. Dohodám VS,
b. Dohodám OP,
c. Dohodám Kredit,
d. Dohodám BUC,
ve znění jejich případných dodatků, uzavřených v období do 22. března 2017 včetně. Dodatky bude nahrazeno původní znění informační povinnosti novým zněním podle bodu 1.
3. Česká pošta se zavazuje doložit Úřadu splnění závazků specifikovaných v bodu 1. a 2. nejpozději ve lhůtě 2 měsíců po uplynutí lhůty uvedené v bodu 2., a to předložením:
a. vzorových Dohod VS, OP, Kredit a BUC a vzorových dodatků k těmto Dohodám, jejichž součástí bude upravené znění ustanovení o informační povinnosti ve znění podle bodu 1.,
b. seznamu smluvních zákazníků, kterým bylo uzavření dodatku nabídnuto a kteří dodatek skutečně uzavřeli.
VIII. Posouzení navržených závazků
119. Úřad se zabýval posouzením navržených závazků z hlediska § 11 odst. 3 ZOHS. Navrhované závazky může Úřad přijmout pouze za splnění kumulativních podmínek. První z nich je včasná iniciativa účastníka řízení. Nedojde-li ze strany účastníka řízení k návrhu závazků ve smyslu § 11 odst. 3 ZOHS ve lhůtě dle § 11 odst. 4 ZOHS, nelze ze strany Úřadu rozhodnutí v tomto směru vydat. Druhou z podmínek je, aby splněním závazků byl odstraněn závadný stav vytýkaný účastníku řízení Úřadem. Třetí podmínkou je požadavek, aby závazky byly dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže. Dle čtvrté podmínky je nutné, aby zneužití dominantního postavení nemělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Závěrečnou podmínkou vyjádřenou v § 11 odst. 4 ZOHS je, že účastník řízení od podání návrhu závazků nepostupuje způsobem, který je předmětem výhrad Úřadu.
120. Úřad úvodem konstatuje, že v posuzovaném případě považuje z níže uvedených důvodů z hlediska veřejného zájmu na ochraně hospodářské soutěže za vhodnější a efektivnější využít institutu závazků, než (případně) zakončit toto správní řízení pravomocným rozhodnutím s udělením pokuty, a to zejména ve snaze urychlit odstranění soutěžního problému a obnovit účinnou soutěž na vymezených relevantních trzích. Shledá-li Úřad navržené závazky dostatečnými pro ochranu hospodářské soutěže a odstranění závadného stavu, uloží v rozhodnutí jejich splnění a rozhodne o zastavení řízení. V rozhodnutí může Úřad rovněž stanovit podmínky a povinnosti nutné k zajištění splnění těchto závazků. [147]
Podmínka včasné iniciativy účastníka řízení
121. Úřad uvádí, že účastník řízení zaslal Návrh závazků v zákonné lhůtě (srov. § 11 odst. 4 ZOHS), která činí 15 dnů ode dne doručení sdělení výhrad (k pozdějším návrhům Úřad přihlédne jen v případech hodných zvláštního zřetele). Účastník řízení tak splnil první podmínku, neboť k předložení Návrhu závazků došlo z jeho iniciativy dne 23. března 2017, přičemž sdělení výhrad mu bylo doručeno dne 8. března 2017.
Podmínka odstranění závadného stavu splněním závazků
122. Úřad se dále zabýval tím, zda závazky obsažené v Návrhu závazků povedou k odstranění závadného stavu, který Úřad spatřoval v jednání účastníka řízení. Účastník řízení se v Návrhu závazků zavázal uzavírat se svými smluvními zákazníky Dohody (v případě stávajících Dohod obsahujících informační povinnost uzavřených do 22. března 2017 [148] se zavázal vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatků k těmto Dohodám ve lhůtě [ obchodní tajemství ] s novým zněním informační povinnosti, tak jak je uvedena v bodě 118 část ad 1. tohoto rozhodnutí (dále jen nové znění informační povinnosti ). Úřad na základě posouzení nového znění informační povinnosti včetně snížené výše smluvních pokut dospěl k závěru, že závadný stav, tj. účastníkovi řízení vytýkané jednání, bude uzavřením Dohod, resp. dodatků s takto formulovaným novým zněním informační povinnosti odstraněn a to z následujících důvodů:
123. Předně Úřad ve sdělení výhrad účastníku řízení vytýkal vkládání informační povinnosti obsažené v Ustanovení do Dohod se smluvními zákazníky v těch případech, kdy tito smluvní zákazníci danou informací nedisponovali, ovšem pod hrozbou sankce v podobě smluvní pokuty ji byli nuceni zjišťovat a vynakládat své vlastní náklady spojené s kontrolou jednotlivých zásilek, příp. přenášet tuto informační povinnost na své zákazníky, být tak závislí na vyhodnocení dané informace od těchto svých zákazníků a nést riziko uplatnění smluvní pokuty (blíže rozebráno i v bodě 104-106 tohoto rozhodnutí). Dle nově stanovené informační povinnosti v Dohodách VS v případech, kdy jsou některé z výplatních strojů [ ] používány Uživatelem k vyplácení Zásilek převzatých, resp. pocházejících od jiného provozovatele poštovních služeb , než je Česká pošta, je Uživatel povinen České poště sdělit, které ze Zásilek [ ] byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb , než je Česká pošta, a sdělit jeho totožnost. Tato povinnost tedy vychází z principu, že smluvní zákazník okruh svých zákazníků zná a má povinnost hlásit výhradně ty skutečnosti, jimiž disponuje, bez toho aniž by k jejich zjišťování činil úkony spojené s např. fyzickou kontrolou zásilek, jež by byla spojena s dalšími náklady. V novém znění informační povinnosti je tedy upuštěno od konceptu zjišťování prvotního podání zásilek smluvními zákazníky České pošty. Závěr ohledně znalosti okruhu svých zákazníků platí jak pro skupinu smluvních zákazníků České pošty, kteří jsou samotní koncoví odesílatelé zásilek a u nichž by k porušení informační povinnosti nemělo vůbec docházet, neboť situace, kdy se jim dostane do dispozice zásilka, ať už prvotně podaná u jiného provozovatele poštovních služeb nebo od něho převzatá či pocházející, je nepravděpodobná, tak pro smluvní zákazníky České pošty, jež podnikají jako konsolidátoři a kteří rovněž okruh zákazníků, tj. osob, jež jim předkládají zásilky k poskytnutí poštovní služby České poště, znají; hlásit zásilky, jež byly převzaty od jiných provozovatelů poštovních služeb, než je Česká pošta, jim nemůže činit obtíže. Co se týká zásilek pocházejících od jiného provozovatele poštovních služeb, k tomu účastník řízení uvedl, že se jedná o případy, kdy smluvní zákazník sice zásilky převzal od svého klienta, který není provozovatelem poštovních služeb, avšak klient smluvního zákazníka ví, že on zásilky převzal od jiného provozovatele poštovních služeb. K vyloučení rizik plynoucích z této situace je v nově navrhovaném znění informační povinnosti uložena smluvním zákazníkům povinnost informovat se o původu zásilky u třetí osoby, která samozřejmě ví, od koho dotčené zásilky převzala. [149] Účastník řízení pro případ, že by nastala situace, kdy jeho smluvní zákazník nemá jistotu ohledně subjektu, od kterého zásilka pochází, mu dává možnost zprostit se odpovědnosti přenesením povinnosti na třetí osobu, od které předmětnou zásilku převzal, a dále nenést riziko uplatnění sankce (viz bod 125 tohoto rozhodnutí). Obdobné závěry Úřadu platí i pro znění závazku týkajícího se Dohod BUC, Kredit a OP, ve kterých Česká pošta stanovuje uživateli, resp. podavateli (v případě Dohod OP) povinnost: [ ] sdělit, které z jím podaných Zásilek byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb , než je Česká pošta, a sdělit jeho totožnost .
124. Úřad dále účastníku řízení vytýkal, že zavazuje své smluvní zákazníky v Dohodách určitou povinností, ovšem nedal jim žádné vodítko, jakým způsobem by měli této povinnosti dostát a skutečnost, zda zásilka byla již dříve k poštovní přepravě podána, zjišťovat. Nezveřejnil ani, jak by měl smluvní zákazník prvotně podanou zásilku identifikovat (blíže rozebráno i v bodě 104 tohoto rozhodnutí). Účastník řízení nově koncipoval informační povinnost tak, aby byla pro jeho smluvní zákazníky zcela jednoznačně splnitelná, když nové znění informační povinnosti založil na sdělování informací známých smluvním zákazníkům bez nutnosti je jakýmkoliv způsobem zjišťovat, a pro případ, že by nastala situace, kdy by smluvní zákazník danou informací nedisponoval, jim rovněž dává možnost se informační povinnosti zprostit (viz níže).
125. Úřad rovněž účastníku řízení vytkl, že smluvním zákazníkům dotčeným vytýkaným jednáním nebyla dána žádná možnost, jak se informační povinnosti obsažené v Ustanovení zprostit, a byli tak odpovědni a vystaveni možnosti uložení smluvní pokuty i v situacích, kdy nastalou situaci nemohli nijak ovlivnit (blíže rozebráno i v bodě 106 tohoto rozhodnutí). V novém znění informační povinnosti již účastník řízení dává svým smluvním zákazníkům možnost, jak se odpovědnosti zprostit: Uživatel [150] se zprostí informační povinnosti vůči České poště dle předchozí věty ve vztahu k Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, pokud na žádost České pošty prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě uložena povinnost tuto informaci Uživateli sdělit . Díky možnosti zproštění se informační povinnosti se smluvní zákazník nemůže dostat do situace, kdy by byl odpovědný za sdělení informace, kterou nemá k dispozici či si její pravdivost nemůže ověřit.
126. Dále Úřad účastníku řízení vytkl výši smluvní pokuty, jež vykazovala znaky nepřiměřenosti, neboť cena za poskytnutí poštovní služby u jedné zásilky je zhruba stonásobně nižší, než požadovaná výše smluvní pokuty za zásilku, u které nebyla při jejím předání splněna informační povinnost (blíže rozebráno i v bodě 107 tohoto rozhodnutí). Účastník řízení v Návrhu závazků výši smluvní pokuty zcela zásadně snížil; viz úprava [ ] je Uživatel [151] povinen uhradit České poště smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každou Zásilku , přičemž ji dále váže pouze na vědomé porušení informační povinnosti, čímž vyloučil postih svého smluvního zákazníka pro případ, že by došlo k nevědomému porušení dané informační povinnosti z jeho strany. Pokud tedy nebude smluvní zákazník České pošty vědomě porušovat stanovenou informační povinnost a tím tak případně poškozovat účastníka řízení, neměla by po něm být ze strany České pošty smluvní pokuta požadována (blíže rozebráno v bodě 102 tohoto rozhodnutí).
127. Na základě výše uvedeného Úřad dospěl k závěru, že účastník řízení navrženými závazky odstranil protisoutěžní stav, který Úřad v jeho jednání spatřoval a který mu byl sdělen ve sdělení výhrad, neboť nově stanovená informační povinnost [ obchodní tajemství ] nepředstavuje aplikaci nepřiměřených podmínek ze strany účastníka řízení, je přiměřená legitimnímu cíli, který Česká pošta sleduje, a jejím plněním tak nebude vznikat smluvním zákazníkům újma.
Podmínka dostatečnosti závazků pro ochranu hospodářské soutěže
128. Úřad dospěl k závěru, že závazky dle bodů 1. a 2. Návrhu závazků navržené účastníkem řízení tuto podmínku naplňují, neboť nejenže odstraňují vytýkaný protisoutěžní stav (viz body 122-126 tohoto rozhodnutí), ale zároveň zajišťují existenci efektivní soutěže na vymezených relevantních trzích do budoucna, neboť nové znění informační povinnosti představuje z hlediska přiměřenosti zcela vyváženou smluvní podmínku v obchodních vztazích mezi Českou poštou a jejími smluvními zákazníky a lze konstatovat, že plněním závazků v budoucnu nevznikne nebezpečí, že bude docházet k narušení soutěže a že smluvní zákazníci účastníka řízení budou stanovením nového znění informační povinnosti ohroženi uplatňováním nepřiměřených podmínek. Úřad tak má za to, že v důsledku přijetí závazků dle bodu 1. a 2. Návrhu závazků bude hospodářská soutěž dostatečně ochráněna.
129. Úřad rovněž uvádí, že aby mohl být učiněn závěr o dostatečnosti závazků pro ochranu hospodářské soutěže, je rovněž nezbytné, aby účastník řízení k plnění závazků přistoupil v přiměřené lhůtě. Účastník řízení se zavázal nově stanovenou informační povinnost vkládat do nově uzavřených Dohod ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Lze tedy konstatovat, že v tomto případě je tato podmínka splněna. V případě stávajících Dohod obsahujících informační povinnost uzavřených do 22. března 2017 včetně se účastník řízení zavázal ve lhůtě do [ obchodní tajemství ] ode dne právní moci tohoto rozhodnutí navrhnout s vyvinutím veškerého úsilí dotčeným smluvním zákazníkům uzavření dodatků s nově stanovenou informační povinností k již uzavřeným Dohodám. Vzhledem k délce procesu uzavírání dodatků s novou informační povinností danému velkým množstvím smluvních zákazníků (účastník řízení má v současné době Dohody obsahující informační povinnost uzavřené s desetitisíci smluvních zákazníků), lze i v případě stávajících Dohod považovat lhůtu [ obchodní tajemství ] za přiměřenou k naplnění podmínky dostatečnosti závazků pro ochranu hospodářské soutěže.
130. Úřad se dále zabýval návrhem účastníka řízení ohledně prokázání splnění jeho závazků uvedených v bodech 1. a 2. Návrhu závazků (prokázání splnění závazků viz bod 3. tamtéž); jedná se o závazek doplňkový, jenž bezprostředně nesměřuje k odstranění závadného stavu a obnově hospodářské soutěže, nýbrž jeho účelem je doložení, že došlo ke splnění závazků dle bodů 1. a 2. Návrhu závazků a slouží tak zejména ke kontrole Úřadu. K tomu Úřad uvádí, že navržený způsob prokázání splnění závazků považuje za dostatečný; s ohledem na četnost smluvních zákazníků by nebylo účelné ani ekonomické, aby účastník řízení dokládal každou Dohodu či uzavřený dodatek jednotlivě. K navržené dvouměsíční lhůtě Úřad uvádí, že se mu jeví jako přiměřená, a to vzhledem k tomu, že je nutné, aby účastník řízení zpracoval seznam dle bodu 3. písm. b) Návrhu závazků.
Podmínka neexistence podstatného narušení hospodářské soutěže
131. Pokud jde o tuto podmínku, Úřad se zabýval, zda jednáním účastníka řízení nedošlo k podstatnému narušení soutěže, přičemž v daném případě nestačí potencialita podstatného narušení soutěže, nýbrž takový následek musel na relevantních trzích skutečně nastat. Pojem podstatné narušení hospodářské soutěže zákon blíže nespecifikuje, jeho naplnění může vyplynout například z charakteru jednání dominantního soutěžitele, z rozsahu postižených soutěžitelů nebo spotřebitelů, újmy způsobené soutěžitelům či spotřebitelům zneužitím dominantního postavení, délky trvání protiprávního jednání, strukturálních dopadů tohoto jednání na podmínky na relevantním trhu a reálných možností navrácení těchto podmínek do stavu, který by existoval, pokud by ke zneužití dominantního postavení nedošlo. K podstatnému narušení soutěže dochází zejména tehdy, pokud jednání dominantního soutěžitele zabránilo vstupu nových soutěžitelů na trh nebo například vedlo k jejich eliminaci z trhu s následkem významného snížení soutěže či faktické monopolizace trhu.
132. Úřad se proto zabýval tím, zda jednání účastníka řízení, v němž Úřad spatřoval možné zneužití dominantního postavení, mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. [152]
133. [ obchodní tajemství ] [153] Jednání účastníka řízení ovšem doposud nemělo za následek zásadní omezení podnikatelské činnosti těchto smluvních zákazníků a jejich účasti na hospodářské soutěži. Z odpovědí jednotlivých konsolidátorů nevyplynulo, že by v důsledku povinnosti v Ustanovení došlo k vážným finančním dopadům ve vztahu k jejich podnikatelské činnosti. Současně jednání účastníka řízení nemělo ani přímý vliv na spotřebitele či některého z dalších soutěžitelů. Vzhledem k těmto skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že nedošlo ke vzniku závažných negativních dopadů na soutěž, resp. seznal, že v posuzovaném případě nemělo jednání účastníka řízení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Podmínka ukončení dalšího postupování účastníka řízení způsobem, který je předmětem výhrad Úřadu
134. Účastník řízení dále v Návrhu závazků uvedl, že dnem jeho podání již nepostupuje způsobem, který mu byl ve sdělení výhrad vytýkán. Účastník řízení uvedl, že ve dnech 22. a 23. března 2017 rozeslal všem svým smluvním zákazníkům, se kterými má uzavřenu některou z Dohod obsahující informační povinnost, přípis, kterým je informuje o tom, že od 23. března 2017 nebude informační povinnost ze strany Účastníka řízení vymáhána. Účastník řízení v této souvislosti dále uvedl, že s ohledem na množství uzavřených Dohod rozeslal vzorový dopis na e-mailové adresy svých smluvních zákazníků. [154] Současně účastník řízení sdělil, že od 23. března 2017 vypustil ze všech svých vzorových Dohod vytýkané znění informační povinnosti. [155] Lze tedy konstatovat, že účastník řízení dostál požadavku, aby dnem podání Návrhu závazků nepostupoval způsobem, který je předmětem výhrad Úřadu (a smluvní zákazníci byli o této skutečnosti informováni).
IX. Závěr Úřadu
135. Ze všech výše uvedených skutečností dospěl Úřad v tomto konkrétním případě k závěru, že jsou kumulativně splněny podmínky pro přijetí závazků podle ustanovení § 11 odst. 3 a 4 ZOHS. Z tohoto důvodu uložil Úřad účastníku řízení, aby splnil závazky dle výroku I. tohoto rozhodnutí, které navrhl ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže a odstranění závadného stavu. Ve výroku II. tohoto rozhodnutí uložil Úřad účastníkovi řízení prokázat splnění závazků ve stanovené lhůtě Úřadu. Zároveň Úřad správní řízení podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona ve výroku III. tohoto rozhodnutí zastavil, neboť shledal navržené závazky za dostatečné k ochraně hospodářské soutěže a nápravě způsobených protisoutěžních následků.
136. Úřad ovšem může v souladu s § 11 odst. 5 ZOHS po zastavení řízení znovu řízení zahájit a vydat nové rozhodnutí, jestliže a) se podstatně změnily podmínky, které byly pro vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 3 zákona rozhodné, b) soutěžitelé jednají v rozporu se závazky, nebo c) rozhodnutí bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných podkladů, údajů a informací.


POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží:
Vážený pan
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Pozn. Úřadu: Smluvním zákazníkem se rozumí takový zákazník, který má uzavřenou zvláštní smlouvu o podmínkách podávání poštovních zásilek, nebo jinou smlouvu upravující nad rámec poštovních podmínek vzájemnou spolupráci.
[2] Pozn. Úřadu: Podnět veden pod sp. zn. ÚOHS-P378/2014/DP.
[3] Viz přechodné ustanovení zákona č. 293/2016 Sb., dle kterého řízení , která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů , což se dle judikatury vztahuje na postup Úřadu z hlediska procesního.
[4] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2302-2323.
[5] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2329-2336.
[6] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2337-2354.
[7] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2372-2373.
[8] Pozn. Úřadu: Dle Evropské komise předložení závazků nutně neznamená, že strany souhlasí s jejím předběžným posouzením případu- viz Commission notice on best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU (Official Journal of the EU 2011/C 308/06-b. 125). Obdobně srov. Munková, J., Kind l, J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. přepracované vydání. Praha 2016, str. 188- Předložení závazků účastníkem řízení neznamená zároveň akceptaci předběžných závěrů Úřadu učiněných ve sdělení výhrad. Návrh závazků pouze indikuje zájem účastníka řízení na ukončení správního řízení procesní formou, k čemuž ho mohou vést i důvody v podobě např. úspory času a nákladů.
[9] Více informací na: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=54435&typ=PLATNY .
[10] Dle § 2 písm. c) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, se provozovatelem rozumí osoba poskytující poštovní služby nebo zajišťující zahraniční poštovní služby.
[11] Pozn. Úřadu: Monopol České pošty zůstává zachován pouze u dodání peněžní částky poukázané poštovním poukazem, neboť podle § 20 zákona o poštovních službách může provozovat službu dodání peněžní částky poštovním poukazem pouze držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje tuto službu.
[12] Pozn. Úřadu: Způsob úhrady poštovních služeb převodem či inkasem z účtu na základě daňového dokladu vyhotoveného Českou poštou.
[13] Pozn. Úřadu: Způsob úhrady poštovních služeb, při kterém jsou z peněžní částky (kreditu) složené na účtu zákazníka automaticky odečítány úhrady za podané zásilky.
[14] Pozn. Úřadu: Dle Ceníku činí cena za podání jedné zásilky základní poštovní služby Obyčejné psaní do hmotnosti 50 g-standard pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem 9,50 Kč (při samostatném podání a platbě přímo na pobočce České pošty činí cena za podání jedné zásilky základní poštovní služby Obyčejné psaní do hmotnosti 50 g-standard 16 Kč). Cena za podání jedné zásilky základní poštovní služby Doporučené psaní do hmotnosti 50 g-standard činí pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem 27,70 Kč (při samostatném podání a platbě přímo na pobočce České pošty činí cena za podání jedné zásilky základní poštovní služby Doporučené psaní do hmotnosti 50 g-standard 38 Kč), dostupné z:
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/kompletni_cenik.pdf/528acb00-cbab-450e-8a94-90add1cf405b .
[15] Viz Ceník, str. A11-A12.
[16] Pozn. Úřadu: Jedná se o adresnou zásilku, jejímž obsahem mohou být pouze noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru. Nejedná se tedy o základní služby ve smyslu § 3 zákona o poštovních službách. Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní upravuje nejen způsob úhrady zásilek Obchodní psaní, ale i způsob jejich podání a další podmínky. Bez uzavření této dohody nelze službu Obchodní psaní využívat.
[17] Dle § 5 odst. 1 zákona o poštovních službách se poštovní smlouvou provozovatel zavazuje odesílateli, že dodá poštovní zásilku nebo peněžní částku z místa poštovního podání sjednaným způsobem příjemci do místa uvedeného v adrese, a odesílatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, uhradit provozovateli dohodnutou cenu. Za poštovní smlouvu se považuje jakákoliv smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí poštovní služby.
[18] Pozn. Úřadu: Provozovatel je povinen uzavřít poštovní smlouvu s každým, kdo její uzavření v mezích poštovních podmínek a způsobem v nich stanoveným požaduje.
[19] Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 212/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, dostupná na: https://www.beck-online.cz.
[20] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 8, 126.
[21] Dle § 2 písm. m) zákona o poštovních službách se poštovním podáním rozumí převzetí poštovní zásilky nebo poukazované peněžní částky provozovatelem k poskytnutí poštovní služby.
[22] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 242, 246.
[23] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 9, 240.
[24] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 225.
[25] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 9.
[26] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 251.
[27] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 799.
[28] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 251
[29] Pozn. Úřadu: Tato skutečnost vyplývá dále i z vyjádření České pošty (viz níže) či Generali PPF Services a.s. (dne 19. dubna 2016 proběhla změna obchodní firmy na FINHAUS a.s.), smluvního zákazníka České pošty, jenž používá výplatní stroje a má uzavřenou Dohodu VS, který sdělil, že Ustanovení VS začala Česká pošta do smluv vkládat v důsledku liberalizace trhu jako reakci na praxi některých konkurentů, kteří se vyhýbají uzavření smlouvy o přístupu podle zákona o poštovních službách; viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 329.
[30] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 798
[31] Pozn. Úřadu: Jde o společnosti POST OPTIMAL s.r.o. a EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.
[32] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2228
[33] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 252.
[34] Dle § 34 odst. 1 zákona o poštovních službách je držitel poštovní licence povinen transparentním a nediskriminačním způsobem na základě písemné smlouvy umožnit přístup ostatním provozovatelům k prvkům poštovní infrastruktury a k zvláštním službám souvisejícím s provozováním poštovní infrastruktury. Dle § 34 odst. 8 zákona o poštovních službách sjednává držitel poštovní licence ceny za přístup do poštovní infrastruktury za ceny nákladově orientované.
[35] Pozn. Úřadu: V případě uzavření smlouvy o přístupu do poštovní infrastruktury České pošty jsou alternativnímu provozovateli poštovních služeb účtovány tzv. zónové ceny, jež odrážejí rozdílnou strukturu podání alternativního provozovatele poštovních služeb od standardní struktury podání. Cena platná pro jednotlivé zóny je odvozena od reálných nákladů na doručení konkrétního druhu zásilky. Naproti tomu cena stanovená na základě poštovní smlouvy dle § 4 odst. 2 zákona o poštovních službách, jíž je povinen provozovatel poštovních služeb uzavřít s každým, kdo v mezích poštovních podmínek a způsobem v nich stanoveným její uzavření požaduje, odpovídá průměrným nákladům na poskytování příslušné poštovní služby na celém území České republiky a je tedy pro všechny zóny shodná.
[36] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 254.
[37] Pozn. Úřadu: Do účinnosti zákona č. 319/2015 Sb. se jednalo o ustanovení § 34 odst. 9 zákona o poštovních službách.
[38] Pozn. Úřadu: Dle druhostupňového rozhodnutí ČTÚ, č. j. ČTÚ-42 146/2014-603 ze dne 2. března 2015, kterým se ruší prvostupňové rozhodnutí č. j. ČTÚ-4 707/2014-610/V. vyř. ze dne 30. dubna 2014 ve věci odmítnutí převzetí zásilek k poštovní přepravě a uzavření poštovní smlouvy Českou poštou, se oprávnění držitele poštovní licence odmítnout v souladu s § 34 odst. 11 zákona o poštovních službách poštovní zásilky, které byly podány jiným provozovatelem poštovních služeb, vztahuje i na situaci, kdy tyto zásilky byly podány prostřednictvím třetích osob, tj. např. konsolidátorů. Viz přípis ČTÚ ze dne 15. dubna 2016, správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 812.
[39] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 254.
[40] Pozn. Úřadu: Do účinnosti zákona č. 319/2015 Sb. se jednalo o ustanovení § 34 odst. 10 zákona o poštovních službách.
[41] Pozn. Úřadu: Každá poštovní zásilka musí být na základě § 34 odst. 12 zákona o poštovních službách označena tak, aby z označení bylo jednoznačně zřejmé, u kterého provozovatele byla poštovní zásilka podána.
[42] Pozn. Úřadu: Ačkoliv Česká pošta ve svém vyjádření užívá v tomto případě k označení svých smluvních zákazníků pojem uživatel výplatního stroje , tj. smluvní zákazník, jenž má uzavřenu s Českou poštou Dohodu VS, k informační povinnosti byli zavázáni i smluvní zákazníci, jež mají uzavřenou Dohodu BUC, Kredit a OP.
[43] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 255.
[44] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 255.
[45] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 283.
[46] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 255 a 284.
[47] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 325.
[48] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 283.
[49] Viz nepravomocný rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 32Cm 16/2014-360 ze dne 9. března 2016, jež byl napaden odvoláním společnosti Mediaservis, správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1449-1453.
[50] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 252, 338, 348 a 836.
[51] Podklady k Dohodám VS Úřad obdržel dne 4. července 2014, viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 278 a 1086 (CD 8), podklady k Dohodám BUC a Kredit dne 10. prosince 2014, viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 347, doplnění obdržených podkladů dne 18. března 2015, viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 358a a podklady k Dohodám o úhradě za období roku 2015 a poloviny roku 2016 dne 9. června 2016, viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1086.
[52] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2295, zdrojová data č. l. 2298.
[53] [ obchodní tajemství ]
[54] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2295, zdrojová data č. l. 2298.
[55] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 283.
[56] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 284.
[57] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 360.
[58] Pozn. Úřadu: Dohoda VS je zkratkou pro dva typy smluv uzavíraných při používání výplatních strojů s ohledem na množství používaných strojů.
[59] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 364-505.
[60] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 432-435.
[61] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 836.
[62] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1086.
[63] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2295, zdrojová data č.l. 2298.
[64] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1470.
[65] Pozn. Úřadu: Česká pošta sdělila, že Ustanovení vkládala do smluv z důvodu služby Obyčejná zásilka, nicméně obchodní název této služby je dle Ceníku a internetových stránek účastníka řízení Obyčejné psaní.
[66] Pozn. Úřadu: Česká pošta sdělila, že Ustanovení vkládala do smluv z důvodu služby Doporučená zásilka, nicméně obchodní název této služby je dle Ceníku a internetových stránek účastníka řízení Doporučené psaní.
[67] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1421.
[68] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1422.
[69] Jedná se o společnosti 5 P Agency, spol. s r.o., A.L.L. production, s.r.o., Aktina kontakt, spol. s r.o., BOOM TISK, spol. s r.o., CANON CZ s.r.o., COPY GENERAL ONSITE SERVICES s.r.o., Česká mailingová společnost, s.r.o., EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., INFAS, a.s., Mail Step a.s., OPTYS, spol. s r.o., Post Optimal s.r.o., Prodiliste International CZ s.r.o., RICOH Czech Republic s.r.o., Systemprint Drescher, spol. s r.o., XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
[70] Pozn. Úřadu: Tato skutečnost vyplývá ze sdělení České pošty, blíže viz bod 37 tohoto rozhodnutí.
[71] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1471, 1675, 2091, 2217 a 2238.
[72] Pozn. Úřadu: 100% podíl této společnosti vlastní společnost Copy General onsite services s.r.o.
[73] Pozn. Úřadu: Tato společnost uvedla, že nemá s Českou poštou uzavřenou žádnou z Dohod, nicméně ujednání obsahově shodné s Ustanovením obsahuje smlouva uzavřená mezi ní a společností Canon, prostřednictvím které podává České poště zásilky k poskytnutí poštovní služby a která na společnost EDM informační povinnost a riziko udělení pokuty v případě porušení informační povinnosti vyplývající z Ustanovení přenesla; viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1624-1625.
[74] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1528, 1517 a 1578.
[75] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1624-1625, 1578, 1517, 1528-1529 a 1608.
[76] Pozn. Úřadu: Společnost EDM tyto skutečnosti uvedla ve vztahu ke společnosti Canon.
[77] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1682.
[78] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1682.
[79] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2138.
[80] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2109-2111.
[81] Pozn. Úřadu: Dohody uzavřené s oslovenými konsolidátory Ustanovení obsahují, výjimkou je pouze společnost A.L.L. production, s.r.o.
[82] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1577, 2106, 1527, 1624, 1608.
[83] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1578, 2106, 2111.
[84] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2244.
[85] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1608.
[86] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1517 a 1528.
[87] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2111.
[88] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2114, 2106, 2111 a 2244.
[89] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1578.
[90] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2112.
[91] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1608, 1620-1621.
[92] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 798.
[93] Pozn. Úřadu: V případě společnosti Direct Marketing se jedná o zahraniční právnickou osobu, neboť se její sídlo nachází na území Slovenské republiky (Lamačská 22, Bratislava).
[94] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1216-1217, uvedené potvrdila rovněž Česká pošta na jednání s Úřadem dne 29. srpna 2016, viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1421.
[95] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1216-1217.
[96] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1343.
[97] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1421.
[98] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1517, 2107.
[99] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1578.
[100] Jedná se o poštovní zásilku do 2 kg dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o poštovních službách.
[101] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1421.
[102] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 585, 731, 732, 1089, 1106.
[103] Obdobně jsou základní služby vymezeny i ve Sdělení Komise o použití pravidel hospodářské soutěže na poštovní odvětví a o posouzení některých opatření státu týkajících se poštovních služeb č. 98/C 39/02-viz Úřední věstník EU C 39/2 (dále též Sdělení ), str. 178-179. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998Y0206(01)&from=EN .
[104] Viz § 2 a 3 Vyhlášky.
[105] Viz § 2 a 5 Vyhlášky.
[106] Viz § 6 Vyhlášky.
[107] Viz § 7 Vyhlášky.
[108] Viz § 4 Vyhlášky.
[109] Viz Ceník, str. A1-A2, A28, A37.
[110] Pozn. Úřadu: Tou se rozumí řetězec všech kroků, které činí provozovatel poštovních služeb od podání zásilky k jejímu dodání.
[111] Rozdělení zákazníků dle využívaných služeb použila také Evropská komise (zákazníci soukromí a obchodní) ve Sdělení, str. 180, dále v rozhodnutí COMP/M.5152- POSTEN AB/POST DANMARK A/S , dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5152_20090421_20212_en.pdf , nebo také v prováděcím rozhodnutí č. C(2014)2093, dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0184&from=EN .
[112] Obdobně se vyjádřil Úřad v rozhodnutí R32/96- Vynucování nepřiměřených podmínek Českou poštou, s.p. ze dne 22. ledna 1997.
[113] Viz Sdělení, str. 177 a str. 179.
[114] Viz Poštovní a obchodní podmínky-ostatní služby, dostupné z: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/ostatni_sluzby.pdf/b79ebe27-90c9-4430-894a-e7daae2d86cc .
[115] Pozn. Úřadu: V České republice na oblast poštovních služeb dohlíží ČTÚ, který na území České republiky zajišťuje ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu poštovních služeb, vede evidenci provozovatelů, provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby, rozhoduje o udělení poštovní licence a dohlíží, zda provozovatelé plní své povinnosti podle zákona o poštovních službách.
[116] Např. rozhodnutí COMP/M.6503 -LA POSTE/ SWISS POST/JV , dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6503_20120704_20212_2982943_EN.pdf , rozhodnutí COMP/M.5152- POSTEN AB/POST DANMARK A/S , dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5152_20090421_20212_en.pdf , COMP/M.1410- DEUTSCHE POST/DANZAS , dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1410_de.pdf .
[117] Viz rozhodnutí C-209/10-Post Danmark, dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121061&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74976
[118] Např. rozhodnutí COM/13/005- Alleged anti-competitive conduct by An Post in the market for bulk distribution of pre-sorted publications by post in the State , dostupné z: http://www.tca.ie/images/uploaded/documents/E-14-001%20An%20Post%20Enforcement%20Decision.pdf .
[119] Viz str. 178-179 tohoto Sdělení.
[120] Pozn. Úřadu: Čistými náklady se dle § 34b zákona o poštovních službách rozumí rozdíl mezi efektivně a účelně vynaloženými náklady, které jsou nezbytné na poskytování základní služby, a výnosy získanými z poskytování základní služby.
[121] Dle § 22 odst. 9 zákona o poštovních službách ČTÚ v případě, že se žádný provozovatel nezúčastní výběrového řízení k udělení poštovní licence nebo nebude žádný provozovatel vybrán pro nesplnění podmínek účasti nebo pro nevyhovění kritériím hodnocení žádostí, uloží rozhodnutím o udělení poštovní licence povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby uvedené ve vyhlášení výběrového řízení provozovateli, který nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení žádostí. Za těchto okolností nelze vyloučit, že tímto provozovatelem bude nadále Česká pošta.
[122] Rozsudek Tribunálu ve věci T-340/03 France Télécom [2007] ECR II-00107, odst. 100.
[123] Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci 85/76 Hoffmann-La Roche, [1979] ECR 00461, odst. 41, 53-56, 59 až 60 a 67; či rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. 3. 2004 ve věci Microsoft (COMP/C 3.37.792), odst. 435, dle kterého tržní podíly mezi 70 a 80 % opodstatňují domněnku dominance.
[124] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1086, žlutý USB flash disk.
[125] Viz ke sdělení též internetové stránky společnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o., dostupné z: https://www.tnt.com/express/cs_cz/site/home.html ; viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1340.
[126] Dostupné z: https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-provozovatelu-poskytujicich-nebo-zajistujicich-postovni-sluzby .
[127] Tržní podíly v roce 2016 Úřad nezjišťoval, neboť ačkoliv se účetní závěrka sestavuje vždy k poslednímu dni účetního období, tj. k 31. prosinci, pokud je účetním obdobím kalendářní rok, datum jejího sestavení (uzavření účetních knih, vytištění účetních výkazů, připojení podpisového záznamu statutárního orgánu účetní jednotky) je z povahy věci zpravidla odlišné. Datum sestavení účetní závěrky je odvislé od skutečnosti, že účetní závěrka je v souladu s § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DŘ ), součástí daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, které se dle § 136 odst. 1 a 2 DŘ podává nejpozději do 3 měsíců, resp. 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce. Nadto účastník řízení ode dne 23. března 2017 již nejedná způsobem, jenž mu byl ve sdělení výhrad vytýkán (viz níže), a vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím není konstatováno spáchání správního deliktu ze strany účastníka řízení, nepovažoval Úřad z důvodu procesní ekonomie za účelné zjišťovat údaje o tržních podílech subjektů působících na trhu i pro rok 2016.
[128] Služba Obyčejné psaní je obchodním označením České pošty pro poskytování poštovní služby u poštovních zásilek do 2 kg dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o poštovních službách.
[129] V roce 2015 působila na trhu vedle České pošty pouze společnost Mediaservis a jelikož tržní podíly vycházejí z údajů, jež jsou obchodním tajemstvím, bylo nutno podíl České pošty uvést rozpětím, aby nebylo možno zjistit tržní podíl jediného konkurenta.
[130] Smluvní psaní je označení služby poskytované společnosti Makro Cash & Carry ČR s.r.o. [ obchodní tajemství ] Viz přípis České pošty ze dne 23. července 2015, správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 706-707.
[131] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2295, zdrojová data č. l. 2298.
[132] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. listopadu 2007, č. j. 9 As 40/2007-61.
[133] Viz Rozsudky Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. září 1997, sp. zn. 2A 5/97 ve věci Česká spořitelna , Krajského soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2006, sp. zn. 31 Ca 133/2005 ve věci SAZKA a Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. dubna 1998, sp. zn. 2A 12/97 ve věci Znojmia .
[134] Viz Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. (21.) března 1974 ve věci Belgische Radio en Televisie a société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs proti SV SABAM a NV Fonior (C-127/73) či Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (velkého senátu) ze dne 16. července 2009 ve věci P Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland GmbH proti Komisi Evropských společenství (C-385/07).
[135] Viz Rozsudek Tribunálu ze dne 24. května 2007 ve věci Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland GmbH proti Komisi Evropských společenství (T-151/01), odst. 121.
[136] Viz Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. (21.) března 1974 ve věci Belgische Radio en Televisie a société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs proti SV SABAM a NV Fonior (C-127/73), odst. 15.
[137] Pozn. Úřadu: Skutečnost, že spolu jednotliví konsolidátoři při podávání zásilek vzájemně spolupracují, je patrná z tvrzení jednotlivých konsolidátorů, viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 251, 1577, 2106, 1527, 1624 a 1608.
[138] Pozn. Úřad: Takto byla smluvní pokuta stanovena ve vzorových Dohodách. V několika případech byla výše smluvní pokuty v Dohodách s určitými smluvními zákazníky snížena, což Česká pošta zdůvodnila tím, že pokutu snížila po vyhodnocení rizika nežádoucího chování daného smluvního zákazníka (blíže viz bod 38 tohoto rozhodnutí).
[139] Základní cena za poskytnutí relevantních poštovních služeb, tj. bez uplatnění množstevních slev, činí 9,50 Kč v případě zásilky Obyčejné psaní do hmotnosti 50 g-standard pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem a 6,20 Kč (bez DPH) v případě zásilky Obchodní psaní.
[140] [ obchodní tajemství ]
[141] Ibid.
[142] Commission Notice-Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 a 82 of the Treaty ( 2004/C 101/07).
[143] Commission Notice-Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 a 82 of the Treaty ( 2004/C 101/07), b. 93-96.
[144] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 1216.
[145] [ obchodní tajemství ]
[146] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2329-2336.
[147] Srov. § 11 odst. 3 ZOHS (dtto zákona).
[148] Pozn. Úřadu: Účastník řízení uvedl, že od 23. března 2017 nebude informační povinnost vymáhat a nebude ji ani v žádné podobě vkládat do nově uzavíraných Dohod, viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2335.
[149] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2334.
[150] Pozn. Úřadu: V případě Dohod OP se jedná o podavatele .
[151] Ibid.
[152] Ve smyslu § 11 odst. 3 zákona.
[153] [ obchodní tajemství ]
[154] Kopie vzorových e-mailů doručených konkrétním smluvním zákazníkům-viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2377-2460.
[155] Viz správní spis sp. zn. ÚOHS-S0330/2016/DP č. l. 2335.