UOHS S033/2003
Rozhodnutí: OF/S033/03-928/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Tech Data Corporation a Azlan Group PLC
Účastníci Tech Data Corporation, se sídlem 5350 Tech Data Drive, Clearwater, Florida 33760, USA Azlan Group PLC
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 24. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 33/03-928/03 V Brně dne 24. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 33/03, zahájeném dne 21. února 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tech Data Corporation, se sídlem 5350 Tech Data Drive, Clearwater, Florida, USA, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vladimírou Hájkovou, se sídlem Na Příkopě 22, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Tech Data Corporation, se sídlem 5350 Tech Data Drive, Clearwater, Florida, USA, a Azlan Group PLC, se sídlem Azlan House, Mulberry Business Park, Fishponds Road, Wokingham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, prostřednictvím veřejné nabídky na koupi akcií učiněné společností Tech Data Corporation, se sídlem 5350 Tech Data Drive, Clearwater, Florida, USA, akcionářům společnosti Azlan Group PLC, se sídlem Azlan House, Mulberry Business Park, Fishponds Road, Wokingham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, v jejímž důsledku má společnost Tech Data Corporation, se sídlem 5350 Tech Data Drive, Clearwater, Florida, USA, získat veškeré akcie společnosti Azlan Group PLC, se sídlem Azlan House, Mulberry Business Park, Fishponds Road, Wokingham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a tím i přímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, veřejné nabídky na koupi akcií a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 9/03 ze dne 5. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Společnost Tech Data Corporation, se sídlem 5350 Tech Data Drive, Clearwater, Florida, USA (dále jen "Tech Data") učinila akcionářům společnosti Azlan House, Mulberry Business Park, Fishponds Road, Wokingham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Azlan") veřejnou nabídku na koupi akcií této společnosti, na základě které by měla získat veškeré doposud vydané i nově vydané akcie společnosti Azlan. Tím získá společnost Tech Data také přímou výlučnou kontrolu nad společností Azlan a dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Schválení navrhované veřejné nabídky má podporu představenstva společnosti Azlan.
Tech Data je mateřskou společností skupiny společností, které se zabývají distribucí výrobků informačních technologií (dále také jen "IT"). Distribučním kanálem společnosti Tech Data jsou distributoři, dealeři, prodejci a maloobchodníci; společnost nedodává zboží přímo konečným zákazníkům. Okrajově Tech Data rovněž nabízí podporu navazující na prodej výrobků, tj. školící a obchodně finanční služby. V České republice má jednu dceřinou společnost-Tech Data Distribution, s.r.o., která působí v oblasti distribuce IT výrobků.
Azlan je mateřskou společnosti skupiny společností, které se taktéž zabývají distribucí výrobků IT a poskytováním souvisejících konzultačních a školících služeb, ovšem specializují se na výrobky datových sítí. V této oblasti podnikání je skupina Azlan v České republice zastoupena společnostmi AZLAN s.r.o. a AZLAN VAD s.r.o.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Tech Data působí v České republice v oblasti velkoobchodní distribuce širokého okruhu výrobků informačních technologií. Společnost Azlan se zaměřuje na užší část této oblasti, a to na distribuci výrobků datových sítí. Velkoobchodní distribuce IT výrobků spočívá v nákupu rozsáhlého spektra hardwaru a softwaru přímo od výrobců, v jejich skladování a následném prodeji maloobchodníkům, kteří dodávají IT výrobky konečným zákazníkům.
Distribuce IT výrobků je typická třemi základními charakteristikami: (i) významnými logistickými kapacitami k zajištění efektivního skladování zboží, (ii) rychlou dodávkou (distributoři musí často reagovat na poptávku zákazníků během jediného dne) a (iii) širokým spektrem nabízených výrobků.
Společnost Tech Data odebírá cca 75 000 IT produktů, které distribuuje, od více než 400 výrobců (např. IBM, Hewlett-Packard, Microsoft, Intel, Sony, Apple) a prodává je více než 100 000 zákazníků. Azlan má při svém užším zaměření přibližně 30 dodavatelů, z nichž Cisco a Nortel jsou nejvýznamnější.
Výrobky datových sítí, na jejichž distribuci se zaměřuje společnost Azlan, zahrnují hardware a software, který umožňuje organizacím spojovat počítače a další zařízení, jako např. počítačové programy, tiskárna a faxy. V sektoru datových sítí je možné rozlišit dva základní druhy datových sítí: (i) místní sítě (LAN-local area networks) jsou typicky používány např. v rámci jedné organizace na síťové propojení jednotlivých uživatelů a poskytnutí jejich společného přístupu k centrálnímu počítači, a (ii) sítě pro široké území (WAN-wide area networks) propojují jednotlivé místní (LAN) sítě nebo jejich části na dlouhé vzdálenosti, např. sítě různých poboček jedné společnosti v odlišných lokalitách. Výrobky datových sítí jsou pak jednotlivé komponenty, kterých se při výstavbě sítě užívá, jde např. o různé druhy směrovačů a přepínačů, síťové adaptéry, bezpečnostní software atd. Některé z těchto komponentů je možné mezi sebou vzájemně zaměňovat a používat pro různé funkce.
Oba spojující se soutěžitelé se zabývají rovněž poskytováním služeb, které souvisejí s jejich hlavní činností; jsou to např. poprodejní podpora, školicí a finanční služby zákazníkům. Tyto související služby jsou však v porovnání s celkovou distribucí IT výrobků spojujícími se soutěžiteli pouze okrajovou aktivitou, často jsou poskytovány zákazníkům zdarma a slouží tudíž jako nástroj podpory prodeje. Z uvedených důvodů se Úřad nezabýval poskytováním doplňkových (souvisejících) služeb jako samostatným relevantním trhem. K podobnému závěru dospěla také Evropská komise např. v rozhodnutí M.1179-Tech Data/Computer 2000 nebo M.2223-Getronics/Hagemeyer/JV .
Úřad se při vymezování relevantních trhů zabýval především otázkou, zda je možné vymezit z věcného hlediska relevantní trh širším způsobem, tj. jako trh distribuce všech IT výrobků, nebo užším způsobem, jako trh distribuce výrobků datových sítí, na kterém se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá. Při svém rozhodování přihlédl Úřad podpůrně také k některým rozhodnutím Evropské komise týkajícím se stejné oblasti jako posuzované spojení soutěžitelů. Například v rozhodnutí M.1179-Tech Data/Computer 2000 Komise konstatovala, že je možné považovat celý velkoobchodní prodej IT výrobků za samostatný výrobkový relevantní trh a není potřeba jej úžeji specifikovat, a to především vzhledem k tomu, že je charakterický poptávkou po širokém spektru IT výrobků, kdy maloobchodní odběratelé poptávají od velkoobchodníků značný rozsah různých IT produktů. V dalším svém rozhodnutí, M.1263-Nortel/Bay , považovala Evropská komise za samostatný relevantní trh výrobu a dodávky datových sítí, avšak s tím, že otázku definitivního stanovení relevantního trhu nechala otevřenou.
Úřad po zhodnocení společného podílu spojujících se soutěžitelů i na úžeji vymezeném trhu distribuce datových sítí, kde tento nepřesáhne hranici % (obchodní tajemství) a spojující se soutěžitelé jsou zde vystaveni účinné konkurenci ze strany ostatních soutěžitelů, považoval za dostatečný relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí trh distribuce všech IT výrobků s tím, že není potřeba přistoupit v tomto případě k dalšímu zkoumání přesného vymezení relevantního trhu. Geograficky je trh vymezen územím celé České republiky . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Na trhu distribuce výrobků informačních technologií existuje celá řada hlavních autorizovaných distributorů, kteří působí v mnoha evropských zemích, jsou to např. společnosti Ingram, Arrow Electronics, Actebis, Avnet, Bell Microproducts, Getronics a další. Významnou konkurenci těmto distributorům a také spojujícím se soutěžitelům tvoří samotní výrobci IT produktů, kteří dodávají své výrobky konečným zákazníkům prostřednictvím vlastních distribučních kanálů. Význam přímých prodejů samotnými výrobci stále roste a všichni distributoři IT produktů mezi sebou vzájemně soutěží, aby od výrobců získali distribuční práva na prodej jejich výrobků. Vyjednávací síla dodavatelů (výrobců) ve vztahu k odběratelům (distributorům) je tudíž velmi významná a distributoři tak nemohou jednat nezávisle na ostatních soutěžitelích.
Po zhodnocení celkové situace na relevantním trhu, především z hlediska konkurenční situace a postavení ostatních soutěžitelů (např. dodavatelů) na tomto trhu, Úřad konstatuje, že posuzovaným spojením nedojde ke zvýšení tržní síly spojujících se soutěžitelů natolik, aby došlo ke vzniku jejich dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Vladimíra Hájková Lovells Sdružení advokátů Na Příkopě 22, Slovanský dům 110 00 Praha 1
Právní moc: 24.3.2003