UOHS S033/2004
Rozhodnutí: OF/S033/04-1661/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Autodesk Inc. a Ashlar Incorporated
Účastníci Ashlar Incorporated, se sídlem 12731 Research Blvd. Blgd. A, Austin, Spojené státy americké Autodesk Inc., se sídlem 111 McInnis Parkway, San Rafael, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 26. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 33/04-1661/04
V Brně dne 16. dubna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 33/04, zahájeném dne 19. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Autodesk Inc., se sídlem 111 McInnis Parkway, San Rafael, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 10. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji aktiv" uzavřené dne 13. února 2004 mezi společnostmi Autodesk Inc., se sídlem 111 McInnis Parkway, San Rafael, Spojené státy americké, jako kupujícím, a MechSoft.com, Inc., se sídlem v Texasu, Spojené státy americké, a Ashlar Incorporated, se sídlem 12731 Research Blvd., Bldg. A, Austin, Spojené státy americké, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Autodesk Inc. získat kontrolu nad převážnou částí aktivit představující část podnikání společnosti Ashlar Incorporated v oblasti podpůrných softwarových aplikací pro vytváření návrhářského softwaru, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto část podnikání společnosti Ashlar Incorporated, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 9/2004 ze dne 3. března 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o prodeji aktiv" uzavřené dne 13. února 2004 mezi společnostmi Autodesk Inc., se sídlem 111 McInnis Parkway, San Rafael, Spojené státy americké (dále jen "Autodesk"), jako kupujícím, a MechSoft.com, Inc., se sídlem v Texasu, Spojené státy americké (dále jen "MechSoft"), a Ashlar Incorporated, se sídlem 12731 Research Blvd., Bldg. A, Austin, Spojené státy americké (dále jen "Ashlar"), jako prodávajícími. Podle uvedené smlouvy má společnost Autodesk získat kontrolu nad převážnou částí aktivit společnosti Ashlar a její dceřiné společnosti MechSoft, představující část podnikání společnosti Ashlar v oblasti podpůrných softwarových aplikací pro vytváření návrhářského softwaru. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Autodesk je činná v oblasti vytváření návrhářského softwaru a softwaru pro práci s digitálními médii. Společnost Autodesk poskytuje širokou škálu integrovaného a univerzálního návrhářského softwaru, internetových služeb, bezdrátových vývojových platforem (WDP) a aplikačních programů (PLA). Software společnosti Autodesk je určen jak profesionálům, tak běžným zákazníkům majícím aktivity v oblasti stavebnictví, průmyslové výroby, služeb, telekomunikací, médií a zábavy. Hlavním produktem návrhářského softwaru společnosti Autodesk je "software pro počítačové zpracování návrhů a projektů" (dále jen "CAD software").
Společnost Autodesk je tedy činná prostřednictvím dvou obchodních divizí:
divize návrhářských řešení, jež se zabývá vývojem produktů CAD softwaru a poskytováním souvisejících služeb pro stavebnictví (stavební navrhování a kreslení), pro výrobu (plány a výrobní proces zejména ve strojírenství, elektrotechnice, nástrojařství), pro vytváření grafických informačních systémů (mapování a správa infrastruktury), pro lokační služby (služby infomobility pro operátory a podniky) apod., a
divize tvorby digitálního obsahu, jež vyvíjí, prodává a spravuje systémy a software pro filmové vizuální efekty, nelineární střih a finální úpravy filmů, televizi a web, 3D animace pro hry, film, video a webová multimedia, systémy pro animace, modelování a skládání obrazu apod.
Akcie společnosti Autodesk jsou rozptýleny mezi větší počet akcionářů, z nichž žádný nevlastní takový počet akcií, který by mu umožňoval vykonávat kontrolu nad touto společností.
Na území České republiky kontroluje společnost Autodesk společnost AUTODESK spol. s r.o., se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1-Nové Město, IČ: 49358430, která prodává výrobky společnosti Autodesk, zejména CAD software.
Nabývaná část podnikání je součástí společnosti Ashlar, jež je vlastněna soukromými investory se sídlem ve Spojených státech amerických. Společnost Ashlar působí v oblasti vývoje a prodeje podpůrných softwarových aplikací pro CAD software. Spojení se týká nabytí převážné části těchto aktivit. Aktivity v oblasti podpůrných softwarových aplikací pro CAD software představují hlavní podnikatelskou činnost společnosti Ashlar. Po realizaci spojení nebude společnost Ashlar vyvíjet žádnou zásadní podnikatelskou činnost. Předmětné spojení se dotýká dále již jen společnosti MechSoft, jakožto dceřiné společnosti společnosti Ashlar.
V České republice společnost Ashlar nepřímo kontroluje následující společnosti:
CAdis a.s., se sídlem Folknářská 21, Děčín, IČ: 49241435, která se zabývá prodejem výrobků společnosti Ashlar, a
CAdis sw s.r.o., se sídlem Folknářská 21, Děčín, IČ: 47309202, která působí v oblasti vývoje softwarových výrobků. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Ashlar vyvíjí podpůrné softwarové aplikace pro CAD software, samotný CAD software sama nevyvíjí. Podpůrné softwarové aplikace společnosti Ashlar pro CAD software mohou být použity na CAD software všech hlavních výrobců CAD softwaru.
Společnost Autodesk se zabývá vývojem CAD software a vyvíjí též podpůrné softwarové aplikace pro CAD software, tyto jsou však používány převážně pro její vlastní CAD software a v České republice nejsou tyto aplikace prodávány.
CAD software představuje počítačovou platformu umožňující navrhování a tvorbu návrhů a projektů, automatizující a ulehčující činnosti v rámci navrhování a tvorby návrhů a projektů a poskytující digitální nástroje pro navrhování a tvorbu projektů a návrhů, použitelné buď samostatně nebo ve spojení s ostatními specifickými aplikacemi v celé řadě odvětví. CAD software je tedy používán k vytváření, nahlížení, zpracovávání, zakreslování, ukládání a opětovnému užití přesných, informačně obsáhlých návrhů a projektů.
Vzhledem ke způsobům jeho využití lze rozlišovat následující druhy CAD softwaru:
výrobní CAD software, požívaný v různých výrobních procesech a segmentech výroby, především ve strojírenství, elektrotechnice, nástrojařství a výrobě spotřebního zboží,
stavební CAD software, který se používá ve stavebnictví a architektuře a umožňuje vytváření stavebního a architektonického designu a plánů od koncepčního designu až po konstrukční dokumentaci, a
infrastrukturní CAD software, sloužící pro přesné mapování a systémovou analýzu geografických informací.
Standardní CAD software může být dále rozšířen o podpůrné softwarové aplikace, které buď doplní CAD software o nové funkce nebo umožní jeho lepší a jednodušší používání. Typickým případem podpůrných softwarových aplikací jsou nástrojové lišty, které slouží ke snadnému a rychlému přístupu k funkcím CAD softwaru, či pomocné nástroje, které umožňují automatické přiřazování vytvořených objektů, nové kreslicí a editační funkce, kótování apod.
Obdobně jako CAD software mohou být rovněž podpůrné softwarové aplikace pro CAD software rozlišeny dle oblastí jejich použití.
Pokud jde o vertikální propojení spojujících se soutěžitelů, podpůrné softwarové aplikace pro CAD software nemohou být používány bez CAD softwaru, avšak CAD software funguje i bez těchto podpůrných aplikací. Podpůrné softwarové aplikace nejsou obvykle určeny jen k užití s CAD softwarem konkrétního výrobce CAD softwaru, ale mohou být použity s CAD softwarem většiny výrobců CAD softwaru.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na to, že aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, vymezil Úřad jako věcně relevantní trh podpůrných softwarových aplikací pro CAD software bez dalšího členění.
Z hlediska geografického je relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na relevantním trhu podpůrných softwarových aplikací pro CAD software v České republice je tržní podíl společnosti Ashlar (obchodní tajemství) % a v České republice působí na vymezeném relevantním trhu množství dalších domácích i zahraničních soutěžitelů.
Pro vstup na výše vymezený relevantní trh neexistují žádné významné bariéry a na vymezeném relevantním trhu existuje dostatečně silné soutěžní prostředí.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
AK GLEISS LUTZ v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
Právní moc: 26.4.2004.