UOHS S0302/2016
Rozhodnutí: S0302/2016/KD-17748/2017/851/LŠt Instance I.
Věc Kartelová dohoda výběrového řízení ČŠI Praha-Obnova autoparku 2013 II
Účastníci NH Car, s.r.o. AUTO BÍLEK s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 29. 6. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 556 KB


Č. j.: ÚOHS-S0302/2016/KD-17748/2017/851/LŠt

Brno : 12. června 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0302/2016/KD , jež bylo zahájeno dne 10. 5. 2016 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou společnosti:
NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 251 14 719, zastoupená na základě plné moci ze dne 17. 5. 2016 JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem, společnosti CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Praha 4, Hvězdová 1716/2b, PSČ 140 00, a AUTO BÍLEK s.r.o., se sídlem Praha 6, Papírenská 411/2a, PSČ 160 00, IČO 275 75 403, zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 10. 2016 JUDr. Zdeňkem Kramperou, advokátem společnosti AK RHK, s.r.o., se sídlem Kořenského 1107/15, Smíchov, 150 00 Praha 5,
vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
toto
ROZHODNUTÍ
I.
Účastníci řízení, společnosti NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 251 14 719, a
AUTO BÍLEK s.r.o., se sídlem Praha 6, Papírenská 411/2a, PSČ 160 00, IČO 275 75 403,
tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 7. 9. 2012 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali nabídky do výběrového řízení zadavatele Česká školní inspekce na veřejnou zakázku ČŠI Praha-Obnova autoparku 2012 II a takto sladěné nabídky u zadavatele dne 7. 9. 2012 podali,

jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na území České republiky na trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě nižší střední fleetovým zákazníkům,

a tím dne 7. 9. 2012 porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

II.
Účastníci řízení, společnosti NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 251 14 719, a AUTO BÍLEK s.r.o., se sídlem Praha 6, Papírenská 411/2a, PSČ 160 00, IČO 275 75 403,
tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 5. 11. 2013 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali nabídky do výběrového řízení zadavatele Česká školní inspekce na veřejnou zakázku ČŠI Praha-Obnova autoparku 2013 II a takto sladěné nabídky u zadavatele dne 4. 11. 2013 a 5. 11. 2013 podali,

jednali ve vzájemné shodě, čímž narušili hospodářskou soutěž na území České republiky na trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě MPV fleetovým zákazníkům a na trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě nižší střední fleetovým zákazníkům,

tím dne 5. 11. 2013 porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

III.
Účastníci řízení, společnosti NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 251 14 719, a AUTO BÍLEK s.r.o., se sídlem Praha 6, Papírenská 411/2a, PSČ 160 00, IČO 275 75 403,
tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 14. 8. 2014 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali nabídky do výběrového řízení zadavatele Česká školní inspekce na veřejnou zakázku ČŠI Praha-Obnova autoparku 2014 a takto sladěné nabídky u zadavatele dne 13. 8. 2014 a 14. 8. 2014 podali,
jednali ve vzájemné shodě, čímž narušili hospodářskou soutěž na území České republiky na trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě nižší střední fleetovým zákazníkům,
a tím dne 14. 8. 2014 porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.
IV.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. , se účastníkům řízení, společnostem NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 251 14 719, a AUTO BÍLEK s.r.o., se sídlem Praha 6, Papírenská 411/2a, PSČ 160 00, IČO 275 75 403,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

V.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. , se účastníkům řízení, společnostem NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 251 14 719, a AUTO BÍLEK s.r.o., se sídlem Praha 6, Papírenská 411/2a, PSČ 160 00, IČO 275 75 403,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku II. a III. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

VI.
Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 251 14 719, za správní delikty uvedené ve výrocích I., II. a III. ukládá pokuta v celkové výši 4.474.000,-Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
VII.
Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti AUTO BÍLEK s.r.o., se sídlem Praha 6, Papírenská 411/2a, PSČ 160 00, IČO 275 75 403, za správní delikty uvedené ve výrocích I., II. a III. ukládá pokuta v celkové výši 83.000,-Kč (slovy: osmdesát tři tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
VIII.
Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění do 30. 6. 2017, se účastníkům řízení, společnostem: NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 251 14 719, a AUTO BÍLEK s.r.o., se sídlem Praha 6, Papírenská 411/2a, PSČ 160 00, IČO 275 75 403,
ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 2.500,-Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých).
Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I Zahájení a dosavadní průběh správního řízení
1. Dne 10. 5. 2016 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0302/2016/KD (dále též správní řízení ) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 251 14 719 (dále též NH Car ), a AUTO BÍLEK s.r.o., se sídlem Praha 6, Papírenská 411/2a, PSČ 160 00, IČO 275 75 403 (dále též Auto Bílek ). Možné porušení zákona Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků řízení, případně i s jinými soutěžiteli, spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrových řízeních na dodávky nových osobních motorových vozidel, zejména pro veřejného zadavatele Českou školní inspekci se sídlem Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha, IČO 006 38 994 (dále též ČŠI ).
2. Správní řízení bylo zahájeno na základě informací zjištěných Úřadem z anonymního podnětu doručeného Úřadu dne 16. 10. 2015, kterým byl Úřad upozorněn na některá jednání související s vybranými veřejnými zakázkami vypisovanými veřejným zadavatelem ČŠI. [1] V této souvislosti Úřad provedl analýzu zakázek na dodávky nových automobilů vypsaných ČŠI a u tří z nich zjistil indicie nasvědčující možné koordinaci účasti a nabídek uchazečů o danou zakázku. Jednalo se o veřejné zakázky ČŠI PRAHA-Obnova autoparku 2012 II vypsanou dne 24. 8. 2012, ČŠI PRAHA-Obnova autoparku 2013 II vypsanou dne 24. 10. 2013 a zakázku ČŠI PRAHA-Obnova autoparku 2014 vypsanou dne 26. 6. 2014. Získané informace představovaly významnou indicii svědčící o možném porušení soutěžních pravidel.
3. Současně se zahájením správního řízení provedl Úřad šetření na místě v obchodních prostorách účastníků řízení, a to společnosti NH Car a společnosti Auto Bílek.
4. Dle článku II zákona č. 293/2016 Sb., kterým se s účinností od 1. 10. 2016, [2] resp. 19. 10. 2016 změnil zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., se řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů. Úřad tedy postupuje v daném řízení z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (dále též ZOHS 360 ). Pokud jde o určení právní normy platné pro hmotněprávní posouzení jednání účastníků řízení, odkazuje Úřad na část tohoto rozhodnutí Použité znění zákona .
5. Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad používá též označení zákon o ochraně hospodářské soutěže pro principy zákazu (a neplatnosti) dohod narušujících hospodářskou soutěž (resp. zákazu a neplatnosti dohod, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže) [3] , které nejsou, podobně jako koncept soutěžitele, v jednotlivých výše uvedených zněních tohoto zákona odlišné (tyto principy pak platí i dle současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže). Pokud je dále u citace české judikatury užito označení zákon , rozumí se jím znění zákona o ochraně hospodářské soutěže aplikované v soudem přezkoumávaném případě.
6. Úřad v rámci správního řízení obdržel dne 31. 8. 2016 přípis účastníka řízení NH Car, v němž tento projevil zájem využít v daném řízení tzv. proceduru narovnání. Po obdržení souhlasných stanovisek se zahájením procedury narovnání ze strany obou účastníků řízení [4] , Úřad tuto proceduru dne 11. 10. 2016 zahájil. [5] V jejím rámci Úřad účastníkům řízení sdělil základní skutkové okolnosti, ze kterých vycházel při kvalifikaci jejich jednání posuzovaného v rámci správního řízení, hlavní důkazy o nich a jejich právní hodnocení. Úřad ve stanoveném termínu obdržel od obou účastníků přípis, ve kterém vyjádřili souhlas s pokračováním procedury narovnání a účastník řízení NH Car doložil podklady pro stanovení výše pokuty. Přípisy ze dne 6. 2. 2017 byla účastníkům řízení sdělena předpokládaná výše pokut, které jim Úřad hodlá uložit. Účastníci řízení vyjádřili v Úřadem stanoveném termínu souhlas se skutkovým stavem, jak byl zjištěn Úřadem, s jeho právní kvalifikací i s předpokládanou výší sankce.
7. Dne 9. 5. 2017 vydal Úřad Výhrady k dohodám (dále též sdělení výhrad ). [6] Oběma účastníkům řízení bylo po vydání sdělení výhrad umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování. Práva na seznámení se s podklady rozhodnutí a vyjádření se k nim oba účastníci řízení nevyužili.
8. Dne 24. 5. 2017, tedy ve lhůtě 15 dní od doručení sdělení výhrad, ve kterém byly shrnuty základní skutkové okolnosti případu a jejich právní hodnocení, obdržel Úřad od účastníků řízení NH Car a Auto Bílek žádosti o snížení pokuty. [7] Účastníci splnili podmínky potřebné k tomu, aby Úřad mohl ukončit řízení o těchto deliktech s využitím procedury narovnání, zejména pro účely narovnání uznali odpovědnost za daný delikt, jehož skutkové okolnosti a právní hodnocení byly uvedeny ve sdělení výhrad, a vyjádřili srozumění s výší pokuty.

II Charakteristika účastníků řízení
Společnost NH Car
9. Společnost NH Car je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50929, dne 20. 3. 1997. V současné době je jejím jediným společníkem společnost NH Car holding, a.s., se sídlem Diskařská 2332/3, 16900, Praha, IČO 020 88 398 (dále též NH Car holding ). Jednateli společnosti NH Car jsou pan Ing. Radek Cestr a paní Martina Nimčová, prokuristou je pan Václav Nimč.
10. Společnost NH Car působí v oblasti prodeje nových osobních motorových vozidel značek ŠKODA, VOLKSWAGEN, KIA a FIAT i prodeje použitých motorových vozidel. Dále se společnost NH Car věnuje servisu uvedených značek motorových vozidel a vozidel značky AUDI. Mezi další aktivity společnosti NH Car patří provozování odtahové služby a autodopravy motorových vozidel, [ obchodní tajemství ]. Společnost NH Car vyvíjí svou činnost na území České republiky, převážně v Praze, [ obchodní tajemství ]. [8]
11. Jediným akcionářem společnosti NH Car holding, mateřské společnosti účastníka řízení NH Car, je pan Václav Nimč, prokurista společnosti NH Car. Dle sdělení účastníka řízení je společnost NH Car plně ovládána společností NH Car holding.
12. Společnost NH Car holding dále ovládá společnost NH Car Praha, k.s., se sídlem Broumarská 1503, Praha, IČO 261 29 027 (dále též NH Car Praha ). [9] Dle sdělení účastníka řízení se společnost NH Car Praha taktéž věnuje prodeji a opravám motorových vozidel. [10]
13. Společnost NH Car holding dále ovládá společnost Jezdecký klub NH Car, s.r.o., se sídlem Broumarská 1503, Praha, IČO 021 92 233 (dále též Jezdecký klub NH Car ). [11] Dle sdělení účastníka řízení se Jezdecký klub NH Car věnuje zejména poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví. V oblasti prodeje či servisu osobních motorových vozidel není aktivní.
14. Společnost NH Car holding dále ovládá společnost GAPO s.r.o., se sídlem Diskařská 100, Praha, IČO 636 73 991 (dále též GAPO ). [12] [ obchodní tajemství ]. [13]
15. Pro účely vedeného správního řízení Úřad považuje všechny výše uvedené propojené společnosti za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže [ obchodní tajemství ]. Pro doplnění Úřad uvádí, že společnosti Jezdecký klub NH Car a GAPO nepůsobí na relevantních trzích dotčených posuzovaným jednáním (tj. nepůsobí na stejných relevantních trzích jako společnost NH Car); Úřad proto při stanovení výše pokuty vychází z údajů společnosti NH Car, NH Car holding a NH Car Praha (viz údaj o hodnotách prodejů v části rozhodnutí Pokuta ).
Společnost Auto Bílek
16. Společnost Auto Bílek je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114824 dne 20. 7. 2006. Jediným jednatelem společnosti Auto Bílek je pan Petr Bílek. Společníky společnosti Auto Bílek jsou pan Petr Bílek a paní Dagmar Bílková.
17. Společnost Auto Bílek působí v oblasti servisu osobních motorových vozidel, svou činnost vyvíjí na území České republiky, převážně v Praze. V období let 2011-2014 se společnost Auto Bílek věnovala i prodeji nových osobních motorových vozidel značky KIA (viz dále v tomto rozhodnutí).
18. Společnost Auto Bílek není ani ve sledovaném období [14] nebyla majetkově ani personálně propojena s jinými osobami.
19. Společnost Auto Bílek je soutěžitelem z pohledu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále též soutěžitel Auto Bílek ).
III Zjištěné skutečnosti
20. Oba účastníci řízení působili ve sledovaném období v oblasti prodeje nových osobních motorových vozidel v České republice. Společnost NH Car [ obchodní tajemství ] [15] [ obchodní tajemství ]. [16] [ obchodní tajemství ]. [17]
21. [ obchodní tajemství ]. [18]
22. Úřad zjistil, že [ obchodní tajemství ].
23. Společnost NH Car dodávala ČŠI automobily před sledovaným obdobím, a to v letech 2009 až 2011 jako vítěz vypsaných veřejných zakázek. V letech 2010 až 2012 pak realizovala servisní služby (garanční prohlídky a opravy) některých vozidel ČŠI.
24. Ke zpracování nabídek do veřejných zakázek společnost NH Car uvedla (cit.): [ obchodní tajemství ] , předala společnost NH Car společnosti AUTO BÍLEK na její žádost široké spektrum dokumentů, mezi nimiž byla mimo jiné i vzorová nabídka do výběrových řízení, [ obchodní tajemství ] . Dle názoru společnosti NH Car je zcela běžnou praxí, že společnost, která se pravidelně účastní výběrových řízení má zpracovanou vzorovou nabídku pro tato výběrová řízení, do které posléze doplňuje pouze faktické údaje týkající se daného výběrového řízení. Tento postup je zcela logický a jeho účelem je zejména snížení administrativní náročnosti přípravy nabídek do výběrových řízení a taktéž eliminace chyb (zejména právních) v rámci přípravy dané nabídky. Jinými slovy, bylo by zcela nelogické, kdyby společnost disponovala vzorovou nabídkou zpracovanou pro výběrová řízení a přitom by pro každé výběrové řízení zpracovávala zcela novou nabídku s rizikem, že tato nabídka bude obsahovat formální a právní nedostatky Podpora ze strany společnosti NH Car byla společnosti AUTO BÍLEK byla poskytována obecně, v žádném případě ne specificky ve vztahu k výběrovým řízením České školní inspekce či ve vztahu k jakémukoliv jinému výběrovému řízení . [19]
Posuzované veřejné zakázky
25. Správní řízení bylo Úřadem zahájeno na základě podnětu podaného anonymním stěžovatelem, který Úřad upozornil na některé domnělé nesrovnalosti týkající se nakládání s veřejnými prostředky u ČŠI. Úřad prověřil informace obsažené v podání a identifikoval 3 veřejné zakázky na nákup nových motorových vozidel pro ČŠI, které vykazovaly indicie nasvědčující možné kooperaci účasti a/nebo nabídek jejich uchazečů. Skutečnosti zjištěné Úřadem k těmto veřejným zakázkám jsou podrobně popsány v následující části tohoto rozhodnutí.
Veřejná zakázka ČŠI Praha-Obnova autoparku 2012 II
26. V rámci veřejné zakázky ČŠI PRAHA-Obnova autoparku 2012 II (dále též Zakázka 2012 ) vypsané veřejným zadavatelem ČŠI dne 24. 8. 2012 bylo osloveno celkem 5 dodavatelů s poptávkou nových osobních motorových vozidel specifikovaných v zadávací dokumentaci; žádný z účastníků řízení osloven nebyl. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 10. 9. 2012. [20]
27. Dne 7. 9. 2012 v 9:00 hodin obdržel zadavatel nabídky obou účastníků řízení. [21] Ze seznamu podaných nabídek [22] vyplývá, že nabídky obou účastníků řízení, tj. společnosti NH Car i Auto Bílek, doručil zadavateli tehdejší zaměstnanec společnosti Auto Bílek, pan Petr Vích. [23] Dle vyjádření účastníka řízení NH Car tento zaměstnanec společnosti Auto Bílek nabídl účastníku řízení NH Car při své návštěvě obchodních prostor účastníka řízení NH Car, ke které došlo v rámci běžné obchodní spolupráce obou účastníků řízení, že nabídku společnosti NH Car zadavateli doručí, neboť již bude doručovat nabídku společnosti Auto Bílek. [24] Dne 10. 9. 2012 v 10:20 hodin pak zadavatel obdržel ještě třetí nabídku, a to od jedné z jím oslovených společností.
28. Úřad ověřil, že nabídky podané oběma účastníky řízení vykazují značnou míru podobnosti. Přílohy, čestná prohlášení a další dokumenty obsažené v nabídkách obsahují shodné texty, shoduje se i formátování a grafická stránka těchto dokumentů. Shody se vyskytují u dokumentů, které nebyly poskytnuty jako vzor od zadavatele. Nabídky obou účastníků řízení obsahují nad rámec požadavků zadavatele stručný popis jejich podnikatelské činnosti. [25] Nabídka třetího uchazeče byla zpracována zcela odlišně, a to co do jejího uspořádání, obsahu jednotlivých dokumentů i jejich formátování. Dále Úřad ověřil, že nabídka účastníka řízení NH Car se odlišuje od nabídky podané tímto uchazečem do výběrových řízení vypsaných ČŠI jako veřejným zadavatelem v předchozích letech na obdobné předměty plnění.
29. Nabídka společnosti Auto Bílek byla méně výhodná než vítězná nabídka společnosti NH Car, a to ve všech stanovených kritériích-ceně za jedno vozidlo, počtu vozidel a délce záruky. V případě délky záruky bylo společností NH Car poskytováno standardních 7 let, které garantuje KIA. Společnost Auto Bílek nabídla záruku kratší, [ obchodní tajemství ] a v nabídce společnosti Auto Bílek, konkrétně v příloze č. 1 návrhu rámcové smlouvy, je uvedeno (cit.): poskytujeme záruku vymykající se od záruk ostatních konkurenčních značek vozů a to 7 let . Text zcela odpovídá textu obsaženému v nabídce společnosti NH Car.
30. Nejvýhodnější nabídkou byla dle zadavatelem zvolených kritérií [26] nabídka účastníka řízení NH Car, a to s kombinací 10 ks požadovaných vozidel za celkovou cenu 2.480.700,-Kč bez DPH. [27] Účastník řízení Auto Bílek nabídl dodání 9 ks vozidel za celkovou cenu 2.335.368,06 Kč. Nabídka třetího uchazeče zahrnující jinou značku vozidel byla výrazně vyšší.
31. Porovnáním nabídek účastníků řízení s nabídkou třetího uchazeče nebyly zjištěny indicie nasvědčující sladěnému jednání této společnosti s účastníky řízení o Zakázku 2012; Úřad rovněž nemá informace o kontaktu této společnosti s účastníky řízení.
Veřejná zakázka ČŠI Praha-Obnova Autoparku 2013 II
32. V rámci veřejné zakázky ČŠI PRAHA-Obnova autoparku 2013 II (dále též Zakázka 2013 ) využil zadavatel ČŠI jednacího řízení bez uveřejnění. Dne 24. 10. 2013 odeslal zadavatel výzvy k jednání oběma účastníkům řízení a jedné další společnosti s lhůtou pro podání nabídek do 5. 11. 2013. [28] Dne 4. 11. 2013 v 16:22 hodin obdržel zadavatel nabídku účastníka řízení NH Car, dne 5. 11. 2013 v 10:02 hodin nabídku účastníka řízení Auto Bílek. Třetí oslovená společnost nabídku nepodala. [29]
33. Úřad ověřil, že nabídky podané oběma účastníky řízení vykazují značnou míru podobnosti, jsou však odlišné od nabídek podaných v rámci Zakázky 2012. Tyto odlišnosti jsou přitom shodné u nabídek obou účastníků řízení a nejde o vzory dokumentů poskytnuté zadavatelem v daném výběrovém řízení. Jednotlivé části nabídek jsou řazeny ve shodném pořadí, přílohy, čestná prohlášení a další dokumenty obsažené v nabídce obsahují shodné texty, shoduje se i formátování a grafická stránka těchto dokumentů. Oba účastníci řízení taktéž nabídli vozidla vybavená specifickým technickým zařízením pro zvýšení výkonu tak, aby splnili výkonnostní požadavky zadavatele. [30] Účastníci řízení přitom toto technické řešení zvolili shodně i v situaci, kdy měli v nabídce vozidlo, které splňovalo výkonnostní požadavky zadavatele i bez takového zařízení. [ obchodní tajemství ].
34. Společnost Auto Bílek nabídla shodné plnění (včetně shodné délky záruční doby), avšak s vyšší celkovou nabídkovou cenou. Dle podkladů v nabídkách účastníků řízení je patrné, že základní jednotková cena za vozidlo včetně poskytovaných slev [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ] bez další doplňkové výbavy (gumové koberce, zimní komplety kol, zámek řazení, parkovací asistent vzadu, asistenční karta KIA včetně povinné výbavy KIA a dopravy) byla shodná s cenou nabídnutou společností NH Car. Doplňková výbava byla ze strany Auto Bílek naceněna výše. V rámci jednání se zadavatelem nebyly společností NH Car ani společností Auto Bílek navrženy žádné úpravy ani odchylky od zadávacích podmínek určených v zadávací dokumentaci [31] .
35. Nejvýhodnější nabídkou byla dle zadavatelem zvolených kritérií [32] nabídka účastníka řízení NH Car, a to s výslednou cenou 4.886.950,41 Kč bez DPH. Účastník řízení Auto Bílek nabídl shodné plnění (včetně shodné záruční doby) za celkovou cenu 4.944.350,25 Kč bez DPH.
Veřejná zakázka ČŠI Praha-Obnova autoparku 2014
36. V rámci veřejné zakázky Zakázka ČŠI PRAHA-Obnova autoparku 2014 (dále též Zakázka 2014 ) zadavatel ČŠI uveřejnil dne 26. 6. 2014 výzvu k podání nabídek, a to se lhůtou pro podání nabídek do 14. 8. 2014, 10:00 hodin. [33] Dne 13. 8. 2014 v 15:10 hodin obdržel zadavatel nabídku účastníka řízení NH Car, dne 14. 8. 2014 v 8:50 hodin pak nabídku společnosti Auto Bílek. Zadavatel obdržel ještě jednu nabídku, která však byla pro nesplnění některých požadavků z výběrového řízení vyloučena. [34]
37. Úřad ověřil, že nabídky podané oběma účastníky řízení vykazují značnou míru podobnosti, jsou však odlišné od nabídek podaných v rámci Zakázky 2012 i Zakázky 2013. Tyto odlišnosti jsou přitom shodné u nabídek obou účastníků řízení a nejde o vzory dokumentů poskytnuté zadavatelem v daném výběrovém řízení. Jednotlivé části nabídek jsou řazeny ve shodném pořadí, přílohy, čestná prohlášení a další dokumenty obsažené v nabídkách obsahují shodné texty. Nabídka třetího uchazeče byla zpracována zcela odlišně co do jejího uspořádání, obsahu jednotlivých dokumentů i jejich formátování (nabízena byla jiná značka vozidel).
38. Účastníci řízení nabízeli shodné plnění, včetně délky záruční doby a počtu let s poskytnutou bezplatnou garanční prohlídkou (0 let), lišili se pouze v celkové nabídkové ceně. Dle cenové kalkulace obsažené v nabídkách účastníků řízení byla základní jednotková cena nabízeného vozidla od Auto Bílek shodná včetně poskytované slevy [ obchodní tajemství ] s nabídkovou cenou společnosti NH Car . Cena doplňkové výbavy, a to parkovacího asistenta vzadu, zámku řazení a zimního kompletu, byla u společnosti Auto Bílek vyšší.
39. Nejvýhodnější nabídkou byla dle zadavatelem zvolených kritérií [35] nabídka účastníka řízení NH Car, a to s výslednou cenou 4.065.917,-Kč bez DPH. Účastník řízení Auto Bílek nabídl shodné plnění (včetně shodné délky záruky i počtu let s poskytnutou bezplatnou garanční prohlídkou) za celkovou cenu 4.282.874,10 Kč bez DPH. [36]
IV Relevantní trh
40. Zákon ochraně hospodářské soutěže v § 2 odst. 2 definuje relevantní trh jako trh zboží [37] , které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se tedy vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového. [38] Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu (příp. trhů) se posuzovaná jednání účastníků řízení týkala.
Věcné vymezení relevantního trhu
41. Při vymezení relevantního trhu z hlediska věcného je třeba vycházet zejména z pohledu toho, komu je zboží určeno a k jakému účelu zboží slouží. Možnost substituce určitého zboží z pohledu koncového uživatele je tak základním kritériem pro určení, do jakého relevantního trhu předmětné zboží patří.
42. V posuzovaném případě se deliktní jednání soutěžitelů týkalo prodeje nových osobních motorových vozidel, a to v obchodních třídách MPV a nižší střední. V souladu s dosavadní rozhodovací praxí dělí Úřad oblast nových osobních motorových vozidel dle jednotlivých obchodních tříd, [39] neboť p latí, že mezi obchodními třídami panují odlišnosti v jejich technických parametrech a s nimi související užitné hodnotě (rozměry vnitřní i vnější, výkon motoru), tak i v oblasti ceny a kvality. Osobní vozidla v některých případech nesplňují všechna kritéria pro zařazení do dané obchodní třídy či naopak splňují kritéria pro zařazení do většího počtu obchodních tříd. Platí však, že osobní vozidla jsou mezi jednotlivými obchodními třídami zastupitelná jen v omezeném rozsahu. Dělení osobních vozidel dle jednotlivých obchodních tříd jako samostatných trhů provádí konzistentně i Evropská komise.
43. Úřad dále přihlíží i ke specifikům na straně poptávky, když odlišuje prodeje osobních motorových vozidel realizované (zde velkoobchodními distributory) koncovým zákazníkům (spotřebitelům) poptávajícím vozidla v malém objemu a prodeje pro koncové zákazníky (spotřebitele) poptávající pro svou potřebu větší počet vozidel (jež bývají označováni v dané oblasti podnikání jako tzv. fleetoví zákazníci). Úřad konstatuje, že podmínky dodávek vozidel těmto skupinám koncových zákazníků jsou odlišitelné, kdy zejména fleetovým zákazníkům jsou poskytovány nejrůznější bonusy či slevy (např. ve vztahu k počtu kusů odebraných vozidel).
44. V tomto případu přistoupil Úřad k vymezení věcného relevantního trhu jako trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě MPV fleetovým zákazníkům a trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě nižší střední fleetovým zákazníkům .
Geografické a časové vymezení relevantního trhu
45. Geografický relevantní trh zahrnuje území, kde jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
46. Úřad, v souladu s již zmíněnou vlastní konstantní rozhodovací praxí, vymezil geografický relevantní trh jako území České republiky . Úřad neshledal žádné důvody pro členění území České republiky na menší celky či oblasti, které by ve vztahu k ani jednomu z vymezených produktových trhů a v souladu s uvedenou zákonnou definicí relevantního trhu vykazovaly natolik specifické podmínky (ve srovnání s jinými územími), aby je bylo potřeba vymezovat jako samostatné geografické trhy. Úřad se též v souladu se zavedenou praxí nedomnívá, že by dotčené relevantní trhy vykazovaly geograficky širší území, nežli je území České republiky.
47. Po stránce časové jde o trhy pravidelně se opakujících dodávek, tedy o trhy trvalé .
Postavení účastníků řízení na relevantních trzích
48. Účastník řízení Auto Bílek se věnoval prodeji nových osobních motorových vozidel jen po omezenou dobu-v letech 2011 až 2014, [ obchodní tajemství ]. Společnost Auto Bílek byla pouze drobným prodejcem vozidel KIA. V letech 2015 a 2016 společnost Auto Bílek v dané oblasti vůbec nepůsobila. Společnost Auto Bílek neuskutečnila v letech 2011 až 2014 žádné prodeje nových motorových vozidel v obchodní třídě MPV a v nižší střední třídě pro fleetové zákazníky na území České republiky; podíl této společnosti na vymezených relevantních trzích byl tedy nulový.
49. Účastník řízení NH Car ve sledovaném období patřil a i nadále patří k největším prodejcům nových osobních motorových vozidel v České republice. Věnuje se prodeji značek KIA, ŠKODA, Volkswagen, FIAT v několika provozovnách. Vedle prodeje nových osobních motorových vozidel se věnuje také servisu, autodopravě a dalším činnostem souvisejícím s prodejem nových osobních motorových vozidel. Vzhledem k objemu dosažených prodejů i počtu prodaných vozů ve sledovaném období i v posledních letech lze předpokládat tržní podíl soutěžitele NH Car o velikosti [ obchodní tajemství ] procent jednotlivých dotčených relevantních trhů. [40]
Dopad na relevantní trhy
50. V posuzovaném případě se jedná o dohody ( largo sensu ), jež mají narušení hospodářské soutěže jako svůj cíl (viz níže). U takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na relevantní trhy. Dle Úřadu sladěný postup účastníků řízení měl za následek vyloučení hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázky označené Úřadem jako Zakázka 2012, Zakázka 2013 a Zakázka 2014 a mohl mít za následek i navýšení cen dotčených zakázek pro zadavatele.
V Právní posouzení
Použité znění zákona
51. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), nabyl účinnosti dne 1. 7. 2001 a do současnosti prošel několika novelizacemi.
52. Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Za dobu spáchání deliktu se pak považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, jež je předmětem právního posouzení.
53. V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení (spáchání deliktu) u 3 veřejných zakázek, a to Zakázka 2012, Zakázka 2013 a Zakázka 2014; k dokonání správních deliktů došlo realizací sladěného záměru účastníků řízení na trzích, jak Úřad objasňuje dále, pohlíží na ně jako na 3 samostatné delikty.
54. Pokud jde o Zakázku 2012, považuje Úřad za dokonání deliktu v souvislosti s danou zakázkou datum 7. 9. 2012, tj. den, kdy byly zadavateli ČŠI doručeny sladěné nabídky společností NH Car a Auto Bílek. V době spáchání deliktu ve vztahu k Zakázce 2012 byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. (od 14. 7. 2011 do 30. 11. 2012). Od spáchání deliktu týkajícího se Zakázky 2012 až dosud nabyly účinnosti dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 360/2012 Sb. a zákon č. 293/2016 Sb. Úřad se tedy zabýval tím, zda některá pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.
55. Změny provedené novelou zákona č. 360/2012 Sb., jež nabyla účinnosti dne 1. 12. 2012, nelze považovat za právní úpravu pro účastníky řízení příznivější. Touto novelou byl zaveden mj. nový druh správní sankce (viz § 22a odst. 4 a 5), kdy se za delikty dle § 3 odst. 1 tohoto zákona spáchané v souvislosti se zadávacím řízením, uzavíráním smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu nebo koncesním řízením spolu s pokutou uloží i zákaz plnění veřejných zakázek, resp. zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 let. Další změny spočívající v rozšíření kritérií pro ukládání pokut, snížení pokuty v tzv. proceduře narovnání či je upuštění od uložení pokuty či snížení pokuty pro splnění podmínek tzv. Leniency programu Úřad běžně ve své správní praxi už aplikoval i před jejich výslovným zakotvením do zákona o ochraně hospodářské soutěže; v tomto směru tak novela nepřinesla faktickou změnu v již dříve aplikované správní praxi Úřadu. Další změny provedené zákonem č. 360/2012 Sb. jsou procesního charakteru a netýkají se hmotněprávního posouzení vytýkaného jednání Úřadem. Úřad tedy konstatuje, že změny provedené zákonem č. 360/2012 Sb. nelze považovat za právní úpravu pro účastníky řízení příznivější.
56. Novela zákona č. 293/2016 upravila ustanovení týkající zákazu plnění veřejných zakázek, resp. plnění koncesní smlouvy, kdy původně obligatorní povinnost Úřadu tento zákaz uložit na 3 roky změnila na možnost jeho uložení až na dobu 3 let. Tato pozdější právní úprava není pro účastníky řízení příznivější, proto Úřad na jednání účastníků řízení týkající se veřejné zakázky Zakázka 2012 aplikuje úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. (dále též ZOHS 188 ).
57. Pokud jde o Zakázku 2013 a Zakázku 2014, považuje Úřad za dokonání deliktů spáchaných v souvislosti těmito zakázkami vždy datum doručení druhé sladěné nabídky (nabídky společnosti Auto Bílek); jde o datum 5. 11. 2013 v případě Zakázky 2013 a 14. 8. 2014 v případě Zakázky 2014. V době spáchání deliktů ve vztahu k Zakázce 2013 a Zakázce 2014 byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (od 1. 12. 2012 do 30. 9. 2016 včetně, resp. do 18. 10. 2016 včetně). Od spáchání těchto deliktů až dosud nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 293/2016 Sb. [41] Úřad se tedy zabýval tím, zda tato pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.
58. Vzhledem k výše uvedené změně provedené novelou zákona č. 293/2016 Sb. týkající se zákazu plnění veřejných zakázek, resp. plnění koncesní smlouvy (§ 22a odst. 4) Úřad konstatuje, že tato pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější, nežli je právní úprava zákona č. 143/2001 S., ve znění zákona č. 360/2012 Sb., a proto na jednání účastníků řízení týkající se Zakázky 2013 a Zakázky 2014 aplikuje úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. (dále též ZOHS 293 ).
Právní posouzení jednání účastníků řízení
59. Úřad se předně zabýval tím, zda společnosti NH Car a Auto Bílek jsou soutěžiteli ve smyslu ZOHS 188 a ZOHS 293.
60. Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 ZOHS 188, resp. ZOHS 293 rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže pojem soutěžitel zahrnuje jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu. [42]
61. Společnosti NH Car a Auto Bílek jsou podnikatelé, kteří vykonávají hospodářskou činnost; ve sledovaném období oba účastníci řízení nabízeli své zboží na vymezených relevantních trzích; jsou tedy soutěžiteli ve smyslu soutěžního zákona. K podrobnějšímu vymezení soutěžitele NH Car se Úřad věnuje v části II tohoto rozhodnutí.
62. Dále se Úřad zabýval tím, zda posuzovaná jednání účastníků řízení, společností NH Car a Auto Bílek, jsou zakázanými dohodami dle zákona o ochraně hospodářské soutěže a v jaké formě byly tyto dohody spáchány.
63. V souladu s § 3 odst. 1 ZOHS 188, dtto § 3 odst. 1 ZOHS 293 dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též dohody ), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. [43] Patří mezi ně zejména dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) tohoto zákona, jako např. dohody o přímém či nepřímém určení cen, rozdělení trhu apod.
64. Dohodou v užším smyslu (dohodou stricto sensu ) se rozumí jakékoli ujednání (konsensuální akt), z něhož vyplývá shoda projevů vůle dotčených soutěžitelů určitým způsobem v budoucnu jednat a tedy omezit své vlastní soutěžní chování a svobodu jednání. [44] U těchto protisoutěžních dohod proto není vyžadována konkrétní forma či jiné formální náležitosti vztahující se k projevení vůle účastníků dohody navenek. V rozhodnutí Evropské komise ve věci Polypropylene [45] bylo k této otázce výslovně konstatováno, že (cit.): Dohoda existuje, jestliže strany dosáhnou shody ohledně plánu, který omezuje nebo pravděpodobně omezí jejich obchodní svobodu tím, že určí směry jejich společného jednání nebo zdržení se určitého jednání na trhu. Nejsou zapotřebí ani smluvní sankce, ani donucovací postupy.
65. Pod legislativní zkratku dohoda řadí § 3 odst. 1 ZOHS 188 i ZOHS 293 také jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost. [46] Shoda projevu vůle (konsenzus) je v případě jednání ve vzájemné shodě nahrazena slaďováním (koordinací), která může mít různé formy od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací. [47] Za jednání ve vzájemné shodě se tedy považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli, jejichž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.
66. Jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli, následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu a příčinnou souvislost mezi těmito dvěma prvky. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a kauzální nexus je spojující. Obě fáze se mohou v praxi prolínat.
67. V případě jednání ve vzájemné shodě musí být především prokázána existence kontaktů mezi soutěžiteli, jejichž důsledkem je jednání na trhu, nebo prokázáno takové jejich jednání na trhu, které nelze racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem; v takovém případě se pak presumují předchozí soutěžně-právní kontakty. [48]
68. K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků, naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium dostatečnosti či podstatnosti a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její skutečné účinky na relevantním trhu.
69. Vzhledem ke svému cíli jsou protisoutěžní především takzvané dohody s tvrdým jádrem. To jsou takové dohody, které jsou již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o horizontální dohody o určování cen, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a omezování produkce. [49] Dohody s tvrdým jádrem nelze dle Oznámení Úřadu o dohodách de minimis považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný. Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem, jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, případně neúčast některých uchazečů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče, tzv. dohody typu bid-rigging . Dohody typu bid-rigging zpravidla zahrnují jak prvky dohody o rozdělení trhu, tak dohody cenové, tedy dva typy nejzávažnějších hard-core omezení hospodářské soutěže, jelikož podstatou těchto dohod je vyloučení vzájemné hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázku resp. o trh/jeho část (koordinace postupu směřující k získání zakázky předem zamýšleným vítězem-tj. dělení trhu) a popření tak vlastního smyslu výběrového řízení (jehož účelem je nalezení dodavatele za nejvýhodnějších-zejména cenových podmínek). K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (týkající se např. okruhu účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), jež je následně realizována, neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže, a to bez ohledu na to, jaká je konkrétní výše sladěných nabídkových cen.
70. V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení NH Car a Auto Bílek u veřejných zakázek Zakázka 2012, Zakázka 2013 a Zakázka 2014. Vzhledem k tomu, že jednání účastníků řízení v uvedených zakázkách dle Úřadu nenaplňuje znaky trvajícího ani pokračujícího deliktu, posuzuje je Úřad jako 3 samostatné delikty.
71. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení týkající se Zakázky 2013 a Zakázky 2014 jako zakázané dohody spočívající v koordinaci při podávání nabídek do výběrových řízení ( bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 293, v případě Zakázky 2012 pak ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 188. Společnosti NH Car a Auto Bílek uzavřely zakázané dohody a realizovaly je vždy prostřednictvím vzájemného krytí v předmětném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy těchto zakázaných dohod dospěl k závěru, že účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.
72. Při posuzování jednání účastníků řízení NH Car a Auto Bílek v rámci veřejných zakázek Zakázka 2012, Zakázka 2013 a Zakázka 2014 Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky. Následně vždy posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trzích, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází slaďovací a realizační.
Zakázka 2012
73. Nabídky podané společností Auto Bílek a NH Car v rámci Zakázky 2012 vykazují značnou míru shod, které nemohou být způsobeny ničím jiným než předchozí kooperací těchto uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku při vypracování nabídek. Nabídky jsou vytvořeny tak, že nabídka společnosti NH Car je výhodnější ve všech stanovených kritériích, včetně záruky, která je u vozidel KIA garantována v délce 7 let.
74. Podporu společnosti Auto Bílek při vypracování nabídek do výběrových řízení obecně potvrdila i společnost NH Car ve svém vyjádření, kdy s ohledem na odlišnost podkladů od předchozích výběrových řízení, nemohlo jít o vzorové dokumenty. Nabídky společností Auto Bílek a NH Car byly navíc zadavateli doručeny shodnou osobou-zaměstnancem společnosti Auto Bílek, což bylo sjednáno v rámci běžné obchodní schůzky účastníků řízení.
75. Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že účastníci řízení NH Car a Auto Bílek slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení Zakázka 2012. Slaďování společného záměru Úřad vymezil v blíže neurčeném období před 7. 9. 2012, tj. dnem, kdy byly podány nabídky účastníků řízení.
76. Společnost Auto Bílek podala zadavateli krycí nabídku, která byla méně výhodná než nabídka společnosti NH Car. Realizace sladěného postupu mezi účastníky řízení se projevila tedy tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek byla jen zdánlivá. Doručením nabídek společnosti NH Car a Auto Bílek zadavateli došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 7. 9. 2012 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že toto jednání účastníků řízení bylo bezpochyby s ohledem na zjištěnou podobnost nabídek výsledkem předchozího slaďování jejich nabídek, má Úřad za prokázanou příčinnou souvislost mezi oběma fázemi.
77. Úřad uzavírá, že účastníci řízení se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro Zakázku 2012 a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 188 a narušili soutěž na trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě nižší střední fleetovým zákazníkům. Tímto jednáním účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek dané veřejné zakázky.
Zakázka 2013
78. Nabídky podané společností Auto Bílek a NH Car v rámci Zakázky 2013 vykazují značnou míru shod, které nemohou být způsobeny ničím jiným než předchozí kooperací těchto uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku při vypracování nabídek. Oba účastníci řízení také shodně nabídli vozidla vybavená technickým zařízením pro zvýšení výkonu (včetně shodného prohlášení), přičemž disponovali vhodným vozidlem s potřebným výkonem ve svém portfoliu. Nabídky jsou stanoveny tak, že nabídka společnosti NH Car je výhodnější ve všech stanovených kritériích (ceně i záruční době). Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že účastníci řízení NH Car a Auto Bílek slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení Zakázka 2013. Slaďování společného záměru Úřad vymezil v blíže neurčeném období před 5. 11. 2013, tj. dnem, kdy byla podána druhá sladěná nabídka, nabídka společnosti Auto Bílek.
79. Realizace sladěného postupu mezi účastníky řízení se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek byla jen zdánlivá. Společnost Auto Bílek podala zadavateli krycí nabídku, která byla méně výhodná než nabídka společnosti NH Car. Doručením druhé sladěné nabídky zadavateli, nabídky společnosti Auto Bílek dne 5. 11. 2013, došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 5. 11. 2013 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že toto jednání účastníků řízení bylo bezpochyby s ohledem na zjištěnou podobnost nabídek výsledkem předchozího slaďování jejich nabídek, má Úřad za prokázanou příčinnou souvislosti mezi oběma fázemi.
80. Úřad uzavírá, že účastníci řízení se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro Zakázku 2013 a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 293. Tímto jednáním účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek dané veřejné zakázky a narušili hospodářskou soutěž na obou vymezených relevantních trzích.
Zakázka 2014
81. Nabídky podané společností Auto Bílek a NH Car v rámci Zakázky 2014 vykazují značnou míru shod, které nemohou být způsobeny ničím jiným než předchozí kooperací těchto uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku při vypracování nabídek. Nabídka společnosti Auto Bílek byla v celkovém hodnocení méně výhodná než vítězná nabídka společnosti NH Car. Podporu společnosti Auto Bílek při vypracování nabídek do výběrových řízení obecně potvrdila i společnost NH Car ve svém vyjádření (viz výše).
82. Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že účastníci řízení NH Car a Auto Bílek slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení Zakázka 2014. Slaďování společného záměru Úřad vymezil v blíže neurčeném období před 14. 8. 2014, tj. dnem, kdy byla podána druhá sladěná nabídka, nabídka společnosti Auto Bílek.
83. Společnost Auto Bílek podala zadavateli krycí nabídku, která s ohledem na popsané shody byla vypracována v koordinaci se společností NH Car a která neměla konkurovat nabídce společnosti NH Car. Doručením druhé sladěné nabídky zadavateli, nabídky společnosti Auto Bílek dne 14. 8. 2014, došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 14. 8. 2014 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že toto jednání účastníků řízení bylo bezpochyby s ohledem na zjištěnou podobnost nabídek výsledkem předchozího slaďování jejich nabídek, má Úřad za prokázanou příčinnou souvislosti mezi oběma fázemi.
84. Úřad uzavírá, že účastníci řízení se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro Zakázku 2014 a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 293 a narušili soutěž na trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě nižší střední fleetovým zákazníkům. Tímto jednáním účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek dané veřejné zakázky.
Závěr
85. Posuzovaná jednání účastníků řízení naplňují znaky dohod o rozdělení trhu. Tyto dohody jsou řazeny mezi dohody s tvrdým jádrem, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže. Tyto dohody nelze dle Oznámení Úřadu o dohodách de minimis považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný.
86. Úřad dále konstatuje, že žádné posuzované jednání účastníků řízení nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 ZOHS 188, dtto pro vynětí dle § 3 odst. 4 ZOHS 293; účastníci řízení ani důkazy pro takové vynětí nepředložili. Posuzovaná jednání účastníků řízení rovněž nesplňují podmínky pro uplatnění žádné blokové výjimky přijaté na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.
87. Posuzovaná jednání účastníků řízení kvalifikovaná jako jednání ve vzájemné shodě se týkala 3 výběrových řízení na dodávku nových motorových automobilů pro Českou školní inspekci, jednoho zadavatele se sídlem v České republice s celkovým objemem plnění ve výši cca 11,5 mil. Kč bez DPH. Úřad nezjistil, že by jednání účastníků řízení bylo přímo nebo nepřímo, skutečně či potenciálně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, proto Úřad neaplikoval na jednání účastníků řízení článek 101 SFEU.
VI Odpovědnost účastníků řízení
88. Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel, legislativní zkratka pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže. [50] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik. [51] Pojmem podnik se dle unijní judikatury rozumí jedna hospodářská jednotka, i když je po právní stránce tvořená několika osobami, ať již fyzickými či právnickými, [52] sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání protiprávního jednání. [53]
89. Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou. [54] Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti, [55] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě. [56]
90. Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí společnosti Auto Bílek a NH Car odpovědnými za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci postupu při podávání nabídek do výběrových řízení na zakázky Zakázka 2012, Zakázka 2013 a Zakázka 2014 s cílem ovlivnit jejich výsledek, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.
91. Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Zákon Úřadu neukládá, aby u osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona sankcionovat, zkoumal zavinění, Úřad však zaviněné porušení soutěžních norem zkoumá jako součást posouzení závažnosti správního deliktu.
VII Odůvodnění pokut
92. Podle § 22a odst. 2 ZOHS 188 a ZOHS 293 se za správní delikt podle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona uloží pokuta do 10.000.000,-Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že se za správní delikt podle § 22a odst. 1 písm. b) pokuta neuloží.
93. Podle § 22b odst. 2 ZOHS 188 a ZOHS 293 se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dle ZOHS 293 se dále přihlédne k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu.
94. Vzhledem ke skutečnosti, že účastníci řízení využili procedury narovnání, Úřad neuloží těmto společnostem zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 22a odst. 4 ZOHS 293.
95. Při stanovení konkrétní výše pokut jednotlivým účastníkům řízení Úřad postupuje dle Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále též Zásady ) [57] . Podle ustálené judikatury správních soudů se trestnost správních deliktů řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů a na správní trestání lze tedy přiměřeně vztáhnout principy trestního práva.
96. Při určování výše pokuty za jednotlivé skutky spáchané ve vícečinném souběhu vychází Úřad z trestněprávní zásady absorpce, kdy nejprve určí pokutu za nejpřísněji postižitelný delikt, včetně zohlednění přitěžujících a polehčujících okolností ve vazbě k tomuto deliktu a až následně zohlední mnohost deliktů. [58]
97. Základní částky pokut pro jednotlivé společnosti jsou pak dle Zásad proporcionálně stanovovány s přihlédnutím k závažnosti a délce posuzovaného jednání na základě obratů prodeje zboží, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezených geografických trzích (hodnoty prodejů). Při stanovení výše pokuty v daném správním řízení vychází Úřad z hodnot prodejů dosažených daným soutěžitelem (jehož je účastník řízení součástí) na území České republiky na trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě MPV fleetovým zákazníkům a na trhu dodávek nových osobních motorových vozidel v obchodní třídě nižší střední fleetovým zákazníkům za poslední ukončené účetní období, v němž se dotyčný soutěžitel zúčastnil protisoutěžního jednání.
98. Tímto rozhodnutím je soutěžitelům Auto Bílek a NH Car vytýkáno porušení § 3 odst. 1 ZOHS 188 (u Zakázky 2012) a § 3 odst. 1 ZOHS 293 (u Zakázky 2013 a Zakázky 2014), neboť Úřad má za prokázané, že soutěžitelé Auto Bílek a NH Car jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu, čímž narušili hospodářskou soutěž na území České republiky na vymezených relevantních trzích.
99. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější formy protisoutěžního jednání, která dle Zásad spadají do kategorie velmi závažných porušení soutěžního zákona (dle Zásad se stanoví výchozí podíl do 3 % hodnoty prodejů). Účastníci řízení mezi sebou nejen vyloučili hospodářskou soutěž a ovlivnili výsledek předmětných veřejných zakázek, ale současně byli schopni ovlivnit i výši jejich ceny v neprospěch zadavatele.
100. Vzhledem ke stejné maximální horní hranici sankce, stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 3 deliktů považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem. V dané věci měla nejvyšší hodnotu Zakázka 2013 (vítězná nabídková cena činila celkem 4.886.950,41 Kč bez DPH) a tím také vyšší dopad na soutěž i spotřebitele prostřednictvím odčerpaných veřejných prostředků.
101. Při určování výše základní částky pokuty Úřad vychází nejen z typové závažnosti stanovené Zásadami, ale rovněž z individuální závažnosti deliktu, která odráží veškeré relevantní skutečnosti vztahující se k deliktům posuzovaným v tomto správním řízení, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu. Úřad dospěl k závěru, že je na místě stanovit za závažnost deliktu spáchaného v souvislosti se Zakázkou 2013 částku pokuty ve výši 1,5 % hodnoty prodejů dosažených soutěžitelem (jehož je účastník řízení součástí) na vymezených relevantních trzích za poslední ukončené účetní období, v němž došlo k zakázanému jednání ve shodě, tj. v roce 2013, neboť jednání v souvislosti se Zakázkou 2013, kterého se dopustili účastníci řízení, mělo jen omezený dopad na soutěž, nevyznačovalo se mnohostí dílčích útoků a jedná se o menší veřejnou zakázku (z hlediska své hodnoty) v předmětné oblasti.
102. Délka trvání porušení ZOHS 293 na daných relevantních trzích v souvislosti se Zakázkou 2013 byla kratší než 1 rok, což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00. [59] Úřad rovněž individuálně zohlednil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky, čemuž se věnuje níže, zvlášť u jednotlivých soutěžitelů.
103. Dále Úřad zohlednil u každého účastníka řízení další 2 delikty, odpovídající Zakázce 2012 a Zakázce 2014, spáchané ve vícečinném souběhu tak, že za každý další delikt Úřad pokutu navýšil. Rozhodujícím kritériem pro procentní navýšení pokuty za další delikty je zejména hodnota dotčených veřejných zakázek, která odráží rovněž omezený dopad posuzovaného jednání na relevantní trhy. V konkrétní hodnotě navýšení za tyto jednotlivé delikty Úřad promítá i odlišnou hodnotu dotčených zakázek, a tím i míru dopadu na příslušné relevantní trhy. Úřad s přihlédnutím k dosavadní rozhodovací praxi i výše uvedenému navýšil za další 2 delikty pokutu, a to o [ obchodní tajemství ] % za Zakázku 2014 a [ obchodní tajemství ] % za Zakázku 2012. Úřad následně při stanovování pokuty přihlédl u každého účastníka řízení rovněž k jeho aktuální finanční a majetkové situaci a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, viz níže zvlášť u jednotlivých účastníků řízení.
Soutěžitel NH Car
104. Společnost NH Car se dopustila celkem 3 správních deliktů. Za nejpřísněji trestný považuje Úřad správní delikt týkající se Zakázky 2013 (viz výše). Délka trvání porušení zákona v souvislosti s tímto deliktem (nejméně dne 5. 11. 2013) na daných relevantních trzích byla kratší než 1 rok, což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanoví dle Zásad ve výši 1,00.
105. Soutěžitel NH Car dosáhl v roce 2013 na vymezených relevantních trzích objemu prodejů [ obchodní tajemství ] Kč. [60] Celkový čistý obrat soutěžitele NH Car za účetní období 2016 činí [ obchodní tajemství ] Kč. [61]
106. Vzhledem k tomu, že hodnota Zakázky 2013 činila necelých 5 mil. Kč bez DPH (jediný skutek krátkodobého charakteru s omezeným dopadem na soutěž, viz výše), stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost NH Car ve výši 1,5 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku ve výši [ obchodní tajemství ] Kč. Úřad žádné přitěžující a polehčující okolnosti neshledal.
107. Úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení NH Car dopustil 2 dalších správních deliktů, a to v souvislosti se Zakázkou 2012 a Zakázkou 2014, které byly stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti se Zakázkou 2013 kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na nákup nových motorových vozidel ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu. Celková konečná hodnota Zakázky 2012 činila 2.480.700,-Kč bez DPH, v případě Zakázky 2014 pak 4.065.917,-Kč bez DPH. Obě byly úspěšně zadány a následně i realizovány, přičemž předmětný relevantní trh byl v souvislosti s těmito zakázkami narušován dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 ZOHS 188 či ZOHS 293 nejméně po dobu jednoho dne.
108. S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů je shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka řízení NH Car za další spáchaný delikt související se Zakázkou 2014 o [ obchodní tajemství ] % a se Zakázkou 2012 o [ obchodní tajemství ] %.
109. Pokuta pro společnost NH Car by tak činila 5.593.335,-Kč. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele NH Car činí 4.474.000,-Kč . Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele NH Car Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele NH Car likvidační.
Soutěžitel Auto Bílek
110. Při stanovení výše pokuty ukládané soutěžiteli Auto Bílek Úřad nemohl postupovat dle Zásad (viz výše), neboť soutěžitel Auto Bílek v době spáchání deliktů odpovídajících Zakázce 2012, Zakázce 2013 a Zakázce 2014 negeneroval na vymezených relevantních trzích žádný obrat.
111. Vzhledem k citovaným skutečnostem a specifikům daného případu dostatečně odůvodňujícím potřebu odchýlit se při výpočtu pokuty soutěžitele Auto Bílek od obecného postupu výpočtu pokuty za použití Zásad stanovil Úřad konečnou částku pokuty pro soutěžitele Auto Bílek v souladu s vlastní rozhodovací praxí [62] při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti takovým způsobem, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Takto vypočtená pokuta bude mít dle názoru Úřadu pro soutěžitele Auto Bílek dostatečně odstrašující účinek a současně bude plnit své základní funkce, tj. funkci represivní a preventivní.
112. Celkový čistý obrat soutěžitele Auto Bílek za účetní období 2016 činil 20.828.363,-Kč. Výsledná částka pokuty, tj. 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele Auto Bílek, by tak činila 104.142,-Kč. Tato částka svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchaných deliktů. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Auto Bílek činí 83.000,-Kč . Stanovená pokuta nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Auto Bílek Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty není pro soutěžitele Auto Bílek likvidační.
Splatnost pokuty a úhrada pokuty
113. Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj , číslo účtu 3754-17721621/0710 , jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení. Uložené pokuty jsou splatné do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
Zákaz plnění dohod
114. V souladu s § 7 odst. 1 ZOHS 188 a ZOHS 293 uložil Úřad zákaz plnění dohod popsaných ve výrocích tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
VIII Náklady řízení
115. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení NH Car a Auto Bílek porušili § 3 odst. 1 ZOHS 188 a ZOHS 293, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu k uložení náhrady nákladů těmto účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 2.500,-Kč.
116. Náklady řízení je každý z uvedených účastníků řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710 , konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné; pro účastníka řízení NH Car: 2016010302 , pro účastníka řízení Auto Bílek: 2016020302 .
IX Závěr
117. Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správních deliktů dle ZOHS 188 a ZOHS 293 spočívajících v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 těchto zákonů, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu
Obdrží:
JUDr. Jaromír Císař, advokát
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
Hvězdová 1716/2b
140 00 Praha 4

JUDr. Zdeněk Krampera, advokát
AK RHK, s.r.o.
Kořenského 1107/15
150 00 Praha 5


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Viz l. č. 1 správního spisu sp. zn. ÚOHS-S0302/2016/KD (dále též správní spis ).
[2] Viz ustanovení § 22a odst. 4 až 6, § 22b odst. 2, § 22 ba odst. 3, jež nabyla účinnosti 1. 10. 2016.
[3] Viz znění § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže platné od 1. 9. 2009.
[4] Viz přípisy společnosti NH Car ze dne 19. 9. 2016 (l. č. 506 násl. správního spisu) a společnosti Auto Bílek ze dne 19. 9. 2016 (l. č. 510 a násl. správního spisu).
[5] Viz přípis Úřadu ze dne 11. 10. 2016 (l. č. 539 a násl. správního spisu).
[6] L. č. 821 a násl. správního spisu
[7] L. č. 842 a 844 násl. správního spisu
[8] L. č. 431 správního spisu.
[9] Společnost NH Car holding je jediným komanditistou společnosti NH Car Praha; při výkonu funkce zastoupeným panem Ing. Radkem Cestrem a paní Martinou Nimčovou. Společnost NH Car je pak jejím jediným komplementářem.
[10] L. č. 432 správního spisu.
[11] V současné době je jejím jediným společníkem společnost NH Car holding, jednatelem pak pan Václav Nimč.
[12] Op. cit. č. 8.
[13] L. č. 432 správního spisu.
[14] Sledovaným obdobím se rozumí období vyhlášení veřejných zakázek na nákup osobních motorových vozidel, tj. od 24. 8. 2012 do 14. 8. 2014.
[15] L. č. 250 a násl. správního spisu.
[16] Vyjádření společnosti NH Car ze dne 14. 7. 2016, l. č. 434 správního spisu.
[17] L. č. 244 správního spisu.
[18] [ obchodní tajemství ].
[19] Přípis společnosti NH Car ze dne 29. 8. 2016, l. č. 446 správního spisu.
[20] L. č. 24 správního spisu.
[21] L. č. 8 správního spisu.
[22] Op. cit. č. 19.
[23] Po ukončení Smlouvy přešel tento zaměstnanec účastníka řízení Auto Bílek k účastníku řízení NH Car, přičemž změnu svého pracovního působení diskutoval tento pracovník se zástupci účastníka řízení NH Car již před 17. 7. 2014, tedy před ukončením obchodní spolupráce obou účastníků řízení, viz l. č. 310 správního spisu.
[24] L. č. 434 správního spisu.
[25] Viz nabídka společnosti Auto Bílek, l. č. 30 správního spisu a nabídka společnosti NH Car, l. č. 64 správního spisu.
[26] Výše nabídkové ceny za jedno vozidlo v Kč bez DPH s váhou 65 %, počet nabízených vozidel (max 10) s váhou 10 %.
[27] L. č. 65 správního spisu.
[28] L. č. 185 správního spisu.
[29] L. č. 176 správního spisu.
[30] Viz nabídka společnosti Auto Bílek, l. č. 207 správního spisu, a nabídka společnosti NH Car, l. č. 224 správního spisu.
[31] L. č. 179-180 správního spisu.
[32] Celková výše nabídkové ceny (za všechna vozidla) v Kč bez DPH s váhou 75 %, celková záruční doba s váhou 25 %.
[33] L. č. 84 správního spisu.
[34] L. č. 85 správního spisu.
[35] Nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 75 %, délka záruční doby (v měsících) s váhou 15 %, počet let s poskytnutou bezplatnou garanční prohlídkou s váhou 10 %.
[36] L. č. 89 správního spisu.
[37] Legislativní zkratka zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; zahrnuje výrobky a služby.
[38] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.
[39] Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S360/2014/KD ze dne 22. 12. 2014 (ŠKODA AUTO).
[40] Přesné stanovení tržního podílu s ohledem na charakter posuzovaného jednání (dohod) není pro právní kvalifikaci deliktu nezbytné.
[41] Zákon č. 293/2016 Sb. nabyl účinnosti u tří ustanovení dne 1. 10. 2016, ve zbývající části pak 19. 10. 2016 (viz bod 5 tohoto rozhodnutí a odkaz č. 2 pod čarou).
[42] Pojem soutěžitel může označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika osob, právnických či fyzických (např. mateřských a dceřiných společností), viz například rozsudek Soudního dvora C-189-02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rorindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.).
[43] Zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona je shodný se zákazem vyjádřeným v čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dále též SFEU ), pro výklad tohoto ustanovení je proto relevantní i komunitární/unijní judikatura.
[44] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny, sp. zn. A Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 47.
[45] Viz rozhodnutí Evropské komise č. IV/31.1.149 ze dne 23. 4. 1986 ve věci Polypropylene [1986], OL 230, odst. 81.
[46] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12. 1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975] ECR 1663, odst. 26.
[47] Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008.
[48] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Litoměřice, sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013, str. 14.
[49] Viz body 21 a 23 Oznámení Komise, Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy, publikované v Úředním věstníku číslo C 101, 27. 4. 2004, str. 97-118.
[50] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51.
[51] V rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská (sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007, str. 192) je konstatováno, že pojem soutěžitel použitý v zákoně o ochraně hospodářské soutěže odpovídá pojmu podnik ve SFEU; při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze tedy vycházet i z unijní judikatury.
[52] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11.
[53] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311.
[54] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59, obdobně např. rozhodnutí C-279/98 P ze dne 16. 11. 2000 ve věci Cascades .
[55] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39.
[56] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145.
[57] Dostupné z internetových stránek Úřadu na http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.
[58] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R3,5/2015/HS-39442/2015/310/HBt ze dne 16. 11. 2015, bod 163.
[59] Dle bodu 31 Zásad se koeficient času stanoví úměrně k počtu let trvání deliktu, přičemž v případě deliktu trvajícího méně než rok je roven jedné.
[60] Viz přípis společnosti NH Car ze dne 27. 9. 2016, l. č. 513 a násl. správního spisu.
[61] Viz přípis společnosti NH Car ze dne 22. 2. 2017, l. č. 798 správního spisu.
[62] Viz Rozhodnutí Úřadu ve věci Litoměřice č. j. ÚOHS-S159/2009/KD/4325/2010/850 ze dne 14. 7. 2010, později potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu i Krajským soudem v Brně. Dále též rozhodnutí Úřadu ve věci Komunální technika č. j. ÚOHS-S123/2012/KD-24736/2014/852/DSv ze dne 21. 11. 2014 či rozhodnutí Úřadu ve věci Středověká vesnice Vyškov č.j. ÚOHS-S631/2014/KD-32248/2016/851/LŠt.