UOHS S030/2000
Rozhodnutí: VO3/S030/00 Instance I.
Věc dohoda-Visscher Caravelle Tsjechie Holding B.V.
Účastníci Visscher Caravelle Tsjechie Holding B.V., Schering 31-33, Genemuiden, Nizozemské království
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí na návrh účastníka-schválení dohody § 3 odst. 5
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 23. 3. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 130 KB


Č.j.: S 30/2000-230 V Brně dne 7. března 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 30/2000-230, zahájeném dne 11. 1.2000 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. na návrh účastníků řízení, jimiž jsou Visscher Caravelle Tsjechie Holding B.V. , se sídlem v Schering 31-33, 8281JW Genemuiden, Nizozemské království, zastoupené ve správním řízení na základě plné moci ze dne 29.11.1999 JUDr. Mikulášem Ürgem, advokátem, advokátní kancelář Ürge & Černohlávek, se sídlem v Paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1 a ZPV Rožnov, s.r.o. , se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, ul. 1.máje 1000, IČO 25367382, zastoupené jednatelem Jaroslavem Slezákem, bytem Svazarmovská 1577, Rožnov pod Radhoštěm, ve věci schválení dohod narušujících soutěž, obsažených ve "Společenské Smlouvě o založení RTX Design s.r.o." a v "Dohodě o společném podniku", které byly uzavřeny dne 1. 12. 1999, vydává po zjištění potřebných podkladů dle ustanovení § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a poté, co byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a k výsledkům šetření, jako orgán příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., toto
rozhodnutí :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schvaluje dle ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. dohody narušující soutěž obsažené ve "Společenské smlouvě o založení RTX Design s.r.o." a "Dohodě o společném podniku", které byly uzavřeny dne 1.12.1999 mezi společností Visscher Caravelle Tsjechie Holding B.V., se sídlem v Schering 31-33, 8281JW Genemuiden, Nizozemské království a ZPV Rožnov, s.r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, ul. 1.máje 1000, které jsou dohodami mezi soutěžiteli, jejichž předmětem je racionalizace hospodářské činnosti zejména její specializací ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
Odůvodnění :
Dne 11.1.2000 podali účastníci správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") návrh na zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"), o schválení dohod, obsažených v předložených smlouvách.
Předmětem správního řízení jsou následující smlouvy :
"Společenská smlouva o založení RTX Design s.r.o.", která byla uzavřena dne 1.12.1999 (dále jen "Smlouva") mezi společností Visscher Caravelle Tsjechie Holding B.V., se sídlem v Schering 31-33, 8281JW Genemuiden, Nizozemské království (dále jen "Česká Visscher Caravelle" nebo "Visscher Caravelle Tsjechie Holding B.V.") a ZPV Rožnov, s.r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, ul. 1.máje 1000 (dále jen "ZPV Rožnov"). Na základě výše uvedené Smlouvy získává společnost Česká Visscher Caravelle 51 % obchodní podíl a společnost ZPV Rožnov 49 % obchodní podíl výše uvedené společnosti.
Jedná se o ustanovení článku 13 Smlouvy, který stanovuje, v jakém rozsahu se zákaz konkurenčního jednání vztahuje i na společníky společnosti RTX Design s.r.o. (citace)
"Společníci se dohodli, že nebudou přímo ani nepřímo v žádné formě, druhu nebo žádným jiným způsobem jako samostatný podnikatel, společník, akcionář, poradce, zástupce, konzultant nebo v jakékoli jiné formě nebo postavení zakládat, účastnit se, mít zájem, jakkoli být zapojeni do žádné organizace, instituce, společenství, sdružení nebo podniku, který se nebo bude zabývat vývojem, výrobou, marketingem, distribucí, prodejem a vývozem textilních autorohoží a/nebo marketingem, distribucí a vývozem gumových, gumotextilních nebo gumotuft autorohoží (dále jen "gumové autorohože") v určených teritoriích, ve kterých je společnost RTX Design s.r.o. činná nebo má dovoleno být činná v oblasti textilních nebo gumových autorohoží anebo s klienty, se kterými je společnost činná nebo má dovoleno být činná." (konec citace)
Z výše uvedeného ustanovení vyplývá společníkům závazek zdržet se výroby a distribuce textilních autorohoží a České Visscher Caravelle výroby i distribuce gumových autorohoží.
"Dohoda o společném podniku", která byla uzavřena dne 1.12.1999 (dále jen "Dohoda Joint Venture") mezi společností Česká Visscher Caravelle a ZPV Rožnov a to za účelem zefektivnění výroby a více efektivního vývozu výrobků.
Jedná se o ustanovení článku 4, zejména ve spojení s článkem 12 Dohody Joint Venture. Na základě ustanovení článku 4 Dohody Joint Venture bude předmětem podnikání nově vzniklé společnosti zejména vývoj, výroba, marketing, distribuce, prodej a vývoz textilních autorohoží v České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a všech nástupnických státech bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie a vývozem do nich; v jiných zemích než těch, které jsou zde uvedeny, se společnost RTX Design s.r.o. může zabývat výrobou, marketingem, distribucí, prodejem a vývozem textilních autorohoží pouze se souhlasem společnosti České Visscher Caravelle; dále marketing, distribuce, vývoz gumových autorohoží v Evropě, s výjimkou České republiky a států uvedených v článku 4 písm. ii) Dohody Joint Venture.
Článek 12 Dohody Joint Venture upravuje vzájemnou spolupráci účastníků řízení prostřednictvím společné společnosti v oblasti vývoje, výroby, marketingu a distribuce. Na základě výše uvedeného článku vyplývají jednotlivým společnostem následující práva a povinnosti :
Česká Visscher Caravelle :
vyrábět a distribuovat textilní autorohože na relevantním trhu autorohoží prostřednictvím společnosti RTX Design s.r.o.
nevyrábět a nedistribuovat textilní autorohože na relevantním trhu autorohoží samostatně ani ve spojení s jiným subjektem mimo společnosti RTX Design s.r.o. nebo být jinak ve spojení se soutěžitelem RTX Design s.r.o. bez souhlasu ZPV Rožnov
nebýt přímo ani nepřímo ve spojení a neúčastnit se podnikání v oblasti výroby ani distribuce textilních autorohoží, kromě společnosti RTX Design s.r.o. ani gumových autorohoží na relevantním trhu autorohoží.
ZPV Rožnov :
vyrábět a distribuovat textilní autorohože na relevantním trhu autorohoží prostřednictvím společnosti RTX Design s.r.o.
nevyrábět a nedistribuovat textilní autorohože na relevantním trhu autorohoží samostatně ani ve spojení s jiným subjektem mimo společnosti RTX Design s.r.o. nebo být jinak ve spojení se soutěžitelem RTX Design s.r.o. bez souhlasu České Visscher Caravelle.
RTX Design s.r.o. :
v oblasti textilních autorohoží na relevantním trhu autorohoží nemá uloženy žádné povinnosti
nevyrábět a nedistribuovat gumové autorohože na relevantním trhu autorohoží.
Visscher Caravelle Participaties B.V. :
vyrábět a distribuovat textilní autorohože na relevantním trhu autorohoží prostřednictvím společnosti RTX Design s.r.o.
nevyrábět a nedistribuovat textilní autorohože na relevantním trhu autorohoží samostatně ani ve spojení s jiným subjektem mimo společnosti RTX Design s.r.o. nebo být jinak ve spojení se soutěžitelem RTX Design s.r.o. bez souhlasu ZPV Rožnov
nebýt přímo ani nepřímo ve spojení a neúčastnit se podnikání v oblasti výroby ani distribuce textilních autorohoží, kromě společnosti RTX Design s.r.o. ani gumových autorohoží na relevantním trhu autorohoží.
Visscher-Caravelle-Czech s.r.o.
nejsou jím dotčeny žádná práva ani uloženy žádné povinnosti.
Dohoda obsažená v předložené Smlouvě a Dohodě Joint Venture má charakter dohody specializační. Specializační dohody jsou dohodami mezi výrobci nebo dodavateli stejného druhu zboží, jejichž předmětem jsou zpravidla oboustranné závazky a to :
nevyrábět určité zboží nebo si je nenechat vyrábět, ale nechat druhé strany, aby je vyráběly nebo si je nechaly vyrábět,
vyrábět určité zboží nebo si nechat určité zboží vyrábět společně,
neprodávat nebo prodávat určitý druh zboží.
Obecným znakem specializační dohody je to, že přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce, protože podnikům umožňují soustředit se na výrobu určitých výrobků. Důsledkem je efektivnější a levnější výroba. Základní podmínkou však stále zůstává zachování účinné soutěže, kterou úřad posuzuje v každém individuálním případě.
Úřad v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku č. 4/2000 ze dne 26.1.2000 oznámení o podání žádosti o schválení dohody obsažené v předložené Smlouvě a Dohodě Joint Venture s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. K uveřejněnému oznámení úřad neobdržel žádnou námitku. Úřad si dále při ústním jednání se zástupci účastníků řízení dne 24.1.2000 mimo jiné vyžádal doplnění návrhu především o další skutečnosti, v čem je možno spatřovat racionalizaci hospodářské činnosti. S výsledky šetření byli účastníci řízení seznámeni dne 29.2.2000 ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesli účastníci řízení žádné připomínky.
Charakteristika účastníků řízení
Společnost ZPV Rožnov byla zapsána ke dni 24. února 1997 do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 15410, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě.
Předmětem činnosti této společnosti je mimo jiné výroba pryžových druhovýrobků a vývoj, výroba a prodej výrobků z plastů, pryže a textilu.
Hlavní náplní ZPV Rožnov je gumárenská výroba. V současné době je firma významným dodavatelem pryžových autorohoží pro automobilový průmysl, kde jsou jejími hlavními odběrateli Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Iveco a Daewoo Avia, a.s. Moderní velkoplošná lisovací technologie umožňuje vyrábět kompletní sady typových a univerzálních autorohoží a koberců do zavazadlového prostoru automobilů v provedení guma a guma s textilním povrchem, velkoplošné výrobky, dveřní čistící zóny, plotny pro výrobu těsnění, lapače nečistot pro osobní a nákladní vozy. Sortiment je doplněn o výrobu textilních autorohoží z kvalitních polypropylénových a polyamidových materiálů.
Výše uvedenou společnost vlastní z 51,14 % společnost GUMOTEX, a.s.
Společnost Visscher Caravelle Tsjechie Holding B.V. byla zapsána ke dni 14.května 1997 do obchodním rejstříku vedeného u Obchodní a průmyslové komory pro region Zwolle, Nizozemské království.
Tato společnost nevyrábí a dosud se neúčastní zásobování relevantního trhu autorohoží v ČR, a to ani gumovými ani textilními autorohožemi.
Společnost Visscher Caravelle Tsjechie Holding B.V. je 100 % dceřinnou společností společnosti Visscher Caravelle Participaties B.V ., jež je zastoupena společností Visscher Caravelle Europe II. B.V. Společnost Visscher Caravelle Participaties B.V. je zároveň jediným společníkem společnosti Visscher Caravelle B.V. Dne 21.12.1999 převedla společnost Visscher Caravelle B.V. 80 % podíl společnosti Visscher-Caravelle-Czech s.r.o. na společnost Visscher Caravelle Tsjechie Holding B.V., která tím získala 100 % této společnosti.
Společnost Visscher Caravelle Participaties B.V. se zásobování relevantního trhu gumových autorohoží v ČR neúčastní. Zásobování relevantního trhu textilními autorohožemi se účastní nepřímo, prostřednictvím společnosti Visscher-Caravelle-Czech s.r.o., která doposud zásobuje relevantní trh ČR textilními autorohožemi.
Společnost Visscher-Caravelle-Czech s.r.o. byla zapsána ke dni 16. října 1996 do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 24479, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Předmětem činnosti této společnosti je mimo jiné výroba textilních autorohoží a dalších textilních autodoplňků.
Úřad se dále zabýval otázkou personálního propojení výše uvedených společností, které nebylo zjištěno. Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní, a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže těchto jiných území jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení relevantního trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj na trhu v čase.
Na základě těchto skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely tohoto správního řízení takto :
Z hlediska výrobkového jde o dva oddělené trhy výroby a distribuce koberců a podložek vyrobených z gumy nebo textilu, případně kombinací těchto materiálů, tvořících součást vybavení těchto automobilů (dále jen "autorohože"):
pro nové osobní a lehké užitkové automobily
pro ojeté osobní a lehké užitkové automobily.
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Věcné vymezení relevantního trhu :
Autorohože tvoří nepovinné příslušenství automobilů, jsou případnou doplňkovou výbavou osobních a malých užitkových vozidel. Netvoří tedy součást tzv. povinné výbavy vozidla ve smyslu zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích č. 38/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska použitého materiálu můžeme vyčlenit dvě základní skupiny autorohoží, jež tvoří vzájemný substitut:
gumové autorohože-autorohože vyrobené z gumy, kombinací gumy a textilu, příp. autorohože s gumou vulkanizovaným rubem
textilní autorohože-autorohože vyrobené zcela nebo převážně z textilních materiálů.
Obě výše uvedené skupiny plní jako příslušenství automobilu stejnou funkci-z praktického hlediska usnadňují úklid interiéru, zadržují nečistotu a vodu, případně mohou působit i esteticky a zútulňovat vnitřek automobilu. Spotřebitel si tedy může vybrat ze široké škály výrobků, jež jsou srovnatelné nejen co do použití, ale i z hlediska ceny. Rozhodnutí o nákupu jednoho či druhého typu autorohoží bude záviset zejména na možnostech a vkusu zákazníka, druhu automobilu a z čistě praktického hlediska i na ročním období.
Relevantní trh autorohoží je třeba rozdělit do dvou oddělených výrobkových trhů:
trh prvotního vybavení zahrnující dodávky autorohoží pro výrobce, případně prodejce vozů k jejich počátečnímu vybavení
trh zahrnující dodávky autorohoží pro vybavení ojetých vozů.
Všeobecně se oba výrobkové trhy neliší z hlediska výrobků nebo jejich funkce. Rozdíl spočívá především v tom, že soutěžní podmínky na obou trzích se podstatně liší a v důsledku toho musí výrobci uplatnit specifickou obchodní i podnikatelskou politiku odpovídající různým podmínkám obou trhů.
Jednotlivé výrobkové trhy autorohoží v České republice jsou schopny absorbovat pouze určité množství autorohoží, a to jak v závislosti na počtu registrovaných osobních a lehkých užitkových vozidel, tak na vývoji trhu těchto vozidel.
Na základě publikovaných údajů Sdružení automobilového průmyslu České republiky (dále jen "SAP"), lze tedy vyvodit i počty sad autorohoží umístěných na jednotlivých výrobkových trzích ČR:
Trh prvotního vybavení zahrnující dodávky autorohoží pro výrobce, případně prodejce vozů k jejich počátečnímu vybavení
Trh nových automobilů
nová vozidla vyrobená v ČR
nová vozidla do ČR dovezená.
Bereme-li v úvahu, že nové vozy se vybavují autorohožemi již u výrobce, případně u prodejce z 80 %, pak při celkovém prodeji nových automobilů ve výši cca 140.000 ks v roce 1999, mohl trh nových automobilů absorbovat cca 112.000 sad autorohoží.
Trh zahrnující dodávky autorohoží pro vybavení ojetých vozů
Trh ojetých automobilů
Bereme-li v úvahu, že do ojetých automobilů starších 10 let jejich majitelé již nové rohože nenakupují a do automobilů mladších 10 let zakupuje majitel autorohože 1x za 10 let, pak při průměrném počtu ojetých vozů mladších 10 let registrovaných v roce 1999 v ČR ve výši 1.500.000 ks, mohl trh ojetých automobilů absorbovat cca 150.000 sad autorohoží.
Z výše uvedeného vyplývá, že oba výrobkové trhy autorohoží byly v roce 1999 schopny pojmout cca 262.000 sad autorohoží.
Na obou výše uvedených výrobkových trzích působí řada společností, zabývajících se výrobou a distribucí autorohoží. Produkce těchto společností činí více jak 80 % výroby všech autorohoží v ČR. Jedná se o tyto výrobce:
ZPV Rožnov, s.r.o.-výroba gumových a textilních autorohoží
Gumárny Zubří, a.s.-výroba gumových autorohoží
Avon Automotive a.s.-výroba gumových autorohoží
Visscher-Caravelle-Czech s.r.o.-výroba textilních autorohoží
Incar Praha, s.r.o.-výroba textilních autorohoží
Velcar s.r.o.-výroba textilních autorohoží
AZ Auto Design s.r.o.-výroba textilních autorohoží.
Podíl na výrobkových trzích ČR společnosti ZPV Rožnov se v současné době blíží hranici 30 % a je srovnatelný s tržním podílem konkurenční společnosti Gumárny Zubří, a.s. Podíl společnosti Visscher-Caravelle-Czech na výrobkových trzích ČR činí přibližně 7 %.
Dovozy autorohoží do ČR se uskutečňují v minimální míře a jsou většinou spojené s dovozem nových automobilů, které mohou mít tento doplněk již v základní výbavě.
Geografické vymezení relevantního trhu:
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti zabývající se výrobou a distribucí gumových a textilních autorohoží nejsou omezeny pouze určitým územím, ale poskytují předmětnou komoditu zájemcům z celé republiky podle požadavků zákazníků, úřad konstatuje, že nebyla zjištěna nehomogenita podmínek soutěže uvnitř území České republiky, a proto byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky.
Časové vymezení relevantního trhu:
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, s pravidelně opakujícími se dodávkami předmětné komodity zákazníkům dle jejich požadavků.
Posouzení z hlediska zákona
Při posuzování smlouvy úřad nejprve zkoumal, zda smlouva obsahuje nějaké závazky, které by ve smyslu § 3 odst. 1 zákona byly dohodami zakázanými a neplatnými. Bylo ověřeno, že takový závazek smlouvy neobsahují.
Dále se úřad zabýval, zda a do jaké míry představuje předložená Smlouva a Dohoda Joint Venture omezení pro hospodářskou soutěž a jaké racionalizační efekty přináší odběratelům.
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení soutěže na trhu zboží zakázané a neplatné, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud úřad nepovolil výjimku. Podle § 3 odst. 4 zákona se zákaz dohod podle odst. 1 nevztahuje na dohody, jejichž předmětem je :
jednotné používání obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, s výjimkou dohod o cenách či jejich složkách
racionalizace hospodářské činnosti, zejména specializací, pokud nevede k podstatnému omezení soutěže na trhu
podíl zásobování na trhu daného zboží menší než 5 % celostátního nebo menší než 30 % místního trhu, jehož zásobování se účastníci dohody pravidelně účastní.
Dohody obsažené v § 3 odst. 4 zákona nejsou zakázanými, vyžadují však ke své účinnosti schválení úřadem ve smyslu § 3 odst. 5 zákona. Úřad je oprávněn schválení odepřít, jsou-li dány skutečnosti, na jejichž základě by odepřel poskytnout výjimku ze zákazu dohody podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona, tj. jestliže by dohoda obsahovala závazky v tomto ustanovení uvedené.
Účastníci dohody požádali úřad o její schválení z důvodu racionalizačních efektů, které Dohoda Joint Venture přináší (viz § 3 odst. 4 písm. b) zákona).
Ve správním řízení se úřad nejprve zaměřil na posouzení, zda realizací předložené Dohody Joint Venture by mohlo dojít k podstatnému omezení hospodářské soutěže, resp. vyloučení hospodářské soutěže ve vztahu k podstatné části relevantního trhu, případně, zda dohoda nepovede k zablokování trhu, tj, vyloučení dodávek ostatních soutěžitelů na tento trh.
Plnění účastníků správního řízení vyplývající z Dohody Joint Venture, směřující ke specializaci hospodářské činnosti bezprostředně omezí dosavadní hospodářskou soutěž, a to pouze snížením podílu na výrobkových trzích autorohoží společnosti Visscher-Caravelle-Czech s.r.o. ve prospěch RTX Design s.r.o., ze stávající míry účasti, pohybující se okolo 7 % a dále zanedbatelné snížení podílu z necelých 2 % na výrobkových trzích textilních autorohoží společnosti ZPV Rožnov, i když bude dále provozována společností, v níž má ZPV Rožnov majetkovou účast.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětem omezení je již tak nízký podíl na výrobkových trzích a taktéž omezením je hospodářská činnost postižena ohledně těch výrobků, které tvoří menší segment výrobkového trhu autorohoží, tj. textilních autorohoží.
Omezení hospodářské soutěže na výrobkovém trhu gumových autorohoží společnosti České Visscher Caravelle a RTX Design s.r.o. je spíše teoretické, neboť společnost Česká Visscher Caravelle nemá v úmyslu na tomto trhu vyvíjet hospodářskou činnost. Jedná se totiž o oblast, v níž nemá zkušenosti a tato činnost by byla taktéž v rozporu s účelem Dohody Joint Venture.
Úřad po provedeném šetření dospěl k závěru, že posuzovaná Smlouva a Dohoda Joint Venture nepředstavuje podstatné omezení hospodářské soutěže na uvedených trzích. V daném případě tedy zůstává zachována účinná hospodářská soutěž, neboť na výše vymezených výrobkových trzích působí dostatečný počet dalších soutěžitelů.
Úmyslem účastníků řízení je tedy specializovat hospodářskou činnost, vykonávanou prostřednictvím nové dceřiné společnosti RTX Design s.r.o., založené pro účel takové specializace.
Specializace hospodářské činnosti společného podniku RTX Design s.r.o. spočívá ve spojení části hospodářské činnosti v oblasti gumových autorohoží jednoho zakladatele, tj. ZPV Rožnov a části hospodářské činnosti v oblasti textilních autorohoží druhého zakladatele, tj. České Visscher Caravelle a zanedbatelně i ZPV Rožnov s tím, že společnost RTX Design s.r.o. v rámci své specializované hospodářské činnosti bude schopna zásobovat výrobkový trh ČR textilními autorohožemi.
Specializace hospodářské činnosti je založena na racionalizačním základě. Česká Visscher Caravelle a všechny s ní propojené společnosti nemají na rozdíl od ZPV Rožnov žádné zkušenosti s výrobou a distribucí gumových autorohoží. Naopak Česká Visscher Caravelle a všechny s ní propojené společnosti mají letité zkušenosti a moderní technologii výroby textilních autorohoží a fungující, široce rozvinuté distribuční vztahy a síť distributorů textilních autorohoží. Účastníkům řízení tak bude umožněno vzájemně od sebe čerpat technologické poznatky v oblasti, kde nemají tradici a kde by výzkum, vývoj a výroba, jakož i zavedení na trh a distribuce produktů trval delší dobu a kde by značné náklady s tímto spojené byly v konečném stadiu nutně přeneseny na spotřebitele.
Na výrobkových trzích ČR se tento racionální přístup projeví pouze tak, že výroba textilních autorohoží ve společnosti Visscher-Caravelle-Czech s.r.o. a ZPV Rožnov bude přesunuta do nové společnosti RTX Design s.r.o., přičemž výroba gumových autorohoží ve společnosti ZPV Rožnov nebude ve výrobě ani distribuci na výrobkových trzích ČR nijak omezena.
Na doplnění úřad konstatuje, že v praxi Evropské Unie se takové dohody tolerují, a to na základě blokové výjimky, týkající se dohod o specializaci, jež byla přijata Nařízením Komise (EHS) č. 417/85 ze dne 19.12.1984, ve znění Nařízení Komise (EHS) č. 151/93, o aplikaci článku 85 (3) Smlouvy o založení EHS na kategorie dohod o specializaci (dále jen "Nařízení").
Článek 1 Nařízení stanovuje podmínky, za kterých se zákaz Dohod narušujících soutěž (čl. 85 (1) Smlouvy o založení EHS) nevztahuje na dohody o specializaci. Jedná se o závazek nevyrábět určité výrobky, ani je nenechat vyrábět, ale přenechat jiným stranám, aby je vyráběly nebo nechaly vyrábět. A dále vyrábět určité výrobky nebo je nechat vyrábět pouze společně.
Článek 2 Nařízení obsahuje závazek poskytnout jedné ze stran výhradní právo distribuovat výrobky, které jsou předmětem specializace, za předpokladu, že tato strana nedistribuuje výrobky třetího podniku, které konkurují smluvním výrobkům. (Tímto zbožím jsou gumové autorohože a smluvní stranou je společnost ZPV Rožnov). Dále je to závazek poskytnout výhradní právo distribuovat výrobky, které jsou předmětem specializace společnému podniku nebo třetímu podniku, za předpokladu, že společný podnik nebo třetí podnik nevyrábí nebo nedistribuuje výrobky, které konkurují smluvním výrobkům. (Tímto zbožím jsou textilní autorohože a společným podnikem je RTX Design s.r.o.).
Článek 3 Nařízení určuje negativní podmínky blokové výjimky a to tak, že článek 1 Nařízení platí pouze, pokud výrobky, které jsou předmětem specializace, spolu s jinými výrobky zúčastněných podniků, které jsou uživateli považovány za shodné s ohledem na jejich vlastnosti, cenu a zamýšlené použití, nepředstavují více než 20 % trhu všech takových výrobků na trhu Společenství nebo jeho podstatné části a celkový společný obrat všech na specializaci se účastnících podniků nepřesáhne 1000 mil. ECU.
Úřad v rámci posouzení případu přihlížel též k praxi Evropské komise při posuzování problematiky týkající se koordinace soutěžního chování prostřednictvím dohody Joint Venture. Zkoumal, zda nejsou v řešeném případě dány obdobné důvody k neschválení dohod, podobně jako tomu bylo v případě posuzovaném Evropskou komisí No L 322,16/11/1978 P. 0026 (publ. Official Journal), kdy Komise neschválila záměr společnosti WASAG (SRN) a ICI (VB), který se týkal vzájemné spolupráce obou společností na trhu střelného prachu.
V porovnaném případě výroby a distribuce střelného prachu Dohody Joint Venture propůjčují stejný díl kontroly společného podniku každé straně, ani jedna neudělá nezávislé obchodní rozhodnutí o jakékoliv důležité záležitosti týkající se plánování, financování, výzkumu a vývoje. V případě, který posuzuje úřad však Dohoda Joint Venture stejný díl kontroly společného podniku každé smluvní straně nepropůjčuje.
Z této skutečnosti vyplývá základní rozdílnost obou případů, pokud se týká možnosti vzájemné koordinace soutěžního chování na dohodě zúčastněných subjektů. Z posouzení obou případů vyplývají další rozdíly, které svědčí správnosti přijatých závěrů úřadem ve správním řízení.
V případě řešeném úřadem zaujímají účastníci Dohody malý podíl na výrobkových trzích, neexistují bariéry pro vstup na trh, kde je dobré konkurenční prostředí, společnosti, které kontrolují společnosti účastníků řízení, nepůsobí na trzích navazujících na výrobu autorohoží, růst kvality vyráběných autorohoží je předpokladem možného průniku na zahraniční trhy-je tedy nutností.
Zejména z uvedených důvodů úřad nedospěl v šetřeném případě ke stejným závěrům jako Evropská komise.
Dále se úřad zabýval otázkou, jaké racionalizační výhody přináší posuzovaná Dohoda Joint Venture. Z racionalizačních efektů uvedených účastníky řízení, vzal úřad za prokázané, že Dohoda Joint Venture přináší smluvním stranám tyto výhody :
nově založená společnost RTX Design s.r.o. využije v oblastech, kde bude činná, jakož i na výrobkových trzích ČR, při výrobě a distribuci textilních autorohoží, kromě stávajících výrobních kapacit a distribučních možností Visscher-Caravelle-Czech s.r.o., i obchodně-distribuční síť ZPV Rožnov pro gumové autorohože, což povede ke snížení nákladů na finální produkt, z čehož budou mít užitek především spotřebitelé
společnost RTX Design s.r.o. využije při distribuci gumových autorohoží mimo výrobkové trhy ČR obchodně-distribuční síť Visscher-Caravelle-Czech s.r.o. a všech s ní propojených společností, což povede k efektivnějšímu vykonávání hospodářské činnosti společnosti RTX Design s.r.o.
po omezení výroby a distribuce textilních autorohoží ve společnostech Visscher-Caravelle-Czech s.r.o. a ZPV Rožnov se na výrobu a distribuci textilních autorohoží bude specializovat společnost RTX Design s.r.o., která bude způsobilá investovat do nových technologií výroby a distribuce autorohoží, což může mít za následek širší výběr sortimentu včetně jeho cenové dostupnosti.
Závěr
Úřad po posouzení Smlouvy a Dohody Joint Venture a všech dalších podkladů, jakož i rozboru možných dopadů dohody na hospodářskou soutěž na vymezeném relevantním trhu dospěl k závěru, že předmětné dohody nepředstavují podstatné omezení ani vyloučení hospodářské soutěže na relevantním trhu a přispívají k racionalizaci hospodářské činnosti výrobců autorohoží a tím v konečném důsledku ke zlepšení služeb pro spotřebitele.
Rovněž nebyly shledány skutečnosti uvedené v § 5 odst. 3 zákona, pro které by schválení dohody mohlo být odepřeno.
Po zvážení všech skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený
řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží :
JUDr. Mikuláš Ürge, advokát, advokátní kancelář Ürge & Černohlávek, se sídlem v Paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1
Jaroslav Slezák, jednatel společnosti ZPV Rožnov, s.r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, ul. 1.máje 1000.