UOHS S030/2005
Rozhodnutí: S030/05-5046/05-OOHS Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Ahold Czech Republic, a.s. a JULIUS MEINL, a.s.
Účastníci Ahold Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 91 KB


S 30/05-5046/05-OOHS V Brně dne 2. září 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 30/05, zahájeném dne 4. srpna 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Ahold Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy uzavřené dne 29. července 2005 mezi společností JULIUS MEINL, a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63, Praha, IČ: 16193938, jako prodávajícím, a Ahold Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373, jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku má společnost Ahold Czech Republic, a.s. získat část podniku společnosti JULIUS MEINL, a.s. představující maloobchodní síť 67 prodejen této společnosti na území České republiky, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, stanovisek oslovených subjektů a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/2005 ze dne 17. srpna 2005. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít základě Rámcové smlouvy uzavřené dne 29. července 2005 mezi společností JULIUS MEINL, a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63, Praha, IČ: 16193938 (dále jen "Julius Meinl"), jako prodávajícím, a společností Ahold Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373 (dále jen "Ahold") , jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Ahold získat část podniku společnosti Julius Meinl týkající se maloobchodní sítě 67 supermarketů této společnosti na území České republiky.
V rámci předmětné transakce společnost Ahold (i) získá od společnosti Julius Meinl vybrané zařízení, zásoby a ostatní majetek vztahující se k maloobchodní síti 67 prodejen kategorie supermarketů, (ii) převezme zaměstnance společnosti Julius Meinl, kteří jsou spojení s běžným provozem příslušných supermarketů, dále (iii) přistoupí ke stávajícím nájemním smlouvám uzavřeným mezi společností Julius Meinl a třetími stranami vztahujícím se k příslušným 67 maloobchodním prodejnám, a (iv) převezme další aktiva a hodnoty specifikované v Rámcové smlouvě. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 2 zákona.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika subjektů
Společnost Ahold , založená podle českého právního řádu, je součástí celosvětově působící skupiny kontrolované holdingovou společností Koninklie Ahold N.V., se sídlem Zaandam, Nizozemské království, která se zabývá zejména maloobchodním prodejem spotřebního zboží (dále jen "skupina Ahold N.V."). Skupina Ahold N.V. je činná na území České republiky zejména prostřednictvím společnosti Ahold, která provozuje v současnosti maloobchodní síť prodejen skládající se z cca 49 hypermarketů pod označením "Hypernova" a cca 184 supermarketů "Albert", které se zabývají prodejem potravin a doplňkového sortimentu výrobků denní potřeby, a v případě sítě hypermarketů dále i například prodejem textilu, elektroniky, sportovního zboží, automobilových doplňků, knih a literatury. Společnost Ahold rovněž provozuje omezený počet čerpacích stanic pohonných hmot umístněných v rámci několika hypermarketů "Hypernova".
Společnost Julius Meinl je akciovou společností založenou podle českého právního řádu, která je kontrolovaná společností Julius Meinl International AG, se sídlem Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Julius Meinl AG"). Společnost Julius Meinl AG přímo či nepřímo kontroluje řadu obchodních společností v různých zemích, včetně České republiky (dále jen "skupina Julius Meinl"). V České republice působí skupina Julius Meinl především v oblasti maloobchodního prodeje zboží s převahou potravin prostřednictvím sítě prodejen pod označením "Julius Meinl" a dále sítě maloobchodních prodejen "Droxi", zaměřené na drogistické a kosmetické zboží. Předmětná transakce se týká, jak již bylo výše uvedeno, převodu části podniku společnosti Julius Meinl související s obchodní činností v oblasti maloobchodního prodeje zboží s převahou potravin prostřednictvím sítě supermarketů "Julius Meinl". 1 Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Získávaná část podniku společnosti Julius Meinl se zabývá maloobchodním prodejem běžného spotřebního zboží zahrnující zejména potraviny a doplňkový sortiment výrobků denní potřeby 2 , a to prostřednictvím obchodní sítě spadající do kategorie supermarketů. 3 Tento sortiment zahrnuje jednak potravinářské trvanlivé zboží a potravinářské zboží určené ke krátkodobé spotřebě, nealkoholické a alkoholické nápoje, tabákové výrobky a noviny, a dále menší sortiment nepotravinářského zboží jako jsou drogistické výrobky, zboží osobní hygieny, kuchyňské potřeby aj. Kupující, společnost Ahold, provozuje jednak maloobchodní síť prodejen typu supermarketů (cca 184 prodejen), a dále síť prodejen typu hypermarketů (cca 49 prodejen) 4 , které se kromě potravinářského zboží zabývají i širším sortimentem nepotravinářského zboží jako jsou například textil, elektronika, sportovní zboží, automobilové doplňky, knihy a literatura, a rovněž společnost Ahold působí v oblasti provozování čerpacích stanic. Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti obou spojujících se soutěžitelů se překrývají v oblasti maloobchodního prodeje zboží potravinářského charakteru a doplňkového sortimentu výrobků denní potřeby konečným spotřebitelům.
Maloobchodní prodej zboží potravinářského charakteru a doplňkového sortimentu výrobků denní potřeby konečným zákazníkům je založen na široké nabídce uvedeného zboží ze strany prodejen různých kategorií, jako jsou například již zmiňované prodejny typu hypermarketů a supermarketů, nebo dále střední či menší širokosortimentní prodejny s převahou nabídky potravin (samoobslužné, pultové prodejny), popřípadě tzv. diskontní prodejny 5 .
Vzhledem k odlišnému charakteru a spektru nabízeného sortimentu, způsobu prodeje, jakož i dostupnosti prodeje pro spotřebitele a souvisejících poskytovaných službách, nepředstavuje prodej zboží ve specializovaných prodejnách s úzce vymezeným sortimentem, prodej v kioscích a obchodech u čerpacích stanic pravidelnou alternativní nabídku při rozhodování konečných spotřebitelů o výběru dodavatele požadovaného zboží, a nejsou proto tyto prodejní místa zahrnovány do stejného trhu, na němž působí spojující se soutěžitelé. 6
Rovněž nejsou do daného trhu zahrnovány velkoobchody s obdobným sortimentem zboží denní potřeby, neboť nerealizují prodej přímým spotřebitelům (jde o odlišný distribuční kanál), a dále pak prodejny typu cash & carry, jejichž zákazníci nakupují zboží především za účelem jeho dalšího prodeje. Dále je třeba uvést, že z pohledu spotřebitele součástí vymezení trhu z hlediska věcného nejsou rovněž maloobchodní prodejny zaměřené na nepotravinářské zboží, jako jsou například prodejci zboží pro domácnost, stavbu, zahradu (tzv. hobbymarkety) 7 , jakož i další prodejny nepotravinářského zboží (například textilu, nábytku, obuvy). 8
Na základě výše uvedeného Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby.
Dopad fúze dvou maloobchodních řetězců působících na celém území České republiky se týká celého sektoru maloobchodního prodeje předmětného zboží v České republice. 9 Z tohoto důvodu Úřad v předmětném správním řízení vymezil relevantní trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby z hlediska geografického územím celé České republiky.
Dopady spojení
Ze šetření Úřadu vyplývá, že podstatnou část obratu předmětného trhu je realizována dceřinými společnostmi nadnárodních skupin provozujících maloobchodní prodejní řetězce v České republice (kromě spojujících se soutěžitelů je to například společnost Kaufland Česká republika v.o.s., Lídl Česká republika v.o.s., Penny market, s.r.o., Tesco stores ČR, s.r.o., Globus ČR, k.s., Carrefour Česká republika s.r.o., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., Plus-Discount, spol. s r.o., BILLA, spol. s r.o., Delvita a.s.) 10 , dále zde působí další soutěžitelé jako jsou obchodní sítě spotřebních družstev a jednot (například Jednota České Budějovice; Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí; Jednota Opava, spotřební družstvo; Pramen CZ, s.r.o.), dále maloobchodní sítě sdružující menší regionální maloobchodní prodejce organizované na smluvním principu 11 či zde samostatně působí řada menších maloobchodních prodejců.
V případě účastníka řízení, společnosti Ahold, dosáhla na trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v České republice za rok 2004 tržního podílu zhruba 12 % a nabývaná část podniku Julius Meinl cca 1,5 %. Společný tržní podíl na předmětném trhu činil za rok 2004 cca 13,5 %. V této souvislosti je však nutno uvést, že vzhledem k rozhodnutí o snížení počtu prodejen maloobchodní sítě Julius Meinl přijaté v průběhu roku 2004 touto společností, a to z původního počtu 95 na 67 obchodů, bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu za následující období pravděpodobně nižší, a to vzhledem ke snížení obratu realizovaného maloobchodní sítí Julius Meinl za posuzované období o obraty uzavíraných prodejen.
Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů patří skupina Schwarz (prodejní síť společností Kaufland a Lidl) s cca 11% tržním podílem, skupina Rewe (Penny market, BILLA) s cca 9% tržním podílem, dále jsou to například společnosti Tesco stores ČR, s.r.o., Globus ČR, k.s., Carrefour Česká republika s.r.o., Delvita a.s. 12
Pro vstup nových soutěžitelů na analyzovaný trh neexistují významné právní či administrativní překážky ani jakákoliv omezení vyplývající z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
Po zhodnocení celkové situace na relevantním trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v České republice dospěl Úřad k závěru, že spojením vzniklý subjekt bude na vymezeném relevantním trhu nadále čelit silné konkurenci, neboť zboží zaměnitelné se zbožím poskytovaným spojovanými soutěžiteli je na trhu volně dostupné od konkurenčních subjektů. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedeným zbožím.
Rovněž nejvýznamnější konkurenti spojujících se soutěžitelů na analyzovaném relevantním trhu v České republice, tedy jednotlivé nadnárodní maloobchodní řetězce disponují hospodářskou a finanční sílu srovnatelnou s pozicí subjektu vzniklého spojením. Úřad tak má za to, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na analyzovaném relevantním trhu ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na něj.
Závěrem Úřad konstatuje, že účinná soutěž na relevantním trhu vymezeném pro účely tohoto rozhodnutí, zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována a posuzovaným spojením nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na tomto trhu.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Alexandr César, advokát
Baker&McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1
1 Společnost Julius Meinl provozovala v polovině roku 2004 maloobchodní síť 95 supermarketů, poté bylo rozhodnuto o postupném uzavření 28 prodejen, tj. předmětná transakce se týká převodu zbývajících 67 supermarketů.
2 Podíl potravinářského zboží na celkovém nabízeném sortimentu společnosti Julius Meinl představuje cca [ ... " obchodní tajemství "... ] %
3 Jedná se o maloobchodní prodejny s prodejní plochou cca 400-2500 m 2 .
4 Jedná se o maloobchodní prodejny s prodejní plochou cca nad 2500 m 2 .
5 Viz. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 94/02 ze dne 21.10. 2002
6 Tato skutečnost je v souladu s rozhodovací praxí Evropské komise, viz např. M.784-Kesko/Tuko, M.1221 Rewe/MEINL
7 Tyto subjekty vedou některé druhy potravinářského zboží pouze jako okrajový sortiment
8 Viz. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 94/02 ze dne 21.10. 2002
9 Např. v rozhodnutí Evropské komise M.1221 Rewe/MEINL, týkajícího se oblasti maloobchodního prodeje zboží s převahou potravin, tato vymezila geografický trh jako trh národní.
10 Jedná se o subjekty působící v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní potřeby, jejichž souhrnný podíl na celkovém obratu přesahuje 60 %.
11 Charakteristickým rysem těchto maloobchodních sítí na smluvním principu je převažující centrální nákup a fakturace (např. síť BALA, Družstvo ESO market, řetězce FLOP, SVOP)
12 Při stanovení postavení jednotlivých soutěžitelů Úřad vycházel, vzhledem k neexistenci oficiálních statistik vztahujících se k předmětnému trhu, zejména s údajů nezávislého výzkumného institutu INCOMA Research, statistik časopisu Moderní obchod (viz příloha spisu č. 9), údajů a analýz účastníka řízení a dále údajů získaných od oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů týkajících se mimo jiné obratů jednotlivých soutěžitelů a údajů o velikosti předmětného trhu.