UOHS S032/2005
Rozhodnutí: OOHS/S032/05-5325/05 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Stavby silnic a železnic, a.s., M-SILNICE a.s. a OMT-Obalovna Moravská Třebová s.r.o.
Účastníci M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868, Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní 10, Praha 1,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 29. 9. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


S 32/05-5325/05-OOHS V Brně dne 21. září 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 32/05, zahájeném dne 15. srpna 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní 10, Praha 1, IČ: 45274924, a M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným, která má být uzavřena mezi společnostmi Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní 10, Praha 1, IČ: 45274924, a M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868, v jejímž důsledku uvedené společnosti mají založit nového, jimi společně kontrolovaného soutěžitele, a to společnost OMT-Obalovna Moravská Třebová s.r.o., se sídlem Borušov, Moravská Třebová, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/2005 ze dne 24. srpna 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným (dále jen "Společenská smlouva"), která má být uzavřena mezi společnostmi Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní 10, Praha 1, IČ: 45274924 (dále jen "SSŽ"), a M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868 (dále jen "M-SILNICE"), v jejímž důsledku uvedené společnosti mají založit nového, jimi společně kontrolovaného soutěžitele. Jedná se o založení společnosti OMT-Obalovna Moravská Třebová s.r.o., se sídlem Borušov, Moravská Třebová, (dále jen "Obalovna"), se základním kapitálem 10.000.000,-Kč, kdy ze strany společnosti SSŽ bude do této společnosti vložen peněžitý vklad ve výši 5.000.000,-Kč a ze strany společnosti M-SILNICE nepeněžitý vklad v hodnotě 5.000.000,-Kč, tvořený nemovitostmi v katastrálním území Borušov, obec Borušov 1 .
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona, neboť v jejím konečném důsledku dojde k založení společně kontrolovaného podniku, společnosti Obalovna. Podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje založení nového soutěžitele, který je svými zakladateli, na sobě nezávislými soutěžiteli, společně kontrolován a působí na trhu jako samostatný subjekt.
Aby založení nového soutěžitele bylo posuzováno jako spojení podle § 12 odst. 4 zákona, musí být splněny zejména dvě podmínky. Za prvé, nový soutěžitel musí být kontrolován společně všemi zakladateli, za druhé, musí mít koncentrativní charakter, tzn. že nový podnik bude vykonávat na trvalém základě (tj. po časově neomezenou nebo alespoň delší dobu) všechny funkce samostatného hospodářského subjektu. Dalším faktorem svědčícím o koncentrativnosti založení společného podniku je skutečnost, že jeho zakladatelé na relevantním trhu nadále v téže oblasti podnikání již do značné míry nebudou působit samostatně a na sobě nezávisle, ale právě prostřednictvím společného podniku.
K tomu Úřad uvádí, že v posuzovaném případě bude společnost Obalovna společně kontrolována oběmi zakladateli a na trhu bude působit samostatně, tj. služby ze strany této společnosti budou poskytovány nejen společnostem SSŽ a M-SILNICE, ale i jiným soutěžitelům, na účastnících spojení finančně, majetkově či personálně nezávislých, a rovněž bude společnost Obalovna disponovat vlastními zdroji podnikání (finančními zdroji, personálními zdroji, know-how apod.). Dále Úřad uvádí, že s polečnost Obalovna byla založena za účelem výroby a prodeje asfaltem obalovaných směsí na geografickém území zahrnující část Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje a případně i část kraje Vysočina, přičemž společnosti SSŽ a M-SILNICE, společně zakládající tuto s polečnost , budou rovněž činnost v předmětné oblasti vykonávat samostatně i po uskutečnění posuzovaného spojení, avšak na jiných geografických územích. Na základě výše uvedených skutečností je tedy možno konstatovat, že v případě posuzované transakce se jedná o koncentrativní založení společného podniku ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika subjektů
Společnost SSŽ, akciová společnost založená podle českého právního řádu, je nepřímo kontrolovaná ze strany společnosti Vinci, SA, se sídlem Rueil-Malmaison Cedex, Francouzská republika, podnikající zejména v oblasti stavebnictví, energetiky, informatiky a služeb, a to prostřednictvím společnosti Eurovia, SA, se sídlem Rueil-Malmaison Cedex, Francouzská republika, působící v oblasti stavebnictví (dále jen "skupina Vinci"). Předmětem podnikání společnosti SSŽ je především provádění staveb, jejich změn, udržovací práce na stavbách a odstraňování staveb, a dále se jedná o související činnosti jako jsou například projektová činnost a inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě, silniční motorová nákladní doprava, výroba a zpracování stavebních hmot a polotovarů včetně asfaltových produktů, výroba a montáž kovových konstrukcí a výrobních zařízení.
Skupina Vinci působí na území České republiky zejména prostřednictvím společnosti SSŽ, která dále přímo či nepřímo kontroluje skupinu společností působících v oblasti předmětu podnikání společnosti SSŽ, a dále prostřednictvím skupiny společností přímo kontrolovaných společností Vinci, SA, činné v oblasti pozemního stavitelství a výroby vzduchotechniky.
Společnost M-SILNICE je akciovou společností založenou podle českého právního řádu, jejíž podíly na základním kapitálu jsou vlastněny ze strany společností M.I.S., a.s., IČ: 421 95 683, a MEDIS Holding a.s., IČ: 004 86 078, obě se sídlem Škroupova 719, Hradec Králové. Společnost M.I.S., a.s. je činná zejména v oblasti poradenské a konzultační činnosti ve stavebnictví, investiční výstavbě a obchodu a společnost MEDIS Holding a.s. se zabývá především finančním, ekonomickým a podnikatelským poradenstvím a prováděním technických prohlídek motorových vozidel. Hlavním předmětem podnikání společnosti M-SILNICE je provádění staveb, včetně oprav a rekonstrukcí komunikací, a dále výroba a zpracování stavebních hmot a polotovarů včetně asfaltem obalovaných směsí, hornická činnost a silniční nákladní doprava. Společnost M.I.S., a.s. dále kontroluje přímo či nepřímo prostřednictvím navrhovatele skupinu společností působící zejména v oblasti silničního a mostního stavitelství, výzkumu a vývoje průmyslových technologií, strojírenské výroby, prodeje a servisu motorových vozidel a souvisejících činností, živočišné a rostlinné výroby.
Společnost Obalovna bude nově založený podnik, společně kontrolovaný společnostmi SSŽ a M-SILNICE. Předmětem jeho činnosti bude výroba asfaltem obalovaných směsí a jejich prodej soutěžitelům zabývajících se prováděním staveb, tj. silničním stavitelstvím za účelem výstavby a rekonstrukce silnic a dálnic. Své výrobky bude prodávat jak svým mateřským společnostem, tak případně i jejich konkurenčním subjektům. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kap. "Charakteristika subjektů" tohoto rozhodnutí, obě společnosti SSŽ a M-SILNICE , které zakládají společný podnik, působí v oblasti dopravního stavitelství a výroby stavebních hmot včetně výroby asfaltem obalovaných směsí, přičemž předmětem činnosti společného nově zakládaného podniku Obalovna je téměř výhradně výroba těchto směsí. Spojením dotčenou oblastí je tedy výroba asfaltem obalovaných směsí.
K vlastní výrobě asfaltem obalovaných směsí v obalovnách se jako vstupní suroviny používá kamenivo, mletý vápenec, asfalty a speciální přísady. Distribuce asfaltových směsí se provádí přímým prodejem zákazníkům. Hlavními odběrateli těchto směsí jsou společnosti zabývající se prováděním dopravních staveb.
Na základě současného šetření a předchozí rozhodovací praxe Úřadu je možno uvést, že dodávka asfaltem obalovaných směsí je z geografického hlediska omezena okruhem do cca 50 km od jejich výrobny, a to jednak z důvodů technologických (zpracovatelnosti a kvality směsi do určité mezní teploty, která závisí na době a tím i vzdálenosti přepravy) a dále z důvodů ekonomických (výše přepravních nákladů). Obalovna, která je nově zakládaná společně navrhovateli (SSŽ a M-SILNICE ), bude umístněna na katastrálním území obce Borušov (okres Svitavy).
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z hlediska výrobkového relevantní trh jako trh výroby asfaltem obalovaných směsí .
Vzhledem k výše uvedeným kritériím a v souladu se stávajícím územním členěním České republiky představuje relevantní geografický trh pro účely tohoto rozhodnutí přibližně území okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Šumperku, Olomouce, Prostějova, Blanska a Žďáru nad Sázavou .
Na vymezeném relevantním trhu bude působit ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Obalovna, která po zápisu do obchodního rejstříku, následné realizaci výstavby areálu této nově zakládané společnosti a zahájení vlastní výrobní činnosti, začne dodávat své výrobky (asfaltem obalované směsi) na trh v průběhu roku 2006.V současné době tedy tato nově zakládaná společnost na vymezeném věcně relevantním trhu nepůsobí.
Společnosti SSŽ a M-SILNICE budou dále samostatně působit v oblasti výroby asfaltem obalovaných směsí, přičemž žádná z těchto společností nemá vlastní provozovnu na vymezeném geografickém trhu, a vzhledem k umístnění svých provozoven (jednotlivých obaloven) mohou zde tito soutěžitelé působit pouze okrajově. Jedná se o dvě obalovny společnosti SSŽ, a to obalovny Vyškov (okres Vyškov) a Česká (okres Brno-venkov), a jednu obalovnu Rajhradice (okres Brno-venkov), jako společný podnik společností M-SILNICE a Skanska DS a.s. 2
Společnost SSŽ dodává asfaltem obalované směsi dále například do oblasti středních Čech, Karlovarského a Ústeckého kraje, Plzně a okolí, Jihlavy a okolí, Zlína a okolí, společnost M-SILNICE pak dále působí v předmětné oblasti na území Trutnova, Havlíčkova Brodu, Chrudimi a jejich okolí.
Na vymezeném věcně relevantním trhu působí i další významní soutěžitelé, výrobci asfaltem obalovaných směsí, mezi něž patří zejména společnost ČMO, s.r.o., která je nejvýznamnějším dodavatelem těchto směsí na území České republiky, přičemž tržní podíl této společnosti na vymezeném geografickém trhu je přibližně [.. " obchodní tajemství "..] % 3 , dále společnost Skanska DS a.s., COLAS CZ, a.s., Brněnská obalovna, s.r.o. aj.
Předmětné spojení soutěžitelů má vertikální charakter, neboť oba zakladatelé společnosti Obalovna využívají asfaltem obalované směsi pro výkon svého dalšího podnikání. Po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů bude Obalovna dodávat jak subjektům, které ji budou kontrolovat, tak i subjektům na nich finančně, majetkově či personálně nezávislým, a to bez jakýchkoli omezení. Na vymezeném relevantním trhu existují další soutěžitelé schopní pokrýt ze své vlastní výroby požadavky spotřebitelů zapojením svých nevyužívaných výrobních kapacit, proto ani z vertikálního hlediska spojením nevznikají obavy z narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětným spojením soutěžitelů nedochází k významné změně struktury a ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčené oblasti. V předmětné oblasti působí rovněž další konkurenceschopní soutěžitelé a neexistují podstatné překážky pro vstup potenciálních soutěžitelů. Posuzovaných spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v předmětné oblasti.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: Stavby silnic a železnic, a.s. Ing. Bedřich Jeřábek Národní tř. 10
113 19 Praha 1
a M-SILNICE a.s.
Ing. Miloš Matějů, ředitel společnosti Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
1 Jedná se o nepeněžitý vklad nemovitého majetku blíže specifikovaného v článku IV. Společenské smlouvy.
2 Spojení bylo Úřadem posuzováno v rámci správního řízení č.j. S 186/03-4364/03.
3 Jedná se zejména o dodávky čtyř obaloven umístněných na vymezeném geografickém území.