UOHS S032/2000
Rozhodnutí: VO I/S032/00 Instance I.
Věc spojení podniků
Účastníci Cinergy Global One, Inc., Orange Street, Wimington, Delaware, USA CZECHPOL ENERGY spol. s r.o., O. Kišové 208, Sviadnov
Typ správního řízení Určovací řízení podle §11/3
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 7. 7. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


Č.j.: S 32/00-990/00-210 V Brně dne 19. června 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. ve správním řízení č.j. S 32/00 zahájeném dne 9.5.2000 ve smyslu § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), na návrh účastníka řízení, společnosti Cinergy Global One, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, ve věci spojení podniků Cinergy Global One, Inc., a CZECHPOL ENERGY spol. s r.o., se sídlem Sviadnov, O. Kišové 208, Česká republika ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků Cinergy Global One, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, a CZECHPOL ENERGY spol. s r.o., se sídlem Sviadnov, O. Kišové 208, Česká republika, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., získáním 100 % obchodních podílů ve společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. na základě "Smlouvy o prodeji a převodu obchodních podílů" ze dne 19.2.2000 společností Cinergy Global One, Inc., se ve smyslu § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 9. května 2000 návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č.63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č.286/1993 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), podaný společností Cinergy Global One, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, zastoupené na základě plné moci ze dne 23.3.2000 Dr. Vítem Horáčkem, r.č.: 671006/1182, advokátem advokátní kanceláře Glatzová & Co., se sídlem Husova 5, Betlémský palác, Praha 1. Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 zákona získáním 100 % obchodních podílů ve společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. na základě "Smlouvy o prodeji a převodu obchodních podílů" ze dne 19.2.2000 společností Cinergy Global One, Inc. Dnem 9. května 2000 bylo správní řízení vedené pod č.j. S 32/00 zahájeno. Účastníkem řízení je společnost Cinergy Global One, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA.
Z předložených podkladů vyplývá, že společnost Cinergy Global One, Inc. je zcela vlastněna společností Cinergy Corp., se sídlem Delaware, USA, která je mateřskou společností řady dceřiných společností působících v oblasti výroby, nákupu a prodeje energií v různých zemích světa. Kompletní organizační struktura Cinergy Corp. je zobrazena na listech č. 22-28 spisu. Cinergy Corp. nepřímo, prostřednictvím své dceřiné společnosti Cinergy Global Resources 1 B.V. se sídlem v Rotterdamu, Nizozemí, vlastní v České republice podíly v následujících společnostech:
100 % akcií společnosti Moravské teplárny, a.s., se sídlem ve Zlíně
100 % akcií společnosti Plzeňská energetika a.s., se sídlem v Plzni
100 % akcií společnosti Energetika Chropyně, a.s., se sídlem v Chropyni
99,8 % akcií společnosti CINERGETIKA Ú/L, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem
100 % akcií společnosti Cinergy Global Resources a.s., se sídlem v Praze
12 % akcií společnosti Teplárna Otrokovice a.s. se sídlem v Otrokovicích
Tyto společnosti (s výjimkou Cinergy Global Resources a.s. se sídlem v Praze, jejímž předmětem podnikání je zejména poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb) vyrábí a dodávají teplo a elektrickou energii místně omezenému okruhu spotřebitelů.
Společnost Cinergy Global One, Inc. je zahraničním subjektem, který doposud na českém trhu nepůsobil.
Společnost CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. je společností zabývající se obchodováním s elektrickou energií, přičemž se zabývá také exportem a importem této komodity z/do České republiky. Společnost CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. má majetkové účasti v těchto společnostech:
100 % obchodních podílů společnosti DP Czechpol Energy Invest, Lvov, Ukrajina
100 % akcií společnosti E-Line AG, Zug, Švýcarsko
95 % obchodních podílů společnosti ZAT U-line, Kyjev, Ukrajina
60 % obchodních podílů společnosti S-line, s.r.o., Žilina, Slovensko
59% obchodních podílů společnosti ZAT Dněproline, Záporoží, Ukrajina
49 % akcií společnosti SK Invest Slovakia, a.s., Bratislava, Slovensko
34 % akcií společnosti P.E.A.S. a.s., Praha
33,3 % akcií společnosti MEAS a.s., Brno
23 % akcií společnosti MORAVIA ENERGO a.s., Třinec
Všechny výše uvedené zahraniční společnosti se zabývají nákupem elektrické energie, zprostředkováním obchodu, poradenskými a teritoriálními projekty mimo území ČR. Společnosti P.E.A.S. a.s., MEAS a.s. a MORAVIA ENERGO a.s. vykonávají stejné činnosti na území ČR, jejich základní náplní je koupě a prodej zboží-elektrické energie.
Koupí 100 % obchodních podílů ve společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. na základě "Smlouvy o prodeji a převodu obchodních podílů" ze dne 19.2.2000 získala společnost Cinergy Global One, Inc. nad společností CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. přímou, a jejím prostřednictvím skupina Cinergy nepřímou, kontrolu ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona. Z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže se tedy jedná o spojení podniků.
V dalším kroku Úřad zkoumal, zda posuzované spojení podniků narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Účelem zákona je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen "zboží") proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen "narušování"). Za narušení hospodářské soutěže se považuje případ, kdy spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží, jak je uvedeno v ustanovení § 8a odst. 1 zákona. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil relevantní trh.
I když pojem relevantní trh není v zákoně definován, obecně lze říci, že za relevantní trh se pokládá místo, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky v reálném čase. Věcně relevantní trh obvykle zahrnuje veškeré výrobky či služby, které spotřebitelé pokládají z hlediska jejich vlastností, ceny a předpokládaného účelu použití za zaměnitelné nebo zastupitelné. Po stránce geografické se relevantním trhem rozumí oblast, ve které zúčastnění podnikatelé nabízejí relevantní produkty nebo služby, ohledně kterých jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní, a která se odlišuje od sousedních oblastí znatelně jinými soutěžními podmínkami. Relevantní trh se z hlediska času zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně jiné než v obdobích ostatních.
Při vymezování relevantního trhu po stránce věcné vycházel Úřad z vlastních poznatků a dále z informací a dokladů získaných během řízení. Z předložených materiálů vyplývá, že hlavní činností výše uvedených společností skupiny Cinergy je výroba a distribuce dálkového tepla. Na základě těchto zjištění Úřad vymezil relevantní trh, vztahující se k povolovanému spojení, po stránce věcné jako trh dodávek dálkového tepla. Důvodem jsou zejména silné bariéry přechodu z dálkového topení (ve stávající zástavbě a především ve městech) na jiné druhy topení (elektřina, plyn, pevná a kapalná paliva). Dálkové teplo může být co do způsobu použití do jisté míry nahraditelné jinými nosiči energie, zejména elektřinou nebo fosilními palivy. Náhrada však vyžaduje překonání investiční a časové bariéry, kterou představuje pořízení nebo výměna spalovací technologie (kotlů), často včetně potrubních rozvodů. V případě elektřiny je přechodem vyvoláno ještě znásobení provozních nákladů. Časová bariéra je dána posloupností přinejmenším těchto kroků: projektování-územní a stavební řízení-výběr dodavatelů-stavba a montáž-kolaudace-zkušební provoz. Existence investiční a časové bariéry je příčinou, proč správní orgán nepovažuje v tomto případě elektřinu a fosilní paliva za rozumně použitelné substituty dálkového tepla.
S ohledem na skutečnost, že se v daném případě jedná o podnikání v typickém síťovém odvětví, považuje Úřad po stránce geografické za relevantní trh území měst Zlín, Plzeň, Chropyně, Ústí nad Labem a Otrokovice pokrytá distribuční sítí dálkového tepla společností patřících do skupiny Cinergy.
Pokud jde o vymezení relevantního trhu po stránce časové , jedná se o trh dlouhodobého až trvalého charakteru. Z hlediska tohoto řízení neexistují podstatná časová omezení.
Protože podíl společností skupiny Cinergy přesahuje 30 % celkového obratu na takto vymezeném relevantním trhu, jedná se o spojení podniků podle § 8a odst. 1 zákona. Spojením se tato hodnota nezmění, neboť společnost CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. na tomto relevantním trhu nepodniká.
Podrobnou analýzu relevantních trhů, na kterých působí společnosti skupiny Cinergy, provedl Úřad v rámci správních řízení S 115/98 a S 126/98, kterými bylo schváleno spojení podniků Midlands Power Europe B.V. a Teplárny Svit, a.s. a spojení podniků Midlands Power Europe B.V a ŠKODA ENERGETIKA s.r.o. Získání společnosti CINERGETIKA Ú/L, a.s. bylo posouzeno Úřadem v rámci šetření P 542/99. Z podkladů předložených účastníkem řízení vyplynulo, že na těchto trzích nedošlo k žádným významným změnám. Spojení podniků Cinergy Global Resources 1 B.V. a Energetika Chropyně bude předmětem samostatného šetření.
Ve všech společnostech skupiny Cinergy je teplo vyráběno v kogeneračních jednotkách společně s elektrickou energií. Jako palivo je převážně používáno hnědé uhlí, v menší míře černé uhlí, zemní plyn a topné oleje. Dodávky přímým zákazníkům jsou vzhledem k charakteru produktu zajišťovány pomocí vlastních potrubních sítí nebo vlastní elektrické distribuční sítě v dané lokalitě, odpovídající autorizaci každé společnosti. V některých případech je část produkce tepla prodávána místnímu provozovateli tepelných rozvodů, který teplo dále prodává svým zákazníkům, zejména v bytové sféře. Převážná část elektrické energie vyrobené společnostmi patřícími ke skupině Cinergy je spotřebována buď přímo výrobcem nebo distribuována vlastní distribuční sítí přímým zákazníkům (často sídlícím ve společném areálu s výrobcem elektřiny), zbývající část produkce je dodávána místně příslušným regionálním distribučním společnostem, v případě Plzeňské energetiky a.s. společnosti ČEZ, a.s. Distribuce elektrické energie vyrobené společnostmi skupiny Cinergy není doposud možná z důvodu nemožnosti přístupu těchto společností k páteřnímu distribučnímu systému elektrické energie. Vzhledem k tomu, že objem dodávek elektrické energie, kterými společnosti skupiny Cinergy soutěží na trhu s ostatními dodavateli elektrické energie, je nízký, nebyl tento trh v rámci posuzovaného spojení podrobněji zkoumán.
V další fázi šetření se Úřad soustředil na činnost společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. a její postavení na relevantním trhu. Společnost CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. je společností zabývající se obchodováním s elektrickou energií. Obchoduje prostřednictvím burzy v západní Evropě a spolupracuje s energetickými systémy okolních zemí. CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. propojuje odběratele a dodavatele z více než 13 zemí Evropy. Přehled hlavních dodavatelů a odběratelů společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. je uveden na listech 8-9 spisu. Podstatná část objemu obchodů prováděných společností CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. probíhá mimo území České republiky a nemá vliv na trhy v ČR. Aktivity CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. v rámci České republiky jsou značně omezeny nemožností přístupu k přenosové soustavě, která je v majetku ČEZ, a.s. Pakliže v některých regionech ČR CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. působí, činí tak za použití vedení, které není majetkem ČEZ, a.s. a funguje zde tedy jako jeho přímý konkurent. Po liberalizaci trhu s elektrickou energií by měl CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. získat přístup do všech regionů ČR a napomoci tak vytváření konkurenčního prostředí na trhu s elektrickou energií.
Společnost CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. tedy působí na relevantním trhu vymezeném po stránce věcné jako trh dodávek elektrické energie. Na rozdíl od společností skupiny Cinergy, které převážnou část produkce spotřebují ve vlastních objektech, popřípadě dodávají konečným spotřebitelům a jen část produkce dodávají regionálním distribučním společnostem, působí společnost CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. na trhu dodávek elektrické energie distributorům. Z tohoto důvodu byl relevantní trh ve vztahu ke společnosti CZECHPOPL ENERGY spol. s. r.o. po stránce geografické vymezen jako trh regionální (region východní Čechy, severní Morava, jižní Morava). Protože společnost CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. nemá přístup k přenosové soustavě společnosti ČEZ a.s., prodává elektrickou energii ze zahraničí do oblastí v České republice spojených se zahraničními subjekty vedením, jež není majetkem společnosti ČEZ, a.s.,-jednotlivým distributorům, zejména do regionů východní Čechy, severní Morava a jižní Morava. Dle předložených údajů se na odběrech elektrické energie dodávané společností CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. na území ČR v roce 1999 podílela 47 % Východočeská energetika, a.s. a 53 % Moravská elektroenergetická a.s., ve které kromě společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. mají podíly také společnosti Jihomoravská energetika, a.s. Brno a Severomoravská energetika, a.s. Ostrava.
Dovoz a vývoz elektrické energie na a z území České republiky je možný pouze na základě licence udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.Společnost CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. je vedle společnosti ČEZ a.s. jediným držitelem licence na dovoz a vývoz elektrické energie v České republice. V roce 1999 CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. dovezl do České republiky elektřinu v celkovém objemu 1,17 TWh, což představuje přibližně 2 % podíl na celkovém obratu celostátního trhu dodávek elektrické energie.
Protože CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. nemá přístup na lokální trhy, na nichž vyrábí a dodávají elektrickou energii společnosti skupiny Cinergy, nedojde spojením podniků ke změně podílu skupiny Cinergy na lokálních trzích dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům. Změna podílu spojením vzniklé jednotky na trhu dodávek elektrické energie distributorům je vzhledem k objemům elektrické energie dodávaným společnostmi skupiny Cinergy zanedbatelná. Zároveň je třeba opět zdůraznit nemožnost přístupu společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. k přenosové soustavě ČEZ a.s., čímž dochází k omezování jeho podnikatelských aktivit na území ČR. Úřad vzal v této souvislosti v úvahu rovněž skutečnost, že v horizontu několika let, po liberalizaci trhu s elektrickou energií v ČR, může docházet k situaci, kdy bude elektřina dovážená společností CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. konkurovat dodávkám elektrické energie vyrobené ve zdrojích skupiny Cinergy, a to jak v oblasti dodávek elektrické energie distributorům, tak konečným spotřebitelům. Potenciální ohrožení soutěže vyplývající z posuzovaného spojení podniků je však vzhledem k současným objemům dodávek obou zúčastněných stran a s ohledem na předpokládanou možnost volby dodavatele elektrické energie pro všechny konečné zákazníky (postupně v několika etapách) minimální.
Při prověřování personálních a finančních vazeb spojovaných podniků, stejně jako při posuzování kooperačních smluv uzavřených stranami spojení, nezjistil Úřad žádné skutečnosti, které by měly vliv na posuzovanou transakci.
Aby Úřad předmětné spojení povolil, musí soutěžitelé prokázat, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, které spojení přinese (§ 8a odst. 2 zákona), neboť spojení podniků, které vede k založení nebo posílení dominantního postavení, může bránit efektivní soutěži.
S přihlédnutím k účelu zákona Úřad újmu spatřuje již v samotném faktu narušení soutěže, jde zpravidla současně o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů, a to ať již v důsledku právního zániku konkurenta nebo jeho ovládnutím, a založení nebo posílení dominantního postavení soutěžitele. Spojení přináší jeho účastníkům výhody vlastně vždy, neboť je výrazem jejich svobodného rozhodnutí a nelze předpokládat, že soutěžitelů mají zájem sebe sama dobrovolně poškozovat. Z toho nutno dovodit, že zákon nemá na mysli výhody z pohledu účastníka spojení. Výhody musí být zvažovány z pohledu veřejného zájmu, přičemž podstatu tohoto zájmu je třeba vidět na straně poptávky, tedy spotřebitele.
Úřad vzal v úvahu výhody, které toto spojení s sebou přinese. Z dokladů předložených účastníkem řízení, stejně jako z vyjádření odborníků v oblasti energetiky vyplývá, že hlavní výhodu spojení Cinergy Global One, Inc. a CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. je třeba spatřovat zejména v následujících skutečnostech:
CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. je společností podnikající v oblasti obchodování s elektrickou energií. Vzhledem k tomu, že financování rozsáhlých obchodů z externích zdrojů je s ohledem na objem a charakter prováděných transakcí pro tuto společnost náročné, vytváří spojení se společností ze skupiny Cinergy, která má dostatečné zkušenosti s podnikáním v oblasti energetiky a dostatečné finanční zdroje, prostor pro další rozvinutí podnikatelských aktivit společnosti CZECHPOL ENERGY spol. s r.o., která nabídkou levnějších dodávek elektrické energie ze zahraničí za použití vedení, která nejsou majetkem ČEZ a.s., již dnes působí jako přímý konkurent společnosti ČEZ a.s. Po vládou zamýšlené privatizaci distribuční soustavy elektrické energie a liberalizaci trhu s elektrickou energií by měl CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. získat přístup do všech regionů v ČR a napomoci tak vytváření konkurenčního prostředí na trhu dodávek elektrické energie s odpovídajícími dopady cen pro konečné spotřebitele.
Na základě výše uvedeného došel úřad k závěru, že újma, která by mohla spojením podniků vzniknout, je převážena hospodářskými výhodami z tohoto spojení plynoucími. Proto Úřad v souladu s § 8a odst. 2 zákona spojení podniků povolil.
Úřad seznámil s připravovaným spojením podniků veřejnost prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku, kde v č.21/2000 ze dne 24.5 pod zn.096782-21/00 byla zveřejněna výzva k podání eventuelních námitek proti spojení. Ve stanovené lhůtě nebyla u Úřadu žádná námitka uplatněna.
Dne 7. června 2000 Úřad vyzval účastníka správního řízení k seznámení s výsledky šetření. Účastník řízení se vzhledem k zevrubné znalosti spisu vzdal práva na seznámení s výsledky šetření, nevznesl žádné připomínky a nenavrhl doplnění dokazování.
Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat podle
§ 61 zákona č. 71/1967 Sb., v platném znění, rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-I. výkonného odboru, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Štěpán Bubník, Ph.D.
pověřený řízením I. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
Cinergy Global One, Inc., zastoupená Dr. Vítem Horáčkem, advokátem advokátní kanceláře Glatzová & Co., Husova 5, Betlémský palác, Praha 1