UOHS S0323/2016
Rozhodnutí: S0323/2016/KS-22300/2016/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Tekro, spol. s r.o. / Maso Jičín s.r.o.
Účastníci Tekro, spol. s r.o. Maso Jičín s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 25. 5. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 322 KB


Č. j.: ÚOHS-S0323/2016/KS-22300/2016 /840/MWi

25. 5. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0323/2016/KS, zahájeném dne 6. 5. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Tekro, spol. s r.o., se sídlem Praha 4-Krč, Višňová 2/484, IČO 18628851, zastoupeného Mgr. Ondřejem Havlíčkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Tekro, spol. s r.o., se sídlem Praha 4-Krč, Višňová 2/484, IČO 18628851, a Maso Jičín s.r.o., se sídlem Jičín, Valdické Předměstí, Konecchlumského 1075, IČO 48168408, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smluv o převodu podílu, které budou uzavřeny mezi společnostmi AGRO Chomutice a.s., se sídlem Chomutice, č. p. 92, IČO 64792226, AGRO SLATINY a.s., se sídlem Slatiny č. p. 68, IČO 25280481, a Agropodnik Humburky, a.s., se sídlem Kosičky, č. p. 125, IČO 64259668, jako jednotlivými převodci, a společností Tekro, spol. s r.o., vždy jako nabyvatelem, v jejichž důsledku má společnost Tekro, spol. s r.o. nabýt 75% obchodní podíl ve společnosti Maso Jičín s.r.o., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má společnost Tekro, spol. s r.o., se sídlem Praha 4-Krč, Višňová 2/484, IČO 18628851 (dále jen Tekro ), nabýt 75% obchodní podíl ve společnosti Maso Jičín s.r.o., se sídlem Jičín, Valdické Předměstí, Konecchlumského 1075, IČO 48168408 (dále jen Maso Jičín ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Tekro je výlučně kontrolována holdingovou společností KROTE CZ s.r.o., jejímž stoprocentním vlastníkem je pan M. K. Tato společnost je činná na území České republiky v oblastech výroby výrobků pro výživu a chov zvířat (premixů krmných doplňků pro hospodářská zvířata), výroby granulovaného krmení pro domácí mazlíčky a výroby dezinfekcí, silážních konzervantů a veterinárních léčiv. Společnost Tekro dále kontroluje, přímo či nepřímo, další společnosti působící především v oblasti zemědělské výroby, rostlinné i živočišné a v oblasti výroby a zpracování masa a masných výrobků. Jedná se zejména o společnosti [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] [1] Pan M. K. se dále podílí na společné kontrole ve společnosti [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] , která působí především v oblasti produkce a prodeje vajec a v oblasti zemědělské výroby živočišné.
3. Společnost Maso Jičín působí pouze na území České republiky, a to zejména v oblasti výroby a zpracování hovězího, vepřového a drůbežího masa a masných výrobků. Tato společnost provozuje též vlastní porážku vepřů. Společnost Maso Jičín dále kontroluje společnosti Maso Sedlák s.r.o. a MĚSTSKÁ JATKA s.r.o., které působí především v oblasti zpracování a prodeje masa.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
Mgr. Ondřej Havlíček, LL.M., advokát
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IDDS: 9pfhjkz

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 25. 5. 2016.

[1] Úřad v současné době vede správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0322/2016/KS, zahájené dne 6. 5. 2016, ve věci povolení spojení soutěžitelů spočívajícího v nabytí kontroly ze strany společnosti KROTE CZ s.r.o. nad společností Agropodnik Humburky, a.s., která působí na území České republiky zejména v oblasti zemědělské výroby, a to jak rostlinné, tak živočišné.