UOHS S0328/2016
Rozhodnutí: S0328/2016/KS-22406/2016/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Frey Automobil, s. r. o. / PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. a CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.
Účastníci Frey Automobil, s. r. o. PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 236 KBČ. j.: ÚOHS-S0328/2016/KS-22406/2016 /840/ASm

26. 5. 2016


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0328/2016/KS, zahájeném dne 6. 5. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Frey Automobil, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jinonice, Pekařská 638/5, IČ: 04710029, zastoupeného JUDr. Liborem Prokešem, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 8, Pobřežní 12, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

spojení soutěžitelů Frey Automobil, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jinonice, Pekařská 638/5, IČ: 04710029, na straně jedné, a PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., IČ: 25080229, a CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., IČ: 26213664, obě se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smluv o převodu podílů uzavřených dne 8. 4. 2016 mezi společnostmi Frey Automobil, s.r.o. a Frey Automobil, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Sekurisova 16, IČ: 36686930, vždy jako kupujícími, a společnostmi Automobiles Peugot SA, se sídlem Francouzská republika, Paříž, 75 avenue de la Grande Armée, a Automobiles Citroën SA, se sídlem Francouzská republika, Paříž, 6 rue Fructidor, jako jednotlivými prodávajícími, v jejichž konečném důsledku má společnost Frey Automobil, s.r.o. nabýt 100% obchodní podíly na společnostech PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., a tím i nabýt možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž konečném důsledku má společnost Frey Automobil, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jinonice, Pekařská 638/5, IČ: 04710029, (dále jen Frey Automobil CZ ), nabýt 100% obchodní podíly na společnostech PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., IČ: 25080229 (dále jen PEUGEOT CZ ), a CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., IČ: 26213664 (dále jen CITROËN CZ ), obě se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, a tím i získat možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Frey Automobil CZ je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Walter Frey Holding AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Zürich, Badenerstrasse 600 (dále jen Skupina Frey AG ). [1] Skupina Frey AG působí zejména v oblasti dovozů a prodeje osobních a užitkových automobilů [2] na velkoobchodní i maloobchodní úrovni a rovněž se zabývá v menší míře i distribucí náhradních automobilových dílů. Dále působí v oblastech provozování hotelů, poskytování služeb cestovní kanceláře či půjčovny aut, pojištění vozidel a rovněž poskytování finančních a leasingových služeb. Na území České republiky Skupina Frey AG působí prostřednictvím společností Emil Frey ČR s.r.o., Ssangyong ČR s.r.o. a Subaru ČR s.r.o., a to v oblastech dovozu a velkoobchodní distribuce osobních vozidel značek Subaru a Ssangyong a maloobchodního prodeje osobních vozidel značek Kia, Opel, Subaru, Suzuki, Ssangyong a Toyota a rovněž prostřednictvím společnosti ADIMO ČR, s.r.o., zabývající se realitní činností.
3. Společnosti PEUGEOT CZ a CITROËN CZ jsou činné na území České republiky v oblasti velkoobchodní distribuce nových osobních a lehkých užitkových vozidel značek Peugot, Citroën a DS a souvisejících náhradních dílů na tyto vozy.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Libor Prokeš, Ph.D., advokát
Pobřežní 12
186 00 Praha 8
datová schránka: 6regiyb

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Holdingová společnost Frey Automobil CZ byla založena v lednu 2016, a to za účelem držení obchodních podílů společností působících v rámci podnikatelské Skupiny Frey AG na území České republiky.
[2] Jedná se například o značky Toyota, Ford, Mitsubishi, GM, Subaru. Aston Martin, Jaguar, Bentley, BMW, Mercedes či Lexus.