UOHS S032/2001
Rozhodnutí: OF/S032/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Sumitomo Chemical Company, Limited a Aventis Environmental Science S.A. a Aventis CropScience S.A.,
Účastníci Sumitomo Chemical Company, Limited Aventis Environmental Science S.A. Aventis CropScience S.A.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 27. 7. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 141 KB


S 32/01-934/01-OF V Brně dne 9. července 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 32/01-OF, zahájeném dne
11. května 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Sumitomo Chemical Company, Limited, se sídlem 5-33, Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka 541-8550, Japonsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ing. Richardem Myslilem, advokátem, se sídlem AK Čermák Hořejš Myslil, Národní 32, Praha 1, na základě plné moci ze dne 7. května 2001, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, uskutečněné převodem části podniku náležejícímu společnostem Aventis Environmental Science S.A. a Aventis CropScience S.A., obě se sídlem 55, Avenue René Cassin, 69009 Lyon, France, na základě Smlouvy o prodeji aktiv, uzavřené mezi společností Sumitomo Chemical Company, Limited, se sídlem 5-33, Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka 541-8550, Japonsko, jako kupujícím na jedné straně a společnostmi Aventis Environmental Science S.A. a Aventis CropScience S.A., obě se sídlem 55, Avenue René Cassin, 69009 Lyon, Francie, jako prodávajícími na straně druhé, ke kterému dochází dle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 11. května 2001 na návrh společnosti Sumitomo Chemical Company, Limited, se sídlem 5-33, Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka 541-8550, Japonsko (dále jen "Sumitomo") ve správním řízení zastoupené JUDr. Ing. Richardem Myslilem, advokátem, se sídlem AK Čermák Hořejš Myslil, Národní 32, Praha 1, na základě plné moci ze dne 7. května 2001, správní řízení S 32/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Podáním návrhu na zahájení správního řízení se společnost Sumitomo stala účastníkem řízení. Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně hospodářské soutěže převodem části podniku, účastníkem správního řízení je podnik převáděný a podnik nabývající. Podnikem nabývajícím je společnost Sumitomo, podnikem převáděným je níže popsaná obchodní činnost, bez samostatné právní subjektivity. Uvedené správní řízení má proto pouze jednoho účastníka.
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) zákona tím, že společnost Sumitomo na straně jedné a společnosti Aventis Environmental Science S.A. a Aventis CropScience S.A., obě se sídlem 55, Avenue René Cassin, 69009 Lyon, France (dále společně jen " společnosti Aventis") na straně druhé uzavřely dne 25. dubna 2001 Smlouvu o prodeji aktiv. Spojení spočívá v převodu části podniku společností Aventis, který provozuje celosvětovou obchodní činnost zaměřenou na výrobu, marketing, distribuci, používání a prodej určitých aktivních přísad a koncentrátů obsahujících takové aktivní přísady, používané pro výrobu insekticidních prostředků pro použití v domácnosti. Uvedená obchodní činnost není provozována v rámci samostatného odděleného právního subjektu, ale jako jeden ze segmentů trhu v rámci podnikání společností Aventis. Předmětem převodu jsou tak zejména zásoby, data týkající se zákazníků a práva duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky, výrobní know-how a soubory řízení).
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
informací o spojovaných společnostech
Smlouvy o prodeji aktiv
výpisu z obchodního rejstříku
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/01 ze dne 23. května 2001. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení správního řízení doručený úřadu dne 11. května 2001 neobsahoval náležitosti dle § 19 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen "správní řád"), bylo řízení rozhodnutím úřadu č.j. S 32A/01-600/01-OF dne 16.5.2001 přerušeno. Po doplnění návrhu na zahájení řízení doručeném dne 19.6.2001 úřad v uvedeném správním řízení pokračoval.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Sumitomo Chemical Company je japonská společnost, která podniká v oboru chemie na celosvětové úrovni. Je činná v oboru základních chemikálií, petrochemikálií a plastů, jemných chemikálií, agrochemikálií a léčivých přípravků. Základní petrochemická sekce, která tvoří 54% obratu, vyrábí chemikálie používané pro výrobu výrobků v rozsahu od syntetických vláken až po auta. Zvláštní chemická divize vyrábí jemné chemikálie (barviva a chemikálie pro elektronický průmysl), léčiva (diagnostická činidla a výrobky pro péči o zdraví) a agrochemikálie (fungicidy a insekticidy, výrobky pro léčbu zvířat). Sumitomo prodává své výrobky na celém světě. Jedná se o akciovou společnost s veřejně obchodovatelnými akciemi. Významnějšími akcionáři s podílem vyšším než pět procent je Nippon Life Insuarance Company, Sumitomo Life Insuarance Company a Sumitomo Trust Banking & Co., Ltd. Společnost Sumitomo neovládá na území České republiky žádný subjekt, prodej obstarává dceřinná společnost Sumitomo Chemical (UK) plc a dále nezávislá obchodní společnost Sumi Agro France.
Aventis CropScience S.A. a Aventis Environmental S.A. jsou společnosti sídlící ve Francii, které podnikají především v oblasti ochrany plodin pomocí rozsáhlého množství herbicidů, fungicidů a insekticidů. Obě společnosti jsou součástí Aventis Group, která podniká na světové úrovni v nejrůznějších oblastech, zejména v oblasti léčiv (léky na předpis, vakcíny, terapeutické proteiny) a agrochemikálií (ochrana plodin, rostlinná výroba, přípravky pro léčbu a krmení zvířat).
Relevantní trh
V dalším kroku úřad zkoumal, zda shora uvedené spojování podniků narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, což je předpokladem působnosti úřadu dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže ohledně řízení v této věci. Účelem zákona je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (zboží) proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (narušování). Za narušení hospodářské soutěže se považuje případ, kdy spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží, jak je uvedeno v ustanovení § 8a odst. 1 zákona. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Základním východiskem pro posouzení spojení podniků je vymezení relevantního trhu
a postavení spojovaných subjektů na něm. Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, přičemž z věcného hlediska jsou do něho zahrnuty výrobky a služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné z geografického hlediska se pak za trh pokládá území, kde se kupující může prakticky pokoušet
o nalezení alternativních zdrojů dodávek výrobků a služeb, které byly vymezeny jako předmět věcného trhu. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
Z výsledku šetření vyplývá, že výše uvedené zahraniční společnosti se zabývají převážně výrobou chemikálií s různými možnostmi dalšího použití-syntetická vlákna, barviva, léčiva, vakcíny, výrobky pro léčbu zvířat, agrochemikálie pro ochranu plodin apod. Z předložených podkladů však vyplývá, že posuzovaná transakce se týká pouze výroby insekticidů pro použití v domácnosti (tzv. household insecticide business-HIB). Proto pokládá úřad pro posuzované spojení podniků za dostatečné brát v úvahu pouze tento segment trhu. Uvedený trh současně vymezil z věcného hlediska jako trh relevantní. Insekticidy pro použití v domácnosti zahrnují nereziduální (fotolabilní) a reziduální (fotostabilní) syntetické pyretroidy a přírodní pyretrum, používané jako prostředky na paralyzování a zabíjení hmyzu a synergická činidla pro použití s přírodním pyretrem. Jsou prodávány výrobcům finálních insekticidních výrobků pro použití v domácnosti, tedy výrobcům výrobků určených pro konečného spotřebitele. Účinné látky je možné dále rozdělit podle svých účinků na látky paralyzující, které hmyz imobilizují napadením jeho nervového systému a na látky smrtící, způsobující přímo smrt. Paralyzující látky jsou dále podle specifického zaměření svých účinků rozděleny do tří podskupin na činidla proti komárům, proti mouchám a proti švábům. Obdobně smrtící látky se dělí na činidla proti létajícímu hmyzu a proti lezoucímu hmyzu. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé skupiny svým složením překrývají, považuje v tomto případě úřad za dostatečné vymezení relevantního trhu po věcné stránce na trh výroby insekticidů pro domácnost. Příbuzným trhem k uvedenému relevantnímu trhu je trh dodávek insekticidů pro využití v zemědělství, avšak jak vyplynulo z šetření úřadu i z podkladů předložených účastníkem řízení, vzhledem k odlišnostem v cílové oblasti (domácnost-zemědělská výroba), v zákaznících i v kapacitách (obrat na trhu insekticidů pro zemědělské využití je několikanásobně větší), označil úřad tento trh pouze jako příbuzný. Navazujícím trhem je potom trh finálních výrobků, prodávaných konečným spotřebitelům. Na území České republiky probíhá tato výroba pouze v omezeném rozsahu, většina zboží je importována ze zahraničí ve formě výrobků pro konečného spotřebitele.
Z hlediska geografického pak vymezil úřad jako relevantní trh celou Českou republiku. Soutěžitelé mohou své výrobky umístit kamkoli na uvedené území, resp. na území ještě větší (při své celosvětové působnosti). Podmínky pro zákazníky jsou v rámci celé České republiky také homogenní.
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý s opakujícími se dodávkami.
Celkový obrat na uvedeném trhu dosáhl v roce 2000 cca 10.000.000 Kč. Obecně platí, že výše poptávky po insekticidech závisí zejména na klimatických podmínkách, úrovni zamoření hmyzem, podmínkách bydlení apod. V Evropě se poptávka soustřeďuje ve středozemských státech s teplejším podnebím.
Závěrem lze shrnout, že relevantní trh byl vymezen z hlediska :
věcného : trh insekticidů pro použití v domácnosti,
geografického : území České republiky,
časového : trvalý charakter.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Spojením je dotčen relevantní trh, který je lokalizován územím České republiky. Na obratu takto vymezeného relevantního trhu výroby insekticidů pro použití v domácnosti se společnosti Aventis účastní podílem přesahujícím 30 %, společnost Sumitomo potom v současné době pouze okrajovým podílem. Další tři soutěžitelé dosahují významnějších podílů a dva zanedbatelných. Po provedení navrhovaného spojení, kdy společnost Sumitomo převezme výrobu insekticidů pro domácí použití, zaujme tento soutěžitel na daném relevantním trhu dominantní postavení namísto společností Aventis.
Dalšími soutěžiteli, působícími na uvedeném relevantním trhu jsou zejména společnosti Bayer A.G., Zeneca Public Health a Endura (jako větší a hospodářsky významnější soutěžitelé) a dále potom Syngenta a Dow Agro Sciences jako soutěžitelé menší. České subjekty do soutěže na uvedeném relevantním trhu v zásadě nezasahují.
Posouzení dopadů spojení
Společnosti Aventis, doposud provozující výrobu a distribuci insekticidů pro domácí použití, se rozhodla uvedenou činnost ukončit a nadále v oblasti příbuzných trhů soutěžit pouze na trhu výroby insekticidů pro využití v zemědělství. Důvodem je relativně malý obrat na vymezeném relativním trhu. Naopak společnost Sumitomo, doposud na trhu insekticidů pro domácí použití v okrajovém postavení, má zájem zde rozvíjet své aktivity. Proto vznikla Smlouva o převodu aktiv, na základě které dochází k převodu jedné obchodní činnosti (části podniku) společností Aventis na společnost Sumitomo. Sumitomo jako kupující vstoupí v zásadě do postavení prodávajícího, pouze se zanedbatelným navýšením, které odpovídá dosavadnímu tržnímu podílu společnosti Sumitomo.
Předmětem Smlouvy o prodeji aktiv je zejména převod určitých zásob, seznamů zákazníků a práv duševního vlastnictví. Tento soubor je vzhledem k výrobkům-insekticidům pro domácí použití-rozdělen do tří skupin. V první jsou tzv. převáděné výrobky, tj. výrobky, které jsou určeny primárně pro použití v domácnosti. K nim společnost Sumitomo získá právo je volně prodávat s výjimkou určitých oblastí, které si společnosti Aventis ponechaly. Sumitomo obdrží v této souvislosti soubory klíčové dokumentace, které v závislosti na daném výrobku zahrnují know-how, technologie, práva na zápis, data pro podporu, etikety, ochranné známky, patenty, pracovní kapitál nutný pro získání zákaznické základny a právo na zásobování určitými výrobky (kdy společnosti Aventis převedou své dodavatelské smlouvy uzavřené se třetími osobami na společnost Sumitomo). Konkrétně se jedná o allethriny, resmethrin, bioresmethrin, přírodní pyretrum, piperonylbutoxid a tetramethrin. Druhou skupinu tvoří tzv. nepřeváděné výrobky, tj. výrobky, určené především pro použití mimo domácnost. K nim získá společnost Sumitomo právo je užívat a prodávat pouze ve specifických oblastech (použití v domácnosti, na území USA i na požití pro trávník a zahradu). Pro tento účel Sumitomo získá přístup k datům týkajícím se registrací účinných látek a know-how nutného pro jejich marketing v oboru týkajícím se domácností. Do uvedené skupiny patří deltamethrin a tralomethrin. Třetí, poslední skupinu, potom tvoří výrobky permethrinové řady, k nimž získá společnost Sumitomo práva podobná těm, která získala pro tzv. nepřeváděné výrobky. Sumitomo obdrží registrace, data a právo na zásobování těmito výrobky od třetí strany (převod dodavatelské smlouvy) a může používat tyto výrobky v jakékoli oblasti kromě té, kterou si ponechaly společnosti Aventis.
V důsledku navrhované transakce nedochází k výraznější změně na vymezeném relevantním trhu výroby insekticidů pro domácí použití. Zůstane zachován stávající počet významnějších soutěžitelů, pouze na místě jednoho z nich dochází k záměně. Na úrovni soutěžitelů s okrajovým významem dojde k úbytku jednoho z nich.
Úřad dále zkoumal možnosti přepravy výrobků na vymezeném relevantním trhu a dospěl k závěru, že přepravní nálady jsou nízké a neovlivňují výrazněji obchodní činnost. Insekticidy jsou dopravovány ke spotřebitelům ve velkých množstvích, a to na základě pravidelných objednávek. Obecné rámcové kontrakty jsou projednávány a uzavírány zpravidla jednou ročně. Nepoužívají se žádné speciální distribuční kanály, spotřebitelé jednají o množství dodávek a cenách přímo s výrobci. Další související služby, jako např. technická podpora, podpora dat pro registraci apod. je poskytována opět přímo výrobci.
Dále bylo zjištěno, že na vymezeném relevantním trhu se výraznějším způsobem neprojevuje tzv. věrnost značce. Změna dodavatele insekticidu vyžaduje určité náklady, ale obecně nejsou tyto náklady na území České republiky vysoké. Smlouvy mezi dodavateli insekticidů a jejich zákazníky se obvykle uzavírají na období jednoho až dvou let, jen výjimečně na delší období. Exkluzivní smlouvy se nevyužívají-vzhledem ke konkurenci na uvedeném trhu se spotřebitelé nechtějí vázat na dlouhou dobu.
Pokud jde o patentovou ochranu insekticidů, prakticky všechny účinné látky jsou již mimo patentovou ochranu. Existuje mnoho generických náhražek a většina uvedených látek může být teoreticky dodávána kteroukoli chemickou společností, tedy i takovou, která není primárně činná v oboru insekticidů.
Pozornost věnuje úřad i vývoji podílů soutěžitelů na trhu. Dle zjištěných údajů lze očekávat, že na trh výroby insekticidů pro využití v domácnosti na území České republiky v následujících letech vstoupí výrobci z Asie (zejména čínské, indické a korejské společnosti), nabízející srovnatelné zboží za ceny nižší, než za jaké je nabízí výrobci evropští. Z toho důvodu lze na uvedeném trhu očekávat zvýšení počtu soutěžitelů a současně zvýšení konkurence.
Právní rozbor
Šetření úřad v této věci zahájil nejdříve zkoumáním, zda se jedná o spojení podniků dle § 8 zákona. Spojování podniků zahrnuje takové operace, které vedou k trvalé změně ve struktuře daných podniků. Za jednu z takových operací lze považovat prodej části podniku. Úřad jednání účastníků řízení posoudil dle § 8 odst. 1 písm. b) zákona, kdy se za spojování podniků považuje i přechod nebo převod podniku nebo jeho podstatné části. Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě výše uvedeného dospěl úřad k závěru, že dané spojení podniků může narušit hospodářskou soutěž, neboť spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % relevantním trhu výroby insekticidů pro využití v domácnosti.
Úřad spojení povolí, jestliže soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí (§ 8a odst. 2 zákona).
V další fázi šetření se úřad zabýval dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, resp. zkoumá újmu, která v důsledku spojení může vzniknout, přičemž újmu je třeba spatřovat již v samotném faktu narušení soutěže. Jedná se zejména o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů
a v založení nebo posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže.
Z uvedených údajů je patrné, že společnosti Aventis před spojením podniků zaujímaly dominantní postavení, naopak společnost Sumitomo zaujímala pouze zanedbatelný podíl. Po převodu podniku společností Aventis na Sumitomo získá Sumitomo tržní podíl společností Aventis a výrazně tak posílí svůj podíl dosavadní. Současně se však Aventis přestane účastnit soutěže na vymezeném relevantním trhu, tudíž jeden dosavadní významný soutěžitel své postavení zcela opustí. Stávající tržní podíl společností Aventis přesahoval 30 %, tržní podíl společnosti Sumitomo byl malý. Je zřejmé, že navýšení je zanedbatelné.
Dominantní postavení je v judikatuře Evropského soudního dvora chápáno jako pozice ekonomické síly soutěžitele, která mu umožňuje ovlivnit efektivní soutěž na relevantním trhu tím, že mu umožňuje se chovat do značné míry nezávisle na svých konkurentech, zákaznících a konečných spotřebitelích. Komise ES zpravidla vždy za posílení dominantního postavení považuje případy, kdy podíl soutěžitelů na trhu přesahuje 70 % (srov. případy Tetra Pak/Alfa-Laval ze dne 19. 7. 1991 nebo Orkla/Volvo ze dne 20. 9. 1995), naopak podíl 40% a menší je obecně považován za nízkou tržní sílu (srov. Případ 85/404/EEC Grundig D.Comm. July 10, [1985] OJ L 233 /1).
Dále úřad přihlíží k relativnímu podílu a aktuální soutěži na trhu, přičemž relativní podíl závisí na počtu a síle ostatních soutěžitelů. V rámci uvedeného hlediska se hodnotí odstup mezi tržními podíly spojujících se subjektů a podílů zbývajících soutěžitelů. V daném případě úřad konstatuje, že další dva soutěžitelé na vymezeném relevantním trhu svými podíly přesahují 20% a další soutěžitel ovládá cca 10% trhu.
Úřad může také přihlédnout k dalším kritériím, jako je potenciální soutěž a bariéry vstupu na trh. Očekávaný vstup na trh nového silného soutěžitele může relativizovat skutečnost, že došlo v důsledku spojení k ovládnutí trhu. V případě potřeby je nutné věnovat pozornost situaci na národnímu trhu v souvislosti s vývojem na trzích v zahraničí, neboť i v případě, že daný soutěžitel má vysoký podíl na národním trhu, lze v budoucnu počítat se vstupy ze strany zahraničního kapitálu.
Výhody spojení
Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
S přihlédnutím k účelu zákona úřad újmu spatřuje již v samotném faktu narušení soutěže, jde zpravidla současně o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů, a to ať již v důsledku právního zániku konkurenta nebo jeho ovládnutím, a založení nebo posílení dominantního postavení soutěžitele. Spojení přináší jeho účastníkům výhody vlastně vždy, neboť je výrazem jejich svobodného rozhodnutí
a nelze předpokládat, že soutěžitelů mají zájem sebe sama dobrovolně poškozovat. Z toho nutno dovodit, že zákon nemá na mysli výhody z pohledu účastníka spojení. Musí být zvažovány z pohledu veřejného zájmu, přičemž podstatu tohoto zájmu je třeba vidět na straně poptávky, tedy spotřebitele. Jestliže účastníci prokáží spravedlivý díl výhod spotřebitelům, pak lze přistoupit k hodnocení omezení hospodářské soutěže z pohledu ustanovení § 8a odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže.
K výše popsané akvizici došlo na základě rozhodnutí společností Aventis opustit trh domácích insekticidních přípravků a zaměřit se jen na větší trh zemědělských a profesionálních insekticidních prostředků. Spojení podniků, které je předmětem tohoto správního řízení, má na území České republiky dopad pouze v rámci relativně nízkého obratu.
Tím, že společnost Sumitomo získá předmětnou část Aventisu, bude pokračovat široká nabídka domácích insekticidních aktivních substancí, které jsou v současné době prodávány společnostmi Aventis. Zákazníkům proto bude dále nabízen široký rozsah přípravků a na vymezeném relevantním trhu nedojde k zániku tržního podílu jednoho z významných soutěžitelů. V případě neprovedení navrhovaného spojení by naopak došlo k rozdělení stávajícího tržního podílu mezi současné soutěžitele a tím ke snížení konkurence.
Zároveň zůstane prostřednictvím společnosti Sumitomo zachován výzkum a vývoj těchto přípravků, případně vzhledem k zájmu tohoto soutěžitele bude základna pro uvedené činnosti ještě posílena. Bude tak zejména pokračovat výzkum nové technologie RU-899, která má přinést vyšší účinnost. Vývoj nových účinných látek pro insekticidy pro použití v domácnosti obecně vyžaduje rozsáhlý výzkum, testování a dlouhou dobu registrace dříve, než mohou být uvedeny na trh. Tak může být zaručeno přizpůsobení se zvyšujícím se požadavkům norem ochrany životního prostředí a zdraví a zároveň zajištěna zvyšující se účinnost a snižování výrobních nákladů. Uvedené činnosti budou společností Sumitomo zachovány.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech
a z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil.
Na základě provedené analýzy dospěl úřad k závěru, že újma, která narušením soutěže může vzniknout bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese, a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Richard Myslil
AK Čermák Hořejš Myslil
Národní 32
110 00 Praha 1