UOHS S031/2005
Rozhodnutí: S031/05-5130/05-OOHS Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů MASTERCROFT LIMITED a Vítkovice Steel, a.s.
Účastníci MASTERCROFT LIMITED, se sídlem Themisokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nikósie, Kypr Vítkovice Steel, a.s., se sídlem Štramberská 2871/47, Ostrava-Hulvátky
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 1. 10. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 31/05-5130/05-OOHS V Brně dne 12. září 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 31/05, zahájeném dne 15. srpna 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MASTERCROFT LIMITED, se sídlem Themisokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nikósie, Kyperská republika, ve správním řízení zastoupená Mgr. Jiřím Fialou, advokátem, se sídlem Jungmanov 24, Praha 1, na základě plné moci ze dne 9. srpna 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů MASTERCROFT LIMITED, se sídlem Themisokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nikósie, Kyperská republika, a Vítkovice Steel, a.s., se sídlem Štramberská 2871/47, Ostrava-Hulváky, IČ: 25874942, ke kterému má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 5. srpna 2005 mezi společností MASTERCROFT LIMITED, se sídlem Themisokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nikósie, Kyperská republika, jako kupujícím, a společností OSINEK, a.s., se sídlem Ruská 56, č.p.397, Ostrava-Vítkovice, IČ: 00012173, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost MASTERCROFT LIMITED, se sídlem Themisokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nikósie, Kyperská republika získat akcie představující 98,96% podíl na základním kapitálu společnosti Vítkovice Steel, a.s., se sídlem Štramberská 2871/47, Ostrava-Hulváky, IČ: 25874942, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/2005 ze dne 24. srpna 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, jež byla uzavřena společností MASTERCROFT LIMITED, se sídlem Themisokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nikósie, Kyperská republika, jako kupujícím (dále jen "MASTERCROFT"), jako kupujícím, a společností OSINEK, a.s., se sídlem Ruská 56, č.p.397, Ostrava-Vítkovice, IČ: 00012173 (dále jen "Osinek"), jako prodávajícím. V důsledku realizace předmětné smlouvy nabude společnost MASTERCROFT akcie představující 98,96% podíl na základním kapitálu společnosti Vítkovice Steel, a.s., se sídlem Štramberská 2871/47, Ostrava-Hulváky, IČ: 25874942 (dále jen "Vítkovice Steel"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat soutěžitele, nad jehož podnikem je získávána kontrola dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň je čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost MASTECROFT je kontrolována společností Evraz Group S.A., se sídlem 33, Boulevard u Prince Henri, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství. Jedná se o společnost holdingového typu, která nevykonává žádnou další činnost. Společnost MASTERCROFT je součástí skupiny Evraz, která je báňským a hutnickým koncernem působícím v oblastech (i) těžby a zpracování surovin, (ii) výroby oceli, (iii) dopravy, (iv) výroby elektrické energie a (v) distribuce a obchodu. Součástí skupiny Evraz jsou především ruské železářské a ocelářské závody, ale také další společnosti, vytvářející sjednocený produkční řetězec počínaje dobýváním surovin až po prodej konečných produktů. Žádná se společností náležících do skupiny Evraz dosud nepůsobila na Českém trhu.
Před realizací posuzovaného spojení byla do skupiny Evraz nově začleněna rovněž společnost Palini & Bertoli S.p.A., se sídlem Via Vermi 28, S. Giorgio di Nogaro, Italská republika (dále jen "P&B"). Společnost P&B působí v oblasti výroby, distribuce a prodeje plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla. Společnost P&B dodává své výrobky rovněž na trh České republiky.
Společnost Vítkovice Steel je akciovou společností, která je v době před realizací posuzovaného spojení kontrolována společností Osinek. Jediným akcionářem společnosti Osinek je Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.
Společnost Vítkovice Steel se zaměřuje na výrobu plochých ocelových produktů válcovaných za tepla a různých typů dlouhých ocelových výrobků válcovaných za tepla.
V České republice společnost Vítkovice Steel kontroluje společnost VÍTKOVICE-Servis centrum, a.s., "v likvidaci", se sídlem Příborská 333, Frýdek-Místek, IČ: 25824341. Od června 2004 je tato společnost v likvidaci a v současnosti tedy nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Spojením dotčenou je oblast výroby ocelových produktů. V praxi se rozlišují ocelové výrobky na základě několika kriterií.
Prvním kriteriem je typ oceli. Uhlíková ocel nemůže být nahrazena vysokolegovanou ocelí z důvodu a) odlišného složení, b) výrazně odlišných cen a c) odlišného způsobu použití. Mimoto výrobky z uhlíkové oceli jsou obvykle vyráběny v jiných typech zařízení než výrobky z vysokolegované oceli. Obdobně se výrobky z uhlíkové oceli liší od výrobků z nerezové oceli z důvodu jejich a) odlišného chemického složení, b) odlišných výrobních metod a konečně c) odlišné ceny.
Dále lze mezi ocelovými výrobky rozlišovat ploché ocelové výrobky a dlouhé ocelové výrobky. Tyto dva typy produktů jsou vyráběny v odlišných válcovacích zařízeních a jsou rovněž užívány pro odlišné účely.
Konečně posledním kriteriem pro dělení ocelových výrobků je teplota při které jsou zpracovány. Existuje totiž rozdíl mezi ocelovými výrobky válcovanými za tepla a za studena. Část produkce výrobků válcovaných za tepla je prodávána jako taková, avšak značná část výrobků je dále zpracovávána válcováním za studena, které vede ke snížení tloušťky, větší rozměrové přesnosti, hladšímu povrchu a k větší pevnosti. Z těchto důvodů nemají výrobky válcované za tepla a za studena stejné povrchové vlastnosti a cena výrobků válcovaných za studena je podstatně vyšší.
Společnost Vítkovice Steel vyrábí širokou škálu plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla, konkrétně plechy z uhlíkové, nerezové a vysokolegované oceli se standardní tloušťkou od 5 mm do 100mm v délce od 1.000 mm do 4.000 mm s tím, že na žádost zákazníka vyrábí společnost Vítkovice Steel také plechy s tloušťkou od 100 mm do 200 mm. Ploché ocelové výrobky válcované za tepla jsou určeny pro různé účely, které zahrnují zejména strojnictví, různé druhy konstrukcí (např. mosty, haly, části železnic, cest), loďařský průmysl apod. Část plechů vyráběných společností Vítkovice Steel je určena na další zpracování jako řezání, svařování, strojové operace či pokovování.
Jak již bylo uvedeno, společnost Vítkovice Steel dále vyrábí dlouhé ocelové výrobky, a sice výhradně z uhlíkové oceli. Konkrétně se jedná o:
Profily, které zahrnují zejména profily pro důlní pásy, obruby, profily pro rozpětí mostů, ocelové pražce a jeřábové kolejnice. Tyto výrobky obecně nemohou být nahrazeny jinými produkty.
Nosníky, které jsou vyráběny jako IPE, HE nosníky a U profily a úhelníky. V závislosti na konečném použití mohou být nahrazeny betonovými produkty.
Tyče, zahrnující kruhové a čtvercové tyče. Podíl tyčí tvoří asi 1 % z celkové produkce dlouhých ocelových výrobků společnosti Vítkovice Steel.
Štětovnice, což jsou zakřivené ocelové výrobky používané zejména na zpevňování hrází a rybníků, úpravy a stavby jezů, tunelů, zpevňování svahů, zdymadla, terénní úpravy silnic a železnic, budování základů staveb apod.
Skupina Evraz není na tuzemském trhu žádným způsobem aktivní, jedinou výjimkou jsou dodávky společnosti P&B. Tato společnost působí v oblasti výroby, distribuce a prodeje plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla s tloušťkou do 250mm, které se získávají zpracováním bram a užívají se jako meziprodukt v navazujících odvětvích ocelářského zpracovatelského průmyslu.
Na základě shora uvedených skutečností vymezil Úřad relevantní trh z hlediska věcného jako i) trh plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla a ii) trh dlouhých ocelových výrobků. Z hlediska geografického je relevantním trhem spojujících se soutěžitelů území České republiky .
Ačkoli z výše uvedeného vyplývá možnost vymezení samostatných věcně relevantních trhů v závislosti na druhu použité oceli, v tomto konkrétním případě spojení soutěžitelů Úřad k užšímu vymezení věcně relevantního trhu nepřistoupil, a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že skupina Evraz dosahuje na trhu České republiky zanedbatelného obratu, ale také s ohledem na nízké tržní podíly, kterých spojující se soutěžitelé v daných segmentech dosahují.
Na vymezeném relevantním trhu plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla působí oba spojující se soutěžitelé, posuzované spojení tak má horizontální povahu a v důsledku spojení dojde k navýšení tržního podílu společnosti MASTERCROFT, potažmo skupiny Evraz. Celková velikost vymezeného relevantního trhu z hlediska objemu produkce v roce 2004 dosáhla přibližně [ obchodní tajmství ] tun. Tržní podíl společnosti Vítkovice Steel na tomto relevantním trhu se pohybuje kolem [ obchodní tajmství ] % a tržní podíl společnosti P&B je nižší než [ obchodní tajmství ] %. Po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů bude podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla přibližně [ obchodní tajmství ] %.
Pokud jde o vymezený relevantní trh dlouhých ocelových výrobků, v České republice na něm působí pouze společnost Vítkovice Steel, a v důsledku spojení tak nedojde k navýšení tržního podílu této společnosti.
Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou subjekty disponující významnou hospodářskou silou, zejména společnost U.S. Steel Košice, s.r.o., společnost Mittal Steel Ostrava a.s. (dříve Nová Huť, a.s.) Téměř veškeré dovozy jsou dodávány do České republiky z členských států Evropské unie. Pokud jde o další státy, na základě bilaterálních dohod mezi EU a třetími zeměmi jsou dovozy ocelových výrobků z některých zemí omezeny kvótami. Jedná se o Rusko, Ukrajinu a Kazachstán.
Žádná další omezení nebrání potenciálním konkurentům spojujících se soutěžitelů ve vstupu na tuzemský trh, ať už formou nabytí majetkových účastí nebo prostřednictvím dovozů. Výstavba nového výrobního závodu je v podstatě limitována pouze značnou finanční nákladností.
Pro konečné zákazníky jsou rozhodujícími faktory cena a doba dodání, značka či známost ocelářských produktů jsou relevantní pouze v případě specifických výrobků, jako například ocel zvláštní kvality nebo slitinová ocel.
Výzkum a vývoj se v odvětví výroby ocelových produktů zaměřuje zpravidla pouze na zlepšení výrobních postupů, inovaci a zlepšení kvality sortimentu, optimalizaci existujících výrobních zařízení a úspory nákladů.
Pokud jde o vertikální aspekty posuzovaného spojení soutěžitelů, významnou skutečností je fakt, že skupina Evraz, ač plně vertikálně integrovaný celosvětově působící producent oceli, nepůsobí v České republice. Základní vstupní surovinou pro výrobu surové oceli společnosti Vítkovice Steel je tekuté železo. Jediným možným dodavatelem tekutého železa, které nelze dovážet, pro Vítkovice Steel je společnost VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. Z tohoto důvodu není vytvoření vertikálních vztahů mezi společnostmi ze skupiny Evraz a společností Vítkovice Steel v současnosti zvažováno.
Na základě všech shora uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že subjekt vzniklý posuzovaným spojením bude i po jeho uskutečnění nadále čelit konkurenci ostatních soutěžitelů a posuzovaným spojením nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedeného důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 30. září 2005
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jiří Fiala, advokát
Clifford Chance
Jungmanova Plaza
Jungmanova 24
110 00 Praha 1