UOHS S0302/2015
Rozhodnutí: S0302/2015/KS-13167/2015/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů TUkas a.s. a ČSAO Praha a.s.
Účastníci TUkas a.s. ČSAO Praha-Černokostelecká, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 20. 6. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 310 KB


Č. j.: ÚOHS-S0302/2015/KS-13167/2015 /840/RPl

4. 6. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0302/2015/KS, zahájeném dne 18. 5. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti TUkas a.s., se sídlem Praha 10-Štěrboholy, K Hrušovu 344/6, IČ: 26149958, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů TUkas a.s., se sídlem Praha 10-Štěrboholy, K Hrušovu 344/6, IČ: 26149958, a ČSAO Praha-Černokostelecká, a.s., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 114/565, IČ: 25614304, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, která má být uzavřena mezi panem V. V., jako převodcem, a společností TUkas a.s., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost TUkas a.s. nabýt akcie představující 51% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ČSAO Praha-Černokostelecká, a.s., a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, POVOLUJE. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost TUkas a.s., se sídlem Praha 10-Štěrboholy, K Hrušovu 344/6, IČ: 26149958 (dále jen TUkas nebo Navrhovatel ), nabýt akcie představující 51% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ČSAO Praha-Černokostelecká, a.s., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 114/565, IČ: 25614304 (dále jen ČSAO Praha ), a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost TUkas , která je společně kontrolována dvěma fyzickými osobami, panem J. T. a panem M. T., se zabývá zejména prodejem nových automobilů značek Škoda , Audi a Volkswagen , dále prodejem ojetých automobilů, servisem a opravami motorových vozidel, opravami karosérií a provozováním pneuservisu. Navrhovatel kontroluje společnost TT-Complex spol. s r.o., která působí v oblasti montáže autopříslušenství a autodoplňků a pronájmem motorových vozidel, a společnost AUTO-STAIGER CZ a.s., která se zabývá především prodejem nových osobních a lehkých užitkových automobilů značek Opel a Volvo , dále prodejem ojetých automobilů a opravami motorových vozidel a opravami karoserií. Všechny shora jmenované společnosti mají své provozovny v Praze.
3. Společnost ČSAO Praha , která je doposud výlučně kontrolována panem V. V., je činná především v oblasti prodeje nových osobních automobilů značky Škoda , dále prodejem ojetých automobilů, servisem a opravami motorových vozidel, jakož i opravami karosérií a provozováním pneuservisu. Rovněž tato společnost má svoji provozovnu v Praze.
4. Úřad ve správním řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr , Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10-Štěrboholy


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


Právní moc: 20. 6. 2015