UOHS S032/2003
Rozhodnutí: OF/S032/03-907/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Maxxium Worldwide B.V. a Maxxium Czech s.r.o.
Účastníci Maxxium Czech s.r.o., se sídlem Napajedelská 1552, Zlín Maxxium Worldwide B.V., se sídlem J.J. Viottastraat 46-48, Amsterdam, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 1. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 32/03-907/03 V Brně dne 21. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 32/03, zahájeném dne 19. února 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Maxxium Worldwide B.V., se sídlem J.J. Viottastraat 46-48, 1071 JT Amsterdam, Nizozemí, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Silvií Horáčkovou, advokátkou se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě substituční plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto:
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Maxxium Worldwide B.V., se sídlem J.J. Viottastraat 46-48, 1071 JT Amsterdam, Nizozemí, a MAXXIUM CZECH s.r.o., se sídlem Napajedelská 1552, Zlín, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 8. února 2002 mezi společnostmi Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V., se sídlem Wattstraat 61, 2723 Zoetermeer, Nizozemí, jako převodcem, a Maxxium Worldwide B.V., se sídlem J.J. Viottastraat 46-48, 1071 JT Amsterdam, Nizozemí, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku získá nabyvatel obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti MAXXIUM CZECH s.r.o., se sídlem Napajedelská 1552, Zlín, a tím i přímou kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 09/03 ze dne 5. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu jeho rozhodnutí. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 8. února 2002 mezi společnostmi Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V., se sídlem Wattstraat 61, 2723 Zoetermeer, Nizozemí (dále též "Bols"), jako převodcem, a Maxxium Worldwide B.V., se sídlem J.J. Viottastraat 46-48, 1071 JT Amsterdam, Nizozemí (dále jen "Maxxium"), jako nabyvatelem, v jejímž důsledku získá nabyvatel obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti MAXXIUM CZECH s.r.o. (dále jen "Maxxium Czech"), se sídlem Napajedelská 1552, Zlín, a tím i přímou kontrolu nad touto společností.
Celkový celosvětový čitý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Z pohledu působnosti zákona se Úřad v průběhu správního řízení zabýval rovněž otázkou určení okamžiku, ke kterému došlo k posuzovanému nabytí kontroly. Navrhovatel, a tedy i účastník řízení, totiž Úřadu v návrhu oznámil, že možnost kontrolovat společnost Maxxium Czech získal již v prosinci 2000, tedy za účinnosti zrušeného zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, přičemž podle jeho názoru tato transakce nepodléhala povolení Úřadu z důvodu nízkého společného tržního podílu na relevantních trzích.
Převod kontroly nad společností Maxxium Czech, k němuž mělo dojít již v roce 2000, dovozuje navrhovatel ze skutečnosti, že od 5. prosince 2000 byl generální ředitel společnosti Maxxium Czech podřízen regionálnímu řediteli společnosti Maxxium pro Českou republiku, a dále že ke stejnému datu byla obchodní firma společnosti změněna z "TRIKAMO BRANDS spol. s r.o." na "MAXXIUM CZECH s.r.o.". Svoje tvrzení doložil účastník řízení jednak výpisem společnosti Maxxium Czech z obchodního rejstříku, který dokládá, že skutečně ke změně obchodní firmy došlo, a jednak svým čestným prohlášením a čestnými prohlášeními akcionářů společnosti Maxxium.
V situaci důkazní nouze Úřad argumenty účastníka řízení a jím předložené důkazy pečlivě zvážil v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 správního řádu, který ukládá správnímu orgánu zhodnotit všechny provedené důkazy, a to jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech.
Úřad vycházel především ze skutečnosti, že možnost kontrolovat podnik jiného soutěžitele ve smyslu zákona je založena zpravidla, a to především, získáním rozhodujícího majetkového podílu. V posuzovaném případě však k převodu obchodních podílů doposud nedošlo, respektive má k němu dojít až nyní, a z toho důvodu nelze jednoznačně dovodit, že by ke změně kontroly došlo skutečně již v průběhu roku 2000, jak tvrdí účastník řízení.
Úřad si je vědom skutečnosti, že správní řád v § 39 připouští čestné prohlášení místo důkazu, nicméně má za to, že takový nástroj by měl mít podpůrný, resp. osvědčující, nikoli však rozhodující, charakter. V případě, že rozhodnutí o tom, kdy byla nabyta kontrola nad společností Maxxium Czech, a tedy i rozhodnutí o tom, zda spojení podléhá povolení Úřadu dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, by se opíralo pouze a jen o čestné prohlášení účastníka řízení, mohl by být ohrožen požadavek právní jistoty plynoucí z rozhodnutí Úřadu, který lze chápat jako obecný zájem sui generis. Právě obecný zájem je podle § 39 odst. 2 správního řádu důvodem k nepřipuštění čestného prohlášení jako nástroje k osvědčení určité skutečnosti, kterou nelze doložit standardním důkazem.
V průběhu správního řízení se Úřad, v souladu se zásadou vyhledávací, snažil nad rámec účastníkem řízení předložených důkazů najít důkazy, které by potvrzovaly skutečnost, že společnost Maxxium Czech je již kontrolována společností Maxxium, nicméně žádnou další skutečnost svědčící o změně kontroly již v roce 2000 nezjistil. V této souvislosti a na základě výše uvedeného se Úřad nemůže zbavit povinnosti navrhované spojení posoudit dle ustanovení platného zákona. Dopady spojení
Maxxium je holdingovou společností celosvětové skupiny 45 společností, které se specializují na distribuci vín a nápojů s vyšším obsahem alkoholu. Byla založena v roce 1999 třemi výrobci nápojů s vyšším obsahem alkoholu. Jde o francouzskou skupinu společností Remy Cointreau (dále též "Remy"), skotskou skupinu společností Highland Distillers (dále též "Highland") a skupinou společností Jim Beam z USA. V roce 2001 vstoupila do skupiny Maxxium i skupina společností Vin & Sprit A.B.
Společnost Maxxium patří ke světovým distributorům vín a nápojům s vyšším obsahem alkoholu. Její globální portfolio zahrnuje některé ze známých značek nápojů, např. skotskou whisky The Famous Grouse, koňak Rémy Martin, bourbon Jim Beam, vodku Absolut, likér Cointreau, čistou sladovou whisky Macallan a šampaňské víno Piper Heidsieck.
V České republice působí společnost Maxxium jako distributor lihovin, např. whisky, brandy (koňaku), bílých lihovin (vodky a ginu) a ochucených lihovin (likérů a kořeněných vín), a to prostřednictvím výhradního distributora, společnosti Maxxium Czech, a dále pak v menší míře distribuuje i šampaňská vína a vína se zvýšeným obsahem alkoholu (sherry, portské).
Maxxium Czech působí v České republice od roku 1992, (do prosince roku 2000 pod obchodní firmou TRIKAMO BRANDS, spol. s r.o.) a je 100% vlastněna společností Bols. Společnost Bols původně byla samostatnou společností, která vlastnila a provozovala řadu distribučních společností, včetně Trikamo Brands s.r.o., nicméně v současné době je kontrolována společností Remy Cointreau, tedy jedním ze čtyř vlastníků společnosti Maxxium.
V současné době je společnost Maxxium Czech v České republice výlučným distributorem nápojů s vyšším obsahem alkoholu distribuovaných společností Maxxium, konkrétně se jedná o brandy, whisky, ochucené lihoviny a bílé lihoviny (gin a vodka).
Úřad při vymezování relevantních trhů vychází z oblastí, na kterých se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, resp. z trhů, na nichž působí nabývaná společnost. Předmětné spojení soutěžitelů má vertikální charakter, neboť, jak již bylo výše zmíněno, Maxxium Czech působí jako výhradní distributor nápojů s vyšším obsahem alkoholu distribuovaných společností Maxxium.
Z výše uvedeného vyplývá, že za relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí lze považovat trh distribuce nápojů s vyšším obsahem alkoholu v České republice, na němž společnost Maxxium Czech dosahuje tržního podílu cca [...obchodn í tajemství ] %.
Podíl společnosti Maxxium, která v důsledku navrhované transakce získá možnost kontrolovat společnost Maxxium Czech, na trhu nápojů s vyšším obsahem alkoholu se v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nezmění. Lze konstatovat, že situace na dotčeném trhu distribuce nápojů s vyšším obsahem alkoholu zůstane stejná jako před spojením, a to z toho důvodu, že společnost Maxxium Czech bude nadále distribuovat jednotlivé alkoholické nápoje skupiny Maxxium tak, jak tomu bylo před spojením.
Z výše uvedeného nebylo v daném případě dle přesvědčení Úřadu nezbytné zabývat se otázkou přesného vymezení relevantního trhu, tedy otázkou, zda je třeba vymezit relevantní trh užším způsobem. Nicméně i v případě, kdyby relevantní trh byl vymezen užším způsobem, nedošlo by spojením k horizontálnímu překrytí aktivit a tedy nárůstu tržního podílu a rovněž zhodnocení vertikální stránky spojení by zůstalo nezměněné.
Protože společnost Maxxium spojením získá podnik distributora svých výrobků, je pro posouzení spojení soutěžitelů rozhodnující jeho vertikální stránka.
Na posuzovaných trzích působí řada dalších soutěžitelů, přičemž nejvýznamnější z nich jsou společnosti Stock, Jan Becher, Starorežná Prostějov, Drinks-Union, Fruko-Schultz, Alkometa, UDV a Allied Domecq.
Spojením soutěžitelů nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezených trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictví Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

Vrchní ředitel


v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním

PM: 1. dubna 2003
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Silvie Horáčková
Advokátka
AK Allen & Overy, Praha
V Celnici 4
110 00 Praha 1