UOHS S030/2004
Rozhodnutí: OF/S030/04-1177/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Verdugt Luxembourg S.A. a Verdugt Holdings Europe B.V.
Účastníci Verdugt Luxembourg S.A., se sídlem 31-33 boulevard Prince Henri 1724, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 1. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 30/04-1177/04 V Brně dne 15. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 30/04, zahájeném dne 13. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Verdugt Luxembourg S.A., se sídlem 31-33 boulevard Prince Henri 1724, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Verdugt Luxembourg S.A., se sídlem 31-33 boulevard Prince Henri 1724, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, a Verdugt Holdings Europe B.V., se sídlem Papesteeg 91, Tiel, Nizozemské království, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy uzavřené dne 1. února 2004 společnostmi Verdugt Holdings, L.L.C., se sídlem 3740 Beach Boulevard, Suite 200 Jacksonville, Florida, Spojené státy americké, jako prodávajícím, a Verdugt Topco B.V., se sídlem 6 th Floor, Tower B, World Trade Center, 285 Schiphol Boulevard, Schiphol Airport, Nizozemské království, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Verdugt Luxembourg S.A. získat prostřednictvím dceřiné společnosti Verdugt Topco B.V. 100% podíl na společnosti Verdugt Holdings Europe B.V, a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných veřejných registrů, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 8/ 2004 ze dne 25. února 2004 . Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Notifikační podmínky
Dne 1. února 2004 uzavřely společnosti Verdugt Holdings, L.L.C., se sídlem 3740 Beach Boulevard, Suite 200 Jacksonville, Florida, Spojené státy americké, jako prodávající (dále jen "Verdugt Holdings"), a Verdugt Topco B.V., se sídlem 6 th Floor, Tower B, World Trade Center, 285 Schiphol Boulevard, Schiphol Airport, Nizozemské království, jako kupující (dále jen "Topco"), spolu s fondy Stichting Administratiekantoor Verdugt Holdings Management a Stichting Administratiekantoor Verdugt Holdings Employees kupní smlouvu za účelem koupě a prodeje celého obchodního podílu společnosti Verdugt Holdings Europe B.V., se sídlem Papesteeg 91, Tiel, Nizozemské království (dále jen "Verdugt Europe"), a části obchodního podílu na společnosti Verdugt Holdings B.V., se sídlem Papesteeg 91, Tiel, Nizozemské království. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost Topco (společnost založená výlučně pro účely oznamované transakce) a jejím prostřednictvím její mateřská společnost Verdugt Luxembourg S.A., se sídlem 31-33 boulevard Prince Henri 1724, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Verdugt Luxembourg"), která je současně navrhovatelem a účastníkem tohoto správního řízení, 100% obchodní podíl na společnosti Verdugt Europe.
Vzhledem k tomu, že navrhovatel získá možnost nepřímo kontrolovat společnost Verdugt Europe, představuje navrhovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména pak nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů či smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. 2. Strany spojení
Společnost Verdugt Luxembourg je akciovou společností, jejíž akcie vlastní společnost CVC European Equity II Limited (99,99 %) a pan Philip Prescott (0,01 %) ze společnosti CVC Capital Partners Ltd. Společnost je členem skupiny CVC Capital Partners (dále jen skupina "CVC"), jejíž primární činností je investování do různých provozních společností. Skupina CVC se dále zaměřuje na poskytování investičního a správcovského poradenství investičním fondům a vykonává správu investic jejich jménem.
Z širokého portfolia společností skupiny CVC působí v České republice především:
Kalle CZ s.r.o., jejímž předmětem podnikání je zejména tvarování umělohmotných střívek pro potravinářský průmysl,
Kappa Packaging Czech, s.r.o., která se zabývá především výrobou vlákniny, papíru a lepenky a dalších výrobků z těchto materiálů,
Kappa Packaging Olomouc s.r.o., která se zabývá zejména velkoobchodem vlákniny, papíru a lepenky a výrobků z těchto materiálů,
Magnesium Elektron Recycling CZ s.r.o., která se zaměřuje na výrobu a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin,
MASSIVE SVÍTIDLA s.r.o., jejímž předmětem podnikání je zejména maloobchodní i velkoobchodní prodej svítidel,
Massive Production Czech Republic, spol. s r.o. "v likvidaci", která se zabývá výrobou svítidel a dalších elektrických přístrojů,
ELIT CZ, spol. s r.o., jejímž předmětem podnikání je především nákup, skladování a prodej paliv a maziv a dovoz chemických výbušných, oxidujících, hořlavých a toxických látek a přípravků a jejich prodej,
WAVIN s.r.o., která působí zejména v oblasti výroby a prodeje termoplastových trubek a tvarovek, a
Armacel Europa GmbH, organizační složka, která je činná v oblasti marketingu a průzkumu trhu.
Kromě společností se sídlem v České republice působila skupina CVC na tuzemském trhu také prostřednictvím zahraničních dceřiných společností, a to zejména v následujících oblastech: (i) výroba a prodej izolací před vysokými a nízkými teplotami, (ii) výroba skleněných lahví a sklenic, (iii) výroba a prodej produktů vlasové a pedikérské péče a kosmetických výrobků, (iv) výroba umělých střívek pro potravinářství a žíněk pro rozlišná využití, (v) výroba balících materiálů, (vi) výroba papíru, (vii) výroba strojírenských materiálů, (viii) výroba svítidel a osvětlovacích zařízení, (ix) poskytování řešení pro balící průmysl, (x) energetické inženýrství, (xi) distribuce náhradních automobilových součástí a (xii) výroba plastových potrubních systémů.
Společnost Verdugt Europe je společností kontrolovanou společností Verdugt Holdings, jež je z 99 % vlastněna společnostmi VBV Holdings I, LLC a VBV Holdings II, Inc. Společnost Verdugt Europe a její dceřiné společnosti působí v chemické výrobě, především pak v oblasti organických solí a organických kyselinových směsí, jako jsou acetáty, propionáty, formiaty a laktáty, které mají řadu využití v potravinářství, zemědělství, farmacii, ale i v průmyslových aplikacích. Společnost Verdugt Europe v současné době nekontroluje žádnou společnost se sídlem v České republice. 3. Relevantní trh
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno na takovém trhu dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Verdugt Europe, přičemž nabývající společností je společnost Verdugt Luxembourg.
Společnost Verdugt Europe je výrobcem organických solí a organických kyselých směsí, zejména acetátů, propionátů, formiátů a laktátů. Na území České republiky však společnost Verdugt Europe působí pouze v oblasti organických solí, které vyrábí jak v kapalné tak v pevné formě a které mohou být využívány pro širokou škálu produktů jako jsou potraviny, farmaceutika, průmyslové chemikálie, zemědělské výrobky nebo rozmrazovače.
Naopak skupina CVC či některá z jejích portfoliových společností v oblasti organických solí či v oblastech souvisejících nepůsobí. Mezi spojujícími se soutěžiteli neexistují žádné vertikální vazby a žádný ze spojujících se soutěžitelů nepůsobí na trhu, který by navazoval na trh, na němž působí v České republice druhá strana spojení.
Na základě shora uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh z hlediska výrobkového trh organických solí .
Z hlediska geografického je v tomto případě spojení dotčeným relevantním trhem území celé České republiky. 4. Dopady spojení
S ohledem na skutečnost, že ze spojujících se soutěžitelů působí na trhu organických solí pouze společnost Verdugt Europe, posuzovaným spojení soutěžitelů nedojde k navýšení jejich tržního podílu na relevantním trhu. Jedná se tedy o spojení soutěžitelů konglomerátního charakteru.
Celková velikost vymezeného relevantního trhu v České republice dosáhla v roce 2002 přibližně [ obchodní tajemství ] milionů Kč. V tomtéž roce dosáhla na tomto trhu společnost Verdugt Europe obratu přibližně [ obchodní tajemství ] milionů Kč, a její tržní podíl tak představoval cca 9 % z celkového obratu na relevantním trhu dosaženého.
Úřad rovněž zohlednil skutečnost, že v rámci vymezeného relevantního trhu dodává společnost Verdugt Europe organické soli používané jako rozmrazovací směsi (značky Clearway) České správě letišť, s.p., tj. provozovateli mezinárodního letiště Ruzyně. S ohledem na velmi omezenou povahu těchto dodávek by tak mohlo přicházet v úvahu striktně úzce pojaté vymezení relevantního trhu, a sice trhu rozmrazovacích produktů na bázi organických solí používaných k rozmrazení přistávacích drah a příjezdových cest. Vzhledem k dodávkám společnosti Verdugt Europe provozovateli pražského letiště Ruzyně, by její tržní podíl na takto uvažovaném relevantním trhu dosahoval až 70 %.
Tato skutečnost nicméně nevede k závěru o podstatném porušení hospodářské soutěže, a to zejména z toho důvodu, že spojením nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů a tedy ani k navýšení jejich tržního podílu na žádném z v úvahu přicházejícím relevantním trhu. Nehledě k této skutečnosti je významným faktem to, že smlouvy na dodávky rozmrazovacích směsí s provozovatelem pražského letiště jsou uzavírány každoročně na základě obchodní veřejné soutěže, která zajišťuje účinnou konkurenci mezi dodavateli takových produktů, ale rovněž vypovídá o tom, že neexistují žádné podstatné překážky spojené s přechodem na výrobky jiného producenta. Rovněž významná je skutečnost, že letištní rozmrazovače společnosti Verdugt Europe jsou do určité míry zastupitelné i s dalšími způsoby údržby. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebylo v posuzovaném případě spojení soutěžitelů nezbytně nutné vymezovat relevantní trh užším způsobem jak je naznačeno výše.
Subjekt vzniklý posuzovaným spojením bude i po jeho uskutečnění v České republice nadále čelit konkurenci ostatních producentů, neboť výrobky dodávané společností Verdugt Europe jsou na trhu volně dostupné od velkého počtu konkurenčních subjektů. Tento závěr podporuje také neexistence podstatných bariér vstupu či posílení pozice pro potenciální či stávající konkurenty spojujících se soutěžitelů.
Na základě všech shora uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v ustanovení § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 1. dubna 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
Vejmelka & Wünsch, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2