UOHS S0291/2016
Rozhodnutí: S0291/2016/KS-22883/2016/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ESSOX s. r. o. / PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
Účastníci ESSOX s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 3. 6. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 345 KB



Č. j.: ÚOHS-S0291/2016/KS-22883/2016/840/ASm

30. 5. 2016



Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0291/2016/KS, zahájeném dne 29. 4. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, IČ: 26764652, zastoupené JUDr. Stanislavem Dvořákem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem Praha 8, Pobřežní 394/12, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, IČ: 26764652, a PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČ: 26737442, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , uzavřené dne 11. 4. 2016 mezi společnostmi PSA Financial Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Rotterdam, Hoofdweg 256, a BANQUE PSA FINANCE, S.A., Francouzská republika, Paříž, 75 avenue de la Grande Armée, jako prodávajícími, a ESSOX s.r.o., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost ESSOX s.r.o. nabýt 100 % obchodní podíl na společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
povoluje.

Odůvodnění

1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 482710 ze dne 4. 5. 2016. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise.

I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , uzavřené dne 11. 4. 2016 mezi společnostmi PSA Financial Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Rotterdam, Hoofdweg 256, a BANQUE PSA FINANCE, S.A., Francouzská republika, Paříž, 75 avenue de la Grande Armée, jako prodávajícími, a ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, IČ: 26764652 (dále jen ESSOX ), jako kupujícím.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy má společnost ESSOX přímo nabýt 100% obchodní podíl na společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČ: 26737442 (dále jen PSA ČR ), a tím možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost ESSOX je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Société Générale S.A. (dále jen Skupina SG ), která působí v řadě zemí prostřednictvím svých organizačních složek či majetkových účastí zejména v oblasti poskytování bankovních a finančních služeb.
7. Skupina SG je činná na území České republiky především prostřednictvím společnosti Komerční banka, a.s. a jejich dceřiných společností (dále jen KB či Skupina KB ).
8. Společnost KB je univerzální bankou, která je držitelem úplné bankovní licence, licence obchodníka s cennými papíry a registrace vázaného pojišťovacího zprostředkovatele. Tato povolení jí umožňují poskytovat široké spektrum bankovních služeb pro fyzické a právnické osoby, zprostředkovávat prodej produktů životního a neživotního pojištění, produktů penzijního připojištění, podílových listů a stavebního spoření. Společnost KB kontroluje skupinu společností působících převážně v oblasti poskytování bankovních a finančních služeb zákazníkům v České republice, popř. na území Slovenské republiky. Jedná se zejména o následující společnosti: (i) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. poskytující služby v oblasti stavebního spoření, (ii) Penzijní fond Komerční banky a.s. činná v oblasti penzijního připojištění, (iii) ESSOX podnikající zejména v oblasti poskytování financování na pořízení osobních a užitkových motorových vozidel a vydávání kreditních karet, (iv) Factoring KB, a.s. působící v oblasti odkupu pohledávek, (v) SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., jež nabízí poskytování financování.
9. Skupina SG dále nabízí, mimo skupinu KB, své služby na území České republiky prostřednictvím dalších společností, a to např. (vi) Komerční pojišťovna, a.s. nabízející produkty životného pojištění, (vii) PEMA Praha, spol. s r.o. působící v oblasti prodeje, pronájmu a servisu nákladních vozidel a (viii) ALD Automotive s.r.o činná v oblasti poskytování operativního či finančního leasingu a služeb tzv. fleet managamentu (správy vozového parku).
10. Společnost PSA ČR působí v oblasti poskytování financování za účelem pořízení nových osobních a užitkových motorových vozidel značky Peugot, Citroën a DS pro spotřebitele a podnikatele, a to formou úvěru či finančního leasingu, a rovněž zprostředkování pojištění těchto vozidel. Společnost PSA ČR nekontroluje žádného dalšího soutěžitele.

III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, jímž je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
13. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti Skupiny SG i nabývané společnosti PSA ČR se na území České republiky horizontálně překrývají především v oblasti poskytování finančních služeb, a to konkrétně úvěrů a finančního leasingu spotřebitelům a podnikatelům za účelem pořízení osobních a užitkových motorových vozidel. [1]
14. Úřad se oblastí poskytování finančních služeb zabýval ve své předchozí praxi, [2] kterou je možno obecně podřadit pod tzv. dluhové financování poptávky po movitých či nemovitých věcech. Oblast dluhového financování poptávky po movitých či nemovitých věcí je obecně možno rozlišit dle typu subjektu, který dluhové financování poskytuje, tj. na dluhové financování zajišťované prostřednictvím bankovních subjektů a dluhové financování zajišťované nebankovními subjekty, a to především s ohledem na nízkou zastupitelnost na straně nabídky z důvodů regulace bankovního trhu. Skupina SG poskytuje služby v oblasti dluhového financování prostřednictvím bankovních i nebankovních společností, na rozdíl od společnosti PSA ČR, která působí v této oblasti pouze jako nebankovní subjekt.
15. Suboblast dluhového financování poptávky nebankovními subjekty je možno dále členit na různé segmenty, a to jednak podle (i) způsobu financování, například financování formou finančního nebo operativního leasingu, spotřebitelských úvěrů či formou splátkového prodeje, nebo dle (ii) druhu financované věci, např. financování nákupu movitých věcí (např. finančního leasingu osobních a lehkých užitkových vozidel a finanční leasing nákladních vozidel a autobusů), financování nákupu výrobních technologií či financování nákupu nemovitostí.
16. Z pohledu geografického lze dle předchozí rozhodovací praxe Úřadu z důvodů jazykových bariér, spotřebitelských návyků a preferencí zkoumat dopady předmětného rozhodnutí na území celé České republiky. [3]
17. Oblastí poskytování finančních služeb se ve své předcházející rozhodovací praxi zabývala i Evropská komise, [4] kdy rozlišila v oblasti uvedených služeb poskytování finančního leasingu a poskytování operativního leasingu, a to pro různé druhy financovaných věcí. V oblasti poskytování leasingu pro motorová vozidla uvedla jako separátní trhy (i) poskytování finančního leasingu pro automobily a (ii) poskytování leasingu a služeb pro firemní flotily vozidel (tzv. car fleet and managament services ), přičemž dále tyto služby rozlišila dle typu vozidla, a to na osobní a lehké užitkové vozy do 3,5 tuny a nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 tuny. [5]
18. Pokud jde o geografické vymezení relevantního trhu v oblasti poskytování finančních služeb, Evropská komise [6] považovala za homogenní území jednotlivých národních států. Evropská komise nicméně ponechala odpověď na otázku konečného vymezení produktového a geografického relevantního trhu v této oblasti otevřenou.
19. S ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení produktového relevantního trhu, Úřad ponechal otázku konečného vymezení produktového a geografického trhu v oblasti poskytování finančních služeb otevřenou.
20. Tržní podíly spojením vzniklého subjektu na území České republiky v segmentu poskytování financování nákupu motorových vozidel nebankovními subjekty, a to při všech v úvahu přicházejících definicích relevantních trhů, jsou relativně nízké, když společně nedosahují [15-25] %. V případě širšího vymezení jako trhu poskytování financování nákupu motorových vozidel tržní podíl u Skupiny SG činí cca [5-15] % a společnosti PSA ČR [0-5] %, společně tedy zhruba [5-15] %. Při možných užších vymezeních relevantních trhů by tržní podíly činily na (i) trhu poskytování úvěrů spotřebitelům za účelem pořízení osobních a lehkých užitkových motorových vozidel u Skupiny SG cca [5-15] % a společnosti PSA ČR [0-5] %, (ii) trhu poskytování úvěrů pro podnikatele za účelem pořízení osobních a lehkých užitkových motorových vozidel u Skupiny SG cca [0-5] % a společnosti PSA ČR [0-5] % či (iii) trhu poskytování finančního leasingu za účelem pořízení osobních a lehkých užitkových motorových vozidel u Skupiny SG cca [15-25] % a společnosti PSA ČR [0-5] %.
21. V oblasti poskytování leasingových služeb působí na území České republiky celá řada silných konkurentů, a to například ŠkoFIN s.r.o., UniCredit Leasing CZ, a.s., LeasePlan Česká republika, s.r.o., ČSOB Leasing, a.s., GE Money Auto, a.s. či Raiffeisen-Leasing, s.r.o.
22. Po zvážení všech okolností případu Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve výše uvedené oblasti, v níž působí oba spojující se soutěžitelé.
23. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží:
JUDr. Stanislav Dvořák, Ph.D., LL.M., advokát
Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
datová schránka: ejrhq3n

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy



[1] Jedná se o kategorii vozidel s hmotností do 3,5 tuny.
[2] Viz rozhodnutí Úřadu S107/03 ŠkoFIN/Rentex , S211/03 FRANFINANCE/ESSOX LEASING či S27/05 SOFINCO/ČP Leasing .
[3] Viz například rozhodnutí Úřadu S211/03 FRANFINANCE/ESSOX LEASING.
[4] Viz například rozhodnutí Evropské komise ve věci M. 3090 Volkswagen/Offset/Crescent/LeasePlan/JV či M. 5384 BNP PARIBAS/FORTIS.
[5] Viz rozhodnutí Evropská komise například ve věci M. 4199 DE LAGE LANDEN/ATHLON.
[6] Viz rozhodnutí Evropská komise ve věci M. 3090 Volkswagen/Offset/Crescent/LeasePlan/JV či M. 4199 DE LAGE LANDEN/ATHLON.