UOHS S031/2002
Rozhodnutí: OF/S031/02-993/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-SEB S.A., Francie a MOULINEX S.A.
Účastníci MOULINEX S.A., 22, Place des Vosges, La Défense 5, 92979 Paris la Défense Cedex, Francie SEB S.A., Chemin du Peiti Bois, Les 4 M, 69130 Ecculy, Francie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 25. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 31/02-993/02 V Brně dne 18. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 31/02, zahájeném dne 11. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost SEB S.A., se sídlem Chemin du Petit Bois, Les 4 M, 69130 Ecully, Francie, ve správním řízení zastoupená Mgr. Martou Jarošovou, advokátkou, se sídlem Krakovská 9, Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů SEB S.A., se sídlem Chemin du Petit Bois, Les 4 M, 69130 Ecully, Francie a MOULINEX S.A., se sídlem 22, Place des Vosges, La Défense 5, 92979 Paris la Défense Cedex, Francie, podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému dojde na základě dohody o převodu majetku mezi společností SEB S.A., se sídlem Chemin du Petit Bois, Les 4 M, 69130 Ecully, Francie, jako kupujícím, a správci konkurzní podstaty společnosti MOULINEX S.A., se sídlem 22, Place des Vosges, La Défense 5, 92979 Paris la Défense Cedex, Francie, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost SEB S.A., se sídlem Chemin du Petit Bois, Les 4 M, 69130 Ecully, Francie, část majetku v oblasti výroby drobných elektrospotřebičů tvořícího konkurzní podstatu společnosti MOULINEX S.A., se sídlem 22, Place des Vosges, La Défense 5, 92979 Paris la Défense Cedex, Francie, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č . 09/02 ze dne 27. února 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dojde na základě dohody o převodu majetku mezi společností SEB S.A., se sídlem Chemin du Petit Bois, Les 4 M, 69130 Ecully, Francie (dále jen "SEB"), jako kupujícím, a správci konkurzní podstaty společnosti MOULINEX S.A., se sídlem 22, Place des Vosges, La Défense 5, 92979 Paris la Défense Cedex, Francie (dále jen "MOULINEX"), jako prodávajícími, v jejímž důsledku převezme SEB účasti společnosti MOULINEX na jmění jejích vybraných dceřiných společností, dále SEB získá z konkurzní podstaty společnosti MOULINEX celý soubor práv průmyslového a duševního vlastnictví, vybrané pohledávky a další nehmotný majetek, vybrané věci movité i nemovité, a rovněž SEB vstoupí do práv a povinností plynoucích z některých smluv uzavřených společností MOULINEX a převezme určitý počet zaměstnanců společnosti MOULINEX. Tím získá SEB možnost kontrolovat MOULINEX dle ust. § 12 odst. 3 zákona.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů, ve smyslu § 14 zákona, přesáhl v minulém účetním období částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost SEB je akciovou společností, která vznikla podle francouzského práva. Hlavním předmětem její činnosti je především vývoj, výroba a prodej drobných domácích elektrospotřebičů, a to značky TEFAL, ROWENTA, CALOR, SEB, ARNO a SAMURAI. ... Její dceřiné společnosti působí ve stejném odvětví jako samotná společnost SEB, přičemž řada z nich plní pouze podpůrnou funkci pro ostatní společnosti koncernu a jejich vlastním předmětem činnosti je poskytování administrativních a distribučních služeb. Na území České republiky má SEB dceřinou společnost GROUPE SEB ČR spol. s r.o., se sídlem Truhlářská 1104/13, Praha 1, IČ 45280789, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Společnost MOULINEX je rovněž akciovou společností založenou dle francouzského práva. Stejně jako SEB, i MOULINEX působí v oblasti vývoje, výroby a prodeje drobných domácích elektrospotřebičů, a sice značky MOULINEX, KRUPS, SWAN a MALLORY. ... V České republice má MOULINEX dceřinou společnost Moulinex-Krups, s.r.o., se sídlem Jugoslávská 16, Praha 2, IČ 25065611. Předmětem podnikání této dceřiné společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, nicméně tato společnost není předmětem posuzovaného spojení, neboť její obchodní podíl SEB nepřebírá.
K uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů dochází za podmínek konkurzního řízení vedeného ve Francii proti společnosti MOULINEX, která se již od roku 1991 nacházela v tíživé finanční situaci. Protože akcionáři společnosti odmítli financovat plán restrukturalizace podniku a banky již nechtěly poskytnout další úvěry na jeho provozování, ocitl se MOULINEX v úpadku a požádal Obchodní soud v Nanterre ve Francii o zahájení konkurzního řízení, které bylo zahájeno usnesením soudu dne 7. září 2001.
Vzhledem k tomu, že MOULINEX již nedisponoval dostatečnými finančními prostředky a nemohl hradit pohledávky nezbytné k provozování činnosti, musel zastavit výrobu. Především z důvodu zachování pracovních míst rozhodli správci konkurzní podstaty o zachování provozu podniku formou prodeje třetím osobám. V této souvislosti předložila společnost SEB svoji nabídku částečného převzetí některých aktiv společnosti MOULINEX v oblasti drobných domácích elektrospotřebičů. Soud považoval nabídku SEB za jedinou, která je schopná zajistit výrobu, a to především vzhledem k jeho know-how a finančním zdrojům. Proto dne 22. října 2001 soud rozhodl o plánu částečného převodu společnosti MOULINEX na společnost SEB.
Dne 8. ledna 2002 schválila záměr uskutečnění předmětného spojení Evropská komise.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, spojením je ovlivněna oblast vývoje, výroby a prodeje drobných domácích elektrospotřebičů, v níž působí obě strany spojení. Dotčenými relevantními trhy jsou v tomto případě relevantní trhy, na kterých dosud působila v České republice společnost MOULINEX (značky MOULINEX a KRUPS), a na nichž působí rovněž společnost SEB (především značky TEFAL a ROWENTA). Jedná se o následující relevantní trhy jednotlivých elektrospotřebičů vymezené zejména vzhledem ke specifické funkci každého typu výrobku a způsobu jeho zamýšleného použití:
trh fritovacích hrnců -Jedná se o elektrospotřebiče používané k přípravě pokrmů fritováním (smažením). Po spojení bude celkový podíl spojovaných soutěžitelů na tomto trhu činit přibližně % .
trh toasterů (též opékačů topinek) -Základní funkcí těchto spotřebičů je opékání pečiva pomocí elektřinou vyráběného tepla z obou stran vloženého pečiva. Po spojení bude celkový podíl spojovaných soutěžitelů na tomto trhu činit přibližně % .
trh elektrických kávovarů -Jejich funkcí je ohřát vodu, která pak prochází mletou kávou vložnou do filtru. Po spojení bude celkový podíl spojovaných soutěžitelů na tomto trhu činit přibližně % .
trh elektrických rychlovarných konvic -Jedná se o nádoby s vestavěným ponorným vařičem pro ohřev vody. Po spojení bude celkový podíl spojovaných soutěžitelů na tomto trhu činit přibližně % .
trh espres -Jedná se o spotřebiče odvozené od profesionálních přístrojů sloužících k přípravě koncentrovanější kávy. Po spojení bude celkový podíl spojovaných soutěžitelů na tomto trhu činit přibližně % .
trh kuchyňských robotů -Tento zahrnuje veškeré mono či polyfunkční přístroje používané při přípravě pokrmů před samotným tepelným zpracováním. Po spojení bude celkový podíl spojovaných soutěžitelů na tomto trhu činit přibližně % .
trh napařovacích žehliček a žehlících přístrojů -Tyto elektrické přístroje obsahují nádrž, v níž se vlivem tepla mění voda v páru, která slouží k vyželení prádla. Po spojení bude celkový podíl spojovaných soutěžitelů na tomto trhu činit přibližně % .
trh vysavačů -Jedná se o elektrospotřebiče na suché nebo mokré vysávání drobných částic v domácnosti. Po spojení bude celkový podíl spojovaných soutěžitelů na tomto trhu činit přibližně % .
Podíly společnosti SEB na jednotlivých relevantních trzích po převzetí části majetku společnosti MOULINEX však ve skutečnosti nedosáhnou výše uvedených součtů nynějších tržních podílů spojovaných soutěžitelů, neboť v důsledku spojení dojde k převzetí pouze některých částí majetku tvořícího konkurzní podstatu společnosti MOULINEX. Navíc takový součet tržních podílů je třeba považovat do jisté míry za teoretický vzhledem k tomu, že výroba MOULINEX byla 7. září 2001 zastavena a jeho výrobky se z trhu postupně vytrácely a byly nahrazovány výrobky jiných výrobců.
Trh drobných domácích spotřebičů je trhem dynamickým, který je charakterizován zejména expanzí výroby těchto spotřebičů v zemích s nízkými výrobními náklady oslabováním významu značky výrobce a s tím souvisejícím důrazem na cenu při výběru výrobku z hlediska spotřebitele. Tyto skutečnosti, spolu s ekonomickým růstem rozvojových zemí, zejména v oblasti Asie, umožňujícím tamním výrobcům zvyšovat produkci a prodej svých výrobků, a neustálým snižováním prodejních cen, které je rychlejší než snižování evropských výrobních nákladů, oslabily pozici některých evropských a amerických výrobců, kteří jsou nuceni se spojovat.
Navrhované spojení má horizontální charakter, nicméně s ohledem k výše uvedeným skutečnostem nedojde v důsledku spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marta Jarošová, advokátka
AK Gide Loyrette Nouel
Krakovská 9
110 00 Praha 1